Příspěvek na živobytí 2019. Přehled pravidel a kalkulačka

Příspěvek na živobytí, jedna z dávek v hmotné nouzi, se vyplácí rodinám i jednotlivcům, kterým nezbývá dost peněz na život. Jaké podmínky je potřeba splnit a kolik příspěvek na živobytí dělá? Poradí náš článek a kalkulačka aktualizovaná pro rok 2019.
Příspěvek na živobytí 2019. Přehled pravidel a kalkulačka

Když vám po zaplacení bydlení nezbývá na život, pomůže stát prostřednictvím příspěvku na živobytí. Jde o jednu z dávek v hmotné nouzi, do stejné skupiny spadá také doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. V hmotné nouzi se člověk ocitne, když mu jeho celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší úrovni.

Někdy ale špatné sociální a majetkové poměry nestačí. Podle zákona existuje několik situací, kdy hmotnou nouzi přiznat nelze. Třeba pokud se člověk nesnaží zvýšit si příjem vlastním přičiněním: v zaměstnání, podnikáním nebo si práci nehledá prostřednictvím úřadu práce. Podrobnější výčet v boxu.

Kdo v hmotné nouzi není

V hmotné nouzi není člověk,

 • který prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • který není v pracovním nebo obdobném vztahu, případně nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem; s výjimkou: osoby starších 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, nezaopatřeného dítěte, osoby pečující o dítě do desíti let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I., osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující
 • který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání,
 • kterému nevznikl nárok na nemocenskou nebo mu náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,
 • který je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • kterému za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • který nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

Zdroj: MPSV

Kdo na dávku dosáhne?

O přiznání příspěvku na živobytí rozhodují příjmy a náklady na bydlení: na dávku dosáhne ten, komu po zaplacení bydlení zůstane míň než takzvaná částka živobytí. Úředníci se přitom zajímají o příjmy všech společně posuzovaných osob. V praxi jde o osoby, které společně bydlí a hradí (nebo se snaží hradit) náklady na živobytí. Zároveň – pokud to specifická situace žadatele vyžaduje – můžou úřady z okruhu některou osobu vyloučit.

Částku živobytí stanovují úředníci individuálně, ohlížejí se na konkrétní situaci žadatele, jeho možnosti a úsilí. Výchozím bodem je ale vždycky existenční a životní minimum. Existenční minimum představuje částku nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. V roce 2019 dělá 2200 korun.

Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, který má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Pro letošek je životní minimum nastavené takto:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
 • 2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Životní minimum se proto vždy odvíjí od počtu členů domácnosti, snadno si ho spočítáte na naší kalkulačce.

Spočítejte si životní minimum 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – v bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Rozhodují příjmy i majetek

Jak jsme psali výš, pro přiklepnutí příspěvku jsou rozhodující příjmy společně posuzovaných osob – přesněji příjmy za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku. Výjimku má ten, kdo se do hmotné nouze dostane znenadání. Tehdy se bere v potaz pouze měsíc, ve kterém k náhlému poklesu příjmů došlo.

Úředníci vždy započítávají pouze část čistého příjmu a také část příjmů z dávek nemocenského a důchodového pojištění. Konkrétně:

Doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a některé mimořádné jednorázové dávky se naopak neberou v potaz vůbec.

Vedle příjmů rozhoduje o přiznání dávky také majetek. Pokud vlastníte nemovitost, movitý majetek jako auto nebo cenné obrazy či starožitnosti, nemusíte na příspěvek dosáhnout. Úředníci zároveň můžou chtít, abyste část majetku – například automobil – před přiznáním dávek prodali. V takovém případě musíte prokázat, že auto potřebujete třeba kvůli práci nebo cestám za lékařem.

Příspěvek na živobytí 2019: kalkulačka

Pokud vám příspěvek na živobytí přiklepnou, vypočítá se jako rozdíl mezi vaší částkou živobytí a příjmem. Nejprve se ale od příjmů odečtou přiměřené náklady na bydlení. Ty dělají maximálně třicet procent příjmů, v Praze pětatřicet procent. Když pak po zaplacení bydlení zůstane míň než částka živobytí, dorovná stát pomocí příspěvku na živobytí příjmy na její úroveň.

Platí, že částka živobytí se vždycky rovná nejmíň existenčnímu minimu 2200 korun. Když ale splníte určité podmínky, může odpovídat minimu životnímu. Pravidla jsou následující: po dobu prvních šesti měsíců od přiklepnutí dávky odpovídá částka živobytí životnímu minimu, když člověk svoji nepříznivou finanční situaci aktivně řeší – takzvaně se snaží o zvýšení příjmu vlastním přičiněním. V praxi stačí přihlásit se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce.

Výjimku z pravidla mají starobní důchodci a osoby starší 68 let, rodiče pečující o dítě do 10 let závislé na péči, osoby pobírající příspěvek na péči a osoby invalidní ve třetím stupni nebo nezaopatřené děti. Snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním se u nich nezkoumá a částka živobytí odpovídá životnímu minimu automaticky. Případně se ještě může zvýšit kvůli nutnosti dietního stravování.

Výpočet příspěvku na živobytí 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Následující položky uvádějte průměr za poslední 3 měsíce

Další kalkulačky

Po půl roce ovšem částka živobytí automaticky klesne na 2200 korun, tedy na úroveň existenčního minima (opět se netýká skupiny popsané v předcházejícím odstavci, kde se částka živobytí i po půl roce rovná životnímu minimu). Životnímu minimu bude znovu odpovídat jen při splnění určitých podmínek. Za prvé: prokážete snahu zvýšit si příjem vlastní prací. Evidence na pracáku už vám ale nepomůže. Podmínce dostojíte – a vaše částka živobytí stoupne o 484 korun (40 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem) – pokud:

 • se přihlásíte k výkonu veřejné služby a odpracujete minimálně 20 hodin měsíčně
 • najdete si výdělečnou činnost v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně
 • se zúčastníte projektů organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce

Veřejná služba

Veřejnou službu můžou vedle obcí a orgánů státní správy organizovat nejrůznější neziskové organizace – nadace, obecně prospěšné společnosti, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a další.

Zájemci o veřejnou službu se můžou obrátit na kontaktní pracoviště úřadu práce, na kterém jsou evidovaní. Úředníci zjistí, jaké pozice jsou v tom konkrétním regionu dostupné a volné. Pokud se rozhodnete pro konkrétní činnosti, úřad práce s vámi uzavře smlouvu.

Dalších dvakrát 363 korun (2 × 30 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem) vám úředníci k částce živobytí připočtou, jestliže nemáte žádný majetek (movitý či nemovitý), který byste mohli prodat, nebo pohledávky, které byste mohli zpeněžit. Navýšení za majetek a pohledávky ovšem projde, jen pokud splňujete podmínky zvyšování příjmu vlastní prací popsané výš.

Ještě 605 korun se pak připočte tomu, kdo vykoná veřejnou službu aspoň v rozsahu 30 hodin měsíčně.

Na zvýšení podle výše popsaných pravidel naopak nedosáhnou osoby v hmotné nouzi, které:

 • dluží za alimenty na nezletilé dítě víc než trojnásobek měsíční splátky
 • jsou vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních šesti měsících před žádostí o dávku dostaly výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení povinností
 • celý kalendářní měsíc čerpaly péči ve zdravotnickém zařízení

Částka živobytí v jejich případě odpovídá existenčnímu minimu 2200 korun. Vyšší částku živobytí vám na úřadě práce přiznají, jen pokud vám lékař potvrdí nutnost dietního stravování.

Čerpání příspěvku v praxi

Pan Hromádka v nouzi

Pan Hromádka je dlouhodobě nezaměstnaný. Na úřadu práce je proto vedený jako uchazeč o zaměstnání. Příspěvek na živobytí pobírá už šestý měsíc. Zatímco dosud úředníci počítali s částkou živobytí 3410 Kč, od dalšího měsíce má klesnout na 2200 korun. Pan Hromádka proto nastoupí na veřejnou službu v rozsahu 20 hodin za kalendářní měsíc. Zároveň nemá majetek, který by prodal, ani pohledávky, které by zpeněžil. Úředníci proto vypočítají částku živobytí takto:

 • 2200 korun existenční minimum
 • 363 korun „za majetek“ (30 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
 • 363 korun „za pohledávky“ (30 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
 • 484 korun zvyšování příjmu vlastní prací (40 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)

Částka živobytí pana Hromádky tak znovu odpovídá 3410 korunám, tedy částce životního minima jednotlivce.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Poukázky hmotné nouze

Toho, kdo čerpá příspěvek na živobytí déle jak půl roku, čeká ještě jedna změna pravidel: úředníci mu začnou vyplácet část dávky v poukázkách. Minimálně pětatřicet a maximálně pětašedesát procent. Poukázky hmotné nouze se vzhledově podobají stravenkám a slouží k nákupupotravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oděvů.

Kde poukázky uplatnit, poradí na úřadu práce. Seznam obchodů většinou najdete také na stránkách dodavatelů poukázek. Jde o společnosti:

 • Edenred vydávající poukázky Edenred Service: seznam obchodů najdete zde, v políčku Filtr vyberte produkt Edenred Service.
 • Sodexo a poukázky Asistence Pass: pro seznam klikněte zde, ve výběru typu poukázky nezapomeňte zaškrtnout Asistence Pass.
 • UP, která vydává poukázky Šek Servis: seznam obchodů, kde lze poukázku hmotné nouze uplatnit, si můžete stáhnout na stránkách úřadu práce zde.

Od letoška současně platí novinka – výplata dávek v poukázkách se netýká seniorů, zdravotně postižených a dalších. Konkrétně osob:

 • v pobytových sociálních službách
 • s omezenou svéprávností
 • starších 70 let
 • invalidních ve III. stupni
 • pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti
 • pečujících o osoby, které pobírají příspěvek na péči ve II. až IV. stupni závislosti
 • a osob, kterým je po celý měsíc poskytována péče ve zdravotnickém zařízení

Příjemcům, kteří už příspěvek na živobytí pobírají a spadají do jedné z u uvedených skupin, končí výplata poukázek v březnu. Pro nové příjemce (přiznání dávky po prvním lednu 2019) platí výjimka okamžitě.

Zároveň lze výplatu dávek v poukázkách stopnout, jestliže jde o důvod hodný zvláštního zřetele. Poukázky nedostane ani člověk, který pobírá příspěvek na živobytí nižší než 500 korun: výplata poukázek stojí úřad práce víc, než kolik dělá samotná dávka.

Kde o dávku požádat?

S Žádostí o příspěvek na živobytí se vydejte na kontaktní pracoviště úřadu práce. Dalším důležitým lejstrem je Doklad o výši měsíčních příjmů, který musí vyplnit všechny společně posuzované osoby. Počítejte také s doložením informací o užívaném bytu – například dokladu o podlahové ploše, dokladu o výši a úhradě nájemného a dalších. Všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů.

Nezapomeňte také na občanský průkaz a rodný list, jestliže do okruhu společně posuzovaných osob spadá dítě mladší 15 let. Podrobnější informace ohledně žádostí o příspěvek na živobytí najdete na Portálu veřejné správy.

Příspěvek na živobytí: Kdo bere?

Počet příjemců, kterým úřad práce příspěvek na živobytí vyplácí, v posledních letech klesá. Koho zajímá, kolik Čechů se neobejde bez dalších dávek a jak se počet příjemců měnil v čase, může si jednotlivá čísla projít v našem starším článku:

Přehled. Kolik lidí čerpá sociální dávky

Příspěvek na živobytí

(údaje vždy za leden daného roku)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet příjemců

88 800

112 500

131 700

151 500

157 900

131 600

80 100

Výdaje

326,4 milionu Kč

460,8 milionu Kč

544,2 milionu Kč

619,3 milionu Kč

648,6 milionu Kč

554,4 milionu Kč

343,1 milionu Kč

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 11 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 2. 2019 17:44, čech

Byl jsem dlouhodobě nezaměstnaný (když je vám téměř 60, nikdo se s vámi nebaví), náklady na bydlení cca 9000 měsíčně, příspěvek na bydlení 4500, přesto jsem příspěvek na živobytí nedostal, abych měl na zbytek nájmu, na chleba, na léky, musel jsem si peníze půjčit a posléze odejít do velmi nevýhodného předčasného důchodu, z čeho dluhy zaplatím nevím, mám jedinou chybu,jsem bílý.

+23
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 7. 2020 17:36, Božena

To je pravda Bílině aji nárok na nic

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (11 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

14. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Zvýšení životního a existenčního minima schválila vláda. Tady je tabulka, kalkulačka a další podrobnosti.

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

14. 12. 2022 | Gabriel Pleska

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

Přivýdělky středoškoláků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Změnu dnes schválil Senát, platit bude od ledna.

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

22. 9. 2022 | Petr Kučera, Gabriel Pleska

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

Životní a existenční minimum se od 1. ledna 2023 opět zvýší. Stoupne také výše přídavků na děti. Na tiskové konferenci – shodou okolností těsně před komunálními a senátními volbami... celý článek

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

2. 7. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Od životního minima se odvíjí například nárok na porodné, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo limity pro srážky ze mzdy.

Partners Financial Services