Dávky pěstounské péče v roce 2016: Jak stát podporuje pěstouny

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 6. 4. 2016 | 1 komentář
Peníze.cz přinášejí ucelený přehled o dávkách pěstounské péče v roce 2016, určený pro běžné pěstouny i „profesionální rodiče“, tedy pěstouny na přechodnou dobu.
Dávky pěstounské péče v roce 2016: Jak stát podporuje pěstouny

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče o děti, které nemohou žít s biologickými rodiči. Je alternativou k adopci, je mezi nimi ale hodně právních rozdílů.

Zvláštním typem pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu. Jedná se o profesionální službu, svého druhu zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát jim vyplácí odměnu za to, že jsou připraveni kdykoli převzít do péče cizí dítě, které momentálně nemůže žít ve své rodině, a zase ho odevzdat, jakmile se dítě může vrátit k rodičům nebo putuje do nové adoptivní rodiny.

Finanční podpora pro běžné i profesionální pěstouny má obdobná pravidla. Jak vypadá v roce 2016 a v čem se u klasických a profesionálních pěstounů liší, se dočtete na příštích řádcích.

Odměna pěstouna v roce 2016

Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Pobírá ji klasický i profesionální pěstoun. Pro účely daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je odměna považována za příjem ze závislé činnosti, stejně jako plat nebo mzda v zaměstnání. Před výplatou se z ní odečítá záloha na daň a pojistné. Měsíční odměna je závislá na počtu svěřených dětí.

Kolik na měsíc

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

 • 8000 Kč, když pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a více dětí
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Sumy jsou uvedené v „hrubém“. Čistá odměna pěstouna je nižší, před výplatou se odečítají zmiňované zálohy na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Jestli vás zajímá, jak odměna pěstouna vypadá v „čistém“, tedy kolik dostanete na ruku, využijte naši kalkulačku čisté mzdy, která vše spočítá za vás:

Kalkulačka čisté mzdy

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Speciální pravidla platí, když je dítě svěřené do pěstounské péče prarodičům. Ti mají na odměnu pěstouna nárok, jen když pečují nejméně o tři děti nebo je alespoň jedno z dětí závislé na péči jiné osoby ve stupni dva, tři nebo čtyři. Prarodič může na odměnu pěstouna dosáhnout také v dalších mimořádných případech, například když je ve finanční tísni. Jestli se jedná o „případ hodný zvláštního zřetele“, posuzuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jehož vyjádření si vyžádá krajská pobočka úřadu práce. Ostatní dávky pěstounské péče, které si podrobně rozebereme níž, může prarodič, kterému bylo vnouče svěřené do pěstounské péče, čerpat bez omezení stejně jako ostatní pěstouni.

Pokud jsou pěstouny oba manželé, může odměnu pěstouna čerpat vždy jen jeden z nich. Výjimkou je situace, kdy spolu zákonní partneři prokazatelně nežijí alespoň tři měsíce a pěstounství se věnuje každý zvlášť, takovou situaci ovšem nejprve musí prověřit úřad práce.

Vedle odměny pěstouna můžete mít i jiné výdělky, nemusíte se bát, že vás přivýdělek o dávku připraví. Jestli máte paralelně s odměnou pěstouna další příjmy, nezapomeňte na začátku následujícího roku podat daňové přiznání. Úřad práce vám vydá potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství, které připojíte. Jestli jiný příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a o podání přiznání požádat úřad práce, který daňové náležitosti vyřídí za vás.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v roce 2016

Pěstoun čerpá také příspěvek na potřeby dítěte. Podmínkou je, že se jedná o dítě nezaopatřené – což může být i dospělý student, detailněji pojem nezaopatřené dítě vysvětlujeme v boxu níž.

Měsíční výše příspěvku závisí na věku ratolesti:

 • 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

U zdravotně postižených nebo vážněji nemocných dětí se příspěvek zvyšuje. Jak přesně, ukazuje tabulka.

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Zdroj: MPSV

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Příspěvek na převzetí dítěte v roce 2016

Jestli přebíráte dítě do klasické pěstounské péče, máte nárok také na jednorázový příspěvek určený na úhradu počátečních výdajů. Profesionální pěstouni na příspěvek na převzetí dítěte nárok nemají. U klasických pěstounů částka opět závisí na věku dítěte:

 • na dítě do šesti let dostanete 8000 Kč
 • na dítě od šesti do dvanácti let dostanete 9000 Kč
 • na dítě od dvanácti do osmnácti let dostanete 10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla v roce 2016

Jestli máte v klasické pěstounské péči alespoň tři děti, přispěje vám stát i na auto. Profesionální pěstouni na přechodnou dobu na tento příspěvek nárok nemají.

Od státu můžete dostat 70 procent ceny auta nebo doložených nákladů na opravu současného vozidla. Strop dávky dělá sto tisíc korun. Během posledních deseti let pak v součtu nesmí přesáhnout dvě stě tisíc. Dotované auto není možné využívat k výdělečné činnosti.

Pokud během pěti let od poskytnutí příspěvku auto prodáte, začnete ho používat k výdělečné činnosti nebo přestanete být pěstouny, musíte poměrnou část dávky vrátit. Výjimkou je situace, kde se pěstounství přestanete věnovat z vážných zdravotních důvodů.

Tip! O co si ještě říct

Mateřská, rodičovská a rodičovský příspěvek pro pěstouny

Pěstoun (klasický i profesionální) může kromě odměny pěstouna pobírat i mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Předpokladem je, že splňuje podmínky nároku, stejně jako jiní rodiče:

Při posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou rozhodující potřebné doby účasti na nemocenském pojištění (podrobný výklad najdete v článku, na který odkazujeme o pár řádek výš). Ale pozor: požadované doby účasti na pojištění nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou plyne (přesněji ze kterého bylo odváděno nemocenské pojištění, jež nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínkou je, že je dítě mladší sedmi let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jakožto pěstoun mateřskou pobírat nanejvýš 22 týdnů, respektive 31 týdnů, když doma přivítáte dvě a víc dětí naráz.

U dítěte do čtyř let věku je možné čerpat rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Pěstouni na přechodnou dobu by ale měli dobře uvážit rychlost jeho čerpání – rodičovský příspěvek na jedno dítě je zastropovaný celkovou částkou 220 tisíc korun a může se stát, že dávku budoucí rodině dítěte nebo té původní, do které se navrátí, vyčerpáte celou nebo z velké části a zaděláte jí tak na potíže.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče v roce 2016

Tato dávka se nevyplácí pěstounovi, ale mladému dospělému, který z pěstounské péče „vychází“ po osmnáctých narozeninách nebo ukončení studia, zkrátka jakmile přestane být nezaopatřeným dítětem. Jde o jednorázový příspěvek do začátku ve výši 25 tisíc korun. Každý ho dostane jen jednou, bez ohledu na to, že se třeba znovu stane nezaopatřeným dítěte (například začne studovat) a opět jím být přestane.

Žádáme o pěstounské dávky

O dávky pěstounské péče se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce příslušném podle místa trvalého bydliště pěstouna. Formuláře můžete stahovat přímo na Peníze.cz v naší galerii formulářů pěstounské péče.

Potřebovat budete:

 • průkaz totožnosti všech osob, které jsou v žádosti uvedené, u dětí do 15 let rodný list; pokud v průkazu totožnosti není rodné příjmení, je taktéž třeba doložit rodný list,
 • pro všechny děti uvedené v žádosti, které jsou už zletilé, doklad o jejich nezaopatřenosti (potvrzení o studiu, rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz),
 • rozhodnutí o svěření dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven jako poručník dětí; případně dočasné svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče žadatel prokáže rozhodnutím příslušného orgánu,
 • u osob v evidenci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla (pokud bude vozidlo teprve zakoupeno, faktura se doloží dodatečně)

Žádost o dávky pěstounské péče můžete podat také elektronicky prostřednictvím Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Potřebovat ale budete elektronický podpis. 

Šetřete spojením služeb

@SubmitCaption

Neomezený tarif, rychlý internet a televize s 30 programy jen za 1 249 Kč. V této kombinaci ušetříte 17 % každý měsíc.

Advertisement

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

20. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

Před dvěma lety na seznam profesí přibyla zajímavá položka a dnes už stát platí víc než dvě stě padesát lidí za to, že jsou „profesionálními rodiči“, připravenými kdykoli přijmout cizí... celý článek

Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

3. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 92 komentářů

Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

Nepoštěstilo se vám mít vlastní dítě? Nebo vám ty vaše nestačí? Chtěli byste nabídnout domov dítěti, které jinak čeká život za plotem dětského domova? Otevíráme na Peníze.cz nové velké... celý článek

Registrované partnerství a majetek. Přehled pro gaye a lesbičky

12. 6. 2013 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Registrované partnerství a majetek. Přehled pro gaye a lesbičky

Právním a majetkoprávním otázkám manželství se na Peníze.cz věnujeme často. Dnes se zaměříme na čtyřprocentní menšinu a prozkoumáme zákoutí registrovaného partnerství. První páry brzy... celý článek

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

9. 11. 2011 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

Přemýšlíte o změně práce? Co takhle stát se rodičem z povolání? Příští rok má na seznam profesí přibýt nová kolonka: profesionální pěstoun. Člověk, kterého bude stát platit za to, že... celý článek

Partners Financial Services