Vyplňte s námi daňové přiznání krok za krokem

Jan Pekař | rubrika: Jak na to | 28. 2. 2008 | 15 komentářů
Vyplňte s námi daňové přiznání krok za krokem
Ještě dlouho nebudeme daňové přiznání z příjmů fyzických osob odesílat na finanční úřad jako pohlednici. Také v letošním roce je zapotřebí vyplnit poměrně rozsáhlý formulář. Chce to hlavně trpělivost a přesnost.

Nejprve několik rad na úvod: daňové přiznání (DAP) podejte včas. Za neodevzdání nebo pozdní odevzdání tiskopisu potrestá finanční úřad opozdilce zvýšením daňové povinnosti o deset procent. Podejte DAP i tehdy, pokud si některými uváděnými částkami nebo jinými čísly nejste úplně jisti. Můžete pak ještě podat přiznání opravné (do 31. března, resp. 30. června) nebo dodatečné. Pokuta za pozdní odevzdání řádného přiznání už ale nehrozí.

Daňové přiznání jednoduše

Pro vyplnění daňového přiznání můžete použít i interaktivní daňové formuláře, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s poradenskou firmou AspektHM. Z našich stránek si můžete stáhnout i formuláře a přílohy daňového přiznání ve verzi pdf, včetně návodů pro jejich vyplnění.
Všechny formuláře najdete zde.

Termín pro podání DAP za zdaňovací období 2007 je 31. březen 2008. Poplatníci, kteří využívají služeb daňového poradce, musejí do tohoto termínu odevzdat na finančním úřadu (FÚ) plné moci vypsané ve prospěch svého poradce a termín pro odevzdání DAP se jim posouvá do 30. června. Pamatujte rovněž na to, že daň je splatná nejpozději v den termínu pro podání DAP.

Vyplnění úvodní stránky zpravidla nečiní potíže. Jedná se o osobní údaje, které každý daňový poplatních zná. Příslušné řádky jsou ve formuláři celkem jasně návodně nadepsány. Ve výběrových kolonkách zaškrtávejte nabídnuté odpovědi křížkem. Avšak v dalších oddílech DAP, kam se vpisují číselné hodnoty, neproškrtávejte řádky, které se vás netýkají, ale vpisujte do nich nuly.

Vyplňte spojení na sebe, včetně telefonu a e-mailové adresy. Při komunikaci s finančním úřadem to ušetří spoustu času. Nemusíte se obávat, že by vás berní úředníci obtěžovali zbytečně. Takové případy se nestávají.

Pak můžete obrátit list a začít vyplňovat druhý oddíl DAP. Ten se týká zaměstnanců, i těch, kteří mají zaměstnanecký poměr souběžně s podnikáním.

Do řádku 31 zaměstnanci vepíší součet příjmů od všech zaměstnavatelů. Do řádku 32 napíší součet za sociální a zdravotní pojištění, které jim zaměstnavatelé strhli na zálohách z hrubé mzdy. Částky najdou na přehledu příjmů, který jim vystavila účtárna zaměstnavatele. Řádek 33 vyplní osoby, které měly příjem ze zahraničí v zemi, se kterou nemá ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a zaplatili z těchto příjmů daň v cizině.

Do řádku 34 vepište rozdíl částky v ř. 31 a součtu částek v ř. 32 a 33. Řádek 35 se opět týká osob, které měly příjmy v zahraničí. Obsah ř. 34 opište do ř. 36. Řádek 37 se týká osob, které podnikají.

Podnikatelé vyplní přílohu 1

Ještě předtím, než jej vyplní, musejí podnikatelé vyplnit přílohu č. 1. Do řádku 101 přílohy zapíší své příjmy, jak jim vycházejí v účetnictví nebo v evidenci. Vypíší výdaje do ř. 102. Do řádku 103 vyplní pojistné zaplacené na zdravotní a sociální pojištění formou záloh, pokud ovšem není pojistné již obsaženo v řádku 102 (výdaje). Pokud je pojistné v řádku 102 již obsaženo (např. jako výdaje vykazované paušálem), řádek 103 se vyplní nulou. Nyní se do řádku 104 buď výdaje a pojistné (ř. 102 + ř. 103) odečtou od příjmů (ř. 101), nebo se do něj vyplní výsledek hospodaření, jak vychází z účetnictví (zisk jako kladné, ztrátu jako záporné číslo).

Do řádku 105 patří částky, které jsou nedaňovými výdaji, např. výdaje na reprezentaci. Do řádku 106 se uvedou částky obsažené v příjmech, ale daňovými příjmy podle zákona nejsou, např. úroky z běžného účtu, pokud nejsou uplatněny v účetnictví.

Do řádku 107 se uvádí příjem, který poplatník převádí na spolupracující osobu. Je-li to manžel či manželka, tedy max. 50 % příjmů nebo 45 tisíc Kč měsíčně (tj. 540 tis. Kč ročně). U ostatních osob max. 30 % příjmu, maximálně 23 tisíc Kč měsíčně (384 tis. Kč ročně). Podobně se rozdělí výdaje v řádku 108. Řádek 109 se týká poplatníků, kteří jsou spolupracujícími osobami. Vyplní zde tedy tu část příjmů, která na ně připadá, v řádku 110 obdobně vyplní část výdajů. Řádek 111 se týká jen velmi malého počtu podnikatelů. Do řádku 112 se vypisuje část hospodářského výsledku (zisku či ztráty), která připadá na poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti. V řádku 113 je vypočten dílčí základ daně podle popisu ve formuláři DAP. Výsledná hodnota může být kladná i záporná.

Základ daně

A nyní zpět na stranu 2. Vyplníme řádek 37 tím, že do něj přeneseme hodnotu z řádku 113 z přílohy 1 a můžeme pokračovat na řádek 38, který se ptá na příjmy z kapitálového majetku. To jsou např. příjmy z burzovních spekulací, dividendy či úroky z úspor. Řádek následující vyplní pouze ti poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjmy z pronájmu nemovitostí. Pro ně je ve formuláři DAP příloha č. 2 a do řádku 39 opíší obsah řádku 206 z této přílohy. Podobně řádek 40 vyplňují jen osoby, které vykazují příjmy z nákupu a prodeje soukromého majetku. Ti opíší údaj z řádku 209 přílohy 2. Vyplněním některých vybraných příloh DAP se budeme věnovat v některém z příštích článků o daňovém přiznání.

Součet všech příjmů uvedených v řádcích 37 až 40 včetně se napíše do řádku 41. Nebuďte zaražení, vyjde-li záporná hodnota, může to být správně (vaše podnikání, spekulace a obchody byly prostě ztrátové).

Do řádku 42 se píše součet řádku 36 (dílčí základ daně ze závislé činnosti) a řádku 41, je-li jeho hodnota kladná. Je-li záporná, opíše se pouze obsah řádku 36.

Řádek 43 vyplňují pouze osoby, které podnikáním vydělaly méně než minimální základ daně. Kdo vydělal více, řádek vyplní nulou. Zato ale může vyplnit řádek 44, kam může uplatnit ztrátu z minulých (nejvýše sedmi) let podnikání a nejvýše do částky uvedené v řádku 41 (tj. do výše dílčího základu daně vyplývajícího z příjmů z podnikání mimo zaměstnání). Do řádku 45 podnikatelé opíší řádek 43, obsahuje-li jiné číslo než nulu. Podnikatelé, kteří odečítají ztrátu, odečtou údaj v řádku 44 od údaje v řádku 42.

Nezdanitelné částky

Ve třetím oddílu DAP se uvádějí částky, které se nezdaňují. Do řádku 46 se vepíše hodnota darů, do řádků 47 až 49 zaplacené úroky z hypotéky a zaplacené příspěvky z penzijního připojištění a životního pojištění, jak je uvádějí příslušné banky, resp. pojišťovny v potvrzení zasílaném klientům (více v článku Co potřebujete pro uplatnění daňových odpočtů za rok 2007). Do řádku 50 se uvedou zaplacené příspěvky odborům (opět na základě potvrzení odborové organizace) a do řádků 51 až 53 další zákonem vyjmenované výdaje, které lze uplatnit jako nezdanitelné části základu daně.

Všechny tyto nezdanitelné částky se musejí sečíst v řádku 54. Tento součet se následně odečte od základu daně, tzn. od řádku 45 se odečte řádek 54. Při společném zdanění manželů se do tohoto řádku přenáší hodnota z řádku 520 přílohy 5 (více v článku Společné zdanění manželů: letos naposledy). Výsledek zaokrouhlíte na celé stokoruny směrem dolů a zapíšete do řádku 56.

Řádek 57 je první semifinále – sem daňový poplatník vepíše daň vypočtenou podle §16 odst. 1 zákona o dani z příjmu. V podstatě jde o určení daňového pásma podle příjmů a vypočtení příslušného procenta jako daně.

Základ daněDaňZe základu přesahujícího
od Kčdo Kč
0121 20012 %
121 200218 40014 544 Kč + 19 %121 200 Kč
218 400331 20033 012 Kč + 25 %218 400 Kč
331 200 a více61 212 Kč + 32 %331 200 Kč

Slevy na dani a daňová zvýhodnění

Následuje oddíl 4, a sice řádkem 58. Do něj si zaměstnanci, kteří nemají žádný další příjem z podnikání ani ze zahraničí, opíší údaj z řádku 57 a totéž vyplní do řádku 60.

Řádek 59, kam se přenášejí údaje z přílohy 4, se týkají jen velmi malého počtu lidí. Jedná se o zákonem vyjmenované příjmy, které jsou samostatným základem daně.

Řádky 62 v oddílu 5 vyplní podnikatelé, kteří zaměstnávají osoby – držitele průkazu ZTP a ZTP/P a plně invalidní osoby. Řádek 63 vyplní ti, kteří minulý rok zakoupili registrační pokladnu předepsaným způsobem.

Třetí strana DAP se týká důchodců a partnerů daňových poplatníků a slev na dani. Hned první řádek na stránce vyplní pouze ti, kdo ve zdaňovacím období pobírali důchod nižší než 38 400 korun. Následující údaje o manželce, resp. manželovi, se vyplňují v případě, že podávají společné zdanění, nebo v případě, že partner je vyživovanou osobou. V tomto druhém případě se vyplňují i řádky 65a a 65b. Do řádku 65a vypíšete 350 Kč za každý měsíc trvání manželství v daném zdaňovacím období, za rok je to celkem 4 200 Kč, ovšem jen tehdy, když partner za rok nevykazuje příjmy vyšší než 38 040 Kč. Do příjmů partnera se nezahrnují sociální dávky, jinak všechny ostatní příjmy ano. Pokud byl partner invalidní, vyplníte řádek 65b, kam napíšete součin 700 Kč krát počet měsíců, po které byl partner vyživovanou osobou, za rok to dělá nejvýše 8 400 korun.

Řádek 66 se týká poplatníka pobírajícího částečný invalidní důchod. Může uplatnit slevu 125 Kč za každý měsíc, kdy důchod pobíral. Za rok je to 1 500 Kč.

Slevu na dani uplatňuje i sám poplatník, za rok 2007 je to automaticky 7 200 Kč. Tato částka se vepisuje do řádku 64. Pobírá-li poplatník invalidní důchod v plné výši, vyplní řádek 67, kam vepíše součin 250 Kč krát počet měsíců, po které pobíral invalidní důchod. Za rok je to až 3 000 korun. Kdo má sníženou pracovní schopnost (průkaz ZTP/P), vyplní řádek 68: sleva činí 800 Kč měsíčně, tj. 9 600 korun za rok. Řádek 69 vyplňují studenti do 26 let, resp. doktorandi do 28 let věku. Sleva činí 200 Kč za každý měsíc studia. Všechny slevy se opět musejí sečíst, a to do řádku 70. Slevy jsou všechny řádky od čísla 62 do 69 včetně. Slevy (řádek 70) odečtěte od vypočtené daně (ř. 57) a výsledek zapište do řádku 71.

Teď se musíme postarat o poplatníkem vyživované děti. Do tabulky č. 2 na straně 3 vypište požadované údaje o dětech. Do řádku 72 napište 500 Kč za každé dítě a za každý měsíc, po který bylo vyživováno. Do řádku 73 vepište slevu na dani za děti, kterou už uplatnil zaměstnavatel při měsíčních zálohách na dani ze mzdy. Příslušný údaj naleznete v potvrzení od mzdové účtárny. A máme tu druhé semifinále, řádek 74. Do něj patří výsledek operace „řádek 71 minus řádek 73“. Jde o výpočet daně, kterou má zaplatit daňový poplatník.

Daňový bonus a placení daně

Komu vyšla daň nižší než zvýhodněná kvůli vyživovanému dítěti (ř. 72 je vyšší než ř. 71), obdrží od státu daňový bonus. Jeho výši (rozdíl ř. 71 a 72) uveďte do řádku 75. Do řádku následujícího se uvede daňový bonus na děti, které už uplatnil zaměstnavatel a jejichž výše je opět uvedena v potvrzení od mzdové účtárny. Tento údaj patří do řádku 76. Když tedy odečteme řádek 76 od řádku 75, vyjde výše bonusu, kterou nám stát ještě „dluží“ a tak mu ji vepíšeme do řádku 77.

Protože podáváme řádné DAP, vynecháme oddíl 6 a přejdeme k placení daně (oddíl 7). Do řádku 84 se vypisuje součet měsíčních záloh na daň zaplacených zaměstnavatelem, i ty lze vyčíst z potvrzení od mzdové účtárny. Řádek 85 vyplňují pouze podnikatelé, kteří nemají žádné zaměstnání a kteří platili daň z příjmu zálohově.

V řádku 86 lze přiznat daň paušálem, pokud ji má poplatník sjednanou s finančním úřadem. Do řádku 87 patří zvláštní sazba daně z příjmů z držení státních dluhopisů. Řádek 88 - zajištěná daň - se může týkat např. příjmů ze zahraničí, pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění přikazuje zajišťování daně. Řádek 90 se týká daňového přiznání v insolvenčním řízení.

A jsme ve finále. Sečtěte řádek 77 a řádky 84 až 90 a součet odečtěte od řádku 74. Výsledek je daň, kterou máte zaplatit. Je-li výsledek záporný, radujte se, máte přeplatek a stát vám jej vrátí. Je-li kladný, budou peníze putovat opačným směrem.

Podali jste už letos daňové přiznání? Bylo to jednodušší než loni? Co vás zaskočilo?

 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+36
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

6. 3. 2008 21:13, Beznaděj

se z toho picnu všechny fomuláře, hlavně na MF v pdf!!!

Zobrazit celé vlákno

+75
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

4. 3. 2008 14:48, stuchlik

Interaktivní daňové formuláře najdete v článku Jak na daň z příjmu za rok 2007 www.penize.cz/41830

Zobrazit celé vlákno

-22
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Společné zdanění manželů: letos naposledy

13. 2. 2008 | Jan Pekař | 6 komentářů

Společné zdanění manželů: letos naposledy

Potřetí a naposledy je letos možné uplatnit společné zdanění manželů. Mohou je využít pouze manželé, kteří vyživují alespoň jedno nezaopatřené dítě a žijí spolu s dětmi ve společné... celý článek

Jak na daň z příjmu za rok 2007

11. 2. 2008 | redakce Peníze.CZ | 5 komentářů

Jak na daň z příjmu za rok 2007

Přiznání k dani z příjmu musí podat každý, jehož roční příjmy neosvobozené do daně přesáhly 15 tisíc korun. Buď to za něj může udělat jeho zaměstnavatel, nebo poplatník musí vyplnit... celý článek

Co potřebujete pro uplatnění daňových odpočtů za rok 2007

7. 2. 2008 | Jan Pekař | 2 komentáře

Co potřebujete pro uplatnění daňových odpočtů za rok 2007

Od základu daně z příjmu si lze odečíst příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění, úroky z hypoték a úvěru ze stavebního spoření či hodnotu darů. Pokud za vás sestavuje... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.