Daňové přiznání: z jakých příjmů daň musíte a nemusíte platit

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 15. 3. 2007 | 12 komentářů
Daňové přiznání: z jakých příjmů daň musíte a nemusíte platit
V jakém případě platíte daň z příjmu, který obdržíte za prodej auta, bytu, počítače nebo třeba houpačky po dětech? Jak se daní výhry v soutěžích či přijaté pojistné plnění? Co příjem z prodeje ovoce z vaší zahrádky? Nebo třeba prodej cenných papírů? Musíte platit minimální daň, když jste po přerušení podnikání loni živnost znovu obnovili? Máme pro vás mnoho dalších důležitých informací týkajících se daně z příjmu.

Postup, jak vyplnit daňové přiznání, jsme si ukázali v článku Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem. O příjmech z podnikání, pronájmu či kapitálového majetku jsme psali také v článku Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku.

Dnes se podívejme na další oblasti, na které se v souvislosti s daňovou povinností za rok 2006 často ptáte v naší daňové poradně. Zejména na to, za jakých podmínek musíte a kdy nemusíte daňové přiznání podávat.


Musíte podat daňové přiznání?

Kompletní výčet příjmů, které jsou předmětem daně z přímů, naleznete zde (§ 3). Zjednodušeně jde o následující:


Srážková daň

Srážková daň je stržena a odvedena rovnou u zdroje. Nefunguje u ní tedy princip záloha – vyúčtování. Příjem, který podléhá srážkové dani, je jakoby samostatným daňovým základem, z něhož se odvádí speciální sazba daně od 10 do 25 %. Srážkové dani podléhají např. úroky z vkladu na vkladní knížce, dividendy nebo úroky ze směnek a dluhopisů, podíly na zisku, autorské honoráře do 3 000 Kč měsíčně, výhry v loterii nad 10 000 Kč nebo příjmy z vedlejšího zaměstnání, jejichž výše po odvedení sociálního a zdravotního pojištění nepřesahují 3 000 Kč hrubého.

Pokud jste zaměstnanec, většinou se vás povinnost podat daňové přiznání netýká. Je ale třeba splňovat několik podmínek: musíte mít příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků (funkčním požitkem jsou například platy poslanců a senátorů, příjmy za výkon funkce v orgánu obce a kraje, nebo v profesních komorách) vždy jen u jednoho zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů postupně za sebou. U svého zaměstnavatele (případně u po sobě jdoucích zaměstnavatelů) je také nutné podepsat prohlášení k dani z příjmů.
Další podmínkou je, že nemáte vedlejší příjmy přesahující 6 000 Kč, vyjma těch, u kterých se vybírá daň srážkou (viz sloupek), nebo těch, které jsou od daně osvobozeny (např. příjem z prodeje rodinného domu, pokud nešlo o spekulativní prodej, příjem dávek sociálního zabezpečení nebo výhry v loterii nepřesahující 10 000 Kč - výčet od daně osvobozených příjmů naleznete v § 4 zákona o daních z příjmů).
Pokud výše uvedené podmínky nesplňujete – například jste měli příjem od více zaměstnavatelů najednou, pracovali na vedlejší pracovní poměr, pobírali odměny za činnost v dozorčích radách nebo představenstvech, musíte daňové přiznání vyplnit a odevzdat sami. Tomuto tématu jsme se více věnovali v článku Daňová poradna: zaměstnanci a daňové přiznání.

Daňové přiznání vás nemine, jestliže samostatně podnikáte (pravidelně i nepravidelně), pronajímáte majetek, máte příjmy z kapitálového majetku, z autorských honorářů nebo podobné příjmy, které nebyly zdaněny srážkovou daní (příjmy znalce, tlumočníka, z činnosti správce konkursní podstaty, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví apod. viz zde - § 7, 8, 9 a 10) a těmito činnostmi jste loni získali příjem přesahující 15 000 Kč.
Předmětem daně jsou i příležitostné příjmy, pokud jejich úhrn za rok převyšuje částku 20 000 Kč ročně – například prodej vámi vypěstované zeleniny a ovoce, a to i pokud nejste samostatně hospodařící rolník. Tyto příjmy lze snížit o prokázané výdaje nutné na dosažení příjmů. Není možné uplatnit paušál, výjimkou jsou příjmy ze zemědělské výroby, kde lze uplatnit paušální výdaje ve výši 80 %. 
Zdanit musíte také výhry v loteriích a veřejných soutěží, pokud přesahují 10 000 Kč a nebyla z nich již odvedena srážková daň.
Daňové přiznání musí podat i fyzická osoba vykazující daňovou ztrátu. Pokud podnikání loni či předloni nezačala nebo loni neukončila, bude platit daň z minimálního základu daně.


Z jakých příjmů daň platit nemusíte?

Výčet od daně osvobozených příjmů naleznete v § 4 zákona o daních z příjmů. Zde uveďme některé situace, na které se často ptáte ve svých dotazech.


Výdajové paušály ušetří spoustu času a spoustu "papírování". Nutné totiž je vést pouze evidenci příjmů a evidenci pohledávek.
  • Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen od daně, pokud doba mezi jejich koupí a prodejem přesáhne půl roku. Pokud cenné papíry byly součástí obchodního majetku, je příjem z jejich prodeje od daně osvobozen, jestliže poplatník nejméně šest měsíců před prodejem papírů ukončí svou výdělečnou činnost.
  • Daň nemusíte odvádět z důchodů (ve formě pravidelně vyplácených penzí), pokud vám bylo v roce 2006 na důchodech vyplaceno méně než 198 000 Kč.
  • Osvobozen od daně je prodej auta (a motorky, lodě či letadla), pokud doba mezi jeho nabytím a prodejem přesáhne jeden rok.
  • Příjem z prodeje bytu či rodinného domu není třeba danit, pokud jste v něm bydleli alespoň dva roky před prodejem (vlastníkem přitom můžete být po dobu kratší). Nemovitost však nesmí být zařazena ve vašem obchodním majetku nebo z něho musí být vyřazena minimálně dva roky před prodejem. Pokud podmínku 2letého bydlení nesplňujete, příjem z prodeje není předmětem daně jen pokud uběhne mezi nabytím a prodejem nemovitosti více než pět let.
  • Daň neplatíte z prodeje movitých věcí (počítač, nábytek, zahradní technika apod.). Pokud jsou ovšem součástí obchodního majetku, daň platíte. Neplatíte v případě, že doba mezi jejich vyřazením z obchodního majetku a prodejem přesáhne 5 let.
  • Dani z příjmu nepodléhá náhrada škody či pojistné plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody. Výjimkou, z kterých daň platit musíte, jsou platby přijaté jako náhrada za ztrátu příjmu, náhrada za škody způsobené na obchodním majetku určeném pro výkon podnikání nebo majetku sloužícímu k pronájmu a poskytnuté plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti se samostatnou výdělečnou činností či v souvislosti s pronájmem.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.Nyní ale již dejme prostor některým dotazům, které se objevily v naší daňové poradně. Odpovědi na ně zajistila daňová expertka Jana Suchá.

1. Rád bych uplatnil odečet výdajů procentem (v mém případě 50 %). Loni jsem ještě účtoval skutečné výdaje. Musím podat dodatečné daňové přiznaná za r. 2005, i když ke konci r. 2005 jsem mel zaplacené veškeré zavazáky i pohledávky?
Jana Suchá, daňová poradkyně: Pokud k 31.12.2005 nemáte žádné neuhrazené pohledávky, závazky, ani nespotřebované zásoby, pak dodatečné přiznání samozřejmě podávat nemusíte.

2. Podnikatel ukončil střední školu 30. 6. 2006. Od 1. 7. 2006 začal podnikat. Má nárok uplatnit slevu na dani pro studenta ve výši 1 200 Kč za 1. pololetí 2006?
JS: Slevu na dani můžete uplatnit po dobu, kdy se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem, tj. za zdaň. období 2006 v poměrné výši.

3. V živnostenském listě je jako předmět podnikání uvedeno: "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví". Živnost vznikla v roce 2005, v DP za rok 2005 jsem uplatnila výdaje paušálem – 50 %. Také v roce 2006 budu uplatňovat paušál, ale nejsem si teď jistá, zda na tento druh podnikání nelze uplatnit vyšší paušální odpočet a zda jsem již v roce 2005 neudělala chybu výší zvoleného paušálu.
JS: Paušální výdaje ve výši 80 % lze uplatnit jen v případě, že máte příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (podle § 2e zákona 252/1997 o zemědělství, jste evidována jako zemědělský podnikatel). U živnostenského listu "Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví " budete uplatňovat výdaje paušálem 50 % .

4. Musím podávat daňové přiznání, když jsem v prosinci zaplatila paušální daň 600 Kč a na rok 2007 jsem dala zase žádost na paušální daň?
JS: Daňové přiznání v případě paušální daně je povinnost podat tehdy, dosáhne-li poplatník v průběhu zdaňovacího období příjmů z prodeje věci nebo práva, které byly v obchodním majetku nebo jiných příjmů podle § 6 (zaměstnání) , §7 odst. 1, písm. d (podíly na zisku společníků v.o.s., komplementářů k.s. na zisku) § 7 odst. 2 (jiná samost. výdělečná činnost, např. autorská práva), § 8- 10 v úhrnné výši přesahující 6 000 Kč, než při stanovení daně paušálem předpokládal.

5. Mám příjem z plnění pojistné události (po úraze, který se stal v zaměstnání). Musí se uvádět do daň. přiznání?
JS: Přijatá náhrada škody, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, je osvobozeno od daně z příjmů, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu na výdělku. V tom případě se bude jednat o příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů.

6. Prosím vás o informaci týkající se výše podílu uplatnění nákladů za telefon. Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pevnou telefonní linku, která je s tarifem pro soukromé osoby - není pro podnikatele. Tuto pevnou linku používám i ke svému podnikání. Můžete mi prosím poradit, do jaké výše si mohu uplatnit náklady? Je to 70 %, jako to bylo dříve?
JS: Vámi uváděný 70% podíl není nikde stanoven zákonem, jedná se o jakousi obecnou " tichou dohodu" s finančním úřadem. Výdaje na podnikání uplatňujete v prokázané výši. U výdajů za telefon se toleruje určité procento. Lze je vykalkulovat např. sledováním několika podrobných měsíčních výpisů hovorů .Tím zjistíte průměrný poměr soukromých a podnikatelských tel hovorů.

7. V minulém roce mi byl vrácen přeplatek na sociálním pojištění za rok 2005. Musím letos tento příjem zdanit?
JS: Vrácený přeplatek na sociálním pojištění je pro vás zdanitelný příjem, protože platba záloh na sociální pojištění byla daňovým výdajem.


Daňová poradna Peníze.CZ

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám zajistili co nejvíce kvalitních informací týkajících se vašich osobních, rodinných či firemních financí. Pokud jste přesto nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na naši on-line poradnu.


8. Mohu uplatnit paušální výdaje, když jsem ve sdružení podnikatelů a ostatní podnikatelé uplatňují výdaje skutečné?
JS: Pokud jste účastníkem sdružení, můžete uplatnit výdaje jen ve skutečné výši.

9. Podávám daňové přiznání za poslední 3 měsíce r. 2006 jako spolupracující osoba manžela (důchodce OSVČ). Mám zisk 12 400 Kč, musím tuto částku zdanit?
JS: Daňové přiznání podáváte za celé zdaňovací období, Daňové přiznání podává každý poplatník, jehož příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly částku 15 000 Kč. V dotazu uvádíte částku zisku (jedná se tedy o rozdíl příjmů a výdajů). Daňové přiznání jste povinen podat a příjem zdanit.

10. Můžeme zahrnout do zúčtování i pomůcky, které používáme individuálně? Jsme občanské sportovní sdružení, dáváme příspěvky. Je možné zahrnout do daní i sportovní obuv jednotlivců?
JS: Pokud se jedná o výdaje spojené s činnosti sdružení v souladu se stanovami, pak do výdajů sportovní vybavení zahrnout můžete.

11. Na svých stránkách mám reklamu společnosti Google adsense (plochu, kam si Google umisťuje vlastní reklamy od inzerentů). Peníze získávám za kliknutí. Někdy je to za den 0,5 dolarů, jindy třeba 10 dolarů. Peníze si můžu nechat vyplácet každý měsíc nebo třeba jednou za rok. Smlouvu s nimi žádnou sepsanou nemám, jen proběhla klasická registrace. Potřebuji na takový výdělek živnostenský list? Dají se z toho platit daně i bez živnostenského listu?
JS: Bude se jednat o příležitostnou činnost podle § 10 zákona o daních z příjmů, na kterou nepotřebujete živnostenský list. Příjmy z těchto příležitostných činností jsou osvobozeny od daně z příjmů do výše 20.000,- Kč za rok. Pokud by jste tuto částku překročil, jste povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů.

12. Musím podávat daňové přiznání, když jsem od 1. 5. 2006 OSVČ, neměl jsem žádné příjmy a k 1. 3. 2007 jsem přerušil činnost na dva roky a zároveň jsem zaměstnancem firmy, která za mě platí daně a pojištění?
JS: Daňové přiznání podávat nemusíte. Na finanční úřad stačí vaše čestné prohlášení, že jste kromě příjmů ze závislé činnosti ( zaměstnání ) neměl jiné příjmy které jsou předmětem daně.

13. Musím platit minimální daň, když jsem po přerušení podnikání loni živnost obnovila, a poněvadž jsem dosahovala nízkých příjmů na konci roku jsem ji opět přerušila. Jsou u přerušení stejné podmínky jako u prvního započetí případně ukončení činnosti?
JS: Přerušení a obnovení podnikání není totéž, co ukončení nebo zahájení podnikání. V roce, kdy jste živnost přerušila, stanovíte minimální základ daně poměrnou částí podle počtu měsíců, kdy živnost přerušena nebyla.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Máte nějaké další dotazy, nebo naopak rady pro ostatní? Podělte se o vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2006 s ostatními čtenáři.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 3. 2007 20:22, Ema

Mám dotaz ke slevě za dítě-studenta. Syn ukončil v červnu střední školu, v září nastoupil na denní studium ČVUT a když viděl že ho to přestává bavit, domluvil se na jazykovém pomaturitním studiu. Mám dilema co s potvrzením, protože z letošního ledna mám potvrzení že navštěvuje I.ročník ČVUT, v březnu mu ale studium ukončili a druhé potvrzení mám o studiu na jazykovce. Můžu vůbec předložit potvrzení ČVUT, když nedokončil ročník? Je to oříšek.

+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 3. 2007 10:20

Měl bych dotaz. Jsem zaměstnán a současně mám ŽL, abych si příležitostně mohl něco přivydělat. Od června chci jít do řádného starobního dlchodu (přesluhuji téměř dva roky). Podle daňového přiznání musím za loňský rok zaplatit zdravotní a sociální pojištění. Budu muset jako důchodce platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění když budu mít (možná ) pouze občasné zakázky nebo je výhodnější vzhledem k nevratnému zdravotnímu pojištění činnost podle potřeby přerušovat?

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

15. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Výdaje paušálem 2006:  provedeme vás krok za krokem

Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou... celý článek

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Partners Financial Services