Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku

Simona Ely Plischke | rubrika: Daně | 9. 3. 2007 | 10 komentářů
Daňové přiznání a OSVČ: příjmy z podnikání, pronájmu a kapitálového majetku
Na koho se vztahuje tzv. minimální daň a kdo naopak minimálnímu základu daně nepodléhá? Lze výdaje paušálem uplatnit i na tzv. vedlejší samostatnou výdělečnou činnost? Jak do daňového přiznání zanést odvody na sociální a zdravotní pojištění? Můžete uplatnit odpočet úroků z úvěrů na bydlení také na nemovitost, kterou nevlastníte či pronajímáte? Jak zdanit zisky z prodeje akcií a podílových listů? Odpověď na tyto a mnohé další otázky získáte v následujícím textu.

Zevrubný postup toho, jak vyplnit daňové přiznání, jsme si ukázali v článku Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem. V dnešním článku si povíme o příjmech z podnikání, pronájmu či kapitálového majetku více.

Na úvod připomeňme, že nejzazším termínem pro podání přiznání k dani z příjmů je tradičně 31. březen. V letošním roce, vzhledem k tomu, že 31. 3. připadá na sobotu, je termín posunut na nejbližší pracovní den, tj. pondělí 2. dubna 2007. Pokud využíváte služeb daňového poradce, je tato lhůta o tři měsíce delší.


Na koho se vztahuje a nevztahuje tzv. minimální daň


U řemeslných živností lze uplatnit tzv. výdaje paušálem ve výši 60 %.

I letos bude muset většina OSVČ zaplatit minimální daň, přesněji řečeno bude muset vyjít z minimálního základu daně. Ten se týká těch, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z podnikání na základě živnostenského zákona (ze živnosti) a z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. auditoři, advokáti, daňoví poradci apod.). Jde o to, že tomu, kdo by vykazoval ztrátu, případně nedostatečný zisk, bude vyměřena daň z minimální základu daně, letos ze 112 950 Kč. Možnost odpočtu daňové ztráty v následujících letech zůstává, nelze ji ale odečíst od minimálního základu daně (pokud tedy i příští rok docílíte jen toho). Ve výsledku prostě v žádném zdaňovacím období nelze klesnout pod minimální základ daně.

Minimální základ daně se netýká těch, kteří pobírají rodičovský příspěvek (stačí i po část zdaňovacího období), příjemců starobního nebo invalidního důchodu (stačí částečného), studentů do 26 let (rozhodující je počátek zdaňovacího období). Minimální daně jsou také ušetřeni ti, kteří zahájili svou podnikatelskou činnost v roce 2005 nebo 2006, a ti, kteří ji během roku 2006 ukončili a také ti, jejichž příjem z podnikání nepřesáhl 15 000 Kč. Netýká se ani poplatníků, kteří mají nárok na slevu na dani podle §35 (zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností), 35a a 35b (investiční pobídky). Všichni výše zmínění platí daň jen ze svého skutečného zisku.


Jak uplatnit výdaje paušálem

Výdajům vyjádřeným procentem z příjmu jsme se podrobně věnovali v článku Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem. Zopakujme a doplňme několik stěžejních informací:

  • Při uplatnění výdajů paušální částkou není rozhodující, zda je podnikání vaše hlavní nebo vedlejší činností. Výdaje paušálem lze uplatnit v obou případech.
  • Paušální výdaje se uplatňují z příjmů, tj. ze skutečně přijatých částek v roce 2006. Faktury vystavené v roce 2006, za které platby přišly až v roce 2007 se do daňového přiznání za rok 2006 nezahrnují.
  • Pokud máte různé typy příjmů v rámci samostatné výdělečné činnosti, musíte se rozhodnout pro uplatňování skutečných výdajů, nebo uplatňování paušálu u všech typů příjmu jednotně. To znamená, že nemůžete kombinovat uplatňování skutečných výdajů u jednoho typu příjmu a výdajů paušálem u jiného typu příjmu.

Speciál: Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006
Jak vypočítat daň z příjmů za rok 2006 a vyplnit daňové přiznání včetně společného zdanění manželů? Jak uplatnit tzv. výdaje paušálem? Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak se přiznat k dani elektronicky? Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a jak spočítat výši nových záloh? Kde získat interaktivní formuláře? Odpovědi na tyto a mnohé další daňové otázky naleznete v našem novém speciálu Jak úspěšně uzavřít daňový rok 2006.Odvody na sociální a zdravotní pojištění v daňovém přiznání

Pokud vedete daňovou evidenci nebo účetnictví, do výdajů započítáte všechny částky, které bylo nezbytné vynaložit pro dosažení uvedených příjmů. Mezi tyto výdaje patří i odvody sociálního a zdravotního pojištění, a to až do výše vypočtené z maximálního vyměřovacího základu. Jsou totiž daňovým výdajem. V řádku 103 Přílohy 1 tedy již pojistné uvedeno nebude a vyplníte nulu.

Jinak je tomu v případě, kdy využijete výdaje procentem z příjmů, viz výše. V paušální částce výdajů totiž nejsou odvody na pojistné zahrnuty. Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a případné individuální pojistné na nemocenské pojištění u soukromé pojišťovny (u OSVČ, která není přihlášena k nemocenskému pojištění u OSSZ) proto uplatníte jako výdaj nad rámec paušálu na řádku 103. V případě individuálně sjednaného nemocenského pojištění lze výdaje uplatnit do výše, v jaké by bylo hrazeno nemocenské pojištění OSSZ.


Příjmy z pronájmu a kapitálového majetku

Snížit základ daně odpočtem úroků z úvěrů na bydlení (na řádku 47 daňového přiznání) můžete, je pokud se týkají domu či bytu, ve kterém bydlíte. Nikoli bytu, který pronajímáte či používáte k podnikání – úroky z úvěru na pořízení takové nemovitosti nemůžete pro tento standardní odpočet na ř. 47 použít.
Snížení základu daně o zaplacené úroky použité např. na rekonstrukci bytu můžete naopak uplatnit i jako jeho nájemce nebo uživatel, nemusíte tedy být majitelem bytu.

U příjmů z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů můžete tvořit rezervy na opravu pronajatého majetku (v souladu se příslušným ustanovením zákona č. 593/1992 o rezervách v odůvodněné výši). V daňovém přiznání to zohledníte tak, že v Příloze č. 2 v řádku 205 uvedete hodnotu vytvářené rezervy jako položku, která snižuje rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Zisky z prodeje akcií, podílových listů apod. prodaných po více jak půl roce od jejich zakoupení se nezdaňují. Tyto příjmy jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozené. Pokud nesplňují tuto 6měsíční lhůtu, je příjem z jejich prodeje nutné zdanit.


Daňová poradna Peníze.CZ

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abychom vám zajistili co nejvíce kvalitních informací týkajících se vašich osobních, rodinných či firemních financí. Pokud jste přesto nenašli odpověď na svoji otázku, obraťte se na naši on-line poradnu.


Na závěr se podívejme na typické dotazy, které se často objevují v naší daňové poradně. A samozřejmě také na to, jak je zodpověděla daňová poradkyně Jana Suchá.

1. Přiznává se v plné výši částka za prodej dřeva ze soukromého lesa? Částka činila 23 600 Kč.
Jana Suchá, daňová poradkyně: Tyto příjmy nejsou od daně z příjmů osvobozené, musíte je uvést spolu s ostatními zdanitelnými příjmy v daňovém přiznání.

2. Majitel nám nájemníkům dal odstupné za zrušení nájmu a odstěhování se. Já však chci peníze použít na celkovou opravu domku, který manželka dostane darem od svého otce. Jak je to v takovém případě s daní z odstupného a kde ji mám hlásit?
JS: Odstupné za uvolnění bytu je osvobozeno od daně z příjmů v případě, že tuto částku použijete na obstarání bytové potřeby (mj. i na údržbu a změnu stavby - rekonstrukci, opravu, přístavu RD, bytu,...), a to nejpozději do konce následujícího roku. Přijetí náhrady oznámíte svému Finančnímu úřadu do konce zdaňovacího období, ve kterém jste náhradu přijal

3. Manžel podniká jako zedník a uplatňuje si v daňovém přiznání 50% výdaje z příjmu. Nyní jsem se dozvěděla, že živnost řemeslnická umožňuje uplatnit 60% výdaje z příjmu. Podmínky by splňoval: vyučen v oboru je a má min. 3letou praxe v oboru. Musí předem ohlásit živnostenskému úřadu, že si chce uplatnit vyšší procenta?
JS: U řemeslných živností lze uplatnit výdaje ve výši 60 %. Živnostenskému úřadu se způsob uplatňování výdajů neoznamuje. V daňovém přiznání k dani z příjmů se v příloze č. 1 uvede druh činnosti a způsob uplatnění výdajů.

4. 28. 12. 2006 jsem přes Brokerjet prodal akcie, které jsem nakoupil v září 2006. Nesplňují tedy 6měsíční časový test a příjem z prodeje akcií musím zdanit. Jen nevím, jestli je mám uvést v daňovém přiznání za rok 2006, nebo až za rok 2007. Na výpisu z Brokerjetu za období 1. 1. 2006 - 31.12. 2006 je uvedeno datum účtování tohoto prodeje 28. 12. 2006, ale datum vypořádání 3. 1. 2007.
JS: U dne nabytí cenných papírů, stejně jako u dne prodeje, se posuzuje vždy datum připsání na účet, tzn. že pokud máte prodej připsán na bankovním výpise v roce 2006, budete zdaňovat tento příjem za zdaňovací období 2006 (viz pokyn Ministerstva financí D-300).

5. Prosím o radu ohledně daně z pronájmu. Jedná se o pronájem bytu podle par. 9. Budu uplatňovat skutečně vynaložené náklady na zajištění příjmu a nevím, co vše můžu do těchto nákladů zahrnout.
JS: U příjmů z pronájmu můžete uplatnit výdaje buď paušálem ve výši 30% nebo uplatníte skutečné výdaje. V případě, že je pronajímána jen část nemovitosti, budete uplatňovat výdaje pouze v poměrné výši.

6. Do května jsem byla OSVČ s celkovým příjmem za toto období 14 000 Kč, pak jsem podnikání přerušila a od 1. 5. jsem v zaměstnaneckém poměru. Musím podávat daňové přiznání, jak se řeší v tomto případě minimální daň?
JS: Minimální základ daně (podle § 7c) se na vás nevztahuje, protože jste příjem z podnikání měla menší než 15 000 Kč. Daňové přiznání jste ale povinna podat.

7. Zrušil jsem životní pojištění, ze kterého jsem uplatňoval daňový odpočet. Zároveň jsem založil novou životní pojistku. Musím provést dodanění odečtených částek?
JS: Dodanění se nemusí provádět pouze v případě, že ze zrušené smlouvy nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na jinou soukromou životní pojistku, která splňuje podmínky pro uplatnění odpočtu.
Jinak v případě zrušení pojistky nárok na uplatnění odpočtu zaniká a bude příjmem podle § 10 zákona o daních z příjmů ve zdaňovacím období, kdy k zániku došlo.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Zvládnete letošní daně? Nebo máte nějaké další dotazy? Podělte se o vaší zkušenost s výpočtem daňové povinnosti za 2006 s ostatními čtenáři.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 3. 2007 13:09, pcelba

Poznámka k otázce č. 4:

Datum připsání na účet majitele není shodné s datem objednávky (uzavření) obchodu. Burzovní obchody se obvykle vypořádávají opožděně (na Pražské burze obvykle za 3 pracovní dny po uzavření obchodu, RM-S je však výjimka a vypořádání proběhne ihned), a lze to snadno zjistit ve výpisu z SCP (jen pro akcie evidované v SCP).

Připsání akcií na účet majitele v SCP při nákupu proto vždy nastane až k datu vypořádání obchodu. Rovněž peníze za obchod z účtu zmizí až v den vypořádání obchodu (Brokerjet to nazývá "Den valuty"), jsou však blokované ke dni uzavření objednávky. Při prodeji je to obdobné, jen opačné.

Peníze získané z objednávky prodeje CP mohu ihned využít k nákupu CP za obdobných podmínek, ALE nemohu je vybrat pro svou vlastní potřebu - to musím čekat na vypořádání obchodu. Rovněž akcie nakoupené na burze nemohu ihned prodat na RM-S, protože je ještě vlastně nemám, ale mohu ihned uzavřít další objednávku k jejich prodeji na burze.

A teď poraďte co s tím. Mysleli soudruzi na ministerstvu připsání na účet majitele v SCP nebo připsání do evidence u obchodníka s CP?

+69
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 3. 2007 14:27, Michal Kára

Vzhledem k tomu, ze penize (prijem) dostanu az v den vyporadani, tak je IMHO jasne, ze je podstatny den vyporadani obchodu. Stejne tak u 6M testu se pocita se dny vyporadani (pozor na to!).

Zobrazit celé vlákno

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Výdaje paušálem 2006: provedeme vás krok za krokem

15. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Výdaje paušálem 2006:  provedeme vás krok za krokem

Rozhodli jste se daňové přiznání za rok 2006 vypočítat pomocí výdajových paušálů? Máme pro vás poradenský článek, ve kterém v 10 krocích vysvětlíme jak na to. Podrobnou, ale srozumitelnou... celý článek

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

7. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Na jaký účet a jakou formou odvést daň či pokutu

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím, které vyplývají z jejího pozdního odvodu. Poradíme vám proto na jaké účty a jakým způsobem poukázat peníze finančnímu či... celý článek

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

2. 2. 2007 | Simona Ely Plischke | 5 komentářů

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

Na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat? K čemu slouží tzv. daňový portál? Jak podat elektronické daňové přiznání? Co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou,... celý článek

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

1. 2. 2007 | Martin Zika

Daň z příjmů 2006: přehled nejvýznamnějších změn

Každoroční daňová povinnost se kvapem blíží. Málokdo by nesouhlasil s tvrzením, že čím dříve se na ni připravíme, tím lépe. Proto vám nabízíme souhrn nejvýznamnějších změn, které vstoupily... celý článek

Partners Financial Services