Daň z nemovitosti: termín na spadnutí, znáte novinky?

Daň z nemovitosti: termín na spadnutí, znáte novinky?
Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili? Pak nezapomeňte do středy 31. ledna podat přiznání k dani z nemovitostí. Poradíme vám jak na to, vysvětlíme letošní novinky a podíváme se na povinnosti majitelů nemovitostí, u nichž loni k žádným rozhodným změnám nedošlo.

Každoročně vybírá stát od vlastníků staveb a pozemků daň z nemovitostí. Přiznání k dani z nemovitostí musejí podat noví vlastníci a také ti, kteří svoji nemovitost upravili tak, že došlo ke změně podstatné pro vyměření daně. Zvýšili např. svůj domek o další poschodí, přikoupili či prodali několik hektarů pole, proměnili ornou půdu ve stavební parcelu apod. Určující je přitom stav k 1. lednu 2007.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí je pak nutné doručit správci daně, což je místně příslušný (vzhledem k místu nemovitosti) finanční úřad, do 31. ledna 2007. Pokud jste získali či upravili nemovitost až po 1. 1. 2007, přiznáváte a platíte daň až příští rok. (Pokud se vám změnila vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti opačným směrem, např. jste nemovitost prodali nebo ta zanikla, 31. leden 2007 je termínem i pro vás, a to pro oznámení této skutečnosti.)

 
Přistavěli jste patro? Nezapomeňte se do 31. 1. 2007 přiznat k dani z nemovitosti.


Kdy a jak zaplatit

Pokud ve vašem případě během loňského roku nedošlo k žádné daňově významné změně, daňové přiznání nepodáváte, daň ale samozřejmě platíte (termín odvodu daně viz další odstavec). Finanční úřad vám daň vyměří sám podle údajů uvedených v původním daňovém přiznání. Přiznání nepodáváte ani pokud dojde ve srovnání s minulým zdaňovacím obdobím ke změně sazeb daně, průměrné ceny půdy, změně koeficientů či k zániku osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty (viz níže). Vyjmenované změny zohlední finanční úřad sám a výsledek vyměření vám sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

Daň z nemovitostí je letos splatná, pokud nepřesáhne částku 5 000 Kč (loni jen 1 000 Kč), do čtvrtka  31. května 2007. Jinak je možné ji splatit ve 2 (loni ve 4) stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu (u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu). Daň lze samozřejmě celou zaplatit do 31. května.

Ministerstvo financí připravilo pro letošní rok nový tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí (č. MF 5450 vzor 9). Jde o jednotný tiskopis sloužící pro všechny typy daňového přiznání (řádné, dílčí, dodatečné a opravné) a pro všechny předměty daně, tj. pozemky, stavby i jednotky (byty a samostatné nebytové prostory). Tiskopis si můžete stáhnout např. zde. Připravili jsme pro vás také interaktivní formulář, ten najdete na tomto místě.

Daň tvoří dvě části: daň z pozemků a daň ze staveb. Podívejme se na ně.


Daň z pozemků

Pozemky podléhající dani z pozemků
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalé travní porosty, hospodářské lesy, rybníky sloužící k chovu ryb, stavební pozemek, zastavěné plochy a nádvoří.
Předmětem této daně jsou pozemky na území České republiky, které jsou vedeny v katastru nemovitostí (viz sloupek). V zákoně je samozřejmě uvedena řada pozemků, které jsou od daně z nemovitosti osvobozeny. Jde například o území zvláště chráněné podle předpisů o ochraně přírody či pozemky určené pro veřejnou dopravu. Výčet všech pozemků osvobozených od daně z nemovitostí naleznete zde.

Poplatníkem této daně je:

 • vlastník pozemku, 
 • nájemce pozemku, pokud jde o pozemky pronajaté od Pozemkového fondu, Správy státních hmotných rezerv nebo od Fondu státního majetku.
 • uživatel pozemku, pokud vlastník pozemku není znám.

Pro případ, kdy pozemek vlastní nebo trvale užívá více subjektů, doposud platilo, že se daň z nemovitosti platila společně a nerozdílně, tj. podávalo se jen 1 společné daňové přiznání. Novela zákona o dani z nemovitostí ovšem počínaje letošním rokem umožnila spoluvlastníkům některých druhů pozemků podat samostatně přiznání k dani za své spoluvlastnické podíly. Lze tak učinit pouze u nezastavěných pozemků, které nejsou v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem.
Zákonodárcům šlo zejména o možnost podat daňové přiznání především u zemědělských pozemků se složitými spoluvlastnickými vztahy, kde nedošlo k dohodě spoluvlastníků o společném zástupci. V případech, kdy se spoluvlastníci pozemku dohodnou na společném zástupci, daňové přiznání i nadále podává tento společný zástupce. Pokud jeden ze spoluvlastníků ovšem podá do 31. ledna 2007 samostatně daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl, musí samostatné daňové přiznání podat každý spoluvlastník.

Výše daně se počítá ze základu daně. Ten může být stanoven:

 • cenou pozemku (tj. výměra pozemku v m2 násobená průměrnou cenou půdy na 1 m2 ve vyhlášce) k 1. lednu 2007. Takto se stanovuje základ u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.
 • U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je daňový základ stanoven buď jako cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, nebo jako součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.
 • U všech ostatních pozemků podléhajících této dani je to skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu.

Samotná daň se pak vypočítá vynásobením základu daně sazbou a koeficientem. Koeficienty slouží k úpravě daně podle místa, ve kterém se pozemek nachází. Jednotlivé sazby jsou uvedeny v následující tabulce. Korekční koeficienty jsou uvedeny v tabulce na konci článku.

Sazba daně z pozemku
Pozemek Sazba
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrad, ovocné sady 0,75 %
Trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
U ostatních pozemků činí za každý 1 m2
- zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč
- stavební pozemky 1,00 Kč
- ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí

Daň ze staveb

Dani ze staveb podléhají:

 • v návaznosti na nový stavební zákon (viz článek Nový stavební zákon neznamená žádnou revoluci) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané,
 • stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas (či kolaudační rozhodnutí), a stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu,
 • byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí,
 • nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí včetně podílu na společných částech stavby.

V zákoně je uvedena řada staveb a pozemků, které jsou od daně z nemovitosti osvobozeny. Jejich kompletní výčet naleznete zde. Na některé se ale podívejme důkladněji.

 • Daň se nevztahuje na domy a rekreační objekty ve vlastnictví osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá, a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P. (O tomto letos novém příspěvku na živobytí se více dočtete v článku Sociální síť čekají v roce 2007 významné změny.)
 • Naposledy ještě letos jsou od daně osvobozeni restituenti.
 • Neplatí se v případě staveb ve vlastnictví státu, obce, církví či obecně prospěšných společností.
 • Na dobu 15 let jsou od daně osvobozeny nové obytné domy ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví fyzických osob v těchto novostavbách, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých. Tyto "daňové prázdniny" začínají rokem následujícím po tom, v němž nemovitost začala být způsobilá k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu.
  5 let daň neplatí vlastníci staveb, v nichž došlo ke změně vytápění z pevného paliva na systém využívající obnovitelné energie (solární, větrné, geotermální, biomasy) nebo kde byla stavebními úpravami snížena tepelné náročnost stavby.

Stejně jako u daně z pozemku i v případě daně ze staveb je ve většině případů poplatníkem vlastník stavby. A stejně tak, pokud je stavba pronajata od Pozemkového fondu, Správy státních hmotných rezerv nebo od Fondu státního majetku, je poplatníkem nájemce. Na rozdíl od daně z pozemků se ale u staveb v případě, že existuje několik spoluvlastníků, nic nezměnilo. Nadále tak spoluvlastníci odvádí a platí daň společně a nerozdílně.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Základem daně je u staveb výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, tj. zastavěná plocha podle stavu k 1. lednu 2007. Z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je to tzv. upravená podlahová plocha, což je výměra podlahové plochy v m2 násobená koeficientem 1,20. Samotná daň se následně vypočítá vynásobením tohoto základu příslušnou sazbou upravenou koeficientem. Sazby a koeficienty jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Za každé další nadzemní podlaží se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč, to v případě, že podlaží má půdorys minimálně 2/3 zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se sazba zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, tj. bez ohledu na velikost.
U staveb sloužících individuální rekreaci, což jsou chaty a chalupy, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí, se sazba daně násobí koeficientem 2,0.

Sazba daně
Stavba Sazba za 1 m2
Obytné domy 1 Kč
- ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 1 Kč
Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3 Kč
- u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám 1 Kč
Garáže 4 Kč
Stavby pro podnikatelskou činnost
- sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč
- sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč
- sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč
Ostatní stavby 3 Kč
Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí

 

Koeficienty
Koeficient Počet obyvatel
0,3 Do 300 obyvatel
0,6 301 – 600 obyvatel
1,0 601 – 1 000 obyvatel
1,4 1 001 – 6 000 obyvatel
1,6 6 001 – 10 000 obyvatel
2,0 10 001 – 25 000 obyvatel
2,5 25 001 – 50 000 obyvatel
3,5 Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 V Praze
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí
Pozn: Počet obyvatel se zjišťuje podle posledního sčítání lidu. Koeficienty může obec obecně závaznou vyhláškou o 1 kategorii zvýšit a až o 3 snížit. V Praze je možné koeficient zvýšit maximálně na 5,0.

Týká se vás přiznání k dani z nemovitostí? Na kolik jste ji vyčíslili? Vyznáte se v letošních změnách?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+11
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 1. 2007 15:27, Pavel

Jo jo, to se stalo známým. Prodali pastoušku na samotě u lesa a byli rádi, že to vůbec někdo od nich koupil. Podali přiznání k dani z převodu nemovitosti, a pak se nestačili divit, když jim z berňákiu přišlo oznámení, že to podle jejich tabulkových cen prodali pod cenou, a doměřená daň byla vyšší než prodejní cena. Odvolání žádné.

Zobrazit celé vlákno

+65
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 3. 2007 14:03, Rejka (rejka@email.cz)

Dobrý den,
přispívám s pro mě novým poznatkem, o který mě právě telefonicky obohatila paní úřednice z FÚ Pha 10. Dozvěděla jsem se, (bohužel pouze od ní, nikde jinde jsem tuto informaci nenašla), že koeficient sazby daně podle §11 odst. 3 a 4 zákona o dani z nemovitosti platný pro Prahu není 4,5, ale rovných 5.
Obec má samozřejmě právo dle zákona vyhláškou koeficient navýšit. Paní tvrdila, že je to tak již několik let. Jen mě napadá, zda by potom nestálo za to někde takovou informaci zdůraznit. Je to absolutní ztráta času na obou frontách následně obvolávat desítky či stovky nešťastníků a zvát si je k podpisu úprav v jejich vlastním dobře míněném výpočtu.
Snad se tohle časem napraví.
Přeji vám všem hezký den.

-12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nový stavební zákon neznamená žádnou revoluci

19. 1. 2007 | Kateřina Boušová

Nový stavební zákon neznamená žádnou revoluci

Chystáte se stavět nebo rekonstruovat? Pak si nenechte ujít novinky, které přinesl nový stavební zákon. Přestože autoři zákona slibovali stavebníkům zjednodušení procesu povolování... celý článek

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

2. 1. 2007 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Deregulace začala, nájemné poroste i o více než 30 %

Od Nového roku mohou majitelé bytů s dosud regulovaným nájemným svým nájemníkům zvýšit nájemné v průměru až o 20 %. Umožňuje jim to zákon o jednostranném zvyšování nájemného. Co deregulace... celý článek

Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti

8. 8. 2005 | Pavel Kohout | 2 komentáře

Neefektivní a nespravedlivá daň z nemovitosti

Dala základ vzniku chudinských čtvrtí, např. Harlemu a Bronxu, a rozvoji squattingu. Neodpovídá kritériím optimální daně. Proč je složitá, nákladná, nespravedlivá a nejvíce nenáviděná... celý článek

Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem

2. 8. 2005 | Kateřina Havlíčková

Daň z nemovitosti: plaťme víc a s úsměvem

U všech daní můžeme zpochybňovat jejich existenci. Některé jsou nespravedlivé, jiné nadbytečné, další jsou vhodnější než jiné. Existuje ale jedna výjimka, daň z nemovitostí. Ta je logická,... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Partners Financial Services