Zákon o dani z nemovitostí - Část I.

redakce Peníze.CZ | 21. 3. 2006
Část první
Daň z pozemků
(1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. 1)
(2) Předmětem daně z pozemků nejsou
a) v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona,
b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, 2)
c) vodní plochy 1) s výjimkou rybníků sloužících k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb,
d) pozemky určené pro obranu státu.
(1) Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“) je poplatníkem daně
a) organizační složka státu 4a) nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, 4b)
b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání 5) nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. 4a)
(2) Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, 1)
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo
c) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2006.)
(3) Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené.
(4) Má-li k pozemku více subjektů vlastnické právo, právo trvalého užívání 5) nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu 4a) nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů, 4b) jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. V případech, kdy spoluvlastnictví k pozemku je odvozováno od vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru, 5a) které jsou evidovány v katastru nemovitostí, jsou poplatníci daně povinni platit daň společně a nerozdílně ze spoluvlastnického podílu na pozemku, který odpovídá spoluvlastnickému podílu na společných částech stavby.
(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
a) pozemky ve vlastnictví státu,
b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že jezaručena vzájemnost,
d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky, 6) (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2006.)
e) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo její částí sloužící k vykonávání náboženských obřadů církví a náboženskýchspolečností státem uznaných, 8) dále se stavbou nebo její částí sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,
f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,
g) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním předpisem, knihovnám, státním archivům,zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, 10) nadacím a se stavbou památkových objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,
h) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, stanovené vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě sMinisterstvem životního prostředí České republiky,
i) pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy, 1)
j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 11) s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky pásma hygienické ochrany vod I.stupně 12) a pozemky ostatních ploch, 1) které nelze žádným způsobem využívat,
l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť, 1)
m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesnívýrobě,
n) na dobu pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělské pozemky a do výměry 10 ha pozemky hospodářských lesů vydané vlastníkůmna základě zvláštního předpisu, 13) a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly přiděleny pozemky náhradní, pokud na nich vlastníci nebo osoby blízké 14) sami hospodaří a nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké, 14)
o) pozemky určené pro veřejnou dopravu,
p) části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů, 15) a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů, 16)
r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, 16c) které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,
s) pozemky, s nimiž je příslušná hospodařit Česká konsolidační agentura,
t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu.
(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se stavbou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce stavby.
(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li tyto pozemky pronajaty obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g), l), r) a t) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.
(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. e) až h), j), k), m), n), p) a r) v daňovém přiznání.
(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník daně samostatné provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě zápisem do evidence podle zvláštních předpisů. 16a)
(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů 1) je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m 2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m 2 ve vyhlášce 16b) vydané na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona.
(2) Základem daně u pozemků hospodářských lesů 2) a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 1) je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč.
(3) Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m 2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.
(1) Sazba daně činí u pozemků
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75%
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m 2 u
a) zastavěných ploch a nádvoří, 0,10 Kč
b) stavebních pozemků 1,00 Kč
c) ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč
(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m 2 odpovídající půdorysu nadzemní části stavby, na niž bylo vydáno stavební povolení. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba, na kterou bylo vydáno stavební povolení, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud stavební povolení pozbude platnosti.
(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a)
0,3 v obcích do 300 obyvatel
0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel
1,0 v obcích nad 600 obyvatel do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze.
Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;
b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit nakoeficient 5,0.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

8. 8. 2022 | Jana Divinová

Velký bratr dohlédne i na knihu jízd. Policie smí dávat data

Údaje ze statických policejních kamer podél silnic se uchovávají až pět let. A neslouží zdaleka jen k pátrání po ukradených autech. Nejvyšší správní soud rozhodl, že je v pořádku, když... celý článek

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

5. 8. 2022 | Petr Kučera | 5 komentářů

Vláda chce zvýšit limit pro podání daňového přiznání

Lidé, kteří mají roční příjmy do 25 tisíc korun, by od příštího roku nemuseli podávat daňové přiznání. Limit se má zvýšit z dosavadních 15 tisíc – jde o hrubý příjem před odečtením... celý článek

Přiznali jste zisk z kryptoměn? Finanční správa rozjela kontroly

11. 7. 2022 | Petr Kučera | 6 komentářů

Přiznali jste zisk z kryptoměn? Finanční správa rozjela kontroly

Finanční správa zahájila kontrolní akci zaměřenou na přiznání příjmů spojených s kryptoměnami, tedy především s bitcoinem. Získala při ní také tipy na další lidi či firmy, kteří zřejmě... celý článek

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

11. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Konec studia. Jak dlouho za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění

Prázdniny začaly. Pokud jsou to vaše poslední, máme pro vás přehled, kdy si musíte sami začít platit zdravotní pojištění.

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

7. 7. 2022 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Letní brigáda. Jak na daně a zdravotní i sociální pojištění

Našli jste si přes prázdniny přivýdělek? Připravili jsme přehled pravidel pro studenty – ať už pracují na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, nebo se rovnou nechají... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.