Správní poplatky v roce 2005 rostou, klesají i přibývají

redakce Peníze.CZ | 11. 1. 2005

Po přijetí nového zákona o správních poplatcích byly změněny poplatky vybírané například na obecních, katastrálních a finančních úřadech. Úprava vstoupila v platnost již 17. ledna 2005. Odhadem padesát poplatků bylo zvýšeno a čtyřicet poplatků bylo zavedeno zcela nově. Některé správní poplatky ovšem již existovaly i ve staré úpravě, média je ovšem často mylně interpretují jako nové. Několik poplatků bylo naopak sníženo. Kompletní přehled změn naleznete v následujících tabulkách:

Přehled nově zavedených nebo zvýšených správních poplatků

POPLATKY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

do 16.1.2005 od 17.1.2005
Přijetí žádosti nebo návrhu o:
Prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 100 Kč 300 Kč
Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání 100 Kč 300 Kč
Prominutí příslušenství daně 200 Kč 1 000 Kč
Povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla 100 Kč 400 Kč
Delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 200 Kč 300 Kč
Vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 200 Kč 300 Kč
Povolení úlevy na dani nebo cle 200 Kč 1 000 Kč
Vydání povolení na přijímání a užívání výrobků osvobozených od spotřebních daní neex. 1 000 Kč
Vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní neex. 2 000 Kč
Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu neex. 300 Kč
Vydání potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu neex. 100 Kč
MATRIKY, TRVALÝ POBYT, OVĚŘOVÁNÍ LISTIN
Opis, kopie, výpis z úředních spisů na přinesené disketě neex. 40 Kč
Opis, kopie, výpis z úředních spisů na přinesené CD nebo ZIP neex. 80 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu neex. 100 Kč
Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé STB za každou započ.stránku neex. 5 Kč
Ověření stejnopisu, kopie, výpisu z úředních spisů - za každou započ. Stránku 20 Kč 30 Kč
CIZINCI A ZAHRANIČÍ
Udělení státního občanství ČR 5 000 Kč 10 000 Kč
Uznání platnosti rovnocennosti dokladu o dosažení vzdělání získaného v zahraničí neex. 200 Kč
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci neex. 250 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 1 000 Kč 2 000 Kč
Vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států EU neex. 2 000 Kč
Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území (neplatí pro občany EU) neex. 200
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu neex. 500 Kč
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území neex. 200 Kč
Přidělení rodného čísla cizinci neex. 1 000 Kč
STAVEBNÍ POVOLENÍ a ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Vydání povolení ke stavbě rekreační chaty nebo zemědělské stavby do 70 m2 200-500 Kč 300 Kč
Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení neex. 1 000 Kč
Vydání povolení terénních úprav neex. 1 000 Kč
Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků neex. 500 Kč
VOZIDLA, ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Zápis motocyklu do 50 cm3 do registru vozidel 100 Kč 300 Kč
Zápis motocyklu nad 50 cm3 do registru vozidel 200 Kč 500 Kč
Zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 300 Kč 800 Kč
Zápis přípojného vozidla do 750 kg včetně 100 Kč 500 Kč
Zápis přípojného vozidla nad 750 kg 100 Kč 700 Kč
Vydání tabulky registrační značky 100 Kč 200 Kč / ks
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel - za každou změnu 10 Kč 50 Kč
Vydání nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče neex. 200 Kč
Změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče neex. 100 Kč
PODNIKATELSKÁ ČINNOST, PRŮMYSLOVÁ ČINNOST
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 150 Kč 1 000 Kč
Změn zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 20 Kč 500 Kč
Vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu neex. 500 Kč
Vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR neex. 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí na návrh žadatele v akreditačním řízení (výkon zdrav. povolání) neex. 1 000 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území ČR 1 000 Kč 5 000 Kč
Vydání licence k provozování zoologické zahrady neex. 20 000 Kč
Udělení licence na podnikání v energetických odvětvích 1 000 Kč až 100 000 Kč
Změna licence na podnikání v energetických odvětvích 500 Kč až 10 000 Kč
Vydání registrace k provozování autoškoly 1 000 Kč 2 000 Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly neex. 1 000 Kč
Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole neex. 300 Kč
Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole neex. 100 Kč
Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů neex. 1 000 Kč
Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů neex. 100 Kč
Udělení oprávnění k provozování stanice STK neex. 3 000 Kč
Vydání osvědčení k provozování stanice STK neex. 500 Kč
Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí neex. 1 500 Kč
Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí neex. 300 Kč
Vydání povolení k provozování silniční dopravy, která není živností max na 2 měsíce 200 Kč 400 Kč
Vydání povolení k provozování silniční dopravy, která není živností max na 1 rok 1 000 Kč 2 000 Kč
Udělení oprávnění k projektování zástaveb leteckých pozemních zařízení neex. 10 000 Kč
Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu neex. 10 000 Kč
Vydání povolení k hornické činnosti 1 000 Kč 1 500 Kč
Změna povolení k hornické činnosti neex. 750 Kč
Povolení k předávání a přejímání výbušnin 300 Kč 100 - 500 Kč
Povolení trhacích prací a ohňosrojů 250 Kč 300 Kč
Vydání povolení k emisím skleníkových plynů neex. 10 000 Kč
Změna povolení k emisím skleníkových plynů neex. 3 000 Kč
Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů neex. 1 000 Kč
Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování nebo sběru odpadů neex. 500 Kč
Udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadu neex. 1 000 Kč
Udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů s ostatními odpady neex. 1 000 Kč
Udělení souhlasu s vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů neex. 6 000 Kč
Vydání rozhodnutí o původu zboží neex. 350 Kč
VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A VÝZKUMU
Udělení státního souhlasu právnické osobě působit jakou soukromá škola neex. 25 000 Kč
Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v oblasti dna moří a oceánů neex. 200 Kč
Vydání povolení k pobytu v Antarktidě neex. 5 000 Kč
Vydání povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě neex. 200 Kč
Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě neex. 200 Kč
ELEKTRONICKÉ PODPISY
Udělení akreditace k poskytování certifikačních služeb 100 000 Kč
Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu 10 000 Kč
Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb 25 000 Kč
ZBRANĚ
Vydání povolení k vystavování zbraní neex. 1 000 Kč
Kusové a opakované kusové ověěřování zbraně 60 - 300 Kč 150 Kč
Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou neex. 1 000 Kč
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva 300 Kč 500 Kč
Vydání evropského zbrojního pasu neex. 500 Kč
Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu neex. 100 Kč
LODĚ a PLAVBA, LETADLA a LÉTÁNÍ
Vydání nebo rozšíření platnosti mezin. průkazu vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemí 100 Kč 200 Kč
Lodní osvědčení pro vnitrozemskou plavbu pro plavidla do 5m včetně 200-300 Kč 300 Kč
Lodní osvědčení pro vnitrozemskou plavbu pro plavidla nad 5m 400-500 Kč 500 Kč
Zápis do rejstříku letadel 500-1000 Kč 1000 - 3000 Kč
Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu 200 Kč 500 Kč
Vydání povolení k létání pro vlastní potřebu (rekreační létání) 5 000 Kč 10 000 Kč
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů 10 000 Kč 100 000 Kč
Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení 5 000 Kč 10 000 Kč
Přijetí návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele veřejné zakázky 2 500 - 100 000 Kč 30 000 Kč
TV vysílání
Udělení oprávnění k provozování celoplošného analogového televizního vysílání 50 000 Kč 400 mil. Kč
Prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování celoplošného analogového TV vysílání neex. 200 mil. Kč

Některé správní poplatky ovšem již existovaly i ve staré úpravě, média je ovšem často mylně interpretují jako nové. Několik poplatků bylo naopak sníženo.

Poplatky existující již podle staré úpravy, které jsou médii často mylně interpretované jako nové
a zrušené nebo snížené správní poplatky
Přijetí žádosti o vydání povolení zaměstnavateli k získávání zamstnanců ze zahraničí 2 000 Kč
Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci 500 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území ČR 10 000 Kč
Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí 10 000 Kč
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
Změna jména nebo příjmení 1 000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel 100 Kč
Vydání řidičského průkazu 50 Kč
Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řid. průkazu 10 Kč
Povolení k pobytu cizinci (*nově platí pouze osvobození pro občany EU) 1 000 Kč
Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let (osvobození pro občany EU) 500 Kč
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu 1 000 Kč
Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 500 Kč
Zrušené nebo snížené správní poplatky
Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem 600 Kč 0 Kč
Udělení povolení k obnově kulturních památek 1 000 Kč 500 Kč
Povolení k chovu nebezpečných druhů zvířat - 1 zvíře 3 000 Kč 500 Kč
Povolení k chovu nebezpečných druhů zvířat - více než 1 zvíře 5 000 Kč 1 000 Kč

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Daně, správní poplatky

A tohle už jste četli?

Legislativní labyrint každodenního života

11. 1. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Legislativní labyrint každodenního života

Víte, jak se změnily podmínky pro doručování soudních obsílek, jakých nových přestupků se můžete dopustit jako držitelé občanských průkazů či pasů nebo co do roku 2005 vnesla novela... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.