Slevy na dani z příjmů za rok 2018. Co smíte odečíst

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 8. 3. 2019
Pravidla slev na dani z příjmů za rok 2018 shrnujeme přehledně na jednom místě.
Slevy na dani z příjmů za rok 2018. Co smíte odečíst

V prvním díle daňového seriálu jsme psali, kdo v roce 2019 povinně odevzdává daňové přiznání:

V druhém jsme shrnuli pravidla výdajových paušálů a daňové evidence:

Ve třetím jsme se věnovali položkám, o které můžete snížit základ daně:

Dneska projdeme slevy na dani z příjmů.

Jak to funguje

Daň z příjmů fyzických osob je patnáct procent ze základu daně. Základ daně zjistíte, když od svých příjmů odečtete výdaje (buď je evidujete v daňové evidenci, nebo využijete výdajový paušál). Než se začne daň počítat, snížíte ještě základ daně o nezdanitelné části, o kterých jsme psali posledně. Ze základu daně sníženého o odečitatelné položky se počítá patnáctiprocentní daň z příjmů – od které se ještě odečítají daňové slevy. Teprve pak je daň z příjmů konečná.

Tady je přehled slev a jejich pravidel pro daňové přiznání za rok 2018.

Základní daňová sleva na poplatníka

Základní daňová sleva, řečená též sleva na poplatníka, náleží každému, kdo měl loni alespoň část roku zdanitelné příjmy. Za rok 2018 dělá 24 840 korun.

Jestli jste byli v roce 2018 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste byli v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozená) nebo jste byli třeba na mateřské, zkrátka nevydělávali, vyplatí se vám daňové přiznání podat, i když nemusíte. Tuto slevu totiž můžete vždy čerpat v plné výši, bez ohledu na okolnosti. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili celou (pracovali jste třeba měsíc nebo dva a za každý měsíc za vás zaměstnavatel odváděl zálohu na daň sníženou o poměrnou část slevy na poplatníka: 24 840 : 12 = 2070 korun), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. Když pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžou ho požádat o provedení ročního zúčtování daně z příjmů a vratku dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.

Sleva na manželku nebo manžela

Daňová sleva na manželku/manžela dělá 24 840 korun za rok. Jestli má vaše polovička průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Slevu smíte odečíst, jen pokud příjmy vaší manželky nebo manžela za celý rok 2018 nepřesáhly 68 tisíc.

Slevu můžete v daňovém přiznání za rok 2018 na rozdíl od předešlých let bez obav kombinovat s výdajovými paušály.

Daňové zvýhodnění na manželku/manžela jde uplatnit i jen za část roku, dosahuje 2070 korun měsíčně. Podmínkou je, že na začátku každého započteného měsíce jste žili ve společné domácnosti a byli manželé nebo registrovaní partneři. Nesezdaní/neregistrovaní na úlevu nárok nemají.

Roční příjmy zákonného partnera se nijak nedokládají, potvrzují se čestným prohlášením manžela/manželky, které se přikládá k daňovému přiznání.

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Do příjmů se počítají (v hrubém):

Nepočítají se:

Sleva na dítě a daňový bonus

Další sleva je za vyživované dítě, se kterým žijete ve společné domácnosti. Za rok 2018 je sleva na první dítě vyšší než v předešlých letech: 15 204 korun ročně (1 267 korun měsíčně). Sleva na druhé dítě dělá 19 404 korun ročně (1617 korun měsíčně) a na třetí a každé další dítě 24 204 korun (2017 korun měsíčně). U dítěte se zdravotním postižením se sleva dvojnásobí.

Daňové zvýhodnění se uznává za dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy studuje, nebo za dítě, které se kvůli špatnému zdraví připravovat nemůže. Musí jít o dítě vlastní, osvojené, dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, na které by mohli daňovou slevu uplatnit. Slevu nemůžete uplatnit za dítě družky nebo druha. Lze ji ale využít na dítě registrovaného partnera nebo partnerky. Zvýhodnění na jedno dítě může uplatnit vždy pouze jeden daňový poplatník.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Jestli jste v roce 2018 podmínky pro přiznání slevy splňovali jen část roku, můžete si z daně slevit poměrné částky za jednotlivé měsíce.

Slevu na dítě můžete v daňovém přiznání za rok 2018 bez omezení kombinovat s výdajovými paušály (na rozdíl od předešlých let).

Zvláštní výhodou slevy na dítě je, že když po jejím započtení daň z příjmů klesne do záporných hodnot, stát vám výsledný rozdíl vyplatí jako daňový bonus.

Bonus je maximálně 60 300 korun za rok, minimálně sto korun (když vyjde nižší, nevyplácí se). Podmínkou pro vznik nároku na bonus je, že jste v roce 2018 měli příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy v součtu nejmíň 73 200 korun, a pozor: musí jít o příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Od roku 2018 už se při posuzování nároku na daňový bonus nezohledňují příjmy z pronájmu a příjmy z kapitálového majetku. Nezapočítají se ani příjmy osvobozené od daně a příjmy zdaněné srážkovou daní.

Školkovné

Jestli vaše dítě chodí do předškolního zařízení, je tu pro vás i „sleva na umístění dítěte“. Z daně z příjmů za rok 2018 si můžete odečíst výdaje na školku nebo obdobné zařízení až do 12 200 korun. Slevu čerpá jen jeden z rodičů; o dítě musí pečovat a žít s ním ve společné domácnosti.  Sleva náleží i prarodiči, pokud mu vnouče svěřil soud do péče.

Výdaje musíte prokázat, potvrdí je provozovatel předškolního zařízení. Neuznávají se výdaje na stravu, výlety nebo jízdné, ale opravdu jen výdaje za „školné“. Potvrzení musí obsahovat: jméno dítěte, výši vašich výdajů za jeho pobyt ve školce v roce 2018 a datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů (nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění).

Dřív nebylo jednoznačné, jestli se výdaje uplatňují podle data jejich úhrady nebo podle období, na které se vztahují. Od roku 2018 je zákon přesnější: platí druhá jmenovaná možnost.

Anketa

Stíháte letos udělat daně?

Slevu je možné čerpat za poplatky v mateřské školce podle školského zákona, nebo v obdobném zařízení v zahraničí, v dětské skupině registrované u Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v jiném zařízení provozovaném na základě živnostenského oprávnění (může jít například o firemní školku nebo soukromé jesle), pokud je péče srovnatelná s péčí v dětské skupině nebo mateřské školce. Do kritérií se vejde i lesní školka.

Daňové zvýhodnění se nevztahuje na poplatky v kroužcích nebo poplatky za jednorázové hlídání dětí doma, ve veřejných institucích nebo třeba v obchodech.

Sleva se uplatňuje zpětně za celý kalendářní rok.

Sleva pro studenty

Vydělávající student může čerpat daňovou slevu na studium, za rok 2018 celkem 4020 korun.

Sleva se přiznává jen za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali podmínky (dělá 335 korun za měsíc): v období, za které si slevu nárokujete, vám ještě nesmělo být šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud jste prezenčně studovali doktorský program) a museli jste studovat na státem uznané škole. K daňovému přiznání se přikládá potvrzení o studiu.

Kdo splňoval podmínky celý rok, ale zdanitelné příjmy měl jen část roku, čerpá slevu v plné výši. Pokud jste slevu během roku nevytěžili celou, udělejte to v ročním zúčtování, které provádí poslední zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání a získáte část odvedené daně z příjmů (nebo i celou daň) zpět.

Nárok na slevu nemá student dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na střední (nikoli vysoké) škole, pokud je v době studia výdělečně činný (kromě práce na DPP a DPČ) nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Sleva nenáleží také tomu, kdo je v průběhu studia ve služebním poměru.

Hrajte na jistotu

Sleva pro lidi se zdravotním postižením

Člověk s invalidním důchodem prvního nebo druhého stupně si může daň z příjmů za rok 2018 snížit o 2520 korun. Stejně tak člověk, kterému zanikl nárok na invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu. Člověk s invalidním důchodem třetího stupně odečítá z daně 5040 korun. Držitel průkazu ZTP/P 16 140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, odečítá dvanáctinu uvedené sumy za každý měsíc – rozhodující je, jestli jste podmínky splňovali na jeho začátku. Na daňovou slevu za rok 2018 je nárok od data přiznání invalidního důchodu, respektive přiznání statusu osoby ZTP/P (to je novinka, dřív nárok na daňové zvýhodnění vznikal až od počátku výplaty invalidního důchodu).

Zaměstnavatel si za každého zaměstnance se zdravotním postižením může z daně z příjmů odečíst 18 tisíc korun, za zaměstnance s invaliditou třetího stupně 60 tisíc.

Sleva na EET

Na základě povinného elektronického evidování tržeb smějí podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz EET – maximem daňové úlevy je (kladný) rozdíl mezi patnácti procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Nárok na slevu nemusíte dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru. Sleva je určená jen daňovým poplatníkům z řad fyzických osob, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli povinnost podle zákona o EET evidovat. Jestli to bylo v roce 2018, sleva patří do letošního daňového přiznání.

Daňová kalkulačka 2019 – výpočet daně z příjmů za rok 2018

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

17. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

15. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

Zaměstnanci mají znovu odvádět nemocenské pojištění. A kdo vydělává víc jak trojnásobek průměrné mzdy, zaplatí vyšší sazbu daně. Kalkulačka ukáže, jak se vládní balíček projeví na výdělku. celý článek

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

13. 5. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Daňová sleva za školku má skončit od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

12. 5. 2023 | Petr Kučera

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

Speciální daňovou výhodu bude možné využít naposledy pro příjmy za rok 2023, předpokládá vládní balíček.

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Partners Financial Services