Kdo musí v roce 2018 podat daňové přiznání. A kdo ne

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 27. 2. 2018 | 14 komentářů
Kdo letos musí odevzdat přiznání k dani z příjmů a kdo zůstane ušetřen? Přehledně odpovíme v prvním díle daňového seriálu. Nabízíme také šikovnou daňovou aplikaci, která přiznání snadno a rychle vyplní.
Kdo musí v roce 2018 podat daňové přiznání. A kdo ne

Daňové přiznání za rok 2017 se podává do třetího dubna. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, máte čas až do druhého července, poradci ale musíte vystavit plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu. Povinnost podat přiznání se týká podnikatelů a živnostníků, ale také části zaměstnanců, penzistů nebo studentů.

Kdy přiznání musí podat zaměstnanec

Člověk, který byl po celý rok 2017 zaměstnaný u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměl, se o daňové přiznání nemusí starat, zálohy na daň z příjmů za něj odvádí zaměstnavatel a vyřídí i roční zúčtování daně. Pokud jste loni vystřídali několik zaměstnavatelů, ale nikdy nepracovali pro dva současně, daňové záležitosti za vás může vyřešit poslední z nich. Podmínkou v obou případech je, že jste u zaměstnavatele nejpozději do letošního 15. února podepsali prohlášení k dani za předešlý rok. Do stejného termínu bylo třeba dodat účtárně zaměstnavatele všechna potvrzení, která dokládají váš nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Anketa

Letos to stihnete?

Sám podává daňové přiznání zaměstnanec, pokud:

 • měl v roce 2017 celkové příjmy (v hrubé mzdě) vyšší než 1 355 136 korun (48násobek průměrné mzdy); z převisu nad tuto částku se platí sedmiprocentní solidární daň (nepodléhají jí příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmu, dopadá pouze na příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti),
 • během roku 2017 pracoval postupně pro víc zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, i když u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro víc zaměstnavatelů současně a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl kromě platu a mzdy ještě jiné zdanitelné příjmy, například z podnikání, pronájmu nebo prodeje kapitálového majetku, vyšší než šest tisíc za rok (limit platí pro příjmy v hrubém, ne pro zisk),
 • měl kromě českého zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • dluží na dani z příjmů nebo neoprávněně čerpal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • v roce 2017 porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření (vybral z pojistky peníze nebo smlouvu ukončil předčasně).

Zaměstnanec, který podává přiznání sám, svého zaměstnavatele (respektive všechny zaměstnavatele) požádá o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017 a k daňovému přiznání ho přiloží. Do přiznání pak zanáší všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, ze kterých byla v průběhu roku odvedená zálohová daň z příjmu.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Jestli jste měli v roce 2017 pouze příjmy, které se danily srážkovou daní, daňové přiznání letos podávat nemusíte.

Srážková daň se uplatňuje například na úroky z bankovních účtů, stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek nebo podíly na zisku. A také na příjmy z výher, které nejsou osvobozené od daně. Za určitých okolností se srážková daň odečítá i z příjmů z dohod o provedení práce a autorských honorářů, nově i z dohod o pracovní činnosti:

Příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání zanést dobrovolně. Jestli jste v roce 2017 celkově měli nízké příjmy, získáte sraženou daň zpátky. Zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní umožní víc (nebo plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmech od zaměstnavatele. Příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnovat nemůžete.

Kdy se vyplatí přiznat...

... i když nemusíte

Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získají, aniž by přiznání museli podat sami.

Co se chystá

Vláda Andreje Babiše nemá důvěru Sněmovny, sebedůvěra jí ale nechybí. V únoru představila obrysy reformy daně z příjmů. Pokud všechno půjde, jak si kabinet nalajnoval, nový zákon o daních z příjmů by mohl platit už od příštího roku. Zaměstnanci i drobní podnikatelé by si většinou přilepšili. Těm by daně povětšinou trochu klesly. Zarmouceni by pak byli především ti, kteří mají příjmy z cenných papírů nebo z nemovitostí:

Daňová reforma vlády v demisi

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Z některých příjmů se daň neplatí a nepřiznávají se. Jestli daňové přiznání podáváte z jiného důvodu, příjmy, které nejsou předmětem daně, do něj neuvádíte. Jedná se například o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy apod.

Úplný výčet příjmů, které nejsou předmětem daně, hledejte v § 3 zákona o daních z příjmů.

Příjmy osvobozené od daně

Část příjmů je od daně osvobozená – ani tyto příjmy danit a přiznávat nemusíte. Jen pozor na to, že u některých je osvobození spojené se splněním jistých podmínek.

Osvobozené jsou například:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodejce vlastnil nejmíň dva roky a nejmíň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud byla doba mezi nabytím a prodejem delší než pět let (když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný),
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul aspoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2017 se nedaní do roční výše 396 000 korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let; pokud příjmy (nikoli zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly limitu sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Úplný výčet příjmů osvobozených od daně hledejte v § 4 zákona o daních z příjmů.

Osvobozené příjmy nad pět milionů korun, musíte ho do třetího dubna nahlásit finančnímu úřadu, nezávisle na tom, jestli musíte nebo nemusíte podávat daňové přiznání. Jestli vám přiznání připravuje daňový poradce, je na oznámení čas do třetího července. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého jednotlivého příjmu se posuzuje zvlášť. Hlásit nemusíte příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Podnikatelé, důchodci, studenti, rodiče

Přiznání k dani z příjmů povinně odevzdává každý podnikatel, který loni podnikáním vydělal víc než patnáct tisíc korun (posuzuje se hrubý příjem před odpočtem výdajů). A také podnikatel, který skončil ve ztrátě (kterou případně může odečítat v dalších letech). Stejně tak každý, kdo loni neměl příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ale je důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské a přivydělal si (například podnikáním nebo pronájmem) víc než patnáct tisíc korun za rok (myšlené jsou hrubé příjmy, ne zisk).

Důchody z roku 2017 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 396 000 korun (to odpovídá měsíční penzi 33 000 korun), důchod nad tuto sumu musíte přiznat a zdanit. Výše jiných příjmů nemá na zdanění důchodu vliv.

Příjmy z pronájmu

Přiznávají a daní se i příjmy z pronájmu nemovitých a movitých věcí. S výjimkou příležitostného pronájmu movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok – ten do daňového přiznání neuvádíte a nedaníte ho. Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu movitých nebo nemovitých věcí nepřesáhnou šest tisíc za rok (nemusíte je danit ani přiznávat). Nebo když jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nejsou vyšší než patnáct tisíc.

Příjmy z kapitálového majetku

Daní a přiznávají se také příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy pramenící z toho, že vlastníte určitý finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů se daní srážkovou daní už u zdroje, pak nemusíte daň z příjmů ani daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například nabyté úroky z půjček.

Ostatní příjmy podléhající dani

Daní a přiznávají se například také příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských, nebo příjmy z příležitostných pronájmů a činností. Celý seznam ostatních příjmů podléhajících dani, hledejte v § 10 zákona o daních z příjmů.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Když příjmy (před odpočtem výdajů) z příležitostných činností nepřevýší třicet tisíc za rok, nemusíte je danit ani přiznávat. Když uvedenou hranici překročíte, musíte podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Za příležitostné se považují příjmy z činností, kterým se věnujete výjimečně, nesmí to být pravidelná činnost. Mezi příležitostné příjmy se řadí:

 • příležitostné činnosti s výjimkou činností, které provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list,
 • příležitostný pronájem movitých věcí,
 • zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),
 • příjem včelaře; pokud jste během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo.

Za příležitostné příjmy se nepovažují příjmy z autorských honorářů.

Daňová kalkulačka 2018 – výpočet daně z příjmů za rok 2017

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+22
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 1. 2019 10:01, Radek Doležal

Dobrý den, chtěl bych zeptat: Zaměstnavatel mi každoročočně zpracovává zůčtování daně, a bude tak činit i za rok 2018. Za rok 2018 jsem měl navíc příjem z pronájmu nemovitosti jako fyzická osoba ( pronájem bytu ) ve výši 99.000 Kč. Stačí podat daňové přiznání pouze za pronájem nemovitosti, a zaměstnavatele nechat zpracovat roční zůčtování daně za můj příjem ze zaměstnání?

+3
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 3. 2018 10:01, Mi

Otazka polozena v utery 27.2. odpoledne, druhy komentar vlozen ve stredu 28.2. v noci, cca o 32 hodin pozdeji. Ocekavat okamzitou reakci v pracovni den, behem 24 hodin v dobe, kdy zbyva na podani danoveho priznani mesic je trochu...
Muzete navstivit danoveho poradce, ten vam nejspise odpovi ihned - za patricne financni ohodnoceni.
Jinak muzete zavolat na financni urad, kde vam take poradi, paklize se vam nechce cekat na odpoved zde nebo platit.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

24. 8. 2023 | redakce Peníze.CZ | 2 komentáře

Daň z nemovitostí, zaměstnanecké benefity. Co vláda změní v balíčku

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku. Předloží je jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran na jednání Poslanecké sněmovny.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Partners Financial Services