Přiznání k dani z příjmů. Kdo ho musí v roce 2014 podat

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 10. 2. 2014 | 10 komentářů
Březen, měsíc růžového formuláře, se blíží. I letos vás úskalími daně z příjmů fyzických osob a jejího přiznávání provedeme, shrneme důležitá pravidla a upozorníme, co se od loňska změnilo. Přímo na Peníze.cz si také můžete stáhnout daňový formulář a v kalkulačce vypočítat, kolik na dani zaplatíte. První díl seriálu o dani z příjmu věnujeme otázce: Kdo se letos musí přiznat?
Přiznání k dani z příjmů. Kdo ho musí v roce 2014 podat

Na odevzdání růžového formuláře je čas do prvního dubna, respektive do prvního července, pokud využíváte služeb daňového poradce. Jestli přiznání podáváte sami, měli byste se pomalu, ale jistě začít chystat.

Lidí, kteří musí podat přiznání k dani z příjmu, oproti loňsku přibyly desetitisíce. A není to tím, že by se u nás náhle tolik rozmohlo podnikání. Může za to nová povinnost, která dopadá na bedra lidí, kteří hodně vydělávají. Každý, kdo loni měl loni byť v jediném měsíci (třebas kvůli jednorázové odměně) mzdu vyšší než čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy – tedy než 103 536 korun – musí z příjmů převyšující tuto hranici zaplatit sedmiprocentní „solidární daň“; a navrch sám (nebo s poradcem) podat daňové přiznání. Nebude tedy moct využít služeb účtárny zaměstnavatele, jak byl v předešlých letech zvyklý.

To je, co se povinnosti podávat daňové přiznání týče, nejvýznamnější změna oproti minulému roku. Jinak zůstává téměř všecko při starém.

Stáhněte si. A přiznejte se!

Do března, dříve měsíce knihy, nyní měsíce růžového formuláře, ještě nějaký čas zbývá. Vy, kteří si podáváte daňové přiznání sami, využijte toho času a připravte se psychicky na každoroční vyčerpávající souboj. Doporučujeme už nyní si růžový formulář stáhnout a každý den se na něj aspoň pět minut koncentrovat...

Kromě samotného formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob (máme rovněž v interaktivní podobě) nabízíme ještě patero nejrůznějších příloh a pokyny k vyplňování. A samozřejmě, jedním vrzem i formuláře přehledů o příjmech a výdajích pro sociálku a všechny zdravotní pojišťovny.

A další aktuální nejen daňové formuláře.

Kdo daňové přiznání podávat nemusí

Zaměstnanci, kteří nemají další příjmy

Jestli jste byli v roce 2013 klasicky zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů postupně (nikoli naráz) a žádné další příjmy jste neměli, nemusíte si s růžovým formulářem dělat starosti. Daň z příjmů za vás odvádí zaměstnavatel, který vám měsíc co měsíc strhává zálohu na daň ze mzdy a když přijde čas, postará se i o daňové přiznání. Letos tedy s výjimkou pro výš zmíněné šťastlivce s vysokou mzdou.

I když zaměstnanci běžně daňové přiznání podávat nemusejí, měli by se o výši daně zajímat – respektive zajímat se, jestli by si ji nemohli snížit. Jak si podrobněji rozebereme v některém z příštích dílů našeho seriálu, můžete si totiž z daně z příjmu leccos odečíst. Týká se to například lidí, kteří mají hypotéku nebo životní pojištění. V takovém případě je důležité dodat účtárně zaměstnavatele všechny potřebné podklady a připomenout se – aby nezapomněli uplatnit daňové odpočty a slevy, na které máte nárok.

Lidé bez příjmů

Pokud jste loni neměli žádné příjmy, logicky nemáte z čeho platit daň, a tudíž nemusíte podávat daňové přiznání.

Příjmy již zdaněné srážkovou daní

Pokud jste měli loni příjmy, které se hned u „zdroje“ (tedy typicky zaměstnavatele) danily srážkovou daní, daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Týká se to například autorských honorářů nebo práce na dohodu, kde odměna nepřesáhla pět tisíc korun, a vy jste nepodepsali prohlášení k dani. Vedle toho se srážková daň často uplatňuje také u příjmů z kapitálového majetku – jako jsou dividendy, úroky z bankovních vkladů nebo podíly na zisku. Ještě se k nim dostaneme níž.

Příjmy osvobozené od daně

V případě, že jste v roce 2013 měli příjmy, které patří do skupiny příjmů od daně osvobozených (výčet těch obvyklých najdete v boxu), daňové přiznání podávat taktéž nemusíte. Jen nezapomeňte, že u některých typů příjmů je osvobození podmíněno splněním jistých podmínek či limitů.

Osvobozené příjmy

 • Příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let)
 • Příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok)
 • Přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
 • Přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem)
 • Ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun
 • Příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
 • Stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)
 • Příjmy z prodeje cenných papírů (pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřekročil v roce před prodejem pět procent a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů překročila šest měsíců)

Pozor: Nová pravidla pro příjmy z prodeje z cenných papírů

Od ledna 2014 se takzvaný časový test pro osvobození od daně z příjmů prodloužil na tři roky. Podrobnosti jsme přinesli v prosincovém komentáři Jana Traxlera:

Příjmy vyňaté z předmětu daně

Ani z této skupiny příjmů se daň z příjmu neplatí, a tudíž se kvůli nim přiznání nepodává. Patří sem například příjmy, které jste loni nabyli v rámci dědictví nebo jako dar. Neplatí se z nich totiž daň z příjmu, nýbrž daň dědická, případně darovací.

Připomínáme ale, že od ledna 2014 platí pro danění dědictví a darů nová pravidla. Pokud jde o přiznání k dani z příjmu, promítnou se do něj novinky až příští rok (čili až budete podávat přiznání za zdaňovací období 2014).

Mezi příjmy vyňaté z předmětu daně dále patří například příjmy z vypořádání společného jmění manželů nebo peníze, které vám přiznal Evropský soud pro lidská práva a které vám musel uhradit náš stát.

Kdo přiznání k dani z příjmu v roce 2014 podat musí

Povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání se vám letos nevyhne v případě, že jste v roce 2013:

 • měli příjem z několika zaměstnání zároveň a příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní
 • měli roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
 • měli příjem ze zaměstnání a vaše další příjmy (třeba z pronájmu nebo podnikání) přesáhly hranici šesti tisíc za rok
 • neměli příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ale jste důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské dovolené a v rámci přivýdělku (například podnikáním nebo pronájmem) jste si vydělali víc než 15 tisíc za rok
 • vaše podnikání vykazovalo ztrátu

Příjmy z jiného podnikání

 • Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (včetně práv příbuzných právu autorskému), a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
 • Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo kolektivních a hromadných smluv, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 • Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (například herci a hudebníci)
 • Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Příjmy z podnikání se zde rozumí

 • Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Příjmy ze živnosti
 • Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se obvykle o činnosti, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška, například činnost advokáta, daňového poradce, makléře, auditora a dalších (víc najdete v boxu)
 • Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Každá rada levná

Nevíte si rady? Nechejte si poradit

Odborníci v Poradně serveru Peníze.cz se specializují na

On-line, nemusíte ani hledat správnou tužku!

 

Příjmy z kapitálového majetku

Danit a přiznávat musíte také příjmy z kapitálového majetku. Zjednodušeně řečeno – jedná se o příjmy, které plynou z toho, že držíte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně.

Velká část z těchto příjmů ovšem bývá zdaněna srážkovou daní už u zdroje. V takovém případě pak daně ani přiznání řešit nemusíte – jedná se typicky o dividendy, výnosy z vkladů na vkladní knížce, bankovním účtu, dávky a odbytné penzijního připojištění a plnění ze životního nebo jiného pojištění. 

Přiznat byste ovšem měli například nabyté úroky z půjček.

Příjmy z pronájmu

Přiznat a zdanit musíte také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Platí tu ovšem pár výjimek. Pokud se jedná jen o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do dvaceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte. Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti (tedy typicky ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřesáhnou patnáct tisíc.

Anketa

Proč je daňové přiznání růžové?

Ostatní příjmy podléhající dani z příjmu

Do této kategorie se řadí všechny typy příjmů, které se „nevešly“ do předchozích. Kupříkladu příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností (které za rok překročily hranici dvaceti tisíc korun).

Mezi příležitostné příjmy se řadí:

 • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
 • Příležitostný pronájem movitých věcí
 • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
 • Příjem včelařů (pokud jsme během roku měli maximálně 40 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo)

Jak už jsme zmínili výš, pokud vaše příjmy z příležitostných činností nepřekročí hranici dvacet tisíc za rok, nemusíte je danit ani přiznávat. Aby ovšem byla splněna podmínka „příležitostnosti“, musí se jednat o činnost, kterou vykonáváte opravdu spíš výjimečně nebo nárazově, nesmíte se jí věnovat pravidelně a opakovaně.

Daňový kalendář 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2014

Kdo přiznání podávat nemusí, ale vyplatí se mu to

Pokud jste byli v roce 2013 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste „trávili“ v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmu osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku 2013 měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá za loňský rok 24 840 korun a uplatňuje se v plné výši nezávisle na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (každý měsíc se uplatňuje jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. A jestliže pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci letní brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.


V prvním dílu seriálu o dani z příjmu fyzických osob jsme si vyložili, kdo bude muset letos daňové přiznání podávat. V dalších dílech se dozvíte, jak uplatňovat v daňovém přiznání výdaje a co všechno si můžete z daní odečíst.

Navštivte svět soudobého umění

Navštivte svět soudobého umění

Letní výtvarný salon KodlContemporary představuje přední osobnosti současné umělecké scény na výstavě v Galerii KODL.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+69
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 3. 2014 22:46, Martina Audy

Dobrý den,

mám dotaz, manžel od ledna do 18. února 2013 podnikal, má fakturu na 8700,-kč. Poté se nahlásil na ÚP. Od 1.3. 2013 nastoupil na HPP do státního podniku, který letos podá daňové přiznání za něj, musí manžel odevzdat i při výdělku 8700,-kč z doby podnikání od 1.1 - 18.2. 2013 daňové přiznání? Moc děkuji za odpověď.

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 3. 2015 23:40, Tom 123

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli musím podávat přiznání, když jsem pracoval minulý rok do listopadu u jednoho zaměstnavatele za minimální mzdu (8.500,-) a můj jedenácti měsíční příjem byl 93.563,-, bylo mi strženo pojistné i s daněmi v celkové částce 31.813,- a započítána i sleva na dani na poplatníka.
Moc děkuji za odpověď. ˘

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nové zbraně na neplatiče daní! Podaří se zarazit daňové úniky?

23. 1. 2014 | Petra Dlouhá | 14 komentářů

Nové zbraně na neplatiče daní! Podaří se zarazit daňové úniky?

Dvě stě miliard korun. O tolik podle nejčernějších odhadů každoročně přichází státní kasa kvůli neplatičům daní. Suma by dokázala pohodlně vykrýt schodek rozpočtu… Udělat daňovým únikům... celý článek

Očima expertů: Minimální daň. Dobrý nápad, nebo kladivo na živnostníky?

10. 1. 2014 | Ondřej Tůma | 31 komentářů

Očima expertů: Minimální daň. Dobrý nápad, nebo kladivo na živnostníky?

Minimální daň z příjmů pro OSVČ. Pomohla by ekonomice? Byly by díky ní daně spravedlivější? Nechybělo mnoho a mohli jsme brzy testovat na vlastních kůžích. A třeba za nepříliš dlouho... celý článek

Daně převlékají kabáty. Přehled novinek od ledna 2014

23. 12. 2013 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Daně převlékají kabáty. Přehled novinek od ledna 2014

Pokud jde o daně, od prvního ledna nás čeká hned několik změn. Co bude jinak a s čím je třeba v roce 2014 počítat? O některých novinkách v daňové oblasti jste na Peníze.cz už četli... celý článek

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

11. 12. 2013 | Petra Dlouhá | 21 komentářů

Přehled pro živnostníky a podnikatele: zdravotní a sociální pojištění v roce 2014

Podnikáte? Pracujete na živnostenský list? Nebo jste „zaměstnáni na švarcsystém“? Konec roku se blíží – nejvyšší čas podívat se, kolik budete platit za zdravotní a sociální pojištění... celý článek

Komu se vyplatí daňový poradce

20. 3. 2013 | Martin Vlnas | 7 komentářů

Komu se vyplatí daňový poradce

Blíží se den podání daňového přiznání. Ne ovšem každému – ten, kdo se rozhodně využít služeb daňového poradce, má tříměsíční odklad. Stačí jen včas dodat finančnímu úřadu plnou moc,... celý článek

Partners Financial Services