Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 9. 1. 2013 | 38 komentářů
Březen se blíží, a tak je čas začít si chystat růžový formulář k dani z příjmu. Jako každoročně vám i letos všechno usnadníme: připomeneme pravidla, upozorníme na novinky, poskytneme daňový formulář i kalkulačku, na které si můžete výši daně vypočítat. První díl našeho školení o dani z příjmu v roce 2013 je tu.
Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Na úvod trochu obecná, ale snad potěšující, zpráva: kontroverzní daňový balíček, který stihla vláda protlačit těsně před koncem loňského roku, prozatím pusťte z hlavy – tedy alespoň pokud jde o daň z příjmů. V tomhle smyslu vám bude vrásky přidělávat nejdřív napřesrok – tedy v březnu 2014, kdy budete podávat daňové přiznání za rok 2013. V letošním daňovém přiznání se schválenými změnami samozřejmě ještě řídit nebudete.

V prvním díle našeho letošního seriálu o dani z příjmů se zaměříme na první a klíčovou otázku: Kdo vlastně v roce 2013 musí přiznání k dani z příjmů podávat a kdo je této povinnosti ušetřen?

Kdo a co se nepřiznává

Zaměstnanci bez dalších příjmů

Zdaleka nejjednodušší situaci mají v tomto ohledu lidé, kteří byli loni v klasickém zaměstnaneckém poměru a žádné další příjmy neměli. Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (čili odměny za vykonávání funkcí ve státní správě, samosprávě nebo třeba v občanských zájmových sdruženích a komorách) sice zdanění podléhají, ale vše za vás v tomto případě vyřeší zaměstnavatel, který strhává zálohy na daně ze mzdy a má na starosti i daňové přiznání.

Přesto však vůbec není od věci mít jako zaměstnanec své daně pod kontrolou a zajímat se. Od daňového základu se totiž dá (jak si podrobněji vyložíme v příštím díle našeho seriálu) leccos odečíst – a tím pádem na daních ušetřit. Doporučujeme proto, abyste čas od času na „svého“ účetního nebo účetní dohlédli, včas jim doručili důležité papíry a informovali je o svém životním pojištění, penzijku, hypotéce nebo třeba manželovi a dětech, které živíte. Podrobnější rady najdete v jednom z dílu Školy finanční gramotnosti, který jsme tomuto tématu věnovali loni:

Lidé bez příjmu

Přirozeně platí, že klidní mohou zůstat (alespoň pokud jde o daně z příjmů) také lidé, kteří byli v roce 2012 úplně bez příjmů. Povinnost podávat daňové přiznání se jich rozhodně netýká. Zkrátka kde nic není, tam ani berní úředník nemůže nic vymáhat.

Příjmy již zdaněné srážkovou daní

Daňové přiznání nemusejí podávat ani lidé, kteří měli v roce 2012 pouze příjmy, jež jsou už zdaněné srážkovou daní. Srážka u zdroje znamená, že daň odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje. Týká se to například příjmů z dohod o provedení práce do 5000 korun bez podepsaného daňového prohlášení nebo příjmů z autorských honorářů, které nepřesahují sedm tisíc měsíčně od téhož plátce.

Do skupiny příjmů, které jsou již zdaněné srážkovou daní, dále patří například dividendy, podíly na zisku nebo úroky z bankovních vkladů – čili příjmy z kapitálového majetku, které si podrobněji vyložíme níže.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

 • Příjmy z prodeje rodinného bytu či domu při splnění daných podmínek
 • Příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok)
 • Přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
 • Přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem)
 • Cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč
 • Příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
 • Stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)

Příjmy od daně osvobozené

Daňové přiznání nemusí podávat ani lidé, kteří měli loni vedle klasického zaměstnání pouze příjmy spadající do kategorie příjmů od daně osvobozených. Výběr těch nejobvyklejších najdete v boxu vpravo. Doplňujeme, že osvobození se často váže na splnění určitých podmínek, případně jsou stanovené horní hranice, jejichž převis se už zdanit musí.

Příjmy, které jsou z předmětu daně vyňaté

Vedle příjmů, které jsou od daně z příjmu osvobozené, zná zákon ještě příjmy, které jsou z předmětu daně vyňaté. Daň z příjmu tak nemusíte platit například z příjmů získaných zděděním, darováním nebo vydáním nemovitosti nebo movité věci. Ovšem pozor – zadarmo to mít nebudete: v případě dědictví platíte daň dědickou, v případě daru zase daň darovací.

Daň z příjmu se dále nevztahuje na přijaté úvěry a půjčky, na příjmy vzniklé z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů a příjmy, které vám přiznal Evropský soud pro lidská práva a které musí uhradit Česká republika.

Kdo se přiznat musí

A konečně se dostáváme k případům, ve kterých pověstný růžový formulář (čili přiznání k dani z příjmu) naopak odevzdat musíte. Nejobvyklejší jsou tyto:

 • Máte příjem z několika zaměstnání současně a příjem z některého z nich vám nezdanili srážkovou daní
 • Máte roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
 • Máte příjem ze zaměstnání a vaše další příjmy (třeba z pronájmu nebo podnikání) jsou za rok víc než šest tisíc korun
 • Nemáte příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) – čili jste důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské dovolené – a přivyděláte si (třeba podnikáním nebo pronájmem) víc než 15 tisíc ročně
 • Vaše podnikání vykazuje ztrátu

A co přesně podle zákona spadá do kategorie „příjmy z podnikání“?

 • Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • Příjmy ze živnosti
 • Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se obvykle o činnosti, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška, například činnost advokáta, daňového poradce, makléře, auditora a dalších
 • Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Dalším důležitým pojmem jsou příjmy z jiné podnikatelské činnosti. Pokud nevíte, co přesně si pod ním představit, podívejte se do následujícího boxu.

Příjmy z jiné podnikatelské činnosti, které podléhají dani z příjmu

 • Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (včetně práv příbuzných právu autorskému), a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
 • Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo kolektivních a hromadných smluv, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
 • Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (například herci a hudebníci)
 • Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Příjmy z pronájmu

Přiznat a zdanit musíte také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů i movitých věcí (pokud se tedy nejedná jen o příležitostný pronájem movité věci, ze kterého plyne příjem do dvaceti tisíc). Přiznávat ani danit však nemusíte příjmy z pronájmů, které nepřesáhnou šest tisíc korun v případě osob, které mají i příjmy ze závislé činnosti, a patnáct tisíc korun v případě důchodců, studentů nebo třeba matek na rodičovské – čili lidí bez příjmů ze zaměstnání.

Stáhněte si. A přiznejte se!

Je leden. Do března, dříve měsíce knihy, nyní měsíce růžového formuláře, ještě nějaký čas zbývá. Vy, kteří si podáváte daňové přiznání sami, využijte toho času a připravte se psychicky na každoroční vyčerpávající souboj. Doporučujeme už nyní si růžový formulář stáhnout a každý den se na něj aspoň pět minut koncentrovat...

Přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna!

Nezapomeňte se přiznat včas! Vše podstatné k dani z nemovitosti najdete v tomto článku: Daň z nemovitosti 2013. Podrobný přehled a aktuální daňový formulář

Příjmy z kapitálového majetku

Zjednodušeně se dá říci, že tyto příjmy – které taktéž podléhají dani z příjmu – vždy plynou z držby nějakého finančního majetku, čili peněz, obchodních podílů, vkladů, cenných papírů, pohledávek z půjček a podobně. Patří sem ovšem také poměrná část výnosu z penzijního připojištění nebo životního pojištění – i z těchto příjmů musíme státu daň odvádět. U většiny z nich se tak však děje srážkovou daní, o které byla řeč už výše.

Ostatní příjmy podléhající dani

Do této skupiny zdanitelných příjmů spadají všechny příjmy, které předešlé skupiny nepokryly: například příjmy z příležitostných pronájmů nebo příležitostných činností (pokud jejich úhrn za rok přesahuje dvacet tisíc), příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských, nebo příjmy ze záloh přijatých na základě uzavřené smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti.

Co spadá do kategorie příležitostné činnosti

 • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
 • Příležitostný pronájem movitých věcí
 • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
 • Příjem včelařů (pokud jsme během roku měli maximálně 40 včelstev, počítá se nám jako příležitostný příjem 500 Kč na jedno včelstvo)

Nepatří sem autorské honoráře.

Anketa

Jakou letos očekáváte daň z příjmů?

Příležitostný a opakovaný přivýdělek

Příjmy z příležitostných činností, jejichž součet (před odečtením výdajů) nepřekročí dvacet tisíc za rok, přiznávat ani danit nemusíte. Posoudit, zda se jedná o příležitostný či opakovaný přivýdělek, však nebývá jednoduché. Jak už bylo uvedeno výše, pokud si ke svému zaměstnaneckému platu za rok nepřivyděláte víc než šest tisíc, daňové přiznání podávat nemusíte. Jestliže si ale například pravidelnou krejčovskou prací přivyděláte patnáct tisíc za rok, podat přiznání a zaplatit daně musíte – jedná se totiž o opakovanou či dokonce pravidelnou činnost. Trochu paradoxně ale zároveň platí, že když si jednorázovou akcí (například vytvořením videozáznamu a fotografií ze svatby) vyděláte dvacet tisíc, daně platit nebudete: jedná se totiž o příležitostný příjem do dvaceti tisíc. Pokud však během roku obejdete šest svateb, na všech budete působit jako profesionální kameraman a za každou si naúčtujete tři tisíce (tedy celkem osmnáct tisíc) – musíte se přiznat i zaplatit daně, nejedná se totiž už o příležitostnou činnost.

Po prvním díle našeho seriálu byste měli mít jasno v tom, zda se vás letos v březnu bude týkat povinnost odevzdat na finančním úřadě růžový formulář k dani z příjmu. Další díly:

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+100
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 38 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 1. 2013 18:16, Marie

Dobry vecer, rada bych se zeptala, zda si mohu podat danove priznani. Mam dva prijmy na DPP. U jednoho zamestnavatele podepsan ruzovy tiskopis, s rocnim vydelkem 21 000,- Kč(mzda je ve 3 mesicich po cca Kc 7000) hruba mzda=cista mzda. U druheho zamestnavatele mam mesicni hruby prijem Kc 6000, cisty Kc 5100. Mam narok na rocni zuctovani dane_?

+20
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (38 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

14. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

Na daňové přiznání času dost, říkáte si? Jak na které, říkáme my. Nezapomínejte, že přiznání k dani z nemovitosti musíte odevzdat už v lednu. Je tedy správný čas si připomenout vše... celý článek

Bez důchodu bos. Největší drsoň je český živnostník!

10. 12. 2012 | Václav Valášek | 62 komentářů

Bez důchodu bos. Největší drsoň je český živnostník!

Sociální pojištění minimální. Nemocenské být nemusí, takže žádné. Soukromé pojištění? Vyhazování peněz. Český živnostník na sobě umí ušetřit. A že v důchodu bude bez důchodu? V nemoci... celý článek

OSVČ 2013: minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění rostou

3. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

OSVČ 2013: minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění rostou

Podnikáte? Pracujete jako živnostníci nebo jste „zaměstnaní na švarcsystém“? Je na čase se podívat, jak vysoké zálohy na zdravotní a sociální pojištění budete platit příští rok. Peníze.cz... celý článek

Očima expertů: Povzbuzovat spotřebu? Nechte lidem peníze, pak je budou utrácet!

21. 9. 2012 | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Očima expertů: Povzbuzovat spotřebu? Nechte lidem peníze, pak je budou utrácet!

Českým firmám, ale i děravé státní kase by se hodilo, aby domácnosti víc utrácely. A Češi zatím – začali šetřit! Měl by je stát k utrácení nějak popostrčit a pomoci tak sobě i podnikatelům?... celý článek

Cesta peněz: kolik jich k vám nikdy nedojde

29. 8. 2012 | Michal Chleboun | 28 komentářů

Cesta peněz: kolik jich k vám nikdy nedojde

„Za melouch jsem dostal litr,“ konstatoval pan Kučera v hospodě, kam po parném letním dni zašel na svých tradičních pět orosených. „Za pětikilo jsem koupil benzin, přes tři sta jsem... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.