Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy

Ondřej Tůma | rubrika: Jak na to | 2. 3. 2012 | 1 komentář
Jak šetřit na daních: odečitatelné položky a daňové slevy
Odečitatelné položky a daňové slevy nám můžou výrazným způsobem snížit daňové břemeno. Pojďte si s námi krok za krokem projít, co je možné v daňovém přiznání odečíst a strhnout.

Zas je tu březen, měsíc růžového formuláře. Šťastný je ten, kdo se s ním nemoří sám. Pokud podáváte daňové přiznání sami, termín pro odevzdání přiznání a zaplacení daně je letos 2. dubna. Pokuta vás bude ale čekat až v případě, že se vám to nepodaří do 10. dubna.

Jestliže vám s přiznáním pomáhá daňový poradce, musíte do 2. dubna doručit finančnímu úřadu plnou moc, jíž jste ho k tomuto úkonu pověřili. Termín pro podání daňového přiznání se pro vás v takovém případě posouvá až na 2. července. Pokutě se sice vyhnete i při podání zpožděném až do 11. července – ale to jste si asi nevybrali dobrého poradce.

Zaměstnancům se o daně stará zaměstnavatel, pokud ale chtějí něco ušetřit, musejí se starat sami a zavčasu zavalit mzdovou účtárnu dokumenty prokazujícími, co všechno si mohou odečíst a na jaké slevy na dani mají nárok

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 procent ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (podnikatelé) si její výši vypočtou na základě daňového přiznání. To ale vyplňují jen v případě, pokud jejich roční výdělek za rok 2011 přesáhl 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí daň zaměstnavatel. Pokud ale měli loni jiný příjem (mimo zaměstnání), který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.

Odečíst a slevit

Daň z příjmů je možné výrazně snížit. Dokonce ji lze snížit na nulu. A za jistých okolností se může stát, že erár na základě daňového přiznání zaplatí něco vám.

Dva nástroje ke snižování daní se jmenují odečitatelné položky a daňové slevy. Každý nástroj se používá trochu jinak. Odečitatelné položky odečítáme od daňového základu, z něhož potom patnáct procent činí vlastní daň. A vypočtenou daň pak ještě můžeme snížit o daňové slevy. 

Odečitatelné položky

► Úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření

Nejvíc si od daňového základu může odečíst ten, kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. V rámci jedné domácnosti je možné tímto způsobem odečíst až 300 000 korun za rok. Mějte však na paměti, že si daňový základ nesnižujete o celkovou výši splátek, ale pouze o zaplacené úroky. Potvrzení o tom, jak vysoké úroky jste v loňském roce zaplatili, vám na začátku každého roku zasílá banka či stavební spořitelna. Jestliže splácíte víc úvěrů na bydlení, můžete všechny zaplacené úroky sečíst dohromady. Limitem je pouze uváděná hranice 300 000 korun. Odpočet od základu daně je možné využít i při refinancování hypotéky.

Tato odečitatelná položka se dá uplatnit pouze v případě, že je úvěr vynakládán na nemovitost, která vám slouží k trvalému bydlení.

K nejasnostem často dochází, když osoba splácí úvěr nebo hypotéku pouze část roku. V takovém případě je limit pro každý splacený měsíc 25 000 korun. Jestliže jste například platili hypotéku pouze šest měsíců, tak si za úroky nemůžete odečíst celých 300 000, ale jen polovinu této částky.

► Životní pojištění

Každý, kdo si platí životní pojištění, si může z daňového základu odečíst až 12 000 korun za rok. Tedy – pokud za pojištění tolik zaplatí. Musí jít pochopitelně o peníze, které do pojišťovny posíláte sami, příspěvek od zaměstnavatele se nepočítá. Možnost odečíst si ze základu daně peníze ukládané do životního pojištění mají navíc pouze osoby, v jejichž smlouvě je uvedeno, že pojistné plnění bude vyplaceno až po dosažení věku 60 let a zároveň nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy.

Jestliže máte u pojišťovny uzavřenou smlouvu „na dožití“ (u té se vyplácí peníze při dovršení určitého věku) a chcete si nárokovat daňové zvýhodnění, musíte navíc dosáhnout minimální pojistné částky. U smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let je to 40 000 korun, u delší pojistné doby jde o 70 000 korun.

► Penzijní připojištění

Mezi odečitatelné položky se řadí také platby na penzijní připojištění. I u tohoto finančního produktu platí, že si za rok můžete odečíst své příspěvky maximálně do výše 12 000 korun. Má to však jeden háček. Odečítat si můžete jen peníze, na které se nevztahuje státní příspěvek. Ten se loni vyplácel do výše měsíční úložky 500 korun. Abyste si tak za penzijní připojištění mohli ze základu daně odepsat maximální možnou částku 12 000 korun, museli jste do svého penzijního fondu loni poslat alespoň 18 000 Kč.

► Charita a dárcovství

Na snížení daňového základu máte nárok také v případě, že jste byli minulý rok štědří a věnovali jste se charitě, rozdávali dary či dokonce vlastní krev.

Jestliže jste věnovali peníze, nebo hmotný dar na účely dané zákonem – např. charitativním organizacím, zdravotnickým a školským střediskům, na ochranu zvířat či životního prostředí, tak si můžete tyto položky odečíst od základu daně. Hodnota vašich darů však musí přesahovat dvě procenta základu daně, nebo částku tisíc korun. Zároveň si však nemůžete odečíst víc než deset procent svého daňového základu.

Speciální kategorií je dárcovství krve. Za každé darování si můžete ze základu daně odečíst dva tisíce korun.

Pro uznání všech zmíněných odečitatelných položek budete potřebovat potvrzení z dané charitativní organizace, specializovaného střediska či transfuzní stanice.

► Vzdělávání

Odečíst od základu daně si můžete také úhrady za zkoušky, které jste absolvovali za účelem dalšího vzdělávání. Zvyšování kvalifikace by však v tomto případě mělo být spojené s vaším pracovním zaměřením nebo oborem vašeho podnikání. Častým příkladem jsou třeba certifikované zkoušky z cizích jazyků. Na odečet máte nárok pouze v případě, že vám tyto zkoušky nehradil zaměstnavatel. Za rok si tímto způsobem můžete od daňového základu strhnout až 10 000 korun. U zdravotně postižených osob se může odečitatelná položka zvýšit na 12 000–15 000 korun, podle stupně postižení.

► Příspěvky odborům

Pokud jste členy odborů a platíte jim příspěvky, máte rovněž nárok na odpočet z daňového základu. Maximálně však do výše 1,5 procenta zdanitelných příjmů, nebo do částky 3000 korun. Pro finanční úřad budete potřebovat potvrzení o zaplacení příspěvků, které vám vydá vaše odborová organizace.

Daňové slevy

► Sleva na poplatníka

Nejrozšířenější daňovou slevou je sleva na poplatníka. Mají na ni totiž nárok všichni, kdo daň platí. Za rok 2011 si od vypočtené daně může každý odečíst 23 640 korun. Před rokem to bylo o 1200 korun víc, Loni jsme ale každý měsíc platili slavnou „povodňovou stokorunu“. Sleva na poplatníka není závislá na tom, zda jste měli zdanitelné příjmy pouze část roku nebo celých dvanáct měsíců. Vždy můžete uplatnit celou roční slevu.

► Sleva na manželku/manžela

Jestliže byly vlastní příjmy jednoho z manželů v loňském roce nižší než 68 000 korun (ať už kvůli tomu, že byl na rodičovské či bez stálého zaměstnání), může si druhý z partnerů odečíst z daní částku 24 840 korun (měsíčně 2070 Kč). Na pohlaví samozřejmě nezáleží, nikde není stanoveno, že „vyživovanou osobou“ musí být zrovna manželka. Slevu na dani 2070 korun si můžete nárokovat za každý měsíc, v jehož celém průběhu jste měli uzavřené manželství a zároveň s partnerem žili ve společné domácnosti. Jestliže má manželka/manžel zdravotní postižení a spadá do kategorie invalidity třetího stupně, tak má plátce daně nárok na roční slevu 49 640 korun.

Slovníček: Vlastní příjmy

U daňové slevy na manžela či manželku panují nejasnosti v tom, co vše se započítává do „vlastních příjmů“ a co do této kategorie naopak nepatří.

Vlastní příjmy zahrnují: výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod mimo pracovní poměr, mateřskou, podporu v nezaměstnanosti, dávky nemocenského pojištění, důchody z důchodového pojištění, příjmy získané v dědickém řízení, příjmy z prodeje nemovitostí (mimo společné vlastnictví manželů), výživné manželky po rozvodu, obdržené dary.

Do vlastních příjmů se nepočítá: rodičovská, porodné, přídavky na děti, příspěvky na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky sociální péče, stipendia na studium a další vzdělávání.

► Sleva pro studenty

Pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, ještě vám nebylo 26 let, máte nárok na slevu na dani ve výši 4020 korun za rok, resp. 335 korun za každý měsíc, co jste v předešlém roce splňovali tyto podmínky. V případě doktorského studia se věková hranice posouvá až na 28 let. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je bráno studium na středních a vysokých školách. U středních škol se to však netýká dálkového, večerního a kombinovaného studia. Tuto slevu nemůže využít plátce daní, který má v době studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo je jeho studium součástí služebního poměru. 

► Sleva pro zdravotně postižené

Zdravotně postižení, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, mají nárok na slevu na dani ve výši 2520 korun. V případě invalidity třetího stupně se jedná o dvojnásobek – 5040 Kč. Občané se zvlášť těžkým postižením a potřebou průvodce (držitelé průkazu ZTP/P) si v daňovém přiznání mohou odečíst slevu 16 140 korun. Všechny výše zmíněné  slevy může plátce nárokovat pouze za měsíce, které spadal do dané kategorie.

► Sleva na děti a daňový bonus

Anketa

Platíte daň z příjmu?

Sleva na děti hraje v rozpočtech mnoha rodin významnou roli. Za každé dítě si může jeden z rodičů odečíst z daně 11 604 korun. V případě, že je dítě zdravotně postižené, se tato částka zvyšuje na 23 208 korun. Nárok na slevu na dani však vzniká pouze v případě, jestliže dítě žije s rodičem ve společné domácnosti. Dítě musí být rovněž nezletilé nebo se soustavně připravovat na budoucí povolání (platí do věku 26 let). Pokud jde o loni narozené děcko, slevu na dani si můžete počítat jen za měsíce od toho, v němž se narodilo (včetně).

Sleva na děti se od ostatních daňových slev výrazně liší v jedné věci. Zatímco u slev na poplatníka, manželku, studium či zdravotně postižené je možné peníze odečítat pouze do celkové výše vaší daňové povinnosti, u slevy na dítě se můžete dostat i „do minusu“, takže vám bude stát ještě doplácet takzvaným daňovým bonusem. Maximálně však do částky 52 200 korun. Na daňový bonus má ale nárok pouze rodič, který nebyl dlouhodobě nezaměstnaný a svými vlastními příjmy si v loňském roce vydělal alespoň 48 000 korun.

Daňová kalkulačka – výpočet daně z příjmů za rok 2011

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+21
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Kam jdou vaše daně: interaktivní grafika

23. 2. 2012 | redakce Peníze.CZ | 8 komentářů

Kam jdou vaše daně: interaktivní grafika

Blíží se březen, měsíc růžového formuláře. Kdekdo zapláče, o kolik peněz ho zase finanční úřad oškube. Tušíte ale, co se s vašimi daněmi děje dál, kolik peněz kam stát vydá? Unikátní... celý článek

Důchodce a daň z příjmů

22. 2. 2012 | Barbora Buřínská | 13 komentářů

Důchodce a daň z příjmů

Většiny penzistů se daň z příjmů netýká. A co ta menšina? Přinášíme přehled situací, kdy důchodce daň platit musí.

Nejlepší mozky

29. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Nejlepší mozky

Premiér Nečas nedávno pohovořil o tom, jak zjednoduší podnikatelům ouřadování. Tesat ta slova do kamene. A pak tím kamenem tlouct politiky do hlavy: ODS si dala třeba zjednodušení daňového... celý článek

Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

25. 1. 2012 | redakce Peníze.CZ | 29 komentářů

Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

Tedy daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob se snad ani přehledně popsat nedá. Březen, měsíc růžového formuláře, se blíží, takže nastal čas znovu se pustit do džungle... celý článek

Za zpožděné daňové přiznání penále. Až tři sta tisíc

12. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Za zpožděné daňové přiznání penále. Až tři sta tisíc

Nejenom, že po vás stát chce, abyste řádně platili nemalé daně. Potřebuje vám při tom taky dát najevo, kdo je tu pán, že vy jste tu pro něj, ne on pro vás. Když uděláte chybu, pěkně... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.