Daň z příjmů 2019. Kdo povinně odevzdává daňové přiznání

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 25. 2. 2019 | 5 komentářů
Přečtěte si, kdo musí v roce 2019 podat přiznání k dani z příjmů za loňský rok, a kdo může zůstat v klidu. Máme pro vás kalkulačku daně i aplikaci, která daňové přiznání vyplní za vás.
Daň z příjmů 2019. Kdo povinně odevzdává daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2018 se odevzdává do prvního dubna 2019. Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, máte na odevzdání růžového formuláře čas do prvního července, poradci ale musíte vystavit plnou moc a do prvního dubna ji doručit finančnímu úřadu. Daňové přiznání za loňský rok musejí vedle podnikatelů odevzdat také někteří zaměstnanci, studenti a důchodci. Podrobnosti najdete na příštích řádkách.

Kteří zaměstnanci podávají daňové přiznání

Jestli jste byli loni zaměstnaní pouze u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit; zálohy na daň z příjmů vám strhává zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně.

Klid má i ten, kdo v roce 2018 vystřídal víc zaměstnavatelů, ale nikdy nepracoval pro dva naráz – zúčtování daně za něj může vyřešit poslední zaměstnavatel.

Podmínkou každopádně je, že jste u svého zaměstnavatele nejpozději do letošního 15. února podepsali prohlášení k dani za rok 2018. Do stejného termínu bylo nutné odevzdat mu všechna potvrzení prokazující, že máte nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sám podává v roce 2019 daňové přiznání zaměstnanec, který:

 • měl v roce 2018 celkové příjmy z podnikání a zaměstnání (v hrubém) přesahující částku 1 438 992 korun (48násobek průměrné mzdy); z převisu nad tuto hranici se odvádí sedmiprocentní solidární daň (nevztahuje se na příjmy z kapitálového majetku a pronájmu, uplatňuje se jen na příjmy ze zaměstnání a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti),
 • v roce 2018 pracoval postupně u několika zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, i když u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro několik zaměstnavatelů naráz a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl vedle platu a mzdy i další zdanitelné příjmy, například z podnikání, pronájmu, prodeje kapitálového majetku, nebo ostatní příjmy (jejich seznam je uvedený v zákoně o daních z příjmů), přesahující šest tisíc za rok (hranice platí pro příjmy v hrubém, nikoli pro zisk),
 • měl kromě českého zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • má dluh na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • v roce 2018 porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření (vybral z pojistky peníze nebo smlouvu vypověděl předčasně).

Zaměstnanec, který podává přiznání sám, svého zaměstnavatele (přesněji všechny své loňské zaměstnavatele) požádá o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2018, které pak přiloží k daňovému přiznání. V přiznání uvádí všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, ze kterých byla odvedená zálohová daň z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání sami a měli v roce 2018 příjmy pouze ze závislé činnosti, můžou využít zkrácený daňový formulář na dvě stránky.

Zkroťte ho!

Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Daňové přiznání není nutné podávat v případě, že se loni všechny vaše příjmy danily srážkovou daní.

Srážková daň se strhává například z úroků z bankovních účtů, stavebního spoření, dluhopisů, výnosů z vkladních knížek nebo podílů na zisku. A také z příjmů z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň uplatňuje také na příjmy z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a autorských honorářů. Víc o tom píšeme tady:

Příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání zahrnout dobrovolně. Pokud jste v loňském roce měli v součtu jen nízké příjmy, vyplatí vám finanční úřad sraženou daň zpět. Díky započtení příjmů zdaněných srážkovou daní totiž víc nebo i plně vytěžíte nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Potvrzení o příjmech vám vydá zaměstnavatel, přiložíte ho k daňovému přiznání. Příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout nelze.

Kdy se vyplatí přiznat...

... i když nemusíte

Pokud jste byli loni zaměstnaní jen část roku a zbytek času byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské, vyplatí se daňové přiznání podat. Totiž: jestli jste aspoň část roku měli zdanitelné příjmy, můžete využít základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun – v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce výdělečná činnost trvala. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. To samé platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně získají, aniž by přiznání museli podat sami.

Co je předmětem daně, co ne

Z některých příjmů se daň neodvádí, ani se nezanášejí do daňového přiznání, nejsou totiž předmětem daně. Daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Pokud růžový formulář odevzdáváte z jiného důvodu, tyto příjmy do něj nevypisujte. Jde o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, je v § 3 zákona o daních z příjmů.

Co je od daně z příjmů osvobozené

Zvláštní kategorií příjmů jsou příjmy osvobozené od daně. Nepřiznávají se, ani nedaní. U některých je ale osvobození vázané na určité podmínky.

Osvobozené jsou:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodejce vlastnil nejmíň dva roky a nejmíň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud byla doba mezi nabytím a prodejem delší než pět let (když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný),
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul aspoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2018 se nedaní do roční výše 439 200 korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let; pokud příjmy (nikoli zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly limitu sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Celý seznam osvobozených příjmů je v § 4 zákona o daních z příjmů.

Osvobozený příjem vyšší než pět milionů korun musíte ho do prvního dubna nahlásit finančnímu úřadu, bez ohledu na to, jestli odevzdáváte daňové přiznání. Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, je na oznámení čas do prvního července. Typicky jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat nemusíte příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou zanesené v katastru nemovitostí.

Oznámení nemá předepsaný tiskopis, můžete ho učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (pokud máte elektronický podpis nebo datovou schránku). Musí obsahovat údaj o výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum nabytí (v případě dědictví datum, kdy skončilo dědické řízení). Zájemci můžou využít vzor tiskopisu, který připravilo Ministerstvo financí, k dispozici je tady.

Podnikání, důchod, studium, rodičovství

Přiznání k dani z příjmů letos musí odevzdat každý, kdo v roce 2018 v podnikání vydělal víc než patnáct tisíc korun (limit platí pro hrubý příjem před odečtením výdajů). Přiznání podává i podnikatel, který skončil ve ztrátě (tu může odečítat v následujících letech). Růžový formulář povinně podává také každý člověk, který loni neměl příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), ale je důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské a přivydělal si (třeba podnikáním nebo pronájmem) celkem víc než patnáct tisíc korun (hranice platí pro hrubé příjmy, nikoli zisk).

Důchody z roku 2018 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 439 200 korun (to odpovídá měsíční penzi 36 600 korun), důchod nad tuto částku se přiznává a daní. Výše dalších příjmů zdanění důchodu nijak neovlivňuje.

Pronájem

Daň z příjmů se odvádí také z peněz vydělaných pronájmem nemovitostí a movitých věcí, musíte je tedy zanést do daňového přiznání. Výjimkou je příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, ten se nepřiznává ani nedaní.

Jestli máte příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu loni nebyly v součtu vyšší než šest tisíc korun, nemusíte je danit ani přiznávat. To samé platí, když si důchodce, student nebo člověk na rodičovské za rok pronájmem nevydělal víc než patnáct tisíc korun.

Kapitálový majetek

Daní a přiznávají se také příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů se daní srážkovou daní, pak nemusíte daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například úroky získané z půjček.

Ostatní příjmy

Daní a přiznávají se i příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských, nebo příjmy z příležitostných pronájmů a činností a další. Kompletní výčet ostatních příjmů, ze kterých se odvádí daň, je uvedený v § 10 zákona o daních z příjmů.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc za rok (před odečtením výdajů), se nedaní ani nepřiznávají. Když vaše příležitostné příjmy tento limit překročí, musíte podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Příležitostné jsou příjmy z činností, kterým se věnujete jen výjimečně, nepravidelně. Patří sem:

 • příležitostné činnosti s výjimkou činností, které provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list,
 • příležitostný pronájem movitých věcí,
 • zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),
 • příjem včelaře; pokud jste během roku měli nejvýš 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo.

Za příležitostné se nepovažují příjmy z autorských honorářů.

Daňová kalkulačka 2019 – výpočet daně z příjmů za rok 2018

Dílčí základy daně

Nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani

Další kalkulačky

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

11. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nedlužíte na daních? Finanční správa spouští novinku

Případný nedoplatek si můžete snadno zjistit přes internet. Podobnou službu nedávno zavedla i sociální správa.

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

31. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Od letošního roku musí ubytovací platformy hlásit finančnímu úřadu všechny klienty, kteří přes ně nabízejí krátkodobý pronájem. Týká se to nejen bytu, domu, chalupy či karavanu, ale... celý článek

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

10. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád. Co byste měli vědět

V létě si přivydělávají nejenom studenti. Širší nabídku brigád rádi využijí i zaměstnanci a zajistí si tak další příjem ke své mzdě. Poradíme, jakou pracovní smlouvu ideálně uzavřít... celý článek

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

28. 6. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Škrty ve vaší peněžence. Balíček má zelenou, rozbalte si ho

Vláda dnes podpořila návrhy desítky novel, které mají snížit zadlužení státu. Projděte si přehled změn, o nichž v létě definitivně rozhodnou poslanci.

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

5. 6. 2023 | Jáchym Stolička | 4 komentáře

Konec benefitů pro zaměstnance? Bez podpory se vrátíme o sto let zpátky

Multisport karty, příspěvky na dovolenou, zdravotní péči, vitamíny – to je jen část z nepeněžních benefitů, u nichž chce vláda škrtnout daňové zvýhodnění. Zaměstnavatelé tak nebudou... celý článek

Partners Financial Services