Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2017 podat daňové přiznání

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 22. 2. 2017 | 9 komentářů
První díl daňového seriálu: kdo v roce 2017 povinně podává daňové přiznání a kdo může zůstat v klidu? Poradíme. A nabízíme přehlednou aplikaci, která daňové přiznání vyplní za vás.
Daň z příjmů: Kdo musí v roce 2017 podat daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2016 je třeba podat do třetího dubna. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, je lhůta o tři měsíce delší – musíte ale poradci podepsat plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu, daňové přiznání se pak odevzdává nejpozději do třetího července.

Zaměstnanci: Kdo podává daňové přiznání

Jestli jste byli celý rok zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a jiné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit, zálohy na daň z příjmů za vás odvádí zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně. Jestli jste během roku 2016 vystřídali zaměstnavatelů víc, ale nikdy jste nepracovali pro dva současně, daňové záležitosti za vás může vyřídit poslední z nich. Podmínkou v obou případech je, že jste u zaměstnavatele nejpozději do 15. února podepsali prohlášení k dani za předešlý rok. Do stejného termínu bylo třeba dodat účtárně zaměstnavatele všechna potvrzení, která dokládají váš nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy. 

Sám musí daňové přiznání za loňský rok podat zaměstnanec, který:

 • měl v roce 2016 celkové příjmy (v hrubé mzdě) vyšší než 1 296 288 korun, (tedy 48násobek průměrné mzdy); z převisu nad tuto sumu se platí sedmiprocentní daňový příplatek, takzvaná solidární daň, nepodléhají jí příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmu, týká se jen příjmů ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti,
 • během roku 2016 pracoval postupně pro víc zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, ačkoli u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro víc zaměstnavatelů naráz a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl vedle platu a mzdy i další příjmy, například z  podnikání, pronájmu nebo prodeje kapitálového majetku, které byly vyšší než šest tisíc za rok (hranice platí pro příjmy v hrubém, ne pro zisk),
 • měl vedle českého zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • dluží na dani z příjmů nebo neoprávněně čerpal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • v roce 2016 porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, na které mu přispívá zaměstnavatel (vybral z pojistky peníze nebo smlouvu ukončil předčasně).

Zaměstnanci, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, si musí u zaměstnavatele říct o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2016 a k přiznání ho připojit.

Stahujte!

Velká domů: Přiznání na dosah myši

Interaktivní formuláře daňového přiznání udělají při vyplňování hodně práce za vás. Stahovat je můžete z domova nebo v práci, když to nikomu nebude vadit, přímo z Peníze.cz. Kompletní sadu, včetně všech příloh a pokynů k vyplnění, nabízíme v  galerii formulářů:

Ale naše daňová online aplikace je stejně lepší!

Srážková daň: Přiznávám příjmy?

Jestli jste měli v roce 2016 pouze příjmy, které se danily srážkovou daní, daňové přiznání v roce 2017 podávat nemusíte. Srážkovou daní se daní například úroky z běžného účtu, úroky ze stavebního spoření, dluhopisů, výnosy z vkladních knížek nebo podíly na zisku. A také příjmy z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň strhává také z příjmů z dohod o provedení práce a autorských honorářů:

Příjmy z DPP zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání (dobrovolně) zahrnout. Pokud jste loni měli celkově jen nízké příjmy, dostanete sraženou daň zpět. Zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní umožní víc (případně i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmech za loňský rok od zaměstnavatele. Příjmy z autorských honorářů, ze kterých byla stržená srážková daň, do daňového přiznání zahrnovat nelze.

Tip! Přiznání jako polehčující okolnost

Komu se vyplatí přiznat, i když nemusí

Pokud jste byli v roce 2016 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste „trávili“ v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá za loňský rok 24 840 korun a uplatňuje se v plné výši nezávisle na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (každý měsíc se uplatňuje jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně dostanou, aniž sami museli daňové přiznání podávat.

Co není předmětem daně z příjmů

Z některých příjmů se daň neplatí a nemusíte je ani přiznávat. Jestli daňové přiznání tak jako tak podáváte, příjmy, které nejsou předmětem daně, do něj neuvádějte. Jde například o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami popsanými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi, a to za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy, obuv apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Další skupina příjmů je od daně osvobozená. Výsledek je stejný, nemusíte je přiznávat ani danit. U některých příjmů je ale osvobození vázané na splnění určitých podmínek. Osvobozené jsou například:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodávající vlastnil aspoň dva roky a aspoň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let (když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný),
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2016 se nedaní do roční výše 356 400 korun), zdravotního pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let. Pokud vaše příjmy (pozor, ne zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly hranice sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Celý seznam osvobozených příjmů najdete v § 4 zákona o daních z příjmů.

Pokud jste loni získali osvobozený příjem, jehož hodnota je větší než pět milionů korun, musíte ho do třetího dubna nahlásit finančnímu úřadu, bez ohledu na to, jestli máte nebo nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Jestli vám přiznání zpracovává daňový poradce, máte na oznámení čas do třetího července. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého jednotlivého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat se nemusí příjmy z prodeje nemovitých věcí, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Podnikání, důchod, studium, mateřská

Přiznání k dani z příjmů musí podat každý podnikatel, který si loni podnikáním vydělal víc než patnáct tisíc korun (myšlený je příjem před odečtem výdajů). Povinně podává přiznání i podnikatel, který loni skončil ve ztrátě (kterou případně může odečítat v dalších letech). A také každý, kdo loni neměl příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ale je důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské a v rámci přivýdělku si (třeba podnikáním nebo pronájmem) vydělal víc než patnáct tisíc za rok (myšleny jsou opět hrubé příjmy nikoli zisk).

Důchody z roku 2016 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 356 400 korun (což odpovídá měsíční penzi 29 700 korun), důchod nad tuto částku musíte zdanit. Dřív také platilo, že když máte k důchodu ještě další zdanitelný příjem, například ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu, který v součtu převýšil 840 tisíc za rok, musíte podat daňové přiznání a zdanit všechny příjmy včetně důchodu – Ústavní soud ale loni toto ustanovení zrušil, důchodci, kteří měli v roce 2016 vysoké přivýdělky, penze danit nemusí.

Příjmy z pronájmu

Přiznávají a daní se také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Pokud ale jde pouze o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte. To samé platí, pokud máte příjmy ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu movitých nebo nemovitých věcí nejsou vyšší než šest tisíc za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřevýší patnáct tisíc.

Příjmy z kapitálového majetku

Danit a přiznávat se musejí i příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů je zdaněná srážkovou daní už u zdroje, pak nemusíte daň z příjmů ani daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například nabyté úroky z půjček.

Ostatní příjmy podléhající dani

Dále se daní a přiznávají třeba příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností. Celý výčet ostatních příjmů podléhajících dani, najdete v § 10 zákona o daních z příjmů.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Když příjmy (před odečtem výdajů) z příležitostných činností nejsou vyšší než třicet tisíc za rok, nemusí se danit ani přiznávat. Kdo limit překročí, musí podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Za příležitostné se považují pouze příjmy z činností, kterým se věnujete výjimečně, nárazově, nesmí jít o pravidelnou činnost.

Mezi příležitostné příjmy patří:

 • příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list,
 • příležitostný pronájem movitých věcí,
 • zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),
 • příjem včelaře; jestli jste během roku měli maximálně 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo.

Mezi příležitostné příjmy nepatří příjmy z autorských honorářů

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

22. 2. 2017 5:39, Tarzan

Jen platíte oni to rozkradou.

+8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

17. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

15. 5. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

O kolik dostanete méně? Spočítejte si čistou mzdu po vládních změnách

Zaměstnanci mají znovu odvádět nemocenské pojištění. A kdo vydělává víc jak trojnásobek průměrné mzdy, zaplatí vyšší sazbu daně. Kalkulačka ukáže, jak se vládní balíček projeví na výdělku. celý článek

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

13. 5. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Školkovné zrušíme, shodla se vláda. Proč končí daňová sleva?

Daňová sleva za školku má skončit od roku 2024. Naposledy ji bude možné využít pro příjmy za letošní rok.

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

12. 5. 2023 | Petr Kučera

Sleva na studenta skončí. Chudým nepomáhá, říká Stanjura

Speciální daňovou výhodu bude možné využít naposledy pro příjmy za rok 2023, předpokládá vládní balíček.

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Partners Financial Services