Daňová optimalizace pro fyzické osoby

Michal Chleboun | rubrika: Jak na to | 11. 3. 2013 | 8 komentářů
Co obyčejným smrtelníkům často vadí na podnikatelích? Ne, není to závist, že ve většině případů vybudovali mnohem bytelnější hmotné statky. Závist už přece v našich zeměpisných šířkách dávno vyhynula. Lidem vadí, že podnikatelé daňově optimalizují.
Daňová optimalizace pro fyzické osoby

Správně vox populi vystihl jeden diskutující v internetové diskusi: „Mně nevadí, že platí nižší odvody na zdravotním a sociálním, ale to, že si do daní dají i dovolenou s rodinou nebo sedačku do obýváku.“ Nechme zmíněné příklady pro tuto chvíli stranou – nákup jakéhokoli nabytého majetku, který prošel účetnictvím a stal se daňově uznatelným výdajem, musí dotyčný při kontrole finančního úřadu řádně zdůvodnit. Vystavění víkendové chaty si dá do nákladů jen člověk dostatečně otrlý. Daňové zákony ale umožňují lavírování mezi položkami, které vůbec nemusí být za hranou, a přitom mohou být pro všechny, kdo mají možnost optimalizovat, zajímavým přilepšením. A některé z nich mohou dokonce využít i ti, kdo nepodnikají, ale jsou běžnými zaměstnanci, pokud si se zaměstnavatelem dohodnou podmínky.

Konec března za dveřmi

Protože se blíží každoroční magické datum 31. března, k němuž s hrůzou vzhlíží všichni plátci daní z příjmů (pro přesnost: 31. březen je neděle, na apríla máme velikonoční pondělí – nejzazší termín pro podání přiznání je tedy až 2. duben), snad vám přijde vhod rekapitulace možností, jak legálně maximálně snížit daňový základ, z něhož se konečná výše daně vypočítává. Pokud jste daňové přiznání za loňský rok dosud nepodali, zapátrejte v paměti a vzpomeňte, zda jste v minulém roce nevydali peníze na něco, co je zákonem o daních z příjmů zvýhodněno. Vložené finance vám to sice nevrátí, ale z každé zaplacené částky si od daně odečtete 15 procent. A některé položky si můžete od daně odečíst úplně celé. Řekneme vám jak na to.

Odpočty za dary v zákoně o daních z příjmů

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli -invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Dary

Pokud jste v uplynulém roce poskytli dar nějaké společensky prospěšné instituci, jejichž výčet je v § 15 zmíněného zákona poměrně dlouhý, můžete celkovou sumu od daňového základu odečíst. Podmínkou je, aby jejich souhrnná výše přesahovala dvě procenta daňového základu nebo byla v souhrnu vyšší než tisíc korun. Od daňového základu lze odečíst maximálně deset procent jeho hodnoty.

Také pokud jste přispěli na odstraňování škod živelní pohromy, k níž došlo na území České republiky, v Evropské unii, Norsku nebo na Islandu, může být hodnota daru až deset procent ze základu daně (a od roku 2015 to bude dokonce 15 procent).

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Dárci krve

Šanci mírně zhodnotit svůj životní postoj mají také bezplatní dárci krve. Pochopitelně ale jenom ti, kteří od transfuzní stanice nebo zdravotnického zařízení nepřijali za darovanou tekutinu odměnu. Nejen že se mohou těšit na bronzovou plaketu Jana Jánského, kterou jim po deseti odběrech udělí Český červený kříž a která se s dalšími odběry přebarví na stříbrnou a zlatou, ale mohou si z daňového základu odečíst dva tisíce korun za každý odběr. Muži mohou krev darovat až čtyřikrát ročně, ženy třikrát za rok.

Stavební a hypoteční úvěry

Splácíte-li úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr, můžete daňový základ do výše 300 tisíc za rok snížit o zaplacené úroky. Podmínkou ale je, že nemovitost, která je úvěrem financovaná, využíváte k bydlení vy sami nebo někdo z vašich příbuzných v přímé linii (prarodiče, rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata). Pokud máte splacenou hypotéku na svůj dům a koupili jste si garsonku na pronájem, s odpočtem při kontrole z finančního úřadu neuspějete a neodvedené berně budete muset dodanit a zaplatit i úroky a penále.

Stáhněte si. A přiznejte se!

Měsíc růžového formuláře je tady. Pokud podáváte daňové přiznání sami, bez pomoci mzdové účetní nebo daňového poradce, připravte si propisku s novou náplní a pevné nervy, vyplňování růžového formuláře se dá pokazit na mnoho a mnoho způsobů. Jedno vás ale trápit nemusí: formulář samotný si můžete stáhnout, kolikrát chcete.

Životní pojištění, penzijní připojištění

Platíte-li si penzijní připojištění nebo nové doplňkové penzijní spoření, můžete daňový základ snížit o částku, která převyšuje 1000 korunový měsíční vklad a nepřesahuje 12 000 ročně. Tato možnost se nevztahuje na příspěvky, které vám k platu přidává zaměstnavatel. Stejná částka i podmínka platí pro životní pojištění.

Slevy na dani

Zatímco u výše uvedených částek šlo jen o snižování daňového základu, mnohem více radosti způsobí slevy na dani. Ty se odečítají až po vypočítání daně.

To, jaké výše slevy dosáhnou u jednotlivých poplatníků, záleží na okolnostech. Každý si daň automaticky snižuje o 24 840 Kč. Výjimkou jsou ale nově prduchové, tedy pracující důchodci, konkrétně ti, kdo pobírají důchod starobní. Odtud plyne nedávná mediální kauzička informující o zástupech důchodců, kteří se snažili pod vlivem nového daňového výmyslu odhlásit starobní důchod na jediný den tohoto roku, aby tuto slevu mohli nárokovat.

PrDuchové, sleva na dani a nejasný zákon

Přesněji:

Zákon doslova říká, že o slevu přijde ten, kdo k prvnímu lednu pobírá starobní důchod. Lze zákon vykládat tak, že jde o jediný den? Vykládat ho tak jistě lze, ale bylo by to asi o ústa. Zřejmě ale existují i jiná řešení, jak se s nedokonalým předpisem popasovat.

Sdílíte-li domácnost s manželem nebo manželkou, jehož/její příjem nepřesáhl v loňském roce 68 000 korun, můžete si za partnera snížit daňovou povinnost o jeho 24 840 Kč. A je-li držitelem průkazu ZTP/P, pak dokonce o 49 680 Kč.

Co se nezapočítává do partnerova příjmu 68 000 Kč

Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění a na stavební spoření a stipendium a nově se nezapočítává příjem, který manželce (manželovi) plyne za péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, který je osvobozen od daně (u osob blízkých je osvobozen příjem do výše poskytovaného příspěvku, u jiných osob je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách).

Pobíráte-li invalidní důchod, čeká vás další odpočet: u prvního nebo druhého stupně 2520 Kč, u třetího 5 040 Kč. A patříte-li do kategorie osob se ZTP/P, snížíte svůj daňový základ o dalších 16 140 Kč.

Pokud ještě studujete a nebylo vám víc než 26 (doktorandovi 28) let, sleva pro vás činí 4020 Kč.

Každé dítě žijící ve společné domácnosti sníží vaši daň o 13 404 Kč za rok, postižené o dvojnásobek. Na rozdíl od jiných slev na dani u slevy na dítě platí, že pokud se po jejím odečtení dostane výše vaší daně do záporných hodnot, stane se vzniklý rozdíl daňovým bonusem – který vám stát vyplatí. Účetní Eva Kramlová, která se problematikou zabývá, upozorňuje na jednu méně známou souvislost: „Málokdo ví, že tento odpočet nebo daňový bonus si mohou uplatnit i prarodiče, pokud je rodič dítěte neuplatňuje. Dítě ale musí žít s tím, kdo bonus uplatňuje, ve společné domácnosti.“

Zaměstnanci a daňová optimalizace

Nevyplňujete-li si daňové přiznání sami, nemusíte truchlit, že se každodenním vstáváním a útrpností pod jhem otrokářova biče připravujete o výhody. Pokud jste příslušná potvrzení předložili včas (do 15. února) zaměstnavateli, máte vystaráno. V opačném případě stačí, když naopak zaměstnavatel vystaví jedno potvrzení – o zdanitelných příjmech – vám, a můžete daňové přiznání na finanční úřad podat sami. Hodně štěstí!

Konzultace pro článek poskytla Ing. Eva Kramlová, která nabízí účetní a daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a personální a mzdové evidence.

Daňové přiznání značně podrobně

Vzpomínáte na předvolební sliby, že daňové přiznání bude na dvě, ba snad dokonce na jedinou stránku formátu A4? Tak letos ještě ne a napřesrok taky ne. A kdo ví, jestli vůbec někdy.

Komiks zvětšíte kliknutím, další najdete zde.

Když jsme chtěli popsat jen to nejzákladnější, museli jsme materiál rozdělit do tří článků:

A pro jistotu jsme přidali ještě jeden, který si všímá rozdílů mezi minulým a tímto rokem:

Daňová kalkulačka OSVČ - výpočet daně, zdravotní a sociální pojištění

nebo vlastní částka
měsíců
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 3. 2013 8:42, Spring

Bohužel závist v kotlince nevyhynula.
Ale lidé, co nikdy nepodnikali, vždy se jedná o zaměstnance to nepochopí. Tak na příkladu zubařky..(ty berou peněz!!!) Nedokáží domyslet, co to znamená jet na dovolenou. To znamená, že NEVYDĚLÁVÁ. Nikdo k ní do ordinace nepřijde, když je pryč. nedej bože aby si zlomila ruku, pak nemocenská takřka neexistuje a ona světe div se - nevydělává. Má sestru a ejhle, ona onemocněla, co teď...musí ji platit nemocenskou po dobu co je nemocná. a najmout si někoho, nebo to dělat sama...lístky na obědy? Výhody? vše za své... Je zaměstnanec neschopný, těžko se ho zbavíte a ještě mu musíte dát ze svého na rozloučenou...
Ať si to každý zkusí. Shánět zakázky a nevědět co bude další měsíc, jak seženete na výplaty.... Ne není to legrace. A jestli někdo řekne že ano, nikdy nepodnikal. o toho vás šikanuje kde kdo. hygiena, daňový úřad, statistický úřad + kdejaký úřad...
takže zde v čechách- chci JEJICH výhody, ale zachovat to co mám.

+28
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Den D se blíží: daňové přiznání 2013. Přehled změn, daňový formulář a kalkulačka

6. 3. 2013 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Den D se blíží: daňové přiznání 2013. Přehled změn, daňový formulář a kalkulačka

Březen je v plném proudu. Nejvyšší čas oprášit znalosti o růžovém formuláři, nachystat propisku a začít vyplňovat daňové přiznání za rok 2012. Než se do toho pustíte, udělejte si spolu... celý článek

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmů fyzických osob, díl třetí: paušály versus evidence

28. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmů fyzických osob, díl třetí: paušály versus evidence

V předchozích dílech seriálu o daních jste četli, kdo se musí k dani z příjmů přiznat a co všechno můžete z daní odečíst. Dnes se budeme věnovat (hlavně) živnostníkům a podnikatelům,... celý článek

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

23. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

Zajímá vás, jak vysoká bude letos vaše čistá mzda? Pak využijte naši kalkulačku, aktualizovanou pro rok 2013. Spočítejte si, kolik vám z platu ukrojí daň z příjmu, kolik spolkne zdravotní... celý článek

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

16. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 35 komentářů

Daňové přiznání 2013: Daň z příjmu fyzických osob, díl druhý: co můžete z daní odečíst

V prvním díle seriálu, který jsme věnovali daňovému přiznání za rok 2012, jste se dočetli, kdo všechno musí přiznání k dani z příjmu letos odevzdat a co všechno v něm vlastně musíte... celý článek

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

9. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 38 komentářů

Daňové přiznání 2013. Daň z příjmů fyzických osob, díl první: kdo se musí přiznat

Březen se blíží, a tak je čas začít si chystat růžový formulář k dani z příjmu. Jako každoročně vám i letos všechno usnadníme: připomeneme pravidla, upozorníme na novinky, poskytneme... celý článek

Partners Financial Services