Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 29. 11. 2016 | 18 komentářů
Včera Peníze.cz přinesly článek o tom, kdo musí v roce 2017 podat přiznání k dani z nemovitých věcí – povinnost se týká především nových majitelů pozemků, staveb a jednotek. Zaplatit daň z nemovitých věcí ale musí každý, kdo nemovitost vlastní. Přečtěte si, kolik to v roce 2017 bude.
Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

Kdo musí v roce 2017 odevzdat finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitých věcí, už od nás víte. Jestli jste nestihli přečíst včera, mrkněte dnes:

A pokračujeme dál. Jak se daň z nemovitých věcí počítá a jak pro rok 2017 vypadají koeficienty, které výši daně ovlivňují?

Jak se počítá daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (vyjádřený v korunách), nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních), v závislosti na druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se užívá u chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, orné půdy a trvalých travních porostů. Základem daně je ve jmenovaných případech cena půdy – dospějete k ní tak, že vynásobíte výměru pozemku průměrnou cenou půdy (cenu zjistíte na obecním úřadě, finančním úřadě nebo ve vyhledavači Finanční správy).

Co byste se s tím počítali...

... finančák počítá za vás

Pokud už máte přiznáno z dřívějších let a nemusíte podávat nové přiznání třeba kvůli přístavbě, netřeba se s počítáním daně mořit. Finanční správa vám prostě pošle poštou složenku, případně vám napíše do datovky. Sazbu daně spočte za vás.

Pokud si daň budete počítat, můžeme doporučit elektronický formulář daňové správy. Automaticky za vás vyplní přepočítací koeficienty. A nepřekoukne se při tom.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb tvoří základ daně cena pozemku nebo součin výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 koruny. U jiných typů pozemků je základem daně výměra v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu daného zdaňovacího období).

Základem daně ze stavby je výměra stavby v metrech čtverečních (podle stavu k prvnímu lednu zdaňovacího období). U jednotek, tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru, je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Pokud je součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu (k vašemu bytu například patří ještě předzahrádka) násobí se koeficientem 1,22 koruny.

Ve výpočtu daně hraje kromě druhu a výměry nemovitosti roli také to, jestli ji využíváte pro podnikání, podrobněji se o tom zmíníme níž.

Základní sazba daně je jen výchozí údaj výpočtu. Násobí se koeficientem, který je obci přidělený podle počtu obyvatel. Obec sama navíc může stanovit ještě místní koeficient. Vzoreček výpočtu daně vypadá následovně: vynásobte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro obec, ve které se nachází, a místním koeficientem. A dojdete k částce daně.

Daň ze staveb a jednotek: Základní sazby

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

 • u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²
 • u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²
 • u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²
 • u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²
 • u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m²

U staveb se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Daň z pozemků: Základní sazby

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

 • u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %
 • u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²
 • u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²
 • u stavebních pozemků 2 Kč/m²
 • u ostatních ploch 0,2 Kč/m²
 • u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²

Slovníček

Stavební pozemek

Stavebním pozemkem se rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy. Sazba daně se uplatní na výměru, která odpovídá zastavěné ploše nadzemní čísti plánované stavby. Stavebním pozemkem ovšem není pozemek, na kterém se má stavět stavba, která bude od daně osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane být stavebním pozemkem, jakmile se se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud vyprší či skončí platnost povolení (či jiných dokumentů jmenovaných výš), které z pozemku dělá stavební pozemek.

Jak s daní zacvičí koeficienty

Jak už bylo řečeno, základní sazba daně se násobí koeficientem závislým na velikosti obce:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel
 • 1,4 v obcích od 1001 do 6000 obyvatel
 • 1,6 v obcích od 6000 do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích od 10 000 do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích od 25 000 do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích od 50 001 obyvatele, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze

Chytrý jak rádio!

Sběratelé dat

Všechno o vašem kraji, všechno o vašem okresu, všechno o vaší obci. Na jednom místě.

Sídla a kontaktní údaje úřadů, firmy, nabídky práce, výsledky voleb. A nově také katalog realit k mání.

Regiony.Peníze.cz

Základní koeficient může obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient zvýšit až na 5. Koeficient podle velikosti obce se ale používá jen u obytných domů, ostatních zdanitelných jednotek (na které se vztahuje sazba 2 Kč Kč/m²) a stavebních pozemků. V některých případech se sazba daně může násobit ještě dalšími koeficienty, podrobnosti o tom najdete v § 11 zákona o dani z nemovitých věcí.

Vedle základního koeficientu může každá obec stanovit pro všechny nemovitosti na svém území ještě jeden – místní – koeficient. Ten může dosahovat jednoho až pěti bodů.

Pro stavby sloužící k podnikání můžou obce navíc stanovit koeficient 1,5, kterým se násobí celková daňová povinnost.

Aktuální hodnoty koeficientů hledejte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2017 přinášíme v tabulce pod článkem – oproti roku 2016 se nijak nemění.

Kdo bude daňové přiznání vyplňovat v elektronickém formuláři daňové správy, ulehčí si práci: koeficienty ve správné výši se vyplní automaticky.

Hledáte pomoc s daněmi?

Nechcete se s daněmi mořit sami? Máme adresy těch, kteří vám pomůžou. Najděte svého člověka ve svém okolí:

Auditoři a daňoví poradci na Peníze.cz

Kdy daň šplhá ještě výš

Jestli vlastníte obytný dům, který zahrnuje i nebytový prostor, který používáte k podnikání, daň se zvýší o součin výměry podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních a částky 2 koruny. Výjimku mají nebytové prostory osvobozené od daně a nebytové prostory užívané v zemědělské prvovýrobě.

U jednotky, která zahrnuje i nebytový prostor užívaný k podnikání, se daň zvýší o součin:

 • podlahové plochy nebytového prostoru
 • a kladného rozdílu mezi sazbou daně příslušnou pro zdanitelnou jednotku, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána pro podnikání, a sazbou daně příslušnou pro tuto zdanitelnou jednotku.

Výjimku mají opět nebytové prostory osvobozené od daně a prostory využívané k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství.

Koeficienty pro krajská a bývalá okresní města

Aktuální hodnoty koeficientů hledejte ve vyhledavači Finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce. Čísla za krajská a dřívější okresní města platná pro rok 2017 se oproti roku 2016 nijak nemění

Město

Základní koeficient 2017

Místní koeficient 2017

Podnikatelský koeficient 2017

Benešov

2 stavby; 2,5 pozemky

2

1

Beroun

2,5

1

1,5

Blansko

2

1

1

Brno

3,5

1

1,5

Bruntál

2

1

1,5

Břeclav

2,5

1

1,5

Česká Lípa

2,5

2

1,5

České Budějovice

3,5

1

1

Český Krumlov

2,5

2

1,5

Děčín

3,5

1

1

Domažlice

2

1

1,5

Frýdek-Místek

3,5

2

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

1,5

Hodonín

2,5

1

1

Hradec Králové

4,5 pozemky; 2 stavby

3

1,5

Cheb

2,5

2

1

Chomutov

4,5

2

1,5

Chrudim

2

1

1

Jablonec nad Nisou

1,6

1

1

Jeseník

2

2

1,5

Jičín

2

1

1,5

Jihlava

4,5

1

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2

1

Karlovy Vary

4,5

2

1,5

Karviná

3,5

2

1,5

Kladno

3,5

1

1

Klatovy

2

1

1

Kolín

2,5

2

1

Kroměříž

2,5

1

1

Kutná Hora

2

2

1

Liberec

3,5

2

1

Litoměřice

2,5

2

1,5

Louny

2 pozemky 1,4 stavby

2

1

Mělník

2

1

1

Mladá Boleslav

3,5

4

1,5

Most

3,5

2

1

Náchod

2,5

1

1,5

Nový Jičín

2,5

1

1,5

Nymburk

2

2

1

Olomouc

3,5

1

1,5

Opava

3,5 pozemky; 2 stavby

2

1

Ostrava

3,5

1

1,5

Pardubice

4,5 pozemky; 3,5 stavby

2

1,5

Pelhřimov

2

1

1,5

Písek

3,5

1

1,5

Plzeň

4,5

1

1,5

Praha

5

1

1,5

Prachatice

2,5

1

1,5

Prostějov

3,5

1

1

Přerov

3,5

1

1,5

Příbram

2,5

2

1

Rakovník

2,5

1

1,5

Rokycany

2

1

1

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2

1,5

Semily

1,6

2

1,5

Sokolov

2,5

2

1

Strakonice

2

1

1,5

Svitavy

2

1

1,5

Šumperk

2,5

1

1

Tábor

2,5

2

1,5

Tachov

2

2

1

Teplice

4,5

1

1,5

Trutnov

3,5

1

1

Třebíč

2,5

1

1,5

Uherské Hradiště

3,5

2

1

Ústí nad Labem

3,5

2

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

1

1,5

Vsetín

2,5

2

1

Vyškov

2,5 pozemky; 2 stavby

1

1,5

Zlín

4,5

1

1,5

Znojmo

2,5

2

1,5

Žďár nad Sázavou

2

1

1,5

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+49
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 11. 2016 5:50, Tarzan

Vládní mafie vybírá výpalné ...

+57
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

29. 11. 2016 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Daň z nemovitosti: Víme, kolik zaplatíte v roce 2017

Včera Peníze.cz přinesly článek o tom, kdo musí v roce 2017 podat přiznání k dani z nemovitých věcí – povinnost se týká především nových majitelů pozemků, staveb a jednotek. Zaplatit... celý článek

Majitelé nemovitostí, nezaspěte: Daň z nemovitosti za rok 2017 musíte přiznat do konce ledna

28. 11. 2016 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Majitelé nemovitostí, nezaspěte: Daň z nemovitosti za rok 2017 musíte přiznat do konce ledna

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2017 je třeba podat už do konce ledna 2017. Kdo se musí přiznat a jak na to, se dozvíte na příštích... celý článek

Ceny nemovitostí rostou. Přijde pád?

1. 8. 2016 | Jan Traxler | 4 komentáře

Ceny nemovitostí rostou. Přijde pád?

Ceny nemovitostí v Česku poslední tři roky prudce stoupají. Tempo růstu není udržitelné, propad cen ale nehrozí. I přes klesající rentabilitu nájmu zůstávají nemovitosti oblíbenou investicí... celý článek

Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

1. 6. 2016 | Ondřej Antoš | 21 komentářů

Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

V dalším dílu seriálu Daně v nemovitostech a jak na ně se zaměříme na fázi pořizování nemovitostí. I ta má řadu daňových úskalí. Platí to nejen při koupi nemovitosti na investici, nýbrž... celý článek

Daňové výhody investic do nemovitostí

18. 5. 2016 | Ondřej Antoš | 8 komentářů

Daňové výhody investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí určených k pronájmu jsou čím dál populárnější. Při správném nastavení může jít také o jednu z daňově nejvýhodnějších investic vůbec. Celou výši investice totiž... celý článek

Partners Financial Services