Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 14. 12. 2012 | 17 komentářů
Na daňové přiznání času dost, říkáte si? Jak na které, říkáme my. Nezapomínejte, že přiznání k dani z nemovitosti musíte odevzdat už v lednu. Je tedy správný čas si připomenout vše důležité – včetně novinek, které nás u daně z nemovitosti a jejího přiznávání v roce 2013 čekají.
Daň z nemovitosti 2013: podrobný přehled. A aktuální daňový formulář

Vše důležité k dani z nemovitosti v roce 2013 vám v následujícím přehledu vyložíme formou otázek a odpovědí. Jistě v něm najdete i ty svoje.

Kdo se musí přiznat?

Na úvod informace ze všech nejdůležitější. Povinnost podat v lednu daňové přiznání k dani z nemovitosti platí pro každého, kdo v roce 2012 koupil nemovitost nebo ji dostal darem. A dále také pro každého, kdo nemovitost koupil nebo dostal už dříve, ale u koho se letos změnily okolnosti, které jsou pro vyměření daně zásadní: čili například jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo se z původního pole stala stavební parcela.

Jakmile proces podání daňového přiznání k dani z nemovitosti jednou absolvujete (a dále nepřistavujete), nemusíte se o nic víc starat. Každý rok vám ve schránce přistane složenka z finančního úřadu s předepsanou výší daně – a na vás už bude „jen“ ji zaplatit.

Ke stažení

Přiznejte se: formuláře pro daňové přiznání na Peníze.cz

Peníze.cz včas přinášejí ke stažení formulář přiznání k dani z nemovitosti
I další aktuální daňové formuláře.

Kdy přiznání k dani z nemovitosti odevzdat?

Pokud pro vás povinnost podávat daňové přiznání platí, musíte ho odevzdat do konce ledna. Pokud se opozdíte, ale stihnete to ještě během prvních pěti pracovních dnů v únoru, úřad přimhouří oči. Pokud se ale opozdíte ještě víc, sankce vás nemine: chystejte si minimálně pětistovku. Pokuta vám poroste o 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Zastropována je ze zákona pěti procenty z výše daně a částkou tři sta tisíc korun. O tom, že se s daňovým přiznáním nevyplatí otálet, už jste na Peníze.cz četli:

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Trošku speciální je situace vlastníků nemovitostí, kteří přistavovali či jinak měnili výměru nebo charakter nemovitosti a o zanesení změn do katastru požádali až na sklonku letošního roku – a k zápisu změn tudíž dojde až v roce 2013. Pokud je to váš případ, můžete počítat s tím, že se vám lhůta pro podání přiznání prodlouží – budete na to mít přesně tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo. V případě prodlení pro vás platí stejná pravidla jako pro ostatní.

Nová pravidla správy daně z nemovitosti: kde daň platit

  • Nemá-li poplatník místo pobytu nebo sídlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které nyní spadají do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedochází. Budoucím spravujícím územním pracovištěm je de facto dnešní finanční úřad.
  • Nemá-li fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, je dávána přednost volbě územního pracoviště podle umístění staveb. Pokud má tato fyzická osoba v roce 2012 všechny stavby v obvodu územní působnosti jediného dnešního Finančního úřadu, pak bude spis umístěn na územním pracovišti, které vznikne z tohoto finančního úřadu.
  • Fyzická osoba, která nemá místo pobytu v příslušném kraji a má stavby v obvodech územní působnosti několika dnešních finančních úřadů, musí vyhodnotit druhy staveb. Má-li obytný dům v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude mít uložen spis v roce 2013 na tomto místě. Nemá-li obytný dům, ale má byt v působnosti dnešního jediného finančního úřadu, bude spis v roce 2013 uložen v tomto místě. Nemá-li fyzická osoba bez místa pobytu v příslušném kraji ani obytný dům, ani byt, ale má stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti jediného dnešního FÚ, bude spis v roce 2013 uložen také v tomto místě.
  • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, bude její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

Zdroj: Česká daňová správa

Kde přiznání k dani z nemovitosti odevzdat?

Správa daně z nemovitostí prodělá příští rok poměrně zásadní změny – které vyplývají z nového zákona o Finanční správě České republiky. Poplatníkům by měly ulehčit práci. „Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou,“ uvádí mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Homolová.

Správu daně z nemovitostí bude od příštího roku vykonávat čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. „Krajská územní působnost finančních úřadů umožňuje sloučení daňových povinností za jednotlivé nemovitosti, které dosud spravovaly různé finanční úřady v jednom kraji, do jediné. S tím souvisí také sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného,“ pokračuje Petra Homolová. Konkrétní uzemní pracoviště, které bude váš spis spravovat, bude určeno podle jednotných pravidel. „Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji bude budoucím spravujícím územním pracovištěm dnešní finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka,“ vysvětluje mluvčí. Další pravidla pro určení finančního úřadu, který bude vaši daň spravovat, najdete v boxu.

Do kdy daň z nemovitosti zaplatit?

Daň z nemovitosti je třeba zaplatit do konce května. Rozhodně to ovšem neznamená peníze do konce května odeslat. Do konce května musí finanční úřad peníze obdržet.

Pokud výše daně přesahuje limit pěti tisíc korun, můžete využít možnost rozkladu do dvou splátek. První z nich musíte uhradit do konce května, druhou si můžete o půl roku odložit – a zaplatit ji do konce listopadu.

Výjimka platí pouze pro chovatele ryb a provozovatele zemědělské výroby – ti mají na zaplacení daně čas až do konce srpna. V případě, že výše jejich daně přesahuje pět tisíc, mohou si je rozložit a druhou splátku uhradit podobně jako ostatní do konce listopadu.

Pokud se platbou daně opozdíte jen o pár dní, úřad vám to odpustí. Jakmile však délka prodlení přesáhne čtyři pracovní dny, počítejte se sankcí. Úrok z prodlení vám bude nabíhat od pátého pracovního dne prodlení. Jeho výše se odvíjí od repo sazby platné pro první den daného kalendářního pololetí – která je při výpočtu úroku navýšena o čtrnáct procent.

Repo sazba centrální banky

Připomínáme, že výši repo sazby stanovuje Česká národní banka, její aktuální výše dosahuje 0,05 procenta. Současná výše z prodlení tedy dělá 14,05 procenta dlužné částky. V případě, že celkové úroky z prodlení nepřesáhnou dvě stě korun, finanční úřad vám je odpustí.

Kolik na dani z nemovitosti zaplatím?

Pro výpočet daně z nemovitosti platí poměrně složitý vzoreček. Výši daně ovlivňuje výměra pozemku, jeho druh (čili zda jde o zahradu nebo třeba hospodářský les), průměrná cena pozemku na metr čtvereční, zastavěná plocha, druh stavby (obytný dům, byt nebo třeba stavba určená k podnikatelské činnosti v zemědělství), počet nadzemních podlaží, počet obyvatel v obci (respektive základní koeficient platný pro vaši obec) a místní koeficient – který od roku 2007 každoročně určuje vaše radnice.

Zjednodušeně řečeno však platí, že když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete. Peníze.cz už připravují kalkulačku, která to všechno vypočítá za vás. Než bude hotová, ukážeme si alespoň, jak vpadají sazby daně a jak výší daně ve vaší obci zamíchají nové koeficienty platné pro příští rok.

Rozpočitadlo: Kam jdou daně?

Interaktivní grafika. Kde končí vaše daně

Kam jdou vaše daně? Možná má leckdo z vás na jazyku peprnou odpověď. Interaktivní grafika na Peníze.cz určitě nebude tak pregnantní, ale výstižná je určitě.

Nedoporučujeme osobám se slabšími nervy!

Sazby daně z nemovitostí

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75 %

B – trvalý travní porost

0,25 %

C – hospodářský les

0,25 %

D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25 %

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:

 

E – zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m²

F – stavební pozemek

2,00 Kč/m²

G – ostatní plocha

0,20 Kč/m²

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

 

Stavby:

 

H – obytný dům

2 Kč/m²

I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m²

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m²

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m²

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m²

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

P – ostatní stavba

6 Kč/m²

Jednotky:

 

R – byt

2 Kč/m²

Samostatný nebytový prostor:

 

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

U – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m²

Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m²

Doplňujeme, že u staveb typu H až P se ještě přičítá 0,75 Kč/m2 za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavené plochy stavby. V případě, že se daň platí za obytný dům (H), navyšuje se daň o 2 koruny za každý metr čtvereční, který je využívaný k podnikatelské činnosti.

Základní koeficient

Velikost obce

Koeficient

Do 1000 obyvatel

1

1000 až 6000 obyvatel

1,4

6000 až 10 000 obyvatel

1,6

10 000 až 25 000 obyvatel

2

25 000 až 50 000 obyvatel

2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

3,5

V Praze

4,5

Základní koeficient si ovšem každá obec může vyhláškou o jednu kategorii zvýšit, nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se dle zákona může koeficient zvýšit na 5. Připomínáme také, že koeficient podle velikosti obce se uplatňuje pouze u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obce stanovit také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů – a tím vaši daňovou povinnost až zpětinásobit.

Údaje o aktuálních koeficientech platných pro konkrétní obec najdete na stránkách obce či její vývěsce. Údaje pro všechna krajská a někdejší okresní města najdete v následující tabulce.

Město

Základní koeficient 2012

Základní koeficient 2013

Místní koeficient 2012

Místní koeficient 2013

Podnikatelský koeficient 2012

Podnikatelský koeficient 2013

Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

1

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

1

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

1

1,5

1

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny

2 (1,4 u staveb)

2 (1,4 u staveb)

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

3,5

3,5

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

1

1,5

1,5

Hradec Králové

4,5 pro pozemky (2 pro stavby

4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Pardubický kraj

 

 

 

 

 

 

Chrudim

2

2

1

2

1

1

Pardubice

4,5 (u daně ze staveb 3,5)

4,5

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov

2,5 u pozemků (2 u staveb)

2,5 u pozemků (2 u staveb)

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

1

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

1

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

1

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Opava

3,5 pro pozemky (stavby 2)

3,5 pro pozemky (stavby 2)

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1

1

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

 

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+118
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 17 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 2. 2013 14:53, JIRKA 2

Vlastním zemědělskou půdu, kterou obdělává ZD a platí za ní daň z nemovitosti. Doteď !! Od letošního roku prý musím udělat přiznání k dani já jako vlastník a potom s dokladem o zaplacení si dojít ke svému nájemci, aby mi to proplatil ??? Je to pravda ?? Zdá se mi to postavené na hlavu, zvlášť když jsme 2 spoluvlastníci pozemků. To máme podávat přiznáni oba a oba si jít potom pro peníze ??

+53
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 3. 2013 14:30, Ralevski

Místní koeficient pro Brno ne rok 2013 je 3,5
http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/informace-o-dani-z-nemovitosti-na-rok-2013/

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (17 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Udej neplatiče daní a shrábni prachy! Recept pro Kalouska?

23. 9. 2012 | Tereza Mynářová | 7 komentářů

Udej neplatiče daní a shrábni prachy! Recept pro Kalouska?

O odměně lidem, kteří „udají“ spoluobčany, že neplatí daně, uvažuje rumunský ministr financí. Ve Spojených státech, Indii nebo třeba Keni už podobný systém funguje.

Očima expertů: Měl by stát zabavovat majetek s neprokázaným původem?

7. 9. 2012 | Ondřej Tůma | 24 komentářů

Očima expertů: Měl by stát zabavovat majetek s neprokázaným původem?

V posledních letech jsme byli svědky řady zázračných zbohatnutí mezi bývalými politickými špičkami a předními lobbisty. Měl by se jim majetek, jehož původ nedokážou prokázat, nekompromisně... celý článek

Cesta peněz: kolik jich k vám nikdy nedojde

29. 8. 2012 | Michal Chleboun | 28 komentářů

Cesta peněz: kolik jich k vám nikdy nedojde

„Za melouch jsem dostal litr,“ konstatoval pan Kučera v hospodě, kam po parném letním dni zašel na svých tradičních pět orosených. „Za pětikilo jsem koupil benzin, přes tři sta jsem... celý článek

Očima expertů: Platit vyšší daně, když stát plýtvá miliardy?

15. 6. 2012 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Očima expertů: Platit vyšší daně, když stát plýtvá miliardy?

Korupce a neefektivita ve státní správě způsobují ztrátu desítek miliard korun ročně. Má smysl v takové situaci zvyšovat daně? Zeptali jsme se ekonomů Aleše Michla a Petra Macha, šéfa... celý článek

Malé peníze: Odkláníme. Kdy se vydat do daňového ráje?

6. 6. 2012 | Jan Müller | 5 komentářů

Malé peníze: Odkláníme. Kdy se vydat do daňového ráje?

Stát si z našich výdělků bere docela dost. A nikdo nezaručí, že nebude chtít víc. Naopak, že bude chtít víc, je spíš ta pravděpodobnější varianta. A nejsou tak vzdálené časy, kdy chtěl... celý článek

Partners Financial Services