Poradna - Pojištění zavazadel

Hodně pojišťoven nabízí připojištění pro ztrátu zavazadel. Slyšel jsem ale, že mi uhradí škodu, jenom ve velmi omezených případech. Je to pravda?

Dotaz poslal/a: Honza78, 09. 01. 2008 12:01

Dobrý den,

ano, máte pravdu, pojišťovny hradí škodu, jen pokud jsou splněny některé podmínky pro vznik pojistného plnění.
Níže Vám zasílám odkaz, kde naleznete, kdy vzniká pojistné plnění pojištění zavazadel pojišťovny Uniqa: https://cesty.uniqa.cz/pdf/castE.pdf

a pojišťovny Generali:

V. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osobních věcí a zavazadel (ZPP CEP OVZ)
Článek 1
Předmět pojištění
Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty,
které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.
Článek 2
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí:
a) poškození nebo zničení věci přírodní katastrofou (sněhovou či ledovou lavinou řítící
se do údolí, zemětřesením o síle min. 6. stupňů mezinárodní stupnice, sesuvem půdy
a zřícením skal působením gravitace) či jiným přírodním nebezpečím (vichřicí o síle
min. 75 km/h, krupobitím, přímým úderem blesku, pádem stromu, pádem letadla,
povodní, záplavou, požárem);
b) poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení;
c) poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě nebo následkem
úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěného, v jehož důsledku byl pojištěný zbaven
možnosti si je opatrovat či zajistit proti krádeži;
d) krádeže věci vloupáním:
- právo na plnění vzniká jen tehdy, byla-li pojištěná věc ukradena způsobem,
při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci
před odcizením a pokud pojistná událost nevznikla v důsledku použití paděla
ných klíčů;
- o pojistnou událost se jedná, pokud byla věc ukradena výše uvedeným
způsobem z ubytovacího zařízení, v němž byl pojištěný ubytován (hotel,
apartmán, bungalov, přívěs), nebo z vozidla zaparkovaného na hlídaném
parkovišti, což je nutné doložit příslušnými doklady, nebo z uzavřeného
a uzamčeného zavazadlového prostoru motorového vozidla, za předpokladu,
že zavazadla nebyla zvnějšku viditelná;
e) loupežné přepadení, při kterém se pachatel zmocnil pojištěné věci způsobem, při
němž použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
f) zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel, která byla přepravována leteckým
dopravcem a nebyla tímto dopravcem pojištěnému doručena do šesti hodin po jeho
příletu do cílového místa v zahraničí;
g) poškození, zničení nebo krádež věci, ke které došlo v době, kdy byla svěřena
dopravci k přepravě na potvrzenku nebo podle pokynů dopravce uložena v prostoru
určeném pro společnou přepravu zavazadel.
Článek 3
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na:
a) peníze, šeky, ceniny, vkladní knížky, platební karty a jiné karty nahrazující hotové
peníze či předplacené karty, obligace, akcie, vkladové listy, a obdobné cenné
papíry, cestovní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady a průkazy
všeho druhu;
b)klenoty, předměty z drahých kovů, drahé kovy, věci sběratelského zájmu, starožitnosti,
věci umělecké a historické ceny a jiné cennosti; výjimku tvoří snubní prsteny
pojištěného, které jsou osobní povahy;
c) motorová vozidla, přívěsy a návěsy, motocykly, motokola, jízdní kola a obdobná
zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, lodě, plavidla apod., včetně jejich
příslušenství, pohonné látky a náhradní díly do automobilů;
d) věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti;
e) zvířata;
f) záznamy na nosičích zvuku a záznamu, případně na jiných informačních a řídících
systémech, na počítače, na hodnotu věcí vyplývající z autorského práva a práva
průmyslového vlastnictví;
g) věci v době, kdy byly předány na potvrzení do úschovy; tato výluka se nevztahuje
na věci zcizené vloupáním, které byly pojištěným předány do úschovy nebo
uloženy do trezoru v ubytovacím zařízení, v němž byl pojištěný ubytován.
2. Za krádež s překonáním překážek se nepovažuje:
a) odcizení věcí ze stanu nebo obdobného zařízení, majícího nepevné stěny či stropy
z plachtovin apod., a to ani tehdy, byl-li stan nebo obdobné zařízení uzamčeno;
b) rozříznutí či jiné poškození zavazadel, batohů apod.;
c) otevření zavazadel, které jsou zajištěny zdrhovadly, přezkami apod.
3. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit
opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
Článek 4
Povinnosti pojištěného při škodné události
Pojištěný je povinen:
1. Do 24 hodin od zjištění škodné události tuto skutečnost ohlásit policii.
2. Předložit na vyžádání pojistitele potřebné doklady týkající se škodné události, např.
doklad o způsobu překonání překážek chránících věci před odcizením s potvrzením
seznamu odcizených, ztracených nebo zničených věcí. Náklady spojené s obstaráním
policejní zprávy a eventuelně konečného šetření hradí pojištěný.
3. Předložit:
a) policejní protokol obsahující seznam odcizených či poškozených věcí, včetně
stanovení jejich hodnoty; u věcí převyšujících hodnotu 2 000 Kč je nutné přiložit
doklady o jejich pořízení; doklady ze zahraničí (policejní protokol apod.) předložit
v českém překladu, úředně ověřeném, který si pojištěný pořídí na vlastní náklady;
b) potvrzení organizace odpovědné za škodu (hotel apod.) nebo vyžádat si toto
potvrzení od policie;
c) při úrazu, který nastal při dopravní nehodě, kdy současně došlo k poškození věcí
osobní potřeby pojištěného, za něž bude požadováno plnění pojistitele, vyhledat
bez zbytečného odkladu lékařské vyšetření a vyžádat si od lékaře příslušné potvrzení;
pokud byly okolnosti případu vyšetřovány policií, vyžádat si také potvrzení
od policie;
d) v případě poškození či zničení věcí je nutno doložit fotodokumentaci nebo jiný
důkazní materiál;
e) v případě zpoždění řádně zaregistrovaných zavazedel letenku či obdobný cestovní
dokument, potvrzení od letecké společnosti o zpožděném dodání zavazadel
s datem a hodinou plánovaného a skutečného dodání zavazadel anebo potvrzení
o nedoručení zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních věcí.
4. Sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo
zahájeno trestní řízení a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích tohoto řízení.
Článek 5
Pojistné plnění
1. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši škody, maximálně však ve výši horního limitu
pojistného plnění stanoveného pojistitelem.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě:
a) zničení, krádeže vloupáním, odcizením nebo ztrátou pojištěné věci ve výši odpoví dající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci;
b) poškození pojištěné věci ve výši odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu,
a to až do výše odpovídající časové ceně pojištěné věci; plnění pojistitele za opravu
poškozené věci nesmí převýšit částku pojistného plnění stanovenou pro případ
jejího zničení, krádeže vloupáním, odcizení nebo ztráty;
c) zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel ve výši prokazatelně vynaložených
nákladů, které byl pojištěný nucen vynaložit na pořízení nezbytných náhradních
věcí (např. hygienických potřeb, oblečení, apod.), maximálně však do výše
5 000 Kč. O částku vyplacenou v souvislosti se zpožděním řádně zaregistrovaných
zavazadel sníží pojistitel pojistné plnění v případě jejich ztráty. Pojistitel není
povinen plnit, dojde-li ke zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel nepravidelné
letecké linky (charter);
d) poškození, zničení nebo krádeže věci, ke které došlo v době, kdy byla svěřena
dopravci k přepravě na potvrzenku nebo podle pokynů dopravce uložena
v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel, maximálně však do výše
5 000 Kč.
3. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou
událostí, a stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo
jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací
nebo jiným způsobem, s přihlédnutím k jejímu stáří a opotřebení (amortizaci),
které vzniklo před pojistnou událostí.
4. Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezené pojištěné věci, za kterou pojistitel poskytl
pojistné plnění v důsledku pojistné události plynoucí z těchto ZPP CEP OVZ.

Martina Čabounová, 15. 01. 2008 12:58

Výpis článků s klíčovým slovem cestovní pojištění

Uletí vám letadlo kvůli frontě? Smůla. V odškodnění je díra

28. 7. 2022 | Jana Divinová | 4 komentáře

Uletí vám letadlo kvůli frontě? Smůla. V odškodnění je díra

Evropská letiště nemají dost personálu. Cestující tráví hodiny ve frontách na odbavení, i tak ale často zmeškají let. A nikdo neví, po kom žádat odškodnění za zkaženou dovolenou nebo zrušené obchodní schůzky.

Problémy na letišti? Jak na odškodnění za zpožděný nebo zrušený let

15. 7. 2022 | dTest

Problémy na letišti? Jak na odškodnění za zpožděný nebo zrušený let

Kvůli velkému zájmu o cestování stále častěji dochází ke zpožděním letů či k jejich rušení. Na vině je nedostatek zaměstnanců na letištích, způsobený masivním propouštěním během pandemie covid-19. Jak se má cestující vyhnout problémům a v jakém případě má nárok na kompenzaci?

Kdo vlastní pojišťovny a které jsou české. Přehled

28. 3. 2022 | Jana Divinová | 11 komentářů

Kdo vlastní pojišťovny a které jsou české. Přehled

Komu patří pojišťovny v Česku? Projděte si přehled vlastníků a jejich stručnou historii.

Perličky z pojišťoven. Nejsem Bivoj. Kroupy mám v mrazáku

31. 12. 2021 | redakce Peníze.CZ | 1 komentářů

Perličky z pojišťoven. Nejsem Bivoj. Kroupy mám v mrazáku

Projděte si silvestrovský výběr ze zajímavých hlášení a příběhů klientů tuzemských pojišťoven. Letos se o ně podělily Allianz, ERV Evropská pojišťovna a Uniqa, od ostatních jsme na konec přidali to nejlepší z předchozích let.

Na lyžaře v Itálii čeká nová povinnost

21. 12. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Na lyžaře v Itálii čeká nová povinnost

Italská vláda schválila nový zákon, podle něhož od 1. ledna 2022 musí mít každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě. Zavádí i další povinnosti.

Těžko při kvízu, lehko na dovolené. Otestujte si, jak jste na tom

21. 7. 2021 | Petr Kučera | 4 komentáře

Těžko při kvízu, lehko na dovolené. Otestujte si, jak jste na tom

Máte při cestách po Evropě dobrý přehled, nebo vám hrozí zbytečné komplikace? Vyzkoušejte náš kvíz.

KB má nové cestovní pojištění ke kartám

20. 5. 2021 | Petr Kučera

KB má nové cestovní pojištění ke kartám

KB Pojišťovna vylepšila cestovní pojištění, které si lze přikoupit k platebním kartám Komerční banky. Nově ho nabízí ve variantách nazvaných Moje cestovní pojištění (od 30 korun za měsíc) a Moje cestovní pojištění rodina (od 40 korun). Stávající pojištění Easy už nebude ke kartám nabízet.

Perličky z pojišťoven. Sdílená auta teď frčí, vzkázal zloděj

31. 12. 2020 | Jiří Hovorka

Perličky z pojišťoven. Sdílená auta teď frčí, vzkázal zloděj

Silvestrovský výběr z kuriózních hlášení klientů tuzemských pojišťoven. Letos se o ně podělily Uniqa a ERV Evropská pojišťovna, od ostatních jsme na konec přidali i to nejlepší z předchozích let.

Vraťte klientům cestovek peníze, vyzývá komise Česko

6. 11. 2020 | Petr Kučera | 2 komentáře

Vraťte klientům cestovek peníze, vyzývá komise Česko

Evropská komise si u českého ministerstva pro místní rozvoj znovu stěžuje na takzvaný lex voucher. Tedy na zákon, díky němuž mohly cestovní kanceláře dávat klientům za zrušené zájezdy automaticky vouchery místo peněz. Informuje o tom Český rozhlas – Radiožurnál.

Expobank nabízí k účtu cestovní pojištění od Uniqa

22. 9. 2020 | Petr Kučera

Expobank nabízí k účtu cestovní pojištění od Uniqa

Expobank rozšiřuje svůj běžný účet Neo o možnost sjednání dlouhodobého cestovního pojištění. Partnerem je pojišťovna Uniqa. Základní variantu si lze sjednat přímo v internetovém bankovnictví od 69 korun měsíčně.

Za zrušený zájezd už nemusíte dostat voucher

1. 9. 2020 | Petr Kučera | 4 komentáře

Za zrušený zájezd už nemusíte dostat voucher

Za zájezd, který měl začít po 1. září a cestovka ho zruší, máte nárok na vrácení peněz. Složitější situace vznikne, když bude – podobně jako při lyžařských zájezdech do Itálie na začátku března – tvrdit, že varování úřadů, povinné testy nebo karanténa vám přece zájezd nezkazí.

Po Španělsku test, nebo karanténa. Do práce a MHD můžete

14. 8. 2020 | Petr Kučera | 2 komentáře

Po Španělsku test, nebo karanténa. Do práce a MHD můžete

Ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy Covid-19 bude od pondělí 24. srpna vyřazeno Španělsko. Po návratu z něj bude potřeba negativní test, nebo nástup do karantény. Výjimkou zůstanou Kanárské ostrovy. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.

Generali Česká pojistí i přerušení cesty kvůli Covid-19

24. 7. 2020 | Petr Kučera

Generali Česká pojistí i přerušení cesty kvůli Covid-19

Generali Česká pojišťovna rozšiřuje pojistné krytí u pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty, a to pro smlouvy individuálního cestovního pojištění sjednané od 24. července přímo na pobočkách.

Cestovní pojištění nově kryje i dovolenou v Česku

14. 7. 2020 | Petr Kučera

Cestovní pojištění nově kryje i dovolenou v Česku

Když letos nemůžete do ciziny, užijte si cestování po Česku. Na výjimečné léto reagují i pojišťovny a banky.

Nemůžete do ciziny kvůli viru. Pomůže pojištění storna?

9. 7. 2020 | Petr Kučera | 1 komentářů

Nemůžete do ciziny kvůli viru. Pomůže pojištění storna?

Zaplatili jste si ubytování v zahraničním penzionu, ale nakonec tam nemůžete přijet kvůli zavřeným hranicím, varování úřadů, drahým testům nebo nutné karanténě. Prozkoumali jsme, k čemu vám bude pojištění storna.

ČSOB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

29. 6. 2020 | Jiří Hovorka

ČSOB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

Do konce letošního roku mohou klienti ČSOB využít cestovní pojištění ke kartám i pro dovolenou v České republice.

KB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

28. 5. 2020 | Petr Kučera | 2 komentáře

KB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

Do konce letošního září mohou klienti Komerční banky využít cestovní pojištění ke kartám i pro dovolenou v České republice.

Kdo nechtěl do Itálie, má smůlu. Cestovky peníze nevrátí

7. 3. 2020 | Petr Kučera | 27 komentářů

Kdo nechtěl do Itálie, má smůlu. Cestovky peníze nevrátí

Ani varování českých úřadů před cestami do severní Itálie nemá automaticky vliv na poskytování služeb zájezdu, shodují se cestovky i právníci.

Cestovky nechtějí proplatit storno. Klienti mohou přijít o pojištění

28. 2. 2020 | Petr Kučera | 8 komentářů

Cestovky nechtějí proplatit storno. Klienti mohou přijít o pojištění

Kvůli strachu klientů z koronaviru nebo souvisejících komplikací mohou cestovní kanceláře přijít o hodně peněz. Když se ani jedna ze stran nevzdá, zamíří spory o bezplatné zrušení smlouvy zřejmě k soudu.

Storno kvůli koronaviru: Druhá pojišťovna přerušila prodej

28. 2. 2020 | Petr Kučera | 12 komentářů

Storno kvůli koronaviru: Druhá pojišťovna přerušila prodej

Kooperativa i Slavia patřily k výjimkám, které dosud výslovně pokrývaly i storno kvůli epidemii.

Stránka 1/10

Předchozí

1

Partner sekce

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovnami českého trhu.

Za tuto kategorii odpovídá:

http://www.csobpoj.cz

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 368 736 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Aktuální články

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

Žádosti o příspěvek 5000 Kč na dítě startují v pondělí. Přijímá je JENDA

Žádosti o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě přijímá ministerstvo práce a sociálních...více

Fabia za půl milionu. Testovaný kus ukazuje, jak nevybírat výbavu

Fabia za půl milionu. Testovaný kus ukazuje, jak nevybírat výbavu

„Jedna Fabia“ se občas používá jako základní jednotka pro přiblížení, jak je něco drahé....více

Inflace je nad 17 %. Ceny rostly méně, než čekala ČNB

Inflace je nad 17 %. Ceny rostly méně, než čekala ČNB

Spotřebitelské ceny v červenci meziročně stouply o 17,5 procenta, což bylo o 0,3 procentního...více

Interaktivní grafiky

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se před týdnem vydražil za rekordních...více

Nejlevnější byty v Česku. Podívejte se, co koupíte za půl milionu

Nejlevnější byty v Česku. Podívejte se, co koupíte za půl milionu

Byty dál prudce zdražují. Přesto se dají najít i za půl milionu korun. Jak vypadají a...více

Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo

Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo

Dva roky s covidovými omezeními a uzavírkami znamenaly pohromu jak pro mnoho menších kamenných...více

Nové tipy, kam na výlet. Radši s plnou peněženkou

Nové tipy, kam na výlet. Radši s plnou peněženkou

Pod Králickým Sněžníkem se otevírá Sky Bridge – nejdelší visutý most pro pěší na světě....více

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.