Poradna - Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel

Hodně pojišťoven nabízí připojištění pro ztrátu zavazadel. Slyšel jsem ale, že mi uhradí škodu, jenom ve velmi omezených případech. Je to pravda?

Dotaz poslal/a: Honza78, 09. 01. 2008 12:01

Dobrý den,

ano, máte pravdu, pojišťovny hradí škodu, jen pokud jsou splněny některé podmínky pro vznik pojistného plnění.
Níže Vám zasílám odkaz, kde naleznete, kdy vzniká pojistné plnění pojištění zavazadel pojišťovny Uniqa: https://cesty.uniqa.cz/pdf/castE.pdf

a pojišťovny Generali:

V. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění osobních věcí a zavazadel (ZPP CEP OVZ)
Článek 1
Předmět pojištění
Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty,
které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty.
Článek 2
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí:
a) poškození nebo zničení věci přírodní katastrofou (sněhovou či ledovou lavinou řítící
se do údolí, zemětřesením o síle min. 6. stupňů mezinárodní stupnice, sesuvem půdy
a zřícením skal působením gravitace) či jiným přírodním nebezpečím (vichřicí o síle
min. 75 km/h, krupobitím, přímým úderem blesku, pádem stromu, pádem letadla,
povodní, záplavou, požárem);
b) poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení;
c) poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě nebo následkem
úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěného, v jehož důsledku byl pojištěný zbaven
možnosti si je opatrovat či zajistit proti krádeži;
d) krádeže věci vloupáním:
- právo na plnění vzniká jen tehdy, byla-li pojištěná věc ukradena způsobem,
při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěné věci
před odcizením a pokud pojistná událost nevznikla v důsledku použití paděla
ných klíčů;
- o pojistnou událost se jedná, pokud byla věc ukradena výše uvedeným
způsobem z ubytovacího zařízení, v němž byl pojištěný ubytován (hotel,
apartmán, bungalov, přívěs), nebo z vozidla zaparkovaného na hlídaném
parkovišti, což je nutné doložit příslušnými doklady, nebo z uzavřeného
a uzamčeného zavazadlového prostoru motorového vozidla, za předpokladu,
že zavazadla nebyla zvnějšku viditelná;
e) loupežné přepadení, při kterém se pachatel zmocnil pojištěné věci způsobem, při
němž použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
f) zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel, která byla přepravována leteckým
dopravcem a nebyla tímto dopravcem pojištěnému doručena do šesti hodin po jeho
příletu do cílového místa v zahraničí;
g) poškození, zničení nebo krádež věci, ke které došlo v době, kdy byla svěřena
dopravci k přepravě na potvrzenku nebo podle pokynů dopravce uložena v prostoru
určeném pro společnou přepravu zavazadel.
Článek 3
Výluky z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na:
a) peníze, šeky, ceniny, vkladní knížky, platební karty a jiné karty nahrazující hotové
peníze či předplacené karty, obligace, akcie, vkladové listy, a obdobné cenné
papíry, cestovní pasy, řidičské průkazy, jízdenky, letenky a jiné doklady a průkazy
všeho druhu;
b)klenoty, předměty z drahých kovů, drahé kovy, věci sběratelského zájmu, starožitnosti,
věci umělecké a historické ceny a jiné cennosti; výjimku tvoří snubní prsteny
pojištěného, které jsou osobní povahy;
c) motorová vozidla, přívěsy a návěsy, motocykly, motokola, jízdní kola a obdobná
zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, lodě, plavidla apod., včetně jejich
příslušenství, pohonné látky a náhradní díly do automobilů;
d) věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti;
e) zvířata;
f) záznamy na nosičích zvuku a záznamu, případně na jiných informačních a řídících
systémech, na počítače, na hodnotu věcí vyplývající z autorského práva a práva
průmyslového vlastnictví;
g) věci v době, kdy byly předány na potvrzení do úschovy; tato výluka se nevztahuje
na věci zcizené vloupáním, které byly pojištěným předány do úschovy nebo
uloženy do trezoru v ubytovacím zařízení, v němž byl pojištěný ubytován.
2. Za krádež s překonáním překážek se nepovažuje:
a) odcizení věcí ze stanu nebo obdobného zařízení, majícího nepevné stěny či stropy
z plachtovin apod., a to ani tehdy, byl-li stan nebo obdobné zařízení uzamčeno;
b) rozříznutí či jiné poškození zavazadel, batohů apod.;
c) otevření zavazadel, které jsou zajištěny zdrhovadly, přezkami apod.
3. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit
opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
Článek 4
Povinnosti pojištěného při škodné události
Pojištěný je povinen:
1. Do 24 hodin od zjištění škodné události tuto skutečnost ohlásit policii.
2. Předložit na vyžádání pojistitele potřebné doklady týkající se škodné události, např.
doklad o způsobu překonání překážek chránících věci před odcizením s potvrzením
seznamu odcizených, ztracených nebo zničených věcí. Náklady spojené s obstaráním
policejní zprávy a eventuelně konečného šetření hradí pojištěný.
3. Předložit:
a) policejní protokol obsahující seznam odcizených či poškozených věcí, včetně
stanovení jejich hodnoty; u věcí převyšujících hodnotu 2 000 Kč je nutné přiložit
doklady o jejich pořízení; doklady ze zahraničí (policejní protokol apod.) předložit
v českém překladu, úředně ověřeném, který si pojištěný pořídí na vlastní náklady;
b) potvrzení organizace odpovědné za škodu (hotel apod.) nebo vyžádat si toto
potvrzení od policie;
c) při úrazu, který nastal při dopravní nehodě, kdy současně došlo k poškození věcí
osobní potřeby pojištěného, za něž bude požadováno plnění pojistitele, vyhledat
bez zbytečného odkladu lékařské vyšetření a vyžádat si od lékaře příslušné potvrzení;
pokud byly okolnosti případu vyšetřovány policií, vyžádat si také potvrzení
od policie;
d) v případě poškození či zničení věcí je nutno doložit fotodokumentaci nebo jiný
důkazní materiál;
e) v případě zpoždění řádně zaregistrovaných zavazedel letenku či obdobný cestovní
dokument, potvrzení od letecké společnosti o zpožděném dodání zavazadel
s datem a hodinou plánovaného a skutečného dodání zavazadel anebo potvrzení
o nedoručení zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních věcí.
4. Sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo
zahájeno trestní řízení a informovat pojistitele o průběhu a výsledcích tohoto řízení.
Článek 5
Pojistné plnění
1. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši škody, maximálně však ve výši horního limitu
pojistného plnění stanoveného pojistitelem.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v případě:
a) zničení, krádeže vloupáním, odcizením nebo ztrátou pojištěné věci ve výši odpoví dající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci;
b) poškození pojištěné věci ve výši odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu,
a to až do výše odpovídající časové ceně pojištěné věci; plnění pojistitele za opravu
poškozené věci nesmí převýšit částku pojistného plnění stanovenou pro případ
jejího zničení, krádeže vloupáním, odcizení nebo ztráty;
c) zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel ve výši prokazatelně vynaložených
nákladů, které byl pojištěný nucen vynaložit na pořízení nezbytných náhradních
věcí (např. hygienických potřeb, oblečení, apod.), maximálně však do výše
5 000 Kč. O částku vyplacenou v souvislosti se zpožděním řádně zaregistrovaných
zavazadel sníží pojistitel pojistné plnění v případě jejich ztráty. Pojistitel není
povinen plnit, dojde-li ke zpoždění řádně zaregistrovaných zavazadel nepravidelné
letecké linky (charter);
d) poškození, zničení nebo krádeže věci, ke které došlo v době, kdy byla svěřena
dopravci k přepravě na potvrzenku nebo podle pokynů dopravce uložena
v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel, maximálně však do výše
5 000 Kč.
3. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou
událostí, a stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo
jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací
nebo jiným způsobem, s přihlédnutím k jejímu stáří a opotřebení (amortizaci),
které vzniklo před pojistnou událostí.
4. Na pojistitele nepřechází vlastnictví nalezené pojištěné věci, za kterou pojistitel poskytl
pojistné plnění v důsledku pojistné události plynoucí z těchto ZPP CEP OVZ.

Martina Čabounová, 15. 01. 2008 12:58

Výpis článků s klíčovým slovem cestovní pojištění

KB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

28. 5. 2020 | Petr Kučera

KB rozšiřuje cestovní pojištění ke kartám i pro Česko

Do konce letošního září mohou klienti Komerční banky využít cestovní pojištění ke kartám i pro dovolenou v České republice.

Kdo nechtěl do Itálie, má smůlu. Cestovky peníze nevrátí

7. 3. 2020 | Petr Kučera | 27 komentářů

Kdo nechtěl do Itálie, má smůlu. Cestovky peníze nevrátí

Ani varování českých úřadů před cestami do severní Itálie nemá automaticky vliv na poskytování služeb zájezdu, shodují se cestovky i právníci.

Cestovky nechtějí proplatit storno. Klienti mohou přijít o pojištění

28. 2. 2020 | Petr Kučera | 8 komentářů

Cestovky nechtějí proplatit storno. Klienti mohou přijít o pojištění

Kvůli strachu klientů z koronaviru nebo souvisejících komplikací mohou cestovní kanceláře přijít o hodně peněz. Když se ani jedna ze stran nevzdá, zamíří spory o bezplatné zrušení smlouvy zřejmě k soudu.

Storno kvůli koronaviru: Druhá pojišťovna přerušila prodej

28. 2. 2020 | Petr Kučera | 12 komentářů

Storno kvůli koronaviru: Druhá pojišťovna přerušila prodej

Kooperativa i Slavia patřily k výjimkám, které dosud výslovně pokrývaly i storno kvůli epidemii.

Koronavirus a zrušení dovolené: Pojištění storna většinou nestačí

26. 2. 2020 | Petr Kučera | 22 komentářů

Koronavirus a zrušení dovolené: Pojištění storna většinou nestačí

Už je blízko. A jestli vás teprve čeká lyžařský týden v Itálii nebo Rakousku, nebo jste si už dřív zaplatili cestu do Asie, můžete přijít i o dost peněz. Zdaleka ne všechny pojišťovny vám totiž proplatí stornopoplatky, některé dokonce nekryjí ani případnou nákazu při epidemii.

Axa odchází z Česka, její aktivity kupuje Uniqa

8. 2. 2020 | Petr Kučera | 6 komentářů

Axa odchází z Česka, její aktivity kupuje Uniqa

Pojišťovnu a penzijní i investiční společnost převezme Uniqa.

Těžko při kvízu, lehko na dovolené. Otestujte si, jak jste na tom

8. 8. 2019 | Petr Kučera | 3 komentáře

Těžko při kvízu, lehko na dovolené. Otestujte si, jak jste na tom

Máte při cestách po Evropě dobrý přehled, nebo vám hrozí zbytečné komplikace? Vyzkoušejte náš kvíz.

Třetina Čechů se nepojišťuje, když vyráží na pár dnů za hranice

9. 7. 2019 | Jiří Hovorka

Třetina Čechů se nepojišťuje, když vyráží na pár dnů za hranice

Na kratší cesty do zahraničí vyrážíme často bez cestovního pojištění. Zatímco na týdenní a delší pobyty si pojištění sjedná sedm lidí z deseti, u pobytů na několik dnů bez pojištění cestuje třetina lidí. Ukázaly to výsledky červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou spořitelnu, kterého se zúčastnilo 840 respondentů.

Neutíkají zbytečně? Otestujte si, jak jste na tom s penězi na dovolené

1. 7. 2019 | Petr Kučera | 1 komentářů

Neutíkají zbytečně? Otestujte si, jak jste na tom s penězi na dovolené

Máte při cestách po Evropě dobrý přehled, nebo vám hrozí zbytečné komplikace? Vyzkoušejte si náš kvíz.

Alkohol už vás o peníze nepřipraví, slibuje první pojišťovna

24. 6. 2019 | Petr Kučera

Alkohol už vás o peníze nepřipraví, slibuje první pojišťovna

Pojišťovna Axa Assistance oznámila, že jako první v Česku nabízí připojištění krytí léčebných výloh v zahraničí do výše 0,8 promile alkoholu, což odpovídá přibližně čtyřem pivům či panákům. Mezi další nová připojištění patří Pojištění půjčeného vozidla  a Autoasistence na cestách.

Equa spouští cestovní pojištění přes mobilní aplikaci

17. 6. 2019 | Petr Kučera | 1 komentářů

Equa spouští cestovní pojištění přes mobilní aplikaci

Equa bank začíná nabízet jednorázové krátkodobé Pojištění na cestu, které lze zřídit prostřednictvím mobilní aplikace. Součástí je i pojištění pro případ zrušení cesty.

Ztracený, zpožděný nebo zničený kufr. Odškodné může být vysoké

24. 7. 2018 | Petra Dlouhá

Ztracený, zpožděný nebo zničený kufr. Odškodné může být vysoké

Vystoupíte z letadla a kufr nikde. Co dělat, když vám letecká společnost ztratí zavazadlo? A co když ho poškodí nebo doručí pozdě? Odškodné se vyplácí až do 1220 eur. Poradíme.

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

19. 7. 2018 | Monika Veselíková | 3 komentáře

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

Připravit pas, koupit plavky a vyměnit valuty. Před odjezdem na dovolenou se toho musí hodně stihnout, proto není divu, když člověk občas něco opomene. Co dělat, když kvůli cestovní horečce zapomenete na cestovní pojištění, prodloužíte si dovolenou nebo si pojistku omylem sjednáte na kratší dobu? Poradíme.

Očima expertů: Jak správně nastavit cestovní pojištění

29. 6. 2018 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Očima expertů: Jak správně nastavit cestovní pojištění

Prázdniny jsou tady! Na co si dát pozor při sjednávání cestovního pojištění? Na co při cestách do zahraničí lidé zapomínají a co naopak zbytečně přeceňují? Zeptali jsme se odborníků.

Květen podle bank a pojišťoven: změny úrokových sazeb a nové online bankovnictví

7. 6. 2018 | Monika Veselíková | 1 komentářů

Květen podle bank a pojišťoven: změny úrokových sazeb a nové online bankovnictví

Kdo zdražoval, kde seženete levnější hypotéku a kdo přichystal zbrusu nové produkty? Peníze.cz přinášejí přehled novinek za květen 2018.

Létání a cestovní pojištění v těhotenství: pravidla

16. 4. 2018 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Létání a cestovní pojištění v těhotenství: pravidla

Do kdy může těhotná žena cestovat letadlem? Jaká jsou omezení u leteckých společností? A můžete si v požehnaném stavu sjednat cestovní pojištění, které vás skutečně ochrání?

Cestovní pojištění k platebním kartám. Kolik stojí a na co dát pozor?

29. 3. 2018 | Monika Veselíková | 7 komentářů

Cestovní pojištění k platebním kartám. Kolik stojí a na co dát pozor?

Cestovní pojistku dnes klidně sjednáte jako doplněk k debetní nebo kreditní kartě. V čem se pojistky k platebním kartám liší, koho se pojištění týká a jak se to má s cenami? Co nabízí vaše karta? Poradí náš přehled.

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

20. 3. 2018 | Monika Veselíková | 2 komentáře

Srovnání: na kolik přijde celoroční cestovní pojištění. Vyplatí se?

Pro cestovatele, kteří často vyjíždějí za hranice, mají pojišťovny celoroční cestovní pojištění. Kolik celoroční cestovní pojistka stojí, co kryje a komu se vyplatí? Poradí náš přehled.

Přehled. Kolik stojí cestovní pojištění a co kryje?

15. 3. 2018 | Monika Veselíková | 3 komentáře

Přehled. Kolik stojí cestovní pojištění a co kryje?

Jaké jsou rozdíly v ceně, na co dát při sjednání pojištění pozor a jak vám v praxi pomůže konkrétní připojištění? Peníze.cz přinášejí velký přehled cestovního pojištění.

Na lyže do zahraničí. Ceny skipassů i ubytování

3. 1. 2018 | Monika Veselíková

Na lyže do zahraničí. Ceny skipassů i ubytování

Sníh na českých horách zatím drží, jenže kdoví, co bude za měsíc. Pokud radši sázíte na jistotu a zimní dovolenou letos strávíte v Alpách nebo Dolomitech, může se hodit náš přehled. Podívali jsme se, na kolik lyžovačka v zahraniční přijde.

Partner sekce

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna, a.s.

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovnou nabízející celou řadu životních i neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Objemem předepsaného pojistného se řadí na 4. místo mezi všemi pojišťovnami českého trhu.

Za tuto kategorii odpovídá:

http://www.csobpoj.cz

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Aktuální články

Daň z nemovitostí je tu. Termín pro zaplacení končí

Daň z nemovitostí je tu. Termín pro zaplacení končí

V pondělí 1. června končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenku nebo e-mail...více

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů....více

Výpočet dovolené se změní. Na dětské akce bude týden navíc

Výpočet dovolené se změní. Na dětské akce bude týden navíc

Poslanci schválili novelu zákoníku práce. Nejvýznamnější změny se týkají výpočtu nároku...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.