Kompletní seznam odpovědí Giormaniho a Šimečka na dotazy čtenářů

1. Praktické problémy majitelů domů
2. Nájemní bydlení - situace v České republice (a ve světě)
3. Evropský soud pro lidská práva
4. Vztah a spolupráce sdružení HOMR a OSMD
5. Ostatní


Praktické problémy majitelů domů

hracka@quick.cz
Jsem majitelem činžovního domu. Svým nájemníkům jsem 3 měsíce dopředu (srpen 2006) sdělil novou částku nájemného podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Jelikož dům se nachází v Praze 4, částku za 1m2 jsem vyčíslil na 45,37 Kč. Jeden z nájemníků mi dopisem sdělil, že tato částka je neoprávněná, jelikož překračuje maximální povolený přírůstek nájemného, který činí 29,5 %, na soud se nájemník neobrátil a nyní v lednu zaplatil nájemné zvýšené pouze o hodnotu maximálního povoleného přírůstku tj. o 29,5 %. Druhý nájemník proti mnou vyčíslené částce nic nenamítal, ale nyní v lednu zaplatil rovněž nájemné zvýšené pouze o hodnotu max. měsíčního přírůstku 29,5 %. Oba nájemníci totiž dříve patřili do 2. bytové kategorie, tudíž mnou vyčíslený nájem překročil výše uvedený max. přírůstek. Pokud se nájemníci neobrátili na soud a neplatí mnou vyměřené nájemné, musím je nyní upomínat nebo stačí vyčkat, až nedoplatky dosáhnou trojnásobku měsíčního nájemného (dřívějšího nebo nového?) a pak jim dát výpověď z nájmu bytu? Děkuji za odpověď.

Girolamo Giormani: Ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 107/2006 Sb. limituje nájemce jak co do formy vyjádření nesouhlasu se zvýšením nájemného, tak také lhůtou pro jeho uplatnění vůči pronajímateli. Pokud se nájemce ve stanovené lhůtě neobrátil na soud se žalobou u určení neplatnosti zvýšení nájemného, je povinen hradit částku Vámi stanovenou. Zda budete nájemce upomínat o zaplacení dlužného nájemného, je jen na Vás. Tuto povinnost Vám žádný právní předpis neukládá. Poté, co dlužné nájemné (do kterého můžete započíst též poplatek z prodlení) dosáhne nejméně částky rovnající se trojnásobku součtu předepsaného nájemného a úhrad za plnění spojená s nájmem bytu (služby), můžete dát nájemci výpověď z nájmu bytu podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. Bude na nájemci, aby se žalobou podanou u soudu domáhal neplatnosti výpovědi.

Tomislav Šimeček: Nejsem právník, budete se muset obrátit o přesný výklad zákona na některého právníka.


EVIČKA
Soud mi nařídil sehnat nájemníkovi náhradní byt. Kde ho mám sehnat? Proč mám cizím lidem shánět byt?

GG: Soud, který takto rozhoduje, rozhoduje v rozporu s tisíciletou tradicí Evropského práva. Není Vaší povinností shánět náhradní ubytování lidem, které dosadil do Vašeho majetku stát a to bez Vašeho souhlasu. Je to zase jenom stát, který je povinen se o svého občana postarat. Tyto verdikty českých soudů jsou v přímém rozporu se Základní listinou práv a svobod. Podejte Ústavní stížnost. Mimo jiné i tato otázka a bezpráví bude jedním z bodů ESLP ve Štrasburku.

TŠ: Taková povinnost v žádném západoevropském státu neexistuje, je to pozůstatek komunistického práva trvalého užívání cizího majetku - bytu. Ústavní soud judikoval, že náhradní byt nemusí být za regulované nájemné, ale že může být za obvyklé tržní nájemné. Většina soudů však tento judikát Ústavního soudu ignoruje.Anonym
Před časem jsem absolvoval soudní spor o získání bytu pro sebe a moji rodinu. Nic tak ponižujícího jsem ještě v životě neprožil. Otázky na soukromý život a neustálé zdůvodňování, proč chci ve svém bytě ve svém domě bydlet, otázky o zaměstnání, o dětech a jejich škole a stále dokola. Manželka se celá klepala, když výslech skončil. Rozhodnutí soudu bylo v můj prospěch, ale nájemník se odvolal a hlavně manželka se už děsí opakování další ponižující frašky. Za sebe mohu říci, že toto ponižování je pro mě daleko horší než otázka nájemného.
Bylo by velmi prospěšné, kdybychom nalezli v rámci EU nějakou formu zásadního referování o situaci u nás, třeba i formou placené inzerce. Po tom, co jsem prožil, jsem ochoten se na takovéto akci finančně podílet a věřím, že nejsem sám.

GG: Tím, že jste podal žalobu jste dal jasně najevo, že s takovouto situací se nehodláte smířit. Je skandální, když majitel své nemovitosti musí o svá práva takto bojovat. Časy se mění a již to, že se při výpovědi musí k soudu obracet nájemník je určitým zlepšením našich pozic. Politikům v ČR záleželo na Vašem hlase možná jen před volbami. Žaloby k ESLP byly podány a další snahy ve zlepšení jsou dle mého zbytečné. Nakonec jste jistě sledoval před nedávnem snahu pana Gandaloviče který se při jednání s OSMD choval hůře než samotná ČSSD. Takovéto opovrhování voliči, kdy ze sebe tento člověk ještě dělá "pravicového" politika je typické. Vydržte ještě pár měsíců a poté se za nos budou držet oni.

TŠ: Jedním z důvodů, proč paní Hutten-Czapská zvítězila ve Štrasburku bylo právě to, že jí polská judikatura neumožnila ukončit nájemní vztah se svými "nájemníky" bez zbytečných komplikací.


b.betty@email.cz
Až dosud byly a jsou všechny právní normy všech vlád po roce 1989 jen velkým protiústavním podvodem. Nájemníci, jistí si svou pozicí vystupují s arogancí, kterou majitelé domů zažívají dnes a denně na vlastní kůži. Jestliže se nájemník proti výpovědi z nájmu může opět hájit u soudu a soudy opět po letitých tahanicích, jak je známe, rozhodnou libovolně, žaloby skončí ve Štrasburku a máme přibližně na deset let a více o finančně náročné soudní tahanice postaráno. Ale vyvstává nový problém. Nájemníci odmítají platit nájemné v plné výši, neboť podle jejich úsudku kvalita bytu není taková, aby nájemné mohlo být zvyšováno. A proto se ptám: kdo, prosím, v této složité době stanovuje kvalitu bytu či její kategorii, eventuálně snížení plateb za nájemné? Mnohdy se jedná o byty s gustem vybydlené, kam ani hygienik, ani nikdo jiný prý ze zákona nemá možnost vstoupit. A kde má majitel domů čerpat prostředky na opravy bytů? Z regulovaných nájmů je to vyloučeno, z téhož důvodu je vyloučena i hypotéka. Díky za odpověď.

GG: V marastu a právním vzduchoprázdnu je velmi složité se bránit. Ujišťuji Vás, že všechny tyto problémy budou ESLP ve Štrasburku řešeny. Nelze opomenout, s jakou arogancí rozhodují například stavební odbory při obvodních úřadech, kde jsou s pravidelnou beztrestností porušovány veškeré zákony včetně zákona stavebního. Nájemník si přestaví v bytě cokoliv a tyto úřady jsou dokonce schopny nekolaudovat černé stavby v rozporu s názory majitele!!! Vydržte prosím. Tato arogance a benevolence se ČR opravdu nevyplatí.

TŠ: Já bych stanovil kvalitu bytu podle skutečnosti a dostupných informací. Dokázat opak pak bude na nájemci.


romana
Pánové, podle platných právních norem mám uklízet chodník před mým domem. Na můj dotaz místním magistrátu, kolik mi budou za tyto služby platit, jak mám práci účtovat, kde získám shrabovadlo, zimní oblečení a další pomůcky, mi nikdo neodpověděl. Jaký je váš názor na tuto "robotu" - nucenou neplacenou práci na cizím a jak mám situaci řešit?

GG: Já osobně před domem chodník, který patří obci a komunikacím neuklízím. Jsem si vědom, že případné následky ponesu sám. A budu se bránit.

TŠ: Žádný zákon vás sice nenutí chodník uklízet, ale činí vás zodpovědným za škodu, která špatnou schůdností chodníku může chodcům vzniknout. Dnes je snadné, aby obec v souvisle zastavěném území s pomocí malé mechanizace chodníky uklidila a náklady rozpočítala na všechny, kdo po chodnících chodí např. formou obecní daně, nebo aby bylo možné rozpočítat náklady za takovou službu na všechny, kdo ji potřebují tj. zejména i na nájemníky.


Jana (janas87@seznam.cz)
Uvažují občanská sdružení majitelů domů o krocích ke zrušení protiústavních vyhlášek o povinnosti majitelů domů zdarma provádět úklid obecních pozemků pod hrozbou sankcí? Pokud budu chtít postavit na chodníku, který musím udržovat, lešení, musím zaplatit obci nemalý poplatek. Myslím, že jednotlivci, kteří se této povinnosti budou vzpírat, nemají proti státní správě šanci. Mám zjištěno, že v jiných zemích (konkrétně v Anglii - v Londýně) je samozřejmé, že o obecní chodníky se samozřejmě stará město. V Praze platí vyhláška z r. 1980 podepsaná soudruhem Zuskou, která dosud nebyla zrušena a úředníci v naší městské části se jí ohánějí.

GG: Nevolnictví již bylo zrušeno pře 200 lety. Bude jistě velmi komplikované vysvětlit soudcům ze svobodných zemí tuto vyhlášku, která je bolševickým pohrobkem a především je jednoznačně protiústavní.

TŠ: Současná technologie uklízení veřejných komunikací dovoluje, aby efektivněji zajišťovala údržbu chodníků obec a vybírala na to peníze od všech občanů, kteří po chodnících chodí formou např. obecní daně.


Anonym
Pánové, shodou okolností mám zítra jako majitel soud o přivolení k výpovědi z důvodu potřeby. Jaký je váš názor na zcela ponižující situaci, kdy se mám domáhat a argumentovat a soud bude zkoumat mé pohnutky, protože chci pokojně užívat vlastní majetek. Nemyslím z právního, ale lidského hlediska.

GG: V zemi, kde je porušování základních práv a svobod téměř notorietou, nejsem vůbec překvapen. Pokojně užívat svůj majetek budeme, až zmizí z ČR slovo virtuální demokracie. Zatím se musíme spoléhat na soudy EU.

TŠ: Jako vlastník bytu máte podle Listiny základních práv a svobod právo věc užívat, s věcí disponovat i pobírat z věci užitky. Porušování tohoto základního lidského práva je možné po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků žalovat u ESLP. Naše soudy ale většinou základní lidská práva nerespektují.


Anonym
Jako vlastník nájemního domu dostávám od dvou regulovaných nájemníků nájem ve výši 2 300 Kč (2+1) + 2 700 Kč (3+1), tj. 5 000 Kč měsíčně. Sám pak musím platit tržní nájemné ve výši 8 000 Kč (1+1) a můj syn (který měl větší štěstí) platí za 1+1 5 000 Kč měsíčně. Mé pocity jsou tudíž obdobné těm Vaším. Pocit ponížení, křivdy, doprovázená posměchem a snahou o šikanování ze strany regulovaných nájemníků (nájem platíme, takže všechno musí být v naprostém pořádku ...) Je to nehorázné, zvlášť pokud si uvědomíme, že současný stav vyhovuje jak levicovým, tak i pravicovým politikům (pravice se sice čas od času o jistou "nápravu" pokouší, ale zatím pouze slovně). Držím Vám palce a přeji pevné nervy...

GG: Vážený, mám přesně ten samý problém. Moje vdaná dcera je nucena bydlet v malém bytě, kde platí (zdůrazňuji, že se jedná o holý nájem) 16 000 Kč. Nehodlám se již nad touto nehorázností dále pozastavovat a počkám si na rozhodnutí ESLP ve Štrasburku. Pevně věřím, že ESLP ve Štrasburku učiní nápravu a donutí ČR k vrácení uloupených peněz. O pravici na politické scéně ČR se v žádném případě nedá ani hovořit. Já osobně žádnou nevidím. Nedovedu si totiž představit, že by v jakékoliv konzervativně pravicové straně mohli být ve vedení politici, jako jsou např. pan Zahradil, či bývalá poslankyně Dostálová, kteří považují za běžné a normální, že jsou privilegováni k získávání obecních bytů za zlomek opravdové ceny na rozdíl od obyčejných občanů, a toto navíc považovali za normální postup! Nazvěme takovéto počinky TUNELOVÁNÍM OBECNÍHO MAJETKU. Již to, že poslanec evropského parlamentu tvrdí v televizi, že je pouze jedním ze sto tisíců, je nehorázná lež a klam. Pravdou je, že je pouze jedním z mnoha vyvolených "nadlidí", který jako politik ze zištných důvodů tomuto tunelování obecního majetku nezabránil. Nezbývá než doufat, že v budoucnu bude nějaká pro evropská pravicově konzervativní strana založena.

TŠ: Děkujeme za solidaritu s naší činností.


Nájemní bydlení - situace v České republice (a ve světě)

Pavel Bláha (nepřihlášen)
Tohle mě rozesmálo - podle mě si trochu odporuje:
Podle Šimečka je nájemní bydlení důležité pro ekonomiku. "Je to jediný prostředek, který snižuje nezaměstnanost," doplňuje a uvádí následující argumenty:
- lidem s nízkou kvalifikací umožňuje stěhovat se za prací bez obavy z navýšení nákladů na bydlení - silně pochybuji, že mají na tržní nájemné
- mladým aktivním lidem umožňuje stěhovat se za atraktivnější prací - dejme tomu
- pro bohaté je pohodlnější, nemusejí se starat o vlastní majetek a bydlí přesně tam, kde chtějí - dejme tomu, že část bohatých si nekoupí vlastní bydlení
- pro chudé je výhodnější, nemusí investovat do pořízení vlastního bydlení - jak mohou chudí platit tržní nájem ?
Chápu majitele domů, ale situace v ČR je trochu odlišná od západu - v SRN dají lidé za nájem 40-50 % platu, ale se zbytkem se v pohodě uživí - kdyby u nás dávali to samý, asi umřou hlady - a poznámky, že by měl stát dávat příspěvky na bydlení mě přijdou stejně nespravedlivé jako regulované nájemné - tedy proč má stát dávat peníze majitelům domů aby měli zisk? Pak mám otázku ohledně vystěhování a náhrady: pokud mi majitel domu zvedne nájem, já nebudu souhlasit, projde to přes soud, ten stanoví výši, kterou neuživím, musí my dát majitel náhradní bydlení ? My nechtěli být v soukromém, ale jsme tu už cca 20 let.

GG: Váš názor je opravdu nevšední. Rozdíl, o kterém se zde zmiňujete, je např. v ceně elektrické energie, která je v ČR dražší než v SRN. O zisky "třídních nepřátel tj. majitelů domů" se opravdu nestarejte. Není to Vaše věc. Příspěvek sociálně slabým rodinám je naprosto normální v každé demokratické zemi. Nechápu, o jakém odstupném hovoříte. Myslíte snad výpalné? Jinak to nazvat neumím. Pokud opravdu žijete celých 20 let v cizím, za almužnu, kterou nazýváte nájemným, pak je mi Vás líto. Vím, že drtivá většina regulovaných nájemníků si za tak dlouhou dobu pořídila alespoň chatu na Slapech. Cena těchto chat mnohdy přesahuje ceny bytů např. v Mostě, kde bez problémů můžete bydlet. Pod most opravdu nemusíte. O skutečně potřebné občany se musí postarat stát. Když má na Gripeny, jistě najde peníze i pro své opravdu potřebné občany.

TŠ: Předně výdaje v SRN na bydlení jsou v průměru cca 18 % disponibilních příjmů rodiny. Energie (topení, elektřina, plyn) ani další služby jako odvoz komunálního odpadu sice s bydlením souvisejí, ale nejsou výdajem na bydlení, žádné bydlení vám nezajistí. Ceny těchto komodit kontroluje stát jinými prostředky. Průměrné výdaje na bydlení v regulovaných bytech v ČR je cca 6 %, takže průměrné zvýšení na 3,5 násobek, což je dnešní rozdíl mezi průměrným regulovaným a obvyklým tržním nájemným, povede k průměrnému zvýšení nájemného na 21 % disponibilních výdajů domácnosti. Návrh zákona - poslanecký tisk 631 zajistí všem občanům, aby jejich vydání na nájemné nepřesáhlo 15-18 %. Regulovat ceny energií a dalších služeb musí stát jinými prostředky, a nikoliv na úkor nájemného. Pokud dostane potřebná rodina příspěvek na nájemné je to splnění povinnosti státu, který přijal chartu sociálních a kulturních práv a je to důsledek vzájemné solidarity občanů. Právo požadovat výnos z pronájmu je stejně samozřejmým požadavkem jako účtování úroků z úvěru, pokud to tržní situace umožňuje, jinak nebudou banky půjčovat peníze a pronajímatelé vám nebudou půjčovat své byty.


obchod@pc-slovniky.cz
Vážení pánové, (Giormani a Šimečku),
když komunisti ukradli po roce 1948 majetky (potažmo domy, na které lidi vydělávali celé generace), tak by je taky měli vrátit. To je snad jasný. Nebo snad ne? Takže pokud ano, tak by měli vrátit i domy, které ukradli a nastěhovali tam cizí osoby ("stbáky", donašeče, prominenty, kamarády komunisty ...). Ať tyto osoby vypadnou bez náhrady!!! Jelikož dle zákona pokud koupíš - používáš - bydlíš, ale máš-li kradenou věc, policie ji zabaví a vrátí majiteli.
1. Otázka: proč stát, podle vás, nevrátil domy ve stavu, v jakém je ukradl?
Stát by měl vrátit i zemědělské usedlosti, statky, celá zemědělská hospodářství, koně, krávy, mašiny a veškerý živý i jiný majetek. Dodneška se stát nevypořádal se zlodějnou v zemědělství z 50. let!!! Soudy nejsou schopny tyto majetky spravedlivě soudit!!!!

2. Otázka: Myslíte si (oba pánové), že žijeme v neprávním státě? Kde si právníci, advokáti a především komunističtí soudci dělají co chtějí?
Ing. Klofera

GG: Vážený pane, odpovím slovy Josefa Mašína: "Neumím si představit, že by se v USA členem Ústavního soudu stal člen mafie. Vy tam máte Rychetského, který byl členem zločinecké organizace." To platí na obě otázky.

TŠ: Soudy se neřídí ani Listinou práv a svobod ani nálezy Ústavního soudu a dokonce ani ESLP, máte pravdu.


AuditorP
Názory pana Giormaniho zde uveřejněné jsou přesné, avšak pouze velmi jemně popisují skutečnou tragedii, která v této oblasti existuje. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného je protiústavní a legalizuje a prodlužuje minimálně do roku 2010 systematické okrádání majitelů domů a bytů, které začalo rokem již 1948. V případě cca 500 000 obecních bytů je to okrádání občanů obcí. Pokud Soud pro lidská práva rozhodne tak, jako ve výše uvedených causách Huten-Czapská a "Malta", budou to platit i všichni občané. Naše vláda totiž nedodržuje vlastní, ani světové zákony (Listina…) Všechny "demokratické" vlády od roku 1989 až do současnosti ignorují skutečnost, že postojem k majitelům domů a bytů vyjádřeným stále platnými a dnes i novými zákony pošlapávají naši ústavu, rozhodnutí Ústavního soudu a Listinu základních práv a svobod. Všichni "demokratičtí" vládci - strany levicové i "pravicové" souhlasí s trvalým okrádáním celé skupiny obyvatel a navazují na tytéž mnohaleté praktiky socializmu. A ochránci lidských práv dělají "mrtvého brouka". Předseda sdružení ochrany nájemníků roky lže celému národu prostřednictvím médií a ani se nezačervená a ještě školí soudce, jak těm "nenažraným" majitelům bytů nevyhovět a nebo alespoň roky prodlužovat rozhodnutí. Rozdmýchává český folklór zlého "nenažraného" domácího a chudého hodného nájemníka ve stylu "Anna proletářka", ba i navádí k obcházení zákona (nepřebírat poštu od domácího). Jistě všichni vědí, že většina "regulovaných" nájemníků nejsou sociální případy, ale často bohatí - např. právě poslanec a předseda SON. A někteří cizí byty se ziskem pronajímají.
Všichni naši vládci svojí bezostyšnou lhostejností k těmto lidským právům doma (ne např. v Tibetu) a vydáváním protiústavních zákonů pěstují mezi majiteli bytů a domů a regulovanými nájemci skutečnou třídní nenávist. Tak jako dříve komunisté. A dělají, že to nevidí, protože je to populární říkat lidem, že nájemné je vysoké a ještě označí přímo či nepřímo skupinu lidí, kteří za to mohou - majitel domu, bytu. Ten jim chce vzít jejich peníze, protože by chtěl tržní, v místě obvyklé nájemné. Ne vodárna s 50násobným zvýšení ceny od r. 89 prodaná zahraničnímu majiteli, ne elektrárna s evropskými cenami a českým platem odběratele, ne nadnárodní plynárna s miliardovými zisky atd. Ne, ne - to pan domácí, to je ten zloduch. Hodí se jim to do politického "kšeftu" k zachování svého korýtka. "Rozděl a panuj." A jak si v tom všichni rozumějí, pravice, levice, všechno jedno. Asi stejně, jako že nemusí půl roku pracovat a berou od nás plat. A ta "legrace" v parlamentu, když se po půl roce povalování hlasuje o důvěře. Kde jste ochránci lidských práv a polistopadoví demokrati?!
Každý z těchto zde uváděných názorů je možné doložit z médií mnoha konkrétními případy o kterých velmi dobře vědí jak členové HOMR tak OSMD tak ostatní, které to zajímá. A kdokoli si je může přečíst na jejich internetových stránkách. Otázkou je co teď s tím?

GG: Za tuto situaci mohou především politici a státní úředníci České republiky. Dne 1. 7. 2002 vstoupila v platnost i pro ČR trestně právní úmluva proti korupci ETS č. 173, zveřejněná ve Sb. m.s. č. 70/2002, ve které je v článku 36 stanoveno, že státní úředník, který koná nebo naopak nekoná, v důsledku čehož porušuje své povinnosti, zneužívá pravomoci veřejného činitele. Soudní dvůr v Lucemburku v roce 1995 ve svém rozhodnutí vydal precedent, ve kterém specifikoval definici zneužití pravomoci veřejného činitele. Cituji:"Zneužití pravomoci představuje přijetí aktu orgánem Společenství za výlučným, nebo alespoň rozhodujícím účelem dosáhnout jiných cílů než uvedených, nebo obejít zvláštní postup stanovený ve smlouvě EU pro případ vzniku okolností daného případu." Diskriminace majitelů domů je jasným důkazem všeobecného plivání politiků a státních úředníků na základní lidská práva a spravedlnost. Tady máte jasný důkaz toho, proč se mnozí čeští politici obávají Evropského společenství. Jsou to právě oni, kteří nesou plnou odpovědnost za marasmus nejen v české justici. Všichni tito doslova zločinci se budou za svou korupci dříve či později zodpovídat.

TŠ: S vaším názorem nelze, než souhlasit.


majitelka (nepřihlášen)
Obce musí jednoznačně plnit sociální úlohu státu - starat se o sociálně slabé občany. Proč toto odmítají? Proč rozprodali za směšný peníz část svých majetků, aby se nemusely starat o potřebné? Mohou poškodit náš cíl okamžité deregulace ve Štrasburku?

GG: Politická rozhodnutí o prodeji obecního majetku jsou v příkrém rozporu s povinností řádných hospodářů starat se o jim svěřený majetek. Jedná se o zlodějnu a tunelování obecního majetku ve velkém. Na těchto zlodějnách se podílí především zkorumpovaní politici a VIP občané ČR. Nepovažuji za náhodu, že se např. Jan Zahradil stal "majitelem" bytu za necelých 10 % jeho skutečné tržní ceny. Obyčejný občan ať se zadluží na celý život, že.

TŠ: Povinnost postarat se o sociálně potřebné občany má stát, nikoliv obce. Bude-li přijat zákon, který obcím tuto povinnost uloží a poskytne na to finanční prostředky ze státního rozpočtu, může se situace změnit. Rozprodej obecních bytů hluboko pod cenou je reakcí na prodělečnost nájemního bydlení a úplatkem voličům.


333
Pane Giormani, pro inspiraci české levici, víte-li to, prosím o odpověď. Jaké další služby jsou běžné v luxusních bytech v centrech evropských eventuálně českých měst? Jak vypadá obecně nájemní vztah v takových lokacích? Znamená vlastnit činžovní dům v památkové rezervaci EU terno, nebo je to špatná investice?

GG: Nadstandardní byt znamená i nadstandardní služby. Příkladů je mnoho. Na chodbách koberce, květiny, usměvavý domovník vždy připravený nájemníkovi pomoci s nákupem a další. Můj otec vlastní dům v centru Milána a je to opravdu výnosné. Rozhodně se jedná o skvělou investici, která se úročí i narůstající cenou pozemku.


noname
Pane Giormani, zde se to příliš neví a většinou se o tom nechce v ČR mluvit, abychom neplašili sociálně slabé a levicové spoluobčany. Ptám se: kdo (jaká společenská třída) bydlí v noblesních bytech v centrech evropských metropolí na západ od naší hranice? Jaký je procentuální rozdíl plateb za nájemné mezi centrem a periferií v západní Evropě? Je běžné, aby v památkové rezervaci města bydleli sociálně slabí a nepřizpůsobiví občané závislí pouze a jen na sociálních dávkách? Je možné, abych vlastnila dům v památkové rezervaci v centru EU, který mi již 13 let přináší jen ztrátu?

GG: V centrech nejen západoevropských metropolí žijí lidé s nadstandardními příjmy. Žil jsem dlouhá léta v Londýně a ubezpečuji Vás, že v samotném centru mohou žít pouze lidé, pro které výše nájemného nehraje žádnou roli. Bývalý ředitel EMI tam platil v 80. letech za cca 200 m2 byt 5 000 liber týdně!!!!!!!!!!! Já jsem splácel hypotéku za můj docela slušný domeček 20 mil od centra 120 liber měsíčně. V civilizované zemi je naprosto nemyslitelné, že by v centru města žili lidé sociálně slabí. Vaše situace je natolik skandální, že ESLP jistě k takovýmto lumpárnám ze strany ČR jistě přihlédne.


autor
Můj dům byl ukraden zločineckým komunistickým režimem za vydatného přispění občanů zde bydlících. Udávání mých předků bylo intenzivní, vše jsem nalezl zdokumentováno v archivu. Současní regulovaní privilegovaní nadlidé, přímí potomci těchto udavačů mě opět udávají na zastupitelství a magistrátu. Spolčují se proti mně, vzájemně si svědčí v můj neprospěch, sprostě mně i mojí rodině nadávají ve společných prostorách mého domu atd. Je vám znám i tento aspekt věci? Jak byste situaci řešili? Tyto občany upřímně nenávidím a nepřeji si za žádných okolností, aby užívali můj majetek. Víte o tom, že v některých domech je regulérní válka mezi majitelem a občany, které "instaloval" minulý režim? Víte o tom, že situace je již neudržitelná a může dojít k čemukoli? Rozumíte mi, že dům za žádných okolností nechci prodat, neboť mám povinnost k mým předkům jej "vyčistit" jednou provždy.

GG: Popisujete naprosto přesně situaci, za kterou bude ČR pikat před ESLP ve Štrasburku.

TŠ: Užívání cizí věci proti vůli vlastníka má podle Ústavního soudu charakter krádeže. Bestiální chování nájemce nebo jeho rodičů k pronajimateli během minulého režimu však není mezi zákonem uznanými důvody k výpovědi. Proto jsme se také již několikrát obrátili na Ústavní soud a nyní i na ESLP.


Evropský soud pro lidská práva

romanek
Pánové, jaký je váš názor na to, kdo by měl platit 175 mld. Kč kompenzaci, kterou po rozsudku ESLP bude muset ČR zaplatit? Shodujete se se mnou také v tom, že tyto peníze jsou v peněženkách regulovaných privilegovaných spoluobčanů, kteří měli neodůvodněně nižší životní náklady za minulá období, a tím i vyšší životní úroveň? Shodujete se se mnou, že by měla být uvalena zvláštní daň na tyto spoluobčany a jejich potomky tak, aby ostatní neprivilegovaní daňový poplatníci neplatili nic?? Děkuji.

GG: Za tuto zločinnost mohou především státní úředníci a politici. Bohužel za ni budou platit i neviní občané. Důležité je, abychom na tuto situaci občany připravovali s tím, že "mrtvý brouk" musí nakonec zaplatit. Jistě se dočkáme i tvrzení Mgr.? JUDr.? Křečka, že za vše mohou majitelé domů.

TŠ: Hledáte-li spravedlivé řešení, měli by to evidentně platit regulovaní nájemníci. Nebude ale asi žádný zákon, který by to umožnil, stejně tak jako asi nevrátí ještě větší částku, kterou se obohatili, když dostali možnost koupit obecní byty za někdy ani ne 10 % jejich tržní ceny.


Wranová
Budou žaloby HOMR a OSMD projednány každá zvlášť nebo společně? Kolik je v žalobách zastoupeno obcí a co si o jejich účastí oba pánové myslí?

GG: Soud je samozřejmě oprávněn žaloby spojit. Domnívám se však, že z důvodů odlišnosti našich žalob se tak nestane. Očekáváme, že žaloby HOMR budou projednány dříve, a to z důvodu, že jsme podali žaloby o několik měsíců dříve než OSMD. HOMR nezastupuje obce, a to hlavně z důvodu, že jsme přesvědčeni o tom, že jsou, na rozdíl od soukromých vlastníků nedílnou součástí státu a jejich hlavním posláním je především povinnost postarat se o sociálně potřebné občany.

TŠ: Žaloby budou pravděpodobně projednávány společně, neboť se týkají stejné věci a žalobě OSMD bylo přiznáno právo na přednostní projednání. Obce jsou vlastníky bytového fondu stejně tak jako soukromí majitelé, a tím že musí zvýhodňovat regulované nájemníky vlastně okrádají ostatní občany o výnos ze společného majetku. Ke stížnosti se však připojilo jen několik obcí, kde jejich představitelé byli poctiví a odvážní a nehleděli na to jestli to nepoškodí jejich vyhlídky na znovuzvolení.


Ivana (nepřihlášen)
Zajímalo by mě, jak pravděpodobné vidíte vítězství majitelů domů nad ČR u ESLP a jaký finanční dopad by mělo na daňové poplatníky. Znamenalo by podle vás také okamžité uvolnění nájmů, nebo ne?

GG: V celostátním měřítku si nemyslím, že by deregulace měla na daňové poplatníky velký dopad. Největší, a to téměř katastrofální dopady na státní kasu má především korupce, která je v ČR natolik rozbujelá, že si ani netroufám odhadovat částku. 20 % státního rozpočtu? Co je deregulace proti "smlouvám" na D 47 a podobným zlodějským mlaskáním, které se samozřejmě v "zájmu státu" tají!

TŠ: I podle vládních analýz je vítězství majitelů domů ve Štrasburku velmi pravděpodobné. Finanční dopad bude na státní rozpočet. Bude-li stát chtít tento deficit vyrovnat, je možné, že zvýší daně všem, přesto, že výhody regulace si přivlastnili jen regulovaní nájemníci.


333
Jak je možné, že soudci v ČR jsou schopni zaprotokolovat, že pro ně rozhodnutí Evropského soudu není závazné.

GG: Vzpomínáte na přijímací zkoušky na PF UK před 8. lety??? Za 150 000 Kč mohli uchazeči uspět!!! Právě tato generace soudců nastupuje k soudům!!! Skandál, jako obecně všechny skandály nebyly dodnes vyjasněny. Nikdo za nic nemůže, my jsme muzikanti. Pak se divte, že soudce řekne takový blábol.

TŠ: Většinu soudců, zejména vyšších soudů jsme zdědili z minulého režimu, kdy povinností soudce bylo chránit zájmy socialistického režimu. Soudcové za nedodržování práva, ale zejména elementární spravedlnosti nejsou snadno postižitelní. Masově nedodržují nejen nálezy ESLP, ale ani Ústavního soudu, nebo je zkresleně interpretují. OSMD monitoruje takové výroky, které jsou prokazatelně v rozporu s platným právem a připravují předat seznam těchto samozvaných obránců starého režimu k posouzení ministerstvu spravedlnosti.


Dekuji z odpověď
Vážení, jako člen OSMD a HOMR jsem prvotně podal stížnost k ESLP prostřednictvím HOMR, následně pak i OSMD. Je to něco proti něčemu? Děkuji.

GG: Podle mého názoru je takovýto postup nesprávný. Nelze podávat ve stejné věci dvě stížnosti k stejnému soudu.

TŠ: Rozhodně není.


Vztah a spolupráce sdružení HOMR a OSMD

otomar
Pánové, jak intenzivně a v jakých oblastech vaše sdružení spolupracují, v čem si rozumíte a v čem nikoli.

GG: HOMR vzniklo právě z důvodu nespokojenosti s prací OSMD. Jsem přesvědčen , že vznik našeho sdružení měl pozitivní vliv i na činnost OSMD, která se v mnohém přiblížila naším představám. V mnoha otázkách máme i nadále rozdílné názory, což je ovšem v demokratické společnosti naprosto běžný jev.

TŠ: Cíle máme stejné, jen prostředky k jejich dosažení používáme jiné. Myslíme si že ty prostředky, které používáme my, mají větší naději na úspěch.


mi.beranek@centrum.cz
Jako neorganizovaný pronajímatel jednoho či druhého sdružení nebo hnutí. Dlouhodobě pozoruji, a to společné cíle obou organizací, po 17 letech diskriminace vlastníků, změny v OZ, či dosáhnout minimálně nákladového nájemného s určitým procentem uloženého kapitálu vlastníků je cílem vašich sdružení. Můžete mi vysvětlit, proč nekoordinujete vaše postupy společně vůči zákonodárné moci??? Například jednáním na MMR, kdy byla pozvána jen část pronajimatelů zastoupená OSMD. Druhá část pronajímatelů je ignorována. Pro mě osobně jednoznačně nedemokratický postup. Kladu si otázku, není to jen vaše antipatie vašich představitelů HOMR či OSMD. Těším se na odpověd. Milan Beránek

GG: Vážený pane Beránku, minimálně od r. 2000 jsem se marně domáhal radikálnějšího postoje ze strany OSMD. V momentě, kdy jsem zjistil, že má snaha je marná, založil jsem HOMR. Cílem HOMR bylo obrátit se na ESLP ve Štrasburku. To se také stalo. Ne náhodou jsme byli motorem i pro OSMD, které se nakonec a konečně rozhodlo žalovat ČR před evropskými soudy. Nechám na Vašem posouzení, zda by se OSMD k tomuto kroku odhodlalo, kdyby nedošlo k situaci, že se mnoho rozhořčených majitelů domů houfně hlásilo do našeho občanského sdružení. Naše sdružení je pevně rozhodnuté jednat pouze s úřady, které budou připraveny jednoznačně vrátit diskriminovaným majitelům to, o co je dlouhá léta okradl tento bezprávní stát. Zatím takovou instituci v ČR nevidíme. To je hlavní důvod, čeho se úředníci z naší strany obávají, a proto nejsme k těmto jednáním ani zváni. Chápu, že pro tyto úředníky je nepříjemné, když je upozorňujeme na porušování jejich základního poslání, pro které existují! Zářným příkladem je postup úředníků Úřadu na ochranu osobních údajů, kdy namísto opravdové ochrany osobních údajů řádných občanů EU, kterými jsme i my, zneužívají tuto instituci ve prospěch veřejných činitelů, přesto že si musí být vědomi toho, že jejich soukromí již není pouze jejich. Proto jsou nazýváni VEŘEJNÝMI ČINITELI!!! Stali se jimi dobrovolně!!! Máme pocit, že i díky našim krokům se občas objeví rozsudek českých soudů, který konečně začíná respektovat základní lidská práva i majitelů domů, a to nás naplňuje hrdostí. Z mé strany se rozhodně nejedná o antipatii vůči OSMD.

TŠ: Na tuto otázku jsem odpověděl již jinému tazateli. Cíle máme stejné, jen prostředky volíme trochu odlišné. Tam, kde se shodujeme v postupu, své aktivity koordinujeme. Jelikož OSMD reprezentuje řádově větší počet majitelů a je ochotno s MMR jednat, byli jsme patrně osloveni dříve. Kdy bude jednat MMR s představiteli HOMRu, nevíme.


Ostatní

Taborský
Jednání s ministrem Gandalovičem byla tristní. V podstatě kázal stejné socialistické žvásty, jako jeho předchůdce Martínek. Budete ještě s MMR vyjednávat, nebo již všichni čekáme na ESLP?

GG: Souhlasím s Vámi, že jednání s těmito ministry byla více nežli tristní. Odmítám za sdružení HOMR se takovýchto jednání účastnit. Neříkám apriori, že nelze vyjednávat. Nikoliv však do té doby, než si náměstek MMR pan Kalous udělá na svém ministerstvu pořádek. Odmítám se však scházet s lidmi jako je paní Grabmüllerová. Její otisk na MMR je naprosto nepřijatelný. I ona má zásluhu na tom, že bytová politika přivedla ČR až před mezinárodní soudy. S úřednicí, která se nerozpakuje používat výpočet vytvořený na MF, kde jsou používány do průměrných cen bytů i byty tunelované např. pražským magistrátem, a tyto výpočty zneužívat k vytváření tržních cen jsou podvodem a lží. Počkejme si na rozhodnutí ESLP ve Štrasburku. Když jsme vydrželi bezmála 17 let, maximálně ještě 1 rok vydržíme. Naše chvíle se blíží. Poté poženeme všechny tyto úředníky k osobní odpovědnosti.

TŠ: Určitě budeme, neboť v demokratickém státě, kde jste i vy jako volič dal takové vládě mandát, je třeba jednat třeba i s nepřítelem, pokud jste se nerozhodl emigrovat nebo svrhnout vládu revoluční cestou.


Rarasek
Pane Giormani, děkuji vám za váš přínos do českých stojatých vod. Byl jste to právě vy a vaše hnutí, které první podalo žalobu k ESLP a nebojí se dalšími kroky veřejnost informovat o stavu věci. Kde berete osobní sílu a statečnost zde v této zkorumpované, bolševické zemi jít se svým názorem na veřejnost? Děkuji a upřímně si vás vážím.

GG: Já děkuji Vám. Opravdu se nebojím vystupovat proti úředníkům, kteří se domnívají, že ČR patří jim. V příštích několika dnech začíná další pokračování seriálu s Úřadem pro ochranu osobních údajů a zveřejnění jmen regulovaných nájemníků z řad politiků, herců, bankéřů a dalších VIP.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

27. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo byl zapsaný v katastru jako majitel k 1. lednu. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek.

S drahou hypotékou pomůže dotace od státu. Ale jen někomu

26. 5. 2022 | Olga Skalková | 1 komentář

S drahou hypotékou pomůže dotace od státu. Ale jen někomu

Lidé, kteří si k hypotéce do roku 2016 sjednali úrokovou dotaci od státu a kvůli nízkým sazbám ji zatím nevyužili, mají v příštím roce velkou šanci na aktivaci této podpory.

Byty, domy a pozemky dál rekordně zdražují. Nová čísla

24. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 42 komentářů

Byty, domy a pozemky dál rekordně zdražují. Nová čísla

Prudký růst cen nemovitostí v Česku nezpomalil ani v prvním čtvrtletí roku 2022. Naopak: čísla opět překonala rekord. Nejvíc – téměř o čtvrtinu za poslední rok – zdražily pozemky. Ukazují... celý článek

Kombinací dřeva a houby k ekologičtějšímu stavebnictví

23. 5. 2022 | Radim Zelený | 6 komentářů

Kombinací dřeva a houby k ekologičtějšímu stavebnictví

Investiční společnost Progresus založili Lukáš Zrůst a Lukáš Foral před rokem a mají slušně našlápnuto. Jejich zatím nejvýraznější akvizicí je výrobce dřevostaveb RD Rýmařov. Dále připravují... celý článek

Západní mzdy, západní ceny. Pražské byty zdraží na dvojnásobek

20. 5. 2022 | Jana Divinová | 51 komentářů

Západní mzdy, západní ceny. Pražské byty zdraží na dvojnásobek

„Když budeme dotahovat západní výplaty, není důvod, aby byla Praha levnější než Mnichov,“ říká Robert Hanzl, šéf společnosti Next Reality.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.