Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu

Bytová družstva mohou od ledna získat státní podporu
Potřebujete bydlet, ale na koupi bytu do osobního vlastnictví nemáte dost peněz? Od ledna vám, resp. bytovým družstvům, stát přidá na družstevní bydlení. Podpora ve formě dotace a výhodného státního úvěru je určena domácnostem se středními příjmy, kteří na vlastnické bydlení sice nedosáhnou, ale jsou schopni se určitým způsobem na pořízení bytu finančně podílet. O kolik peněz až může jít a bude mít podpora nějaký význam?

1. ledna 2006 vstupuje v platnost Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů (č. 378/2005 Sb.). Nový zákon reaguje na skutečnost, že až do současnosti v České republice neexistoval žádný právní předpis, který by umožnil poskytovat podporu na výstavbu družstevních bytů s finanční účastí svých členů pro řešení jejich bytové potřeby. Podpora ve formě dotace a výhodného státního úvěru by měla zvýšit dostupnost nových družstevních bytů pro domácnosti se středními příjmy, které nemají dostatek peněz na to, aby mohly financovat vlastnické bydlení pomocí hypotečního úvěru. Zároveň jsou ale schopny se do určité míry na financování svého bydlení podílet. Podpora se týká výstavby nájemních družstevních bytů ve vlastnictví bytového družstva na území České republiky.

Finanční podpora bude poskytována ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení, v jeho rozpočtu bylo na rok 2006 vyčleněno 150 miliónů Kč na dotace a 1 miliarda Kč na úvěry, což letos umožní podpořit výstavbu 1 500 nových družstevních bytů. Tato podpora vychází z Koncepce bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj, kterou vláda schválila byla na jaře roku 2005. Žádosti Fond přijímá od 1. ledna 2006.

Družstevním bytem se označuje byt, jehož vlastníkem je konkrétní právnická osoba - bytové družstvo. Bytové družstvo pak dává svým členům jednotlivé byty do nájmu, a to za účelem uspokojování jejich bytových potřeb. Družstevní bydlení je tedy formou nájemního bydlení, kdy nájemce bytu je současně členem bytového družstva, které je vlastníkem příslušného domu.

Jak se stanoví výše podpory?

Podpora bude poskytována v objemu 100 000 Kč na jeden byt ve formě dotace a 700 000 Kč na jeden byt ve formě výhodného státního úvěru – s nízkým úrokem ve výši 3 % ročně a splatností maximálně 20 let. Částky 100 000 Kč a 700 000 Kč jsou nejvyšší možné, které družstvo může na jeden byt dostat. Celková výše podpory však nesmí pro jednoho příjemce, tedy bytové družstvo, přesáhnout 100 000 eur (aktuálně cca 2 900 000 Kč). Tato částka odpovídá, podle současné tzv. referenční sazby vyhlašované Evropskou centrální bankou, cca 23 bytům. Stanovení konkrétní výše podpory si nejlépe ukážeme na příkladu.

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů byl schválen v souladu s principy komunitárního práva (= právo Evropských společenství). Zákon byl ve fázi přípravy konzultován s Evropskou komisí, ta však s podmínkami státní podpory v té formě, v jaké byly původně navrhovány, nesouhlasila. Podle Evropské komise se nejednalo o podporu sociálního bydlení a zákon dle názoru Evropské komise odporoval principům volné hospodářské soutěže. I proto, že podpora je určena pouze jednomu typu právnické osoby – bytovým družstvům, zatímco jiný investor (např. developer) o ni žádat nemůže. Z tohoto důvodu byla tzv. principem "de minimis" (podpora malého rozsahu) stanovena výše státní podpory maximálně 100 000 eur (aktuálně tedy cca 2 900 000 Kč) pro jedno bytové družstvo v období 3 let. Tím je vyřešena slučitelnost s právem Evropských společenství a není nutné tento nový program podpory Evropské komisi nahlašovat. Stanovený limit je platný do konce roku 2006. Předpokládá se, že od roku 2007 bude tento limit Evropskou komisí zvýšen.

Příklad financování výstavby bytového domu s družstevními byty

Bytové družstvo má zájem stavět bytový dům se 22 byty a žádá Fond o podporu podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů. Požaduje přitom poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na jeden byt a zvýhodněný úvěr ve výši 700 000 Kč na jeden byt se splatností na 20 let.

Kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory je 1 euro = 29,270 Kč, tj. podpora "de minimis" ve výši 100 000 eur odpovídá částce 2 927 000 Kč.

Referenční úroková sazby stanovená Evropskou komisí ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory = 3,4 % p.a. (aktuální výši sazby najdete zde).

Výše podpory na výstavbu družstevních bytů poskytnuté bytovému družstvu se stanoví jako součet dotace a tzv. hrubého ekvivalentu. Hrubý ekvivalent podpory v peněžním vyjádření se pro zvýhodněný úvěr stanoví takto:

Hrubý ekvivalent podpory  = 15 400 000 Kč (PVU) × 0,4 (RU) × 20 (T), to celé se vydělí 2 × 100

Vysvětlivky
PVU – v tomto případě 15 400 000 Kč = počáteční výše úvěru (tj. 22 bytů x 700 000 Kč)
RU – v tomto případě 0,4 = rozdíl mezi aktuální referenční úrokovou sazbou stanovenou Evropskou komisí a úrokovou sazbou úvěru určeného na podporu družstevního bydlení, tj. 3 %
T – v tomto případě 20 = doba splatnosti úvěru v letech

Výše podpory = dotace (2 200 000 Kč, tj. 22 bytů x 100 000 Kč) + hrubý ekvivalent podpory (v tomto případě 616 000 Kč)
Celková výše podpory pro bytové družstvo bude činit celkem 2 816 000 Kč. Tato částka nepřesahuje částku 2 927 000 Kč, odpovídající 100 000 eur podle aktuálního kurzu ČNB.

Co budete potřebovat k žádosti o podporu

Úvěr bytové družstvo splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku. První splátka je splatná nejpozději do 90 dnů od skončení čerpání úvěru, přičemž úvěr lze čerpat nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Bytové družstvo může kdykoli zaplatit mimořádnou splátku nebo úvěr splatit předčasně.
K žádosti je třeba připojit následující doklady (v originále či ověřené kopii, výpis z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí ne starší 90 dnů):

  • doklad bytového družstva o veškerých podporách poskytnutých v uplynulých 3 letech předcházejících datu podání nebo čestné prohlášení, že žádné podpory nečerpalo,
  • výpis z obchodního rejstříku,
  • usnesení členské schůze o schválení žádosti o poskytnutí podpory,
  • usnesení členské schůze o souhlasu s uzavřením zástavní smlouvy,
  • prohlášení bytového družstva, že ke dni podání žádosti nemá žádné splatné závazky,
  • výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku, na němž bude výstavba družstevních bytů provedena,
  • výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku a bytového domu nebo dokončené stavby, na nichž bude prováděna změna,
  • pravomocné územní rozhodnutí, nebo sdělení příslušného stavebního úřadu, že v daném případě není územní rozhodnutí vyžadováno,
  • technickou zprávu s údajem o počtu bytů, na které je žádána podpora, údajem o podlahové ploše jednotlivých bytů i nebytových prostor, jsou-li součástí výstavby, a půdorysy jednotlivých podlaží,
  • finanční projekt obsahující rozpočtové náklady, údaje dokládající celkové finanční krytí rozpočtových nákladů podle jednotlivých zdrojů včetně předpokládané podpory a příslib banky o poskytnutí úvěru.

Metodika pro poskytování podpory
Zákon upravuje postup při podání žádosti o podporu a při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení. Na webových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení je žadatelům k dispozici podrobná metodika (celý dokument je ke stažení na tomto místě), ze které vybíráme některé důležité informace.

- příjemcem podpory může být pouze bytové družstvo založené na dobu neurčitou

- členem bytového družstva, které se účastní výstavby družstevních bytů s podporou může být jedině zletilá fyzická osoba, která se kromě splacení základního členského vkladu zavázala také ke splacení dalšího členského vkladu, kterým se podílí na výstavbě družstevních bytů, a to v minimální výši 20 % pořizovací ceny družstevního bytu, jehož má být nájemcem

- člen bytového družstva, které se účastní výstavby družstevních bytů s podporou se nesmí účastnit další podporované výstavby v jiném bytovém družstvu a nesmí být nájemcem více než jednoho bytu postaveného s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb.

- výše dalšího členského vkladu se vypočte z pořizovacích nákladů podle poměry podlahové plochy konkrétního družstevního bytu k podlahovým plochám všech družstevních bytů postavených s podporou v bytovém domě

- členem bytového družstva, které si chce nárokovat podporu může být i jiné bytové družstvo bytové družstvo, které žádá o podporu musí v době podání žádosti a dále nejméně po dobu 20 let od počátku splácení zvýhodněného úvěrů splňovat podmínky stanovené zákonem č. 378/2005 Sb., tzn. stanovy družstva musí věcně upravovat některé náležitosti způsobem, který odpovídá požadavku zákona (zejména podmínky členství, práva a povinnosti členů, vymezení předmětu činnosti a podnikání)

- bytové družstvo, chce-li využívat podpory, nesmí po stanovenou dobu převést bytový dům či jednotlivé družstevní byty do osobního vlastnictví či uzavřít smlouvu o výstavbě podle zákona o vlastnictví bytů, nelze také provést rekolaudaci za účelem změny užívání družstevního bytu k jiným účelům než bydlení a kromě výjimek nelze tento nemovitý majetek právně zatížit (věcné břemeno, zástavní právo a jiné)

- bytové družstvo, které je příjemcem podpory má omezené možnosti nakládání se svým majetkem, nesmí emitovat dluhopisy, poskytovat půjčky, úvěry a dary ze svého majetku, převést, zastavit ani pronajmout bytový dům či jeho část

- žádost o poskytnutí podpory musí být předem schválena členskou schůzí bytového družstva a poté ji jeho jménem podává statutární orgán u Státního fondu rozvoje bydlení na předepsaném formuláři

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Jak se vám nová státní podpora zamlouvá? Vítáte její zavedení? Nebo považujete za dostačující již existující podporu hypoték, stavebního spoření a bydlení mladých do 36 let? Co si vůbec myslíte o družstevním bydlení?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 8 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 1. 2006 10:06

Chci byt, to mám založit družstvo nebo jak probíhá tento proces?

Zobrazit celé vlákno

+51
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (8 komentářů) příspěvků.

Zjistěte tržní cenu nemovisti i výši nájmu

online | rychle | zdarma

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Nemovitostní bublina ala The Economist: OECD syčení neslyší

21. 12. 2005 | Simona Ely Plischke

Nemovitostní bublina ala The Economist: OECD syčení neslyší

Podle studie OECD jsou ceny nemovitostí přemrštěné jen v Británii, Nizozemí a Irsku. Americké, francouzské, švédské a novozélandské domovy se prý prodávají za cenu odpovídající skutečnosti.... celý článek

Jak se bydlí v postkomunistických zemích?

16. 12. 2005 | Kateřina Boušová

Jak se bydlí v postkomunistických zemích?

Podařilo se ve Střední a Východní Evropě po pádu komunistického režimu obnovit zdravé tržní financování bydlení? Jaké problémy při transformaci nastaly? Jak probíhal vývoj tržního financování... celý článek

Jaké možnosti půjček na bydlení mají Evropané?

14. 12. 2005 | Kateřina Boušová

Jaké možnosti půjček na bydlení mají Evropané?

Funguje trh s úvěry na bydlení v České republice uspokojivě? Je nabídka českých stavebních spořitelen a hypotečních bank srovnatelná s vyspělou Evropou? Nebo je to v jiných zemích lepší?... celý článek

Aby nám paneláky nespadly na hlavu

13. 12. 2005 | Karel Doležal

Aby nám paneláky nespadly na hlavu

Bydlíte v paneláku? Pak možná řešíte špatný nebo dokonce havarijní stav domu. Panely praskají a rozestupují se, střechou zatéká, fasáda by potřebovala nový nátěr či zateplení, ale kde... celý článek

Kolik stojí nejdražší byty?

9. 12. 2005 | Kateřina Boušová

Kolik stojí nejdražší byty?

Zajímá vás, na kolik se v tuzemsku může vyšplhat cena bytu? Podle našich informací je současným cenovým rekordmanem osmisetmetrový byt na pražské Malé Straně. A není to byt jen tak... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.