Ohrožený druh jménem kampelička

Ohrožený druh jménem kampelička
Objevily se v polovině 90. let, nabídly vysoké úroky, na které přilákaly spoustu důvěřivých lidí, a spolykaly tak několik miliard. Pak zkrachovaly. Bylo to tak? Ustály to některé? A co je s nimi teď? Řeč je o kampeličkách.

V současné době je v Obchodním rejstříku zapsáno 118 družstevních záložen. Zhruba jedna čtvrtina (32) z nich je v konkurzu. Ještě větší číslo, necelých 40 % (44), je v likvidaci a pouze 42 funguje bez zvláštních opatření. To ale stále není konečný počet družstevních záložen, do kterých můžete uložit své úspory. Část z nich omezila podnikatelskou činnost a nepřijímá žádné další členy (tudíž nepřijímá vklady, ani neposkytuje úvěry). Skutečně fungujících družstevních záložen tedy není mnoho. Jsou schopny vyvážit kvantitu svou kvalitou a má vůbec smysl uvažovat o uložení úspor v kampeličce?

Vývoj výše vkladů a počtu členů
Rok Vklady (v mil. Kč) Počet členů
1999 10 555 126 500
2000 550 6 500
2001 700 8 000
2002 900 13 000

Krátký pohled do historie

Kampelička podle zákona

Podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů je kampelička družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje převážně finanční činnosti. Družstevní záložna je oprávněna vykonávat tyto činnosti: přijímat vklady od svých členů, poskytovat úvěry svým členům, poskytovat svým členům další peněžní služby jako vedení účtů a provádění plateb z pověření člena, ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami. Dále je oprávněna poskytovat svým členům následující služby: zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb, obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb, a služeb, poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely, organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací. Družstevní záložna není bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Obchodní jméno družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo". Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů a k založení je potřeba zapisované základní jmění ve výši 500 000,-. Dále je potřeba povolení od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.
Začátkem roku 1996 vznikly první družstevní záložny, činnost valné většiny z nich však neměla dlouhého trvání. Kampeličky přijímaly vklady, které úročily vysokými částkami (až 20 %). Na druhé straně poskytovaly nedostatečně kryté a hlavně velmi rizikové úvěry. Navíc nové vklady přestaly převyšovat žádosti o vrácení předešlých. Jednoduchou matematikou se tedy spočítá, že po třech letech neměly kampeličky na splácení ani vkladů natož úroků, a tak když si rozhořčení členové řekli o své, krachová epidemie byla tu.

Důvodem krachů ovšem nebyla hlavně naivita až hloupost střadatelů, ale především neprofesionální jednání vedení družstevních záložen. Nejenže na počátku podnikání utratilo obrovské sumy za reklamní kampaně, pronájmy reprezentativních prostor nebo nesmyslné investice, ale také se rozhodlo suplovat funkci bank. Namísto toho, aby družstevní záložny byly jen jakousi doplňkovou institucí tam, kde je podnikání pro banky již neefektivní, vrhly se do velkého světa financí. Závažným důvodem krachů byla také rozsáhlá trestná činnost vedení kampeliček.

Nemalou vinu na tomto špatném konci měl i stát, a to především nedostatečnou legislativou. Kampeličky tak měly "stejná práva" jako banky, ale v podstatě žádné povinnosti, např. v podobě regulačních prvků (povinné minimální rezervy, kapitálová přiměřenost aj.). A výsledek? V útrobách zkrachovalých družstevních záložen zmizelo přes 8 miliard korun celkem asi sta tisíce klientů. Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ) již vyplatil 98 % nárokovatelů náhrady. Ty ze zákona činní 90 % celkového vkladu, maximálně však 400 tis. Kč. ZFDZ získal prostředky na vyplácení náhrad jako návratnou finanční výpomoc formou vydání státních dluhopisů

Porovnání počtu členů, výše vkladů
Rok 1999 2002
DZ I. Družstevní Rodinná Doudlebská PSSD* Fidelity FIO
Počet členů 25 166 30 871 10 690 736 368 1 060
Objem spravovaných vkladů 3 308 634 1 746 000 867 538 26 238 000 48 135 000 182 134 000
Členský vklad
(včetně zápisného)
2 500 500 2 500 1 400 2 550 3 000
Vysvětlivky: * První slovácké spořitelní družstvo

Ovšem ne všechny družstevní záložny stihl tak krutý osud, jsou tu stále ještě ty, které fungují, dokonce i prosperují a svým klientům nabízejí řadu produktů a služeb. Co konkrétně tedy v kampeličkách najdete?

Kampelička 21. století

Družstevní záložny jsou dnes svým portfoliem služeb velmi podobné komerčním bankám. Nabízejí veškeré základní finanční služby (běžný účet, spořící účet, vkladový účet, termínované vklady s pevnou i vyhlašovanou úrokovou sazbou, úvěry různých typů a délek) a k tomu i řadu doplňkových služeb jako např. internetbanking nebo phonebanking Podstatnou nevýhodou ale oproti bankám je nutnost stát se členem družstevní záložny a tudíž složit nemalý členský vklad (podíl) (1 000 – 3 500 Kč), který se po vystoupení z družstva vrací, a nevratné zápisné (0 – 1 000 Kč).

Členský vklad a zápisné (v Kč)

Družstevní záložna

Fidelity

Koruna

FIO

PSSD

Členský vklad

2 500

1 500

3 000

1 200

Zápisné

50

600

0

200

Jak se ukázalo během zhruba pěti let, strategie kampeliček nebyla udržitelná, a tak musely přehodnotit způsob svého podnikání. V první řadě došlo ke změnám způsobu úročení. Úrokové sazby u běžného účtu i u termínovaných vkladů klesly. Běžný účet, který byl úročen až 7 %, dnes vynese zhruba 2 % ročně. Vkladní knížky mají v současnosti výnos mezi 2 až 4 %, před čtyřmi lety to bylo až třikrát více (1,4 – 14 %). Stejně tak úrokové sazby termínovaných vkladů byly mezi 6 – 14 %, nyní je to jen 2,5 – 6 %, tedy zhruba polovina. V úročení úvěrů nedošlo k tak zásadním změnám. Stejně jako před lety se i nyní pohybují úrokové sazby úvěrů mezi 4 – 27 %.

Porovnání úročení
Rok 1999 2003
Typ/DZ I. Družstevní Rodinná Doudlebská PSSD* Fidelity FIO
Běžný účet - max. 3 % 4,00-6,50 % 1,00 % 0,50-1,75 % 1,00-1,60 %
Termínovaný vklad 12,50-13,70 % 7,20-11,20 % 7,50-12,50 % 2,50-3,30 % 2,58 % - indiv. 2,80-3,50 %
Vysvětlivky: * První slovácké spořitelní družstvo

V případě běžného účtu při těchto úrokových sazbách (0,2 – 2,4 %) už není takový rozdíl mezi zhodnocením vkladu v družstevní záložně nebo v bance. Obě dvě instituce nabízí řadu podpůrných služeb, dalo by se ale říci, že banky v této oblasti přeci jen vedou. Dalším jejich plusem jsou i různé modifikace jednotlivých typů běžných účtů pro různé majitele. V čem mohou kampeličky ještě konkurovat, jsou poplatky (založení, změna, zrušení příkazu, inkasa – 0 až 50 Kč). "Největším lákadlem našeho spořitelního družstva jsou nízké poplatky a výhodné úrokové sazby," říká Kateřina Jedelská, ekonomka z Prvního slováckého spořitelního družstva. Zato minimální výše vkladu na běžném účtu v družstevní záložně o dost převyšuje tu v bance (100 – 2 000 Kč).

Porovnání běžných účtů si prohlédněte v příloze.

Termínované vklady jsou v nabídkách družstevních záložen už více lákavé. Nejenže existuje řada typů (s výpovědní lhůtou/bez výpovědní lhůty, s pevnou/vyhlašovanou úrokovou sazbou, s obnovou/bez obnovy). Úrokové sazby se v tomto případě pohybují (samozřejmě v závislosti na typu vkladu a době) mezi 1,5 až 7,5 %.

Prohlédněte si porovnání úročení termínovaných vkladů v příloze

V oblasti úvěrů nabízí kampeličky širokou škálu typů. Počínaje kontokorentem k běžnému účtu, přes spotřebitelské, investiční, na nákup družstevního bytu až po úvěr na obchodování s cennými papíry. Úročení závisí tedy na typu úvěru, délce splácení, způsobu užití, rychlostí vyřízení, míře rizika nebo způsobu zajištění. Výpočty se v jednotlivých družstevních záložnách liší a většinou jsou stanovovány individuálně (např. podle bonity zákazníka). Proto je těžké říct konkrétní číslo těchto úroků. Např. kampelička FIO úročí referenční sazbou, která je stanovena jako 9,95 % plus sazba v různé výši podle typu úvěru. V jiných kampeličkách se určí sazba procentní přirážkou (4 – 7 %) k sazbě českého mezibankovního trhu depozit PRIBOR. Celkové výše úročení se tedy pohybují zhruba mezi 7 – 27 %.

Stojí to za to?

Jak podle ÚDDZ získat potřebné informace o kampeličce?

Doporučujeme, aby každý, kdo uvažuje o vstupu do sektoru peněžního družstevnictví, se nejprve seznámil se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech v platném znění. Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím: stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství, podmínkami pojištění vkladů. Dojde-li ke změnám uvedených skutečností, je konkrétní družstevní záložna povinna včas a řádně zajistit informovanost členů. V souladu s tímto ustanovením zákona může uchazeč o členství rovněž požádat pracovníky v konkrétní družstevní záložně o: sdělení aktuální zprávy o hospodaření družstevní záložny včetně výroku auditora, zda a z jaké příčiny bylo ÚDDZ zahájeno případné správní řízení či ÚDDZ zjistil v minulosti nedostatky v činnosti družstevní záložny a uložil opatření k nápravě těchto nedostatků. O všechny výše uvedené informace je nutné žádat v písemné formě. Získané informace lze zaslat ÚDDZ, aby posoudil jejich objektivnost a soulad s platným právním řádem.

Jak se zdá, družstevním záložnám úplně neodzvonilo. Sítem konce devadesátých let prošly jen ty nejsilnější, které dokázaly hospodařit se svěřenými prostředky efektivně. Proč tedy využít služeb družstevní záložny před těmi bankovními? "Na prvním místě je flexibilnost. Zejména v oblasti poskytování úvěrů - jednání je přímé, jde jen přes pár úředníků, takže poskytnutí je promptní - trvá třeba i jen dva dny," tvrdí Peter Mojcík, provozní manager z Fidelity, družstevní záložny. Další přednosti kampeličky vyjmenovává Ivo Čižmár, vedoucí marketingového oddělení FIO, družstevní záložny: "Jednoznačně nižší poplatky než v bankách a trh družstevních záložen je už vyčištěný, proto nejsou obavy na místě. Snažíme se udržovat pro klienty lukrativní úrokové sazby z vkladů - v bance obvykle okolo 1 %, my nabízíme 2,5 – 3 %, což nikde jinde nedostanete. Dále máme dost široké služby v oblasti obchodování s cennými papíry, např. e-broker."

Není tedy důvod, proč dnes nesvěřit své peníze právě tomuto typu finančního domu. Navíc se připravuje novela zákona, která by zpřísnila podmínky (např. kapitál ve výši 35 mil. Kč místo současného 0,5 mil. Kč), zefektivnila práci Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ), rozšířila pravomoc umožňující efektivnější činnost regulátora a sjednotila tento zákon s legislativou Evropské unie. Stejně tak samy družstevní záložny se snaží, aby tento sektor nabyl důvěry u veřejnosti, například tím, že vznikla Unie družstevních záložen. Ta hájí zájmy družstevních záložen, komunikuje s ÚDDZ a rozvíjí myšlenku družstevního záložnictví.

Myslíte si, že družstevní záložny mají budoucnost nebo jsou prvorepublikovým přežitkem? Mohou svými službami konkurovat komerčním bankám? Co si myslíte, že zapříčinilo krach tolika družstevních záložen?

Líbil se vám článek?

-150
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 39 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 2. 2004 19:47, Kampeličkář

To jsme si nerozuměli, už 6 let nepracuji v nějaké firmě nebo společnosti ale jen pro sebe. Malou část hotovosti do pojištěné částky držím v jedné kampeličce, s jeji prací jsem zatím spokojen. Proto jsem se pojmenoval kampeličkář. Jsem vyloženě samouk a nyní už investuji jen úroky z pojištěných nebo relat. důvěryhodných vkladů a to do našich akcií.Nestěžuji si. Využívám všech možností zhodnocení, které jsem měl zatím možnost poznat. Kapitálový trh beru jako hru, kde se spojují příjemné pocity ze hry s užitečným, jakým jsou výnosy, které částečně reinvestuji a částečně rozdám potřebným.

Zobrazit celé vlákno

+32
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 5. 2005 19:33, Fráňa

Škoda, že v článku opomíjíte největší českou družstevní záložnu, tedy Vojenskou družstevní záložnu, která má cca 3500 členů, tedy cca trojnásobek co ostatní velké záložny.

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (39 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Šlechtění reklamní džungle

13. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Šlechtění reklamní džungle

Klíčem ke správnému bankovnímu marketingu je dostat do prezentace suché, kredibilní a uzavřené instituce jednoduchou informaci, emoce, lidskost a pokud možno i humor. Návod zní jednoduše,... celý článek

Nebankovní instituce šlapou bankám na paty

12. 1. 2004 | Kristýna Havligerová | 1 komentář

Nebankovní instituce šlapou bankám na paty

Retailové banky se hodně zaměřují na nabídku a propagaci spotřebitelských úvěrů. V nabídce jim ale začínají konkurovat nebankovní společnosti, které hotovostní úvěry poskytují za podobných... celý článek

Magických sto tisíc

22. 8. 2003 | Petr Vykoukal

Magických sto tisíc

Dvanáct bylo synů Jákobových, tři oříšky pro Popelku, sedm trpaslíků, pět je olympijských kruhů a sto tisíc klientů si občas slibují čeští bankéři, když představují nový produkt. Většinou... celý článek

Banky ve víru změn

30. 7. 2003 | Michal Hazi

Banky ve víru změn

Jak bude vypadat finanční ústav budoucnosti? Půjde stále ještě o banku, tak jak ji známe dnes? Budeme kupovat bankovní produkty v regále supermarketu?

S čím jdou banky na klienty

14. 7. 2003 | Dušan Hradil

S čím jdou banky na klienty

Před rokem odstartovala Česká spořitelna svůj projekt Klient. Ten měl přinést každému klientovi osobního bankéře, rozšířit poradenství, ale i stáhnout čekací dobu pod deset minut. Podívejte... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.