Akcie svět: rozdíly mezi fondy přes 100 % za 5 let

Akcie svět: rozdíly mezi fondy přes 100 % za 5 let
Investovat do fondu zaměřeného na světové akcie (Global Equity) znamená koupit akcie zejména amerických a západoevropských firem. Ve srovnávacím indexu mají firmy z USA přes polovinu váhového podílu, třetinu pak firmy z Evropy. Rozvíjející se trhy jsou zastoupeny mizivým procentem.

Světové akcie by neměly chybět v žádném dlouhodobějším portfoliu. Důvodem je nejširší diverzifikace skrze regiony, odvětví a měny. Tato zásada je dostatečně známá i méně zkušeným investorům. Co si ale pod třídou aktiv "světové akcie" konkrétně představit? Do čeho investor ukládá peníze, když nakupuje podílové listy fondu zaměřeného na světové akcie? To se nejlépe ukáže při rozkladu některého ze srovnávacích indexů.

Z poloviny Amerika

Nejpoužívanějšími indexy, které měří výkonnost třídy aktiv "světové akcie" (anglicky Global Equity), jsou MSCI World a FTSE World. Existují i jiné, méně používané, indexy. Například HSBC World a S&P Global 1200.

Přiblížíme si index FTSE World. Odkud pochází akcie zařazené do indexu? Hrubé členění podle kontinentů vidíme v grafu 1. Více než poloviční váhu v indexu mají americké akcie. Na Evropu připadá necelá třetina, patnáct procent pak na východní Asii a Austrálii, jedno procento na Střední Východ a Afriku.

Graf 1: Regionální rozložení indexu FTSE World
 
Zdroj: FTSE

 

Podrobnější členění podle zemí je uvedeno v tabulce 1. Ve složení indexu připadá přes 51 % na akcie firem, které sídlí na území USA.

Tabulka 1: Rozložení indexu FTSE World podle zemí
Země Váha v indexu Počet akcií
Amerika
Brazílie 0,58% 55
Kanada 2,55% 76
Mexiko 0,46% 28
USA 51,50% 744
Východní Asie a Austrálie
Austrálie 2,26% 114
Čína + Hongkong 1,12% 106
Japonsko 8,79% 480
Jižní Korea 1,11% 94
Nový Zéland 0,10% 23
Singapur 0,36% 50
Taiwan 1,14% 159
Evropa
Belgie + Lucembursko 0,51% 18
Dánsko 0,34% 14
Finsko 0,49% 10
Francie 4,14% 62
Irsko 0,33% 8
Itálie 1,88% 48
Německo 2,98% 53
Nizozemsko 2,02% 22
Norsko 0,23% 8
Portugalsko 0,17% 8
Rakousko 0,14% 8
Řecko 0,22% 12
Španělsko 1,79% 31
Švédsko 1,04% 32
Švýcarsko 2,73% 33
Velká Británie 10,09% 147
Střední Východ a Afrika
Izrael 0,16% 44
Jižní Afrika 0,76% 77
Zdroj dat: FTSE

Ponechme nyní stranou spekulace nad tím, co je to americká firma. Existují společnosti (například Coca Cola, Xerox, Citigroup), které mají výrobní jednotky v mnoha zemích několika kontinentů, tržby realizují v téměř všech zemích světa a jejich akcie jsou kótovány na několika burzách. S podobnými záludnostmi se musí FTSE vypořádat. Používá k tomu co nejpřesnější pravidla pro konstrukci indexu a rozhodnutí pravidelné komise.
Nejvíce burz, odkud analytikové FTSE každý pracovní den přebírají data, najdeme v Evropě. Pro zařazení země, burzy a firmy do indexu FTSE World musí být splněno několik podmínek. Mezi nejdůležitější patří transparentnost a dostatečná likvidita. Tyto podmínky tradičně splňují vyspělé trhy západní Evropy. Objem kapitálu obchodovaného na burzách je ale v celé Evropě na úrovni zhruba tří pětin v porovnání s Amerikou.

Rozvíjecí nebrat

O tom, která země je pro investory dostatečně transparentní a může být zařazena do indexu a o tom, která firma je dostatečně velká a její akcie jsou dostatečně likvidní a mohou být zařazeny do indexu, rozhoduje komise FTSE.
Vedle tradičních vyspělých zemí jsou v posledních letech do indexu zařazovány také země označované jako polorozvinuté (Advanced Emerging), další možný překlad je úspěšně se rozvíjející. Patří mezi ně Brazílie, Izrael, Jižní Korea, Mexiko, Jižní Afrika a Taiwan.

Při pohledu na tabulku 1 vidíme, že v indexu nejsou zastoupeny země střední a východní Evropy. Česká republika, resp. akcie obchodované na pražské burze, nesplňují podle názoru analytiků FTSE požadavky na transparentnost a likviditu. Stejně je na tom i Maďarsko a Polsko. Společně spadáme do skupiny rozvíjejících se trhů (Emerging Markets). Tam patří ještě například Turecko, Rusko, Egypt, Maroko, Indie, Argentina, Indie, Thajsko a další země "druhého světa". Tyto trhy nejsou zařazeny do indexu FTSE World. Jsou zařazeny do indexu FTSE All World Index, kde mají dohromady váhu 1,8 %.

Svoboda manažerů

Jestliže se rozhodnete investovat do fondu zaměřeného na světové akcie, potom vaše peníze budou směřovat zejména do akcií amerických firem s velkou tržní kapitalizací. Na druhém místě budou evropské firmy a na třetím asijské. Drtivou převahu v indexu má USA (51 %), následuje Velká Británie (10 %) a Japonsko (necelých 9 %).
To platí o fondech, které používají pasivní strategii, tj. kopírují index. Aktivně řízené fondy se mohou složením svého portfolia odchylovat od složení benchmarku. Například převážit Evropu na úkor Ameriky a Asie nebo převážit rozvíjející se země zařazené do indexu (Advanced Emerging) na úkor vyspělých zemí (Developed). Záleží na tom jakou dává statut fondu manažerovi volnost.

Některé fondy zaměřené na světové akcie mohou nakupovat i akcie firem z rozvíjejících se zemí nezařazených do indexu (Emerging Markets). Například akcie střední a východní Evropy nebo Jižní Ameriky, vidí-li v nich manažer fondu šanci na zhodnocení při omezeném riziku. Pozice na těchto trzích je ale u fondů skupiny "Akcie – svět" zpravidla jen doplňková, maximálně několik málo procent. Hlavní pozice (90 % – 95 % portfolia) jsou standardně umisťovány do akcií velkých firem v USA, západní Evropě a Japonsku. Složení indexu podle odvětví ukazuje tabulka 2. Největší váhu (jednu čtvrtinu) mají v indexu akcie firem z oboru finančnictví. O složení portfolia jednotlivých fondů z pohledu odvětvového členění platí totéž co o regionálním složení. Manažer aktivně řízeného fondu může jedno odvětví převažovat na úkor jiného.

Tabulka 2: Rozložení indexu FTSE World podle odvětví
Odvětví Váha v indexu
Finanční služby (Financials) 25,37%
Necyklické spotřební zboží (Non-Cyclical Consumer Goods) 16,16%
Služby cyklického typu (Cyclical Services) 12,08%
Informační technologie (Information Technologies) 9,92%
Přírodní zdroje (Resources) 9,17%
Průmyslová druhovýroba (General Industrials) 8,04%
Služby necyklického typu (Non-Cyclical Services) 6,54%
Průmyslová prvovýroba (Basic Industries) 5,24%
Komunální služby (Utilities) 4,12%
Cyklické spotřební zboží (Cyclical Consumer Goods) 3,36%
Zdroj dat: Zdroj: FTSE

Evropský investor by si měl uvědomit, že v této třídě aktiv nese měnové riziko EUR/USD. Většina akcií v portfoliu fondu bude pravděpodobně denominovaná v USD. Investor s referenční měnou CZK pak nese riziko vývoje CZK/USD i CZK/EUR. Nezáleží na tom, zda je fond denominován v dolaru, euru či koruně. Posilování koruny vůči dolaru a euru ukrajuje korunovému investorovi ze zhodnocení fondu (kupoval dolary či eura draze a prodává je levně).

Velké rozdíly ve výkonnosti

Přehled výkonností v ČR dostupných fondů pravidelně zveřejňuje časopis FOND SHOP. Z necelé čtyřicítky fondů zaměřených svojí strategií na třídu aktiv "Akcie – svět" jich má historii delší než pět let zhruba polovina. Na první pohled panují mezi fondy značné rozdíly ve výkonnosti. Nejlepší dokázal za posledních pět let zhodnotit peníze investorů o 70 % (vyjádřeno v USD). Nejhoršímu se povedlo za stejnou dobu 40 % hodnoty ztratit. To je dosti podstatný rozdíl. Jak je vidět v grafu 3, výkonnost benchmarku je zhruba na půli cesty mezi nimi (0 % po 5 letech s výrazným sestupem dolů na 60 % počáteční hodnoty a poté výstupem nahoru na počáteční hodnotu).

Graf 3: Ve výkonnosti fondů zaměřených na světové akcie jsou velké rozdíly (vyjádřeno v USD)
Zdroj: FOND SHOP

Kladného zhodnocení dosáhlo v sektoru "Akcie - svět" za posledních pět let pouze šest fondů ze 40 dostupných v ČR. Jsou to ING Global High Dividend, Templeton Global Euro, Templeton Global, WIOF Global Equity, MSF Global Equity, Raiffeisen Global Equity. Ostatní se pohybují v červených číslech.

Dařilo se hodnotovým fondům

Jak je vidět v grafu 3, přeborníkem ve zkoumaném sektoru se stal na periodě 5 let fond ING Global High Dividend. Přestože většina konkurentů je za stejnou dobu v minusu, tomuto fondu se podařilo vydělat 70 %. Vedle dobrého výběru akcií portfolio manažery je úspěch jednoznačně způsoben i investiční strategií fondu. Nakupuje především akcie firem, které vyplácí vysoké dividendy, což při všeobecném poklesu trhů pomáhá výkonnosti takového fondu. Akcie firem pravidelně vyplácejících vysokou dividendu jsou ve své většině hodnotové (value).

Vynikajících výsledků dosahují také fondy z rodiny Templeton. Přestože jeden je vedený v USD a druhý v EUR, oba v portfoliu silně převažují Evropu (v čele s UK) a podvažují USA a Japonsko, eurová verze ještě silněji než dolarová. Jedním z důvodů úspěchu těchto fondů je silně hodnotová strategie při výběru akcií (value strategy). Akciovým fondům, které vyznávají hodnotovou strategii, se v posledních pěti letech obecně dařilo lépe než fondům vyznávajícím růstovou strategii (growth strategy). Dobře to ukazuje graf 2. Index Russell 3000 Value je na tom za posledních pět let mnohem lépe než index Russell 3000 Growth. Tento index se týká pouze amerických akcií, ale o evropských a japonských to platí také. Jak je vidět v grafu 2, v době všeobecného poklesu trhů (roky 2000 až 2002) ztrácí hodnotové akcie méně než růstové.

Graf 2: Hodnotovým akciím se dařilo lépe
Zdroj: FOND SHOP

Sníženou pozici v USA oproti benchmarku mají v současné době i další fondy s úspěšnou minulostí – WIOF Global Equity a Raiffeisen Global Equity.

Také Raiffeisen Global Equity by se dal označit za fond s hodnotovou strategií. Podle prospektu je "přednost dávána podnikům ohodnoceným jako fundamentálně atraktivní." Fundamentální analýza firmy je pro hodnotovou strategii zásadní. Manažeři vyhledávají finančně zdravé firmy obchodované za dobrou cenu. Naproti tomu manažeři růstově orientovaných akciových fondů se soustředí více na nákup akcií firem s pozitivními vyhlídkami růstu kurzu a méně na momentální ocenění z hlediska fundamentálních dat.

Na opačné straně žebříčku výkonnosti najdeme například fond Espa Stock Global. Polovina jeho portfolia je řízena hodnotově, polovina růstově. Další z méně úspěšných na pětileté periodě je Julius Baer Global Megatrend Stock (viz graf 3).

Článek převzat z časopisu FOND SHOP

A vy investujete do světových fondů? S jakým úspěchem?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 6. 2005 8:35, Jirka

Myslíte, že se na příštím vrcholu růstu PX indexů vrátí důvěra O.N. v český trh? Nic není nemožné, ale raději bych na takový indikátor nespoléhal. Možná se ale do té doby dozví, že z těch 8 titulů ve SPADu už většina není v českých tunelářských rukou a jeho důvěra se vrátí. :)

Zobrazit celé vlákno

+25
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 6. 2005 15:45, S. Frantisek

Banka Wells Fargo nám posílá 4% kurzu dividendy ve 4 rocních splátkách a fotografie ze San Franciska , kde je její reditelství :

http://1.webz.cz/sanfrancisco7.htm

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Fondy: týden s dopingem

13. 6. 2005 | Petr Fejtek

Fondy: týden s dopingem

Půl miliardy do dluhopisových fondů, to tu snad ještě nebylo. Polovinu z toho však zřejmě zainvestoval institucionální investor, takže standardně vítězí fondy peněžního trhu. Ani akcie... celý článek

Akcie: sazby v USA pomalu porostou

13. 6. 2005 | Jiří Pospíšil

Akcie: sazby v USA pomalu porostou

Apple Computers přestane po 21 letech používat čipy IBM, nahradí je čipy Intel. Siemens prodá svoji neziskovou divizi mobilních telefonů. Dow Jones Industrial Average i S&P 500 překonaly... celý článek

Kde se klubou superboháči? A jak investují?

10. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Kde se klubou superboháči? A jak investují?

Přes 8 miliónů lidí drží čistý investiční majetek o hodnotě minimálně 1 milión amerických dolarů. Skoro 12 000 z nich žije v České republice. Které země a regiony jsou největší líhní... celý článek

Klíčový plán vykouzlí miliónové úspory. Opravdu?

6. 6. 2005 | Dana Chytilová

Klíčový plán vykouzlí miliónové úspory. Opravdu?

"Splňte si své sny a přání," lákají letáky ČSOB Klíčového plánu. Otevírá Klíčový plán skutečně ty správné dveře? Nebo jde jen o to naložit vám ty produkty, které ještě nemáte? Případně... celý článek

Akcie: euro se vůči dolaru propadá

6. 6. 2005 | Jiří Pospíšil

Akcie: euro se vůči dolaru propadá

Euro se dostalo na 7měsíční minimum vůči dolaru. Podnikatelská důvěra v květnu v Evropě klesla na 21měsíční minimum, také spotřebitelé jsou více pesimističtí. Americká inflace se zdá... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.