Chronologie událostí v Harvardském holdingu

Petr Vykoukal | 14. 5. 2002
 • 26. 11. 1992 – uzavření smlouvy o správě a o poskytování administrativních služeb mezi společností Harvard Capital Consulting investiční společnost, a.s. a šesti harvardskými investičními fondy

 • březen a duben 1996 – transformace (k datu 11.4.1996) šesti Harvardských investičních fondů na obchodní společnosti (srov. následující tabulku)

  Název společnosti před transformacíNázev společnosti po transformaci
  Harvardský dividendový investiční fond, a.s. (IČ 44269595)Harvardský průmyslový holding, a.s.
  Harvardský růstový investiční fond, a.s. (IČ 44268777)Harvardská finanční společnost, a.s.
  Harvardský diamantový investiční fond, a.s. (IČ 45312125)Harvardská diamantová společnost, a.s.
  Harvardský investiční fond menších společností, a.s. (IČ 45312109)Harvardský spolek menších společností, a.s.
  Harvardský arbitrážní investiční fond, a.s. (IČ 45312095)Harvardská arbitrážní společnost, a.s.
  Harvardský contrariánský investiční fond, a.s. (IČ 45312117) Harvardská contrariánská společnost, a.s.

 • 20. 6. 1996 – valná hromada akcionářů Harvardského průmyslového holdingu, a.s. rozhodla o sloučení společnosti s dalšími pěti transformovanými bývalými harvardskými investičními fondy a s společností Sklo Union, a.s. Teplice. Sloučení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 14. 5. 1997.

 • 20. 8. 1997 – valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a.s. rozhodla o zrušení společnosti s likvidací a jmenovala člena představenstva Ing. Borise Vostrého likvidátorem společnosti. Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána 31.10.1997. K tomuto datu byla vypracována mimořádná účetní závěrka. Likvidátorem společnosti byl od 31.10.1997 do 15.12.2000 Ing. Boris Vostrý. Na valné hromadě konané dne 2.12.1999 bylo rozhodnuto o změně likvidátora, kdy z funkce odstoupil Ing. Boris Vostrý a zvolen byl JUDr. Michal Pacovský. Návrh na zápis JUDr. Michala Pacovského do obchodního rejstříku byl podán dne 30.12.1999, avšak zápis nebyl nikdy proveden, byla totiž podána žaloba na neplatnost volby tohoto likvidátora. Krajský obchodní soud v Praze rozhodnutím č.j. 54 Cm 89/99-13, které nabylo právní moci dne 27.11.2000, odvolal Ing. Borise Vostrého z funkce likvidátora a nahradil ho Doc. Ing. Zdeňkem Častorálem. Do obchodního rejstříku byla změna likvidátora zapsána ke dni 15. 12. 2000.

 • Likvidátor společnosti Ing. Boris Vostrý vyhlásil obchodní veřejnou soutěž na uzavření kupní smlouvy na prodej veškerého majetku společnosti HPH (inzerát zveřejněn v Hospodářských novinách dne 28.11.1997). Hodnota majetku podle účetní rozvahy ze dne 14.5.1997 činila 19 857 000 000,- Kč. Vítězem soutěže se stal Harvard Capital Management (Woldwide) Limited (dále jen „HCMW“) – společnost ustanovená v souladu se zákony Bahamských ostrovů, zastoupená Viktorem Koženým. Kupní smlouva mezi společností HPH a společností HCMW byla uzavřena dne 30.12.1997. Podle této smlouvy uhradí společnost HCMW společnosti HPH výměnou za většinu majetku společnosti HPH celkovou kupní cenu ve výši 10 558 642 000,- Kč s tím, že kupní cenu uhradí předáním směnek v celkové částce 9 880 104 000,- Kč avalovaných společností Husky Trading. Co. Limited splatných ve prospěch HPH nejpozději do 31.12.1999, a dále převzetím závazků HPH v celkové výši 678 538 000,- Kč. Pohledávka za společností HCMW se stala rozhodující položkou aktiv společnosti HPH a představuje 99,8 % z hodnoty všech pohledávek společnosti HPH. Směnky nebyly do 31.12.1999 řádně proplaceny, a byly proto protestovány. Rozhodnutím krajského obchodního soudu ze dne 2.6.1999 bylo rozhodnuto o předběžném opatření omezujícím možnost nakládat s majetkem společnosti.

 • Mimořádná valná hromada společnosti HPH konaná dne 18.12.2000 rozhodla o vystoupení společnosti z likvidace. Zápis této změny do obchodního rejstříku nebyl dosud rejstříkovým soudem proveden.

 • Další mimořádná valná hromada konaná dne 10.1.2001 potvrdila předchozí rozhodnutí valné hromady na základě novelizovaného § 68 odst. 8 obchodního zákoníku. Obě mimořádné valné hromady však byly napadeny žalobami, které se domáhají toho, aby společnost zůstala v likvidaci. Následující skutečnosti jsou čerpány z výroční zprávy společnosti HPH za rok 2001, přičemž tato zpráva dosud nebyla ověřena auditorem:

 • V prvním čtvrtletí roku 2001 mělo podle tvrzení představenstva HPH proběhnout fyzické převzetí zástav z majetku firmy Oily Rock, reprezentované privatizačními kupóny a opcemi ázerbajdžánské kupónové privatizace, což podle tržního kurzu z poloviny roku 2001 představuje zhruba 350 mil. Kč. V prvním pololetí 2001 byla podle údajů představenstva ve prospěch společnosti HPH realizována rozhodující část zástav za neproplacené směnky. Realizací této části zástav získala společnost HPH 100% majetkový podíl ve společnosti Daventree Resources Limited. Ovládnutím této společnosti byl získán 25% podíl ve společnosti Kantupan Holdings Co. Ltd. Ta pak koncem května 2001 prodala obchodní podíl v ruské společnosti Sidanco. Hodnota takto realizované zástavy představuje zhruba 5,75 mld. Kč.

 • Ke dni 25.2.2002 do Kantupanu měla dojít celá platba za prodej ruských akcií (firmy Sidanko) v celkové výši 600 mil USD. Na Daventree Resources z toho připadá 150 mil. USD. Z této částky v roce 2001 obržela 23 mil. USD a zbytek má být vyplacen v době zpracování výroční zprávy za rok 2001. Opatřením vyšetřovatele Úřadu vyšetřování ČR v závěru roku 2001 byly zmrazeny prostředky Daventree Resources ve výši přes 20 mil. USD.

  Výroční zpráva za rok 2001 – prozatím bez zprávy auditora

  Výroční zprávy 1998 – 2000 – zprávy auditora:
  Auditor, kterým je společnost HZ Praha, s.r.o., se od roku 1998 odmítá vyjádřit k ocenění pohledávky za společností HCM(W), neboť se mu nepodařilo získat důvěryhodné informace týkající se této pohledávky. Nemohl proto posoudit ani její reálnou návratnost.

  Výroční zpráva za rok 1997 – zpráva auditora: Auditor společnost HZ Praha, s.r.o. konstatuje, že rozhodující transakcí byl prodej aktiv zahraničnímu investorovi v rámci veřejné obchodní soutěže. Auditor konstatoval, že podmínky veřejné obchodní soutěže byly likvidátorem společnosti dodrženy. Ze zprávy zahraničního auditora o ocenění aktiv společnosti Daventree Ltd. vyplývá, že ocenění těchto aktiv se pohybuje výrazně pod úrovní vykazovaných účetních cen. Z tohoto důvodu považoval auditor dosaženou prodejní cenu za přiměřenou.

  Přehled o věcech iniciovaných u soudů ve věci společnosti HPH:
  1. Městský soud v Praze - 11.1.2001 sdělil likvidátor, že nemůže vykonávat svoji funkci a že jak usnesení mimořádné valné hromady ze dne 18.12.2000, tak mimořádné valné hromady ze dne 10.1.2001 jsou podrobena žalobám ne neplatnost.
  2. Městský soud v Praze – žalované společnosti, tj. HPH uloženo vydat likvidátorovi své úplné účetnictví a další listinné materiály. Usnesení je vykonatelné dnem 27.12.2000. V odvolacím řízení je svým usnesením ze dne 26.2.2001 potvrdil Vrchní soud v Praze. Na to ve lhůtě uložené soudem podaná žaloba na určení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady HPH z 18.12.2000. O té dosud nebylo rozhodnuto. Je nařízeno jednání dne 10.6.2002.
  3. Městský soud v Praze – návrh likvidátora na určení neplatnosti mimořádné valné hromady ze dne 10.1.2001. O tomto návrhu dosud nebylo rozhodnuto, soud však vydal tato předběžná opatření:
  - členům představenstva uložena povinnost zdržet se dispozic, a to jakéhokoliv nakládání se směnkami, které má v držení a v nichž je označen jakožto směnečný věřitel či směnečný rukojmí společnost HPH; jakéhokoliv nakládání s nemovitostmi žalovaného v Kapelní ulici v Teplicích a v Drahanské ulici v Dubí u Teplic a jejich zatěžování zástavami a předkupními právy; jakéhokoliv nakládání s majetkovými hodnotami žalované společnosti v Republice Ázerbajdžán a Ruské federaci a uzavírání smluv ohledně kupónových knížek vydaných pro účely privatizace v Republice Ázerbajdžán a Ruské federaci. Toto usnesení ze dne 29.1.2001 potvrdil v odvolacím řízení Vrchní soud v Praze dne 7.5.2001,
  - členům představenstva uložena povinnost zdržet se jakéhokoliv nakládání s prostředky na účtu žalované společnosti vedeném u KB. Toto usnesení ze dne 1.3.2001 potvrdil v odvolacím řízení Vrchní soud v Praze dne 7.5.2001,
  - členům představenstva uložena povinnost zdržet se jakéhokoliv nakládání se 17 nemovitostmi na území ČR, jež jsou majetkem žalované společnosti. Toto usnesení ze dne 22.3.2001 potvrdil v odvolacím řízení Vrchní soud v Praze dne 7.5.2001
  4. Obvodní soud pro Prahu 4 – návrh na výkon rozhodnutí (viz. předběžné opatření Krajského obchodního soudu v Praze 22.12.2000 o vydání účetnictví a dalšího listinného materiálu). Dne 22.5.2001 obvodní soud nařídil výkon rozhodnutí odebráním uvedených listin. Potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21.12.2001.
  5. Městský soud v Praze – žaloba likvidátora o zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v jehož rámci dohodli HPH a společnost Oily Rock Group Limited, že 44 zahraničních společností "je vlastnictvím" HPH. Dosud nerozhodnuto.
  6. Návrh likvidátora na vydání předběžného opatření v souvislosti v řádnou valnou hromadou konanou dne 16.8.2001 Městský soud v Praze odmítl, v souvislosti s návrhem dále ad 7. Návrh vzat zpět.
  7. Žaloba na určení neplatnosti usnesení řádné valné hromady ze dne 16.8.2001 s návrhem na vydání předběžného opatření. Dosud nerozhodnuto.
  8. Rozhodnutí Městského soudu v Praze o předběžném opatření ze dne 11. 9. 2001, podle kterého až do skončení řízení o neplatnost usnesení mimořádných valných hromad společnosti HPH o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti HPH a jejím vstupu do likvidace je třeba doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. v souladu se zápisem do obchodního rejstříku považovat za likvidátora společnosti HPH a na společnost HPH pohlížet jako na společnost v likvidaci se všemi z toho plynoucími důsledky.

  Některé další související návrhy (návrhy HPH, resp. představenstva):
  1. Představenstvo HPH podalo návrh, aby Městský soud v Praze předběžným opatřením uložil KB určitou drobnou platbu z účtu, který je předmětem předběžného opatření (srov. shora), a dále aby RMS uložil provedení pokynu k prodeji 20 709 kusů registrovaných akcií Fezko, a.s. za 40 Kč za akcii. Návrh zamítnut a toto rozhodnutí potvrzeno dne 7.5.2001 Vrchním soudem v Praze.
  2. Městský soud v Praze zamítl návrh představenstva HPH na předběžná opatření, jimiž by uložil KB v šesti případech provést různé platby k úhradě faktur různých společností.
  3. Městský soud v Praze zamítl návrh představenstva HPH na předběžná opatření, jimiž by uložil KB v šesti případech provést různé platby k úhradě faktur různých společností.

  Usnesení Policie ČR, kterým byly dne 10.12.2001 zajištěny finanční prostředky ve výši 20 126 440 USD.

  Rozhodnutí vydaná Komisí ve věci zákazu veškerých převodů HPH
  1. 5.2.2001 - rozhodnutí Komise ve věci zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 8.2.2001.
  2. 7.8.2001 - rozhodnutí Komise o prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 9.8.2001.
  3. 7.2.2002 - rozhodnutí Komise o dalším prodloužení zákazu veškerých převodů registrovaných akcií HPH na dobu 6 měsíců ode dne 10.2.2002.
  4. Komise podala trestní oznámení dne 22.11.2001 na společnost HPH pro podezření ze spáchání trestné činnosti v souvislosti s výkupem akcií společnosti HPH přes zákaz Komise.

  Komise zahájila správní řízení s kyperskými společnostmi – akcionáři HPH ve věci možného porušení oznamovací povinnosti podle čl. VII bodu 29. zákona č. 370/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje obchodní zákoník, ve spojení s § 183d obchodního zákoníku, kterého se mohli dopustit tím, že v zákonné lhůtě, tj. do 1.7.2001, neoznámili společnosti HPH, Komisi a Středisku cenných papírů skutečnost, že jako osoby jednající ve shodě disponují podílem na hlasovacích právech spojených s akciemi cílové společnosti v rozsahu převyšujícím 5 %.


 • KREDITNÍ KARTA SMART

  KREDITNÍ KARTA SMART

  Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

  Sdílejte článek, než ho smažem

  Líbil se vám článek?

  +10
  AnoNe
  Vstoupit do diskuze
  V diskuzi je celkem 0 komentářů

  A tohle už jste četli?

  Trh Start pražské burzy dostane dividendový index

  23. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

  Trh Start pražské burzy dostane dividendový index

  Burza cenných papírů Praha bude mít nový index, založený na cenných papírech, se kterými se obchoduje na neregulovaném trhu Start.

  Kofola začne vařit pivo, kupuje tři moravské značky

  22. 11. 2023 | redakce Peníze.CZ

  Kofola začne vařit pivo, kupuje tři moravské značky

  Společnost Kofola ČeskoSlovensko kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group, pod kterou spadají značky Holba, Zubr a Litovel.

  Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

  16. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

  Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

  Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

  Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

  15. 11. 2023 | Petr Kučera

  Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

  Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

  Investiční výhled: státní dluhopisy porazí inflaci

  10. 11. 2023 | Martin Mašát | 3 komentáře

  Investiční výhled: státní dluhopisy porazí inflaci

  Investory, kteří sázejí na akciobé podílové fondy, říjen moc nepotěšil. Konzervativní investoři, kteří spoléhají na české státní dluhopisy, se ale můžou těšit. Pokud vyjde prognóza... celý článek

  Partners Financial Services