Občanské právo

Potřebujete právní radu, a pokud možno zdarma? Pak jste na správném místě. Experti z naší právní poradny vám poskytnou bezplatnou právní radu z nejrůznějších oblastí. Než se pustíte do pokládání dotazu, zkuste se podívat na nejčastější dotazy, je pravděpodobné, že stejný právní problém měl už někdo před vámi.

Poradna je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Všechny dotazy

Neoprávněný poplatek za zrušení účtu

Dobrý den. Můj zesnulý otec měl na poště založený osobní Era účet, který jsem chtěla zrušit. Dle sazebníku poplatku za zrušení účtu poštovní spořitelny je tato služba zdarma. Na poště jsem předložila originál Usnesení o dědictví účtu , kde jsem nyní uvedena jako majitelka účtu a originál úmrtniho listu mého otce. Úřednice mi ale sdělila, že požaduje úředně ověřenou kopii těchto dokumentů, které jsem povinná zaplatit a předložit. Postup je údajně dán dle vnitřního předpisu pošty, kdy je klient povinen tyto ověřené kopie uhradit a předat. Odmítla jsem však zaplatit za požadované dokumenty a sdělila úřednici, že služba dle ceníku má být zdarma a pokud pošta potřebuje ke zrušení účtu ověřené kopie, aby je zajistila na vlastní náklady. Má pošta právo požadovat poplatky spojené se zrušením Era účtu, když je v ceníku služeb uvedeno, že tato služba je zdarma? Děkuji za odpověd. Dominika.

Dotaz poslal/a: Dominika111, 10. 01. 2020 23:25

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Pravděpodobně jste jen narazila v této složité životní situaci na špatnou osobu. Doporučujeme se zkusit obrátit na centrálu. Na druhou stanu předložení odpovídající dokumentace nemá s platbou za ukončení služby nic společného. Bance je třeba předložit usnesení o dědictví s doložkou právní moci (notář může vydat elektronicky) – v případě, že ho předložíte na pobočce, pracovník si může udělat kopii. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 16:43

žaloba na SVJ

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Vlastním byt v bytovém domě a na společenství vlastníků přišlo předvolání k soudu, kdy společenství vystupuje jako žalovaný. Je povinné pro všechny majitele bytů v domě se k soudu dostavit, nebo pouze pro předsedu? Toto předvolání obdržel pouze předseda SVJ. Děkuji za odpověď

Dotaz poslal/a: DePe, 03. 01. 2020 10:56

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V rámci předmětného předvolání je přesně specifikováno, kdo je k soudnímu řízení předvoláván. Společenství je zastupováno statutárním orgánem. Statutární orgán SVJ bude podle určení stanov buď kolektivní, nebo jednočlenný. V daném případě tedy bude pravděpodobně (neznáme stanovy) zastupovat SVJ předseda. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 13. 01. 2020 15:10

Žádost o vymazání z registru dlužníků

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ,když jsem v solusu 2roky po insolvenci a chci ,aby mě předčasně vymazali ze solusu.(nemám nikde žádný dluh)Co bych měl dělat? Já jsem jim zaslal toto: Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Já, Jakub Holeček, trvale bytem: RČ: tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a žádám, aby společnost BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod.se sídlem Adresa Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha 5 dále nezpracovávala moje osobní údaje. Vzhledem k tomu, že se společností Společnost nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, žádám, abyste mé osobní údaje ze všech databází, které vedete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, odstranili (a to včetně databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, jako např. Registr dlužníků). Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Společnost dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Oni mi odepsali :Dobrý den, pane Holečku, rádi bychom Vás ujistili, že Vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí a jsou chráněny v rámci přísných standardů bankovního zabezpečení. Vaše osobní údaje však ještě nemůžeme vymazat. Jak to? Zpracování a zabezpečení Vašich osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR). Podle tohoto Jde to nějak obejít ,aby mě vymazali?

Dotaz poslal/a: jacop, 01. 01. 2020 16:14

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Neznáme bohužel podrobnosti Vašeho případu, a z Vámi poskytnutí odpovědi Solusu nelze vyčíst žádné odůvodnění. Logicky tedy doporučujeme obrátit se na příslušné orgány – na Úřad pro ochranu osobních údajů, popřípadě se Vašeho požadavku domáhat soudně. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, na což by měl být správce připraven, a to i na jeho další kroky s odvoláním souhlasu spojené (např. provedení likvidace osobních údajů). Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Je nutné si uvědomit, že souhlas byl dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. Stejně tak i v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tedy úkonu, který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat např., pokud osobní údaje musí mít pro zákonem stanovené účely. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 07. 01. 2020 16:30

Plná moc po smrti

Dobrý den, nikde na internetu nemohu nalézt informaci, jestli mohu ještě za života určit osobu, která po mé smrti vyřídí všechny potřebné záležitosti. Tím myslím uplatnění pojištění bankovních úvěrů, zrušení odběru energií,telefonní operátory, atd.. Jde o to že brzy zemřu a moji jediní příbuzní jsou již v seniorském věku a tyto úkony by zcela jistě nezvládli. Rád bych pověřil osobu, která není mojí příbuznou, zákon by jí zcela určitě neoznačil za osobu blízkou. Pro mě však je nejbližší osobou na světě a chtěl bych , aby se tohoto úkolu zhostila právě ona. Samozřejmě je s tím seznámena a ráda to pro mně po mém již brzkém úmrtí udělá. Je tedy nějaká možnost aby tato osoba získala oprávnění tyto úkony zařídit? Prosím nenechte mě na odpověď dlouho čekat, tato informace je pro mne naprosto klíčová a čas hraje proti mě. Děkuji a přeji krásné vánoční svátky. TZ

Dotaz poslal/a: zemanek87, 18. 12. 2019 21:21

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Lze využít institutu tzv. správce dědictví. Zůstavitel může stanovit, aby po jeho smrti až do skončení řízení o dědictví spravoval veškerý jeho majetek náležející do dědictví nebo podnik, nemovitost či jinou část jeho majetku náležejícího do dědictví správce dědictví. Ustanovit správce dědictví podle odstavce 1 může zůstavitel listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu. V listině o ustanovení správce dědictví musí být uvedeno, zda správce dědictví má spravovat veškerý majetek zůstavitele nebo jakou jeho část, kdo má funkci správce dědictví vykonávat a jeho souhlas s ustanovením do funkce správce dědictví. Správce dědictví vykonává až do skončení projednání dědictví soudem správu dědictví nebo jeho části. Správce dědictví při výkonu své funkce vykonává práva a plní povinnosti, které ke svěřenému majetku příslušely zůstaviteli. Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření však může učinit jen se souhlasem dědiců a se svolením soudu. O úkonech přesahujících rámec obvyklého hospodaření rozhodují dědici nadpoloviční většinou. Správce dědictví je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Dokud správa dědictví trvá, nemohou dědici s majetkem náležejícím do dědictví, který byl svěřen správci dědictví, nakládat nebo s ním činit jiná opatření. Správcem dědictví může být ustanovena fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba. Správce dědictví musí se svým ustanovením do funkce souhlasit. Správce dědictví má právo na odměnu a na náhradu hotových výdajů; svůj nárok vyúčtuje v konečné zprávě o své činnosti. Výši a způsob určení odměny a náhrady hotových výdajů stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Většina smluv však zaniká smrtí účastníka, případně mohou přejít na dědice, avšak pouze s jejich souhlasem. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 12. 2019 22:05

Stížnost

Dobrý den, chci si stěžovat na chování úřednice z ÚP. Poté, co mi emailem oznámila, že mi hrozí vyřazení z evidence uchazečů, přestala úplně komunikovat. Bohužel jsem nemohla telefonovat, takže jsem ji emailem kontaktovala opakovaně a ani jednou neodpověděla. Nakonec jsem všechno musela řešit s její kolegyní. V práci určitě byla, protože hned druhý den po tom, co mi napsala o hrozícím vyřazení, zahájila správní řízení ve věci mého vyřazení. Nedala mi tedy ani čas situaci nějak vyřešit. Je toto považováno za nevstřícné a nezdvořilé chování a tím pádem důvod pro podání stížnosti? Ještě se chci zeptat, kam případně stížnost odeslat, jestli na MPSV? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: aaasssiiimmm, 10. 12. 2019 15:39

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Všechny informace ohledně stížností na ÚP najdete zde: https://www.uradprace.cz/podavani-stiznosti Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 18. 12. 2019 13:26

Americká hypotéka - potřebná potvrzení

Dobrý den. Zajímalo by nás - zda může banka při žádosti o poskytnutí Amer. hypotéky požadovat od pův. majitelů nemovitosti, na jejíž koupi bude hyp. určena, aby tito žadateli o amer. hypo doložili potvrzení o rozvodu. Jedná se o hypotéku na dům, který pův.majitelé/prodávající (2 sourozenci), nabyli rovným dílem v dědictví. Jeden ze sourozenců je cca 20 let rozveden a pro žadatele o úvěr by měl podle banky zajistit aktualizované potvrzení o platnosti svého rozvodového řízeni z roku cca 2000... Je tento požadavek banky oprávněný? Děkuji za zodpovězení.

Dotaz poslal/a: Petrov, 09. 11. 2019 17:02

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: V první řadě je třeba si uvědomit, že banka je soukromoprávní institucí a hypotéka je soukromoprávní závazek. Ačkoliv jsou hypotéky regulovány zjm. zákonem o spotřebitelském úvěru, je na místě poukázat na fakt, že významným faktorem (vedle ochrany spotřebitele) charakterizujícím tento typ vztahů je smluvní volnost. Požadavek se může z Vaší strany zdát absurdní, neboť dle Vašeho názoru zřejmě nemovitá věc nemůže být součástí SJM vzhledem ke způsobu jejího nabytí (709 ods. 1 písm b) OZ), avšak může si být banka bez dalšího jista, že nemohlo ze strany původního vlastníka dojít k rozšíření SJM? Jak je možné, že banka ví o manželi původního vlastníka, když je 20 let rozveden? Není náhodou problém v zápisu v KN? Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 14. 11. 2019 15:41

Koupě bytu

Dobrý den, uvažuji o koupi bytu. Zjistil jsem, že firma, která byt prodává, poskytovala nevýhodné půjčky a následně nejspíš pod tlakem nemovitosti odkupovala. Jedná se mi o to, jestli je tu nějaké riziko, že bych v budoucnu mohl o byt v budoucnosti přijít, pokud ho tato firma nezískala úplně eticky, možná ne i zcela zcela legálně. Jak by se postupovalo, pokud by firma prohrála soudní spor s původními majiteli? Mohli by mi byt zabavit a vrátit původnímu majiteli? Pokud ano, existuje nějaký způsob, jak se smluvně pojistit, nebo mám od koupi bytu upustit? Děkuji za odpověď.

Dotaz poslal/a: tom256, 06. 11. 2019 00:17

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: § 984 odst. 1 OZ zakotvuje zásadu materiální publicity, když stanoví, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo - vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis. Vaše dobrá víra je však vzhledem k Vašemu dotazu diskutabilní. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 08. 11. 2019 19:13

Hluk na stavbe v noci

Dobrý den, Na našem sídliště probíhá stavba. A přímo na stavbě v kontejnerech bydli stavební personál. Od půlky října dělnici pořídili velký reproduktor na hudbu a začali skoro každou noc poslouchat těžkou hudbu. My to slyšíme i přes zavřená okna, protože jde nejenom hluk ale i vibrace. Snažili jsme se volat policie, ale moc nám to nepomohlo. Každou noc situace se opakuje. Proto bych chtěla vás poprosit poraditc. Upřímně řečeno, nevím kam se mám obrátit a co můžu udělat, abychom všichni mohli přes noc být v klidu. Předem děkuji.

Dotaz poslal/a: V201, 01. 11. 2019 10:33

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Doba nočního klidu je v zákoně vymezena od 22 do 6 hodin, přičemž jeho porušení je klasifikováno jako přestupek. Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni s návrhem na jeho provedení. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 15:05

Společná nájemní smlouva

Dobrý den. Můj problém se týká společné nájemní smlouvy. Byli jsme celkem 3 mladí lidé, všichni napsaní ve společné nájemní smlouvě. 2 lidé si našli lepší bydlení a během pár dní se odstěhovali. Mě teď zůstal byt s vysokým nájmem, který nejsem schopný sám platit. Chci se zeptat, můžou tohle jen tak udělat ? S pronajímatelem to vyřešili slovní dohodou, že tedy mají za sebe sehnanou náhradu. Náhrada se ale nikdy neukázala. A pronajímateli je to jedno, prý se máme domluvit mezi sebou. Jelikož novou smlouvu jsem ještě nedostal, myslím si, že ke smlouvě pořád mají povinnost, tudíž i zaplatit se mnou společný nájem, ne ? Jaké jsou teď prosím moje možnosti ? Jelikož jde o smlouvu na dobu určitou, stejně budu muset 3 výpovědní měsíce zaplatit. Mám právo na to to vymáhat i po zbytku nájemníků (kteří se teď odstěhovali)? Nebo jim to projde ? Děkuji..

Dotaz poslal/a: Desp@se, 31. 10. 2019 15:41

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Vaše závěry jsou správné. K jasnému posouzení bychom však potřebovali vidět přesnou textaci nájemní smlouvy. Pokud nedošlo k uzavření dodatku, jsou (s největší pravděpodobností) z práv a povinnosti zavázáni všichni nájemníci společně a nerozdílně, tzv. solidárně. Zaplacením Vám následně vzniká regresivní nárok v poměrné výši. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 15:01

Zborcení jímky u novostavby

Dobrý den. V březnu tohoto roku jsme zakoupili novostavbu domu. V září jsme při vývozu odpadů zjistili,že se pravděpodobně vlivem spodní vody zbortila stěna jímky sesutou hlínou. Reklamovali jsme u prodávajícího, který nyní řeší čí je to chyba. Vzhledem k o hodně sníženému obsahu jímky ji musíme vyvážet cca co 10 dnů a jeden vývoz stojí 2000kč, čímž nám vznikají veliké náklady. Chtěla jsem se zeptat,zda se jedná o skrytou vadu a zda je prodávající povinen zaplatit i výdaje,které nám kvůli zborcení jímky vznikají? Děkuji

Dotaz poslal/a: Allizom, 30. 10. 2019 13:34

Dobrý den, děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující: Do doby, než bude zřejmé, čím bylo zborcení způsobeno, nelze podat jasnou odpověď. Bez konkrétní znalosti smluv, reklamačního řádu a reálií lze jen těžko posuzovat danou situaci. Může jít o chybu projektu, stavební firmy, materiálu, ale může jí i o špatné užívání. Jakmile bude viník znám, je po něm samozřejmě možné uplatňovat vedle náhrady škody i další nároky. Vzhledem k potenciální hodnotě sporu rozhodně doporučujeme kontaktovat advokátní kancelář. Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme. Lefensor, s.r.o. Your reliable partner E-mail: info@lefensor.eu Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 01. 11. 2019 14:56

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Aktuální články

Patria Finance bude mít nového šéfa

Patria Finance bude mít nového šéfa

Novým generálním ředitelem společnosti Patria Finance se od května stane devětačtyřicetiletý...více

Pošta zveřejnila, které pobočky zavře. Tady je seznam

Pošta zveřejnila, které pobočky zavře. Tady je seznam

Kde od července skončí pobočky České pošty? Hlavně ve velkých městech. Naopak ani jedna...více

Aprílový žert od státu: Přiznání přes internet teď nepodáte

Aprílový žert od státu: Přiznání přes internet teď nepodáte

Na lidi, kteří chtějí podat daňové přiznání přes internet v základním termínu, přichystal...více

Interaktivní grafiky

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Takhle vás odmění za nákup. Porovnali jsme cashback portály

Takhle vás odmění za nákup. Porovnali jsme cashback portály

Obchodník chce, abyste nakupovali u něj. A odmění za to nejen toho, kdo vás k němu přivede,...více

Tyhle koruny si vyměňte. V peněženkách zůstávají neplatné miliardy

Tyhle koruny si vyměňte. V peněženkách zůstávají neplatné miliardy

Lidé mají pořád mají v peněženkách miliony neplatných bankovek, připomíná Česká bankovní...více

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Nemáte v peněžence poklad? Tyhle koruny jsou vzácné

Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se před týdnem vydražil za rekordních...více

Partners Financial Services