Finanční plánování podle Broker Consulting II.

Finanční plánování podle Broker Consulting II.
Poradce Broker Consulting působil velmi zkušeně. Sběr informací provedl na jedničku, při úvodní schůzce klientovi poskytl dobré rady. Škoda ovšem, že se jimi v navrženém řešení neřídil. Co klientovi konkrétně navrhl a jaké výstupy mu předal? Jak jeho finanční plán nakonec ohodnotila odborná porota?

Jak probíhaly obě schůzky s finančním poradcem společnosti Broker Consulting, jste si mohli přečíst v minulém díle. Dnes se podívejme, co konkrétně finanční poradce připravil. Zadání a cíl finančního plánu připomínáme ve sloupku níže.

Poradce rozdělil naše peníze do tří základních oblastí:
 • do zajištění rizik,
 • na akumulaci kapitálu,
 • na důchod.

Nejprve poradce sečetl naše příjmy a od nich odečetl naše výdaje, čímž došel k závěru, že máme v našem rodinném hospodaření přebytek cca 13 700 Kč.


Zadání a cíl finančního plánu

Tříčlenná rodina s pětiletou dcerou s průměrným čistým příjmem cca 26 000 Kč u manžela a 18 000 Kč u manželky. Majetek rodiny se skládá z družstevního bytu 2+1, osobního auta Škoda Fabia pořízeného na leasing s měsíční splátkou 6 500 Kč (konec splácení za 1,5 roku). Nájem + poplatky činí asi 4 500 Kč měsíčně, výdaje na stravu a ostatní zhruba 7 000 Kč. Rodina je schopna měsíčně spořit asi 10 000 Kč. V bance má jeden termínovaný půlroční revolvingovaný vklad ve výši 300 000 Kč, uzavřená dvě stavební spoření na cílové částky 300 000 Kč a 170 000 Kč, pojištěný byt na pojistnou částku 500 000 Kč při ročním pojistném 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škody občanů s pojistným 300 Kč za rok.

Cílem finančního plánu je pořízení většího bytu, auta a vybavení dětského pokoje v časovém horizontu tří let, kdy je také počítáno s druhým dítětem.


Zajištění rizik

Vzhledem k mnou navrhnuté výši pojistné částky životního pojištění na úmrtí a invaliditu rovnající se dvojnásobku ročního příjmu u manžela, tzn. 624 000 Kč, poradce navrhnul pojistnou částku zvýšit od třetího roku v závislosti na aktuální závazku vůči bance.

Riziko trvalých následků úrazu - 100 % invalidity - navrhl pojistit na částku 1 milión Kč, tj. na pětinásobek základní sjednané pojistné částky. V případě hospitalizace je navržena denní dávka 100 Kč od 1. dne hospitalizace, v případě pracovní neschopnosti je od 29. dne navrženo vyplácení pojistné částky 100 Kč denně. Tato pojistná krytí zahrnutá v Investičním životním pojištění u Generali Pojišťovny by stála 2 319 Kč měsíčně.

Investiční částka 1 977 Kč by byla investována do následujících podílových fondů v následujícím poměru:
European Equities Dynamic 20 %
Central and Eastern European Equities 30 %
Global Life Style 20 %
Global Multi Utilities 30 %

Výhodou této kombinace by byla možnost si odečíst 12 000 Kč od základu daně z příjmu. Předpokládané roční zhodnocení investic bylo počítáno na 8 % p.a. a na konci investičního období, tzn. za 24 let by hodnota investice měla být přes 723 000 Kč.


Jak dopadly další testy finančních poradců? Přečtěte si zde.
U manželky byla poradcem odsouhlasena pojistná částka rovnající se výši ročního příjmu, tzn. 216 000 Kč. Poté bylo doporučeno tuto částku ponechat nebo snížit podle aktuálních příjmů rodiny, neboť za tři roky je plánováno velké rodinně finanční zemětřesení v podobě avizovaného pořízení nového bytu, auta a druhého dítěte.

Manželčino riziko 100 % trvalých následků úrazu poradce navrhoval pojistit do výše 500 000 Kč, tj. pětinásobek základní pojistné částky. Zbývající pojistná rizika, tzn. hospitalizace v nemocnici a pracovní neschopnost od 29. dne poradce pojistil ve stejné výši jako u manžela. Manželčina pojistná rizika by byla pojištěna za 1 180 Kč měsíčně rovněž u Generali Pojišťovny (profil, názory).

Manželčina investiční částka by byla ve výši 1 000 Kč měsíčně a byla by investována do stejných podílových fondů a ve stejném poměru jako u manžela. Počítáno bylo také s 8 % ročním zhodnocením a 12 000 Kč ročním odpočtem od daňového základu. Na konci investičního období, tzn. u manželky za 26 let, by hodnota investice měla být přes 662 000 Kč.

Dceru poradce pojistil na riziko invalidity na částku 500 000 Kč, přičemž pojistné plnění je vypláceno v závislosti na stupni invalidity. Vhledem k tomu, že děti mívají častější úrazy než dospělí, poradce u dcery ještě navrhl pojistit i běžné úrazy paušálními částkami, např. ztrátu trvalého zubu, jizvy způsobené úrazem či zlomeniny dlouhých kostí, lebky nebo pánve. Za každý takovýto úraz by dcera dostala 1 000 Kč. Celkové její pojistné by bylo sjednáno stejně jako u rodičů u Generali Pojišťovny a činilo by 18 Kč měsíčně.

Jako alternativy k tomuto produktu byly poradcem předloženy i dvě simulace investičního životního pojištění, a to Flexibilní životní pojištění (profil, názory) od Pojišťovny České spořitelny (profil, názory) a Investor Plus (profil, názory) od pojišťovny ING (profil, názory). Podle výpočtů našeho poradce však oba produkty byly pro náš případ méně výhodné.

Testy finančních poradců
Přemýšlíte o tom, že byste využili služeb finančního poradce? Rádi byste věděli, jak dopadly námi testované poradenské firmy? Otevřete si sekci finančních poradců. Otestovali jsme pro vás společnosti: AWD, Benefita, Fincentrum, MBI, OVB, Slon, Sophia Finance, TriMan a ZFP akademie.


Akumulace kapitálu

V horizontu tří let poradce navrhoval následující řešení. Částku 300 000 Kč, která je v současné době uložena na termínovaném vkladu a který poradce navrhl zrušit, jako část investice vložit 150 000 Kč do HSBC (profil, názory) zajištěného fondu, dalších 100 000 Kč investovat do dluhopisového fondu Conseq (profil, názory) s předpokládaným zhodnocením 4 % p.a. a zbývajících 50 000 Kč do podílového fondu IKS (profil, názory) peněžního trhu s očekávaným zhodnocením investice ve výši 2,5 % p.a. Jelikož nám za 1,5 roku skončí splácení leasingu na osobní auto, ušetříme tím dalších 117 000 Kč, které můžeme investovat buď do IKS peněžního fondu nebo jako mimořádný vklad do Investičního životního pojištění a po 1,5 roce jej vybrat a část peněz vložit do stavebního spoření.

Těmito finančními operacemi, jakož i ukončenými dvěma stavebními spořeními, bychom do tří let měli připravenu částku 746 000 Kč. S prodejem stávajícího auta za odhadovanou cenu 150 000 Kč bychom měli mít připravenu částku 896 000 Kč. Na zajištění našich cílů by nám měla stačit částka 775 000 Kč, neboť poradce počítal s 30 % akontací na nové auto pořízené na leasing, 30 % akontaci na hypotéku a 25 000 Kč na vybavení dětského pokoje. Zůstalo by nám tak ještě 121 000 Kč.

Po pořízení nového bytu nám poradce doporučil stávající byt pronajímat a z inkasovaného nájmu krýt část nákladů spojených s hypotékou. Pokud by se byt pronajímat nepodařilo, doporučil jej prodat a utržené peníze investovat na dobu, kdy budou naše děti řešit svoji bytovou situaci.


Důchod

Mimo těchto investic nám poradce také poradil založit ještě jedno stavební spoření na dceřino jméno a dvě penzijní připojištění na měsíční spoření 500 Kč pro oba manžele. Kromě těchto spoření poradce ještě doporučil pravidelné měsíční investice do podílových fondů, a to 3 000 Kč do ING dluhopisového a 1 000 Kč Conseq akciového, respektive do investičního programu se zamykáním zisků. Celkem bychom tak v příštích třech letech spořili a investovali bez dvou korun 12 000 Kč měsíčně. Spolu s výše uvedenými investicemi do Investičního životní pojištění bychom na základě poradcových doporučení měli mít v době předpokládaného odchodu do důchodu cca 4 300 000 Kč.

Obrázky a hodnocení plánu
Jaké grafické pomůcky poradce používal, si můžete prohlédnout zde:


A co na navržené řešení říká naše porota?

Pozn. redakce: Tentokrát si přečtete hodnocení jediného porotce, Martina Novotného ze Sophia Finance.

Martin Novotný (Sophia Finance)

Analýza
Sběr informací provedl poradce Broker Consulting na jedničku s hvězdičkou. Celkově na mě v tomto směru udělal dobrý dojem. Poradce působil opravdu velmi zkušeně. Při úvodní schůzce klientovi poskytl dobré rady. Škoda ale, že si jimi v navrženém řešení neřídí…

Hodnocení (jako ve škole) dílčích kroků analýzy:
 • cílů a potřeb: 1
 • majetku: 1
 • rodinných poměrů:1
 • příjmů a výdajů: 1
 • stávajících smluv: nehodnoceno
  (poradce si smlouvy nechal donést, ale v popisu schůzek není zmínka, jak s informacemi o nich poradce naložil.)
 • objektivních a subjektivních rizik: z dostupných materiálů vyplývá, že se poradce nezabýval výší hrozících rizik. Místo analýzy příjmových rizik nechal na klientovi, aby si stanovil výši pojistné ochrany pro případ smrti a invalidity.

Není profesionální automatické zaškatulkování klienta jako velmi konzervativního investora. Serióznější postup by byl nechat klienta vyplnit dotazník na zjištění investičního profilu.

Hodnocení analýzy: 3-


Řešení

1. Zajištění
Rozsah pojištěných příjmových rizik je téměř ideální. Jenom jako nadbytečné vidím pojištění hospitalizace. Výhrady bych měl ke stanovení pojistných částek, protože se mi zdá, že jsou "stříleny od boku" (trvalé následky úrazu, denní dávka). Stejná výše denní dávky v případě pracovní neschopnosti pro klienta a jeho manželku je toho, myslím, důkazem.
Od finančního poradce bych očekával, že mi doporučí optimální výši pojistných částek u jednotlivých pojištění a nebude chtít po mně, abych si je stanovil sám.
Chtěl bych upozornit, že došlo k záměně pojistná částka a maximální plnění u trvalých následků úrazu . Těžko říci, zda toto zkreslení způsobil již poradce nebo až klient. Ve skutečnosti poradce navrhuje pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním a pojistnou částkou 200 000 Kč. 1 000 000 Kč je maximální plnění při nejzávažnějších úrazech.
Řešením majetkových rizik se poradce nezabývá. Podle mého názoru měl poradce na toto upozornit klienta již na první schůzce.

Tuto část ohodnocuji 3-.

2. Správa a tvorba kapitálu
Oceňuji, že poradce vysvětlil klientovi principy investování do otevřených podílových fondů a že je ve svém řešením použil. Bohužel, jak ukázali i předešlé testy, není to úplná samozřejmost.
Nelíbí se mi ale tradiční argumentace pro prodej investičního životního pojištění. Poradce se nezmiňuje, jaký efekt má snížení daňového základu o 12 000 Kč. O kolik tak reálně klient více zhodnotí své peníze? Není tento efekt zcela vykompenzován vyššími poplatky u produktů investičního životního pojištění oproti jiným produktům?
Ideální není ani doporučení zajištěného fondu HSBC. Zajištěný výnos těchto fondů je totiž nejčastěji v eurech nebo dolarech, a tak investor podstupuje kurzové riziko. Posilování koruny, které lze i v budoucnu očekávat, může způsobit, že investor utrpí jistou ztrátu!
Nápad ušetřené peníze z leasingových splátek vložit do investičního životního pojištění není nejlepší. Poplatkově i daňově je tato varianta oproti otevřeným podílovým fondům méně výhodná.
Při tvorbě rezervy na důchod poradce radí investice do dluhopisového fondu. Vzhledem k dlouhému horizontu investice a skutečnosti, že je doporučeno uzavření penzijního připojištění (což je velmi konzervativní způsob zhodnocení peněz), lze i konzervativnímu klientovi doporučit pouze akciové fondy.

Tuto část ohodnocuji 3+.

3. Práce s dluhem
Poradce se nevěnuje otázce, jak vysokou hypotéku si bude moci klient vzhledem k příjmům dovolit a jestli mu návrhy na pravidelné platby do investičního životního pojištění, penzijního připojištění, případně programu pravidelných investic ponechají dostatek volných prostředků na budoucí splátku hypotéky.

Tuto část ohodnocuji 4.

4. Rozvržení mezi jednotlivými oblastmi
Rámcově po této stránce poradci není co vytknout, snad až na řešení dostatečnosti prostředků na splácení budoucí hypotéky.

Tuto část ohodnocuji 2.

5. Prezentace
Oceňuji profesionální vystupování poradce. Ovšem nelíbí se mi zkreslené porovnání pojištění Generali s jinými produkty. Jak již bývá zvykem, porovnávají se "jablka a hrušky" (investiční vs. kapitálové pojištění s rozdílnými předpoklady). Daleko přínosnější pro klienta by bylo srovnání navrženého investičního životního pojištění s čistě rizikovými pojištěními a pravidelnými investicemi do otevřených podílových fondů.
Odhalil jsem, doufám že neúmyslnou, chybu v předložených dokumentech. Poradce zapomněl ve srovnávací tabulce u investičního životního pojištění Generali zohlednit pojištění invalidity, takže měsíční pojistné za smrt a invaliditu je správně 363 Kč a ne 207 Kč. Tato chyba mohla způsobit nadhodnocení pojistného plnění při dožití.

Tuto část ohodnocuji 2-.
Celkové hodnocení
Domnívám se, že poradce patří k lepšímu průměru na našem trhu. Vyloženě klienta nepoškozuje, i když k ideálu má jeho postup práce i navržené řešení daleko. Slabinou je nekomplexnost poskytnutého finančního poradenství.

Výkon poradce celkově hodnotím 3.

Jak se vám líbí navržený plán? Máte k němu nějaké výhrady, pochvaly, komentáře? Máte dokonce vlastní řešení?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+24
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 4. 2007 12:42, Chains

Ano, 8% p.a. je skutecne mozny, dokonce vyssi, ale to prispevatel, na ktereho reagujete, nerozporoval, on se opravnene divil tomu, ze je nekdo schopen pocitat s tim, ze se toho prumeru 8 % bude dosahovat 24 let. Pokud prijde medevdi trh jako v roce 2000, bude to nas modelovy stradatel dohanet spousty a spousty let.
Ono vubec tyhle projekce na 10, 20 nebo dokonce 30 let jsou vestenim z kristalove koule.
Co asi delaji ti, kdo si loni, predloni nechali nakreslit tyhle krasne grafy a nyni se dozvidaji, ze prijdou o ulevy na danich za uroky z hypoteky atd. ?? Kdyby me nekdo kreslil, jak uzasne se bude mit, kdyz budu 30 let posilat tisicikorunu do jim zvoleneho fondu (za tucnou provizi), budu to brat jen jako hezkou pohadku.

Zobrazit celé vlákno

+69
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 4. 2007 12:31, schaffer

Naprosto souhlasim s tim, ze dat presne cislo jak to bude za 30 let je nemozne, financni trh se, jak jiste vsichni vime, vyviji a je treba reagovat na jeho zmeny... Bohuzel pro vetsinu ''poradcu'' je okamzita vetsi provize blizsi nez vetsi castka rozlozena do vice let pri aktivni praci s klientem ( timto se nevyjadruji k poradci ktery figuruje v clanku, je to mineno obecne).
Co se tyka tucnych provizi z investice do fondu, zatim jsem se setkal pouze s provizemi radove v desetikorunach z kazdeho vkladu, ale muzu se mylit ...

Zobrazit celé vlákno

-47
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Finanční plánování podle Broker Consulting

12. 4. 2007 | Evžen Huml | 10 komentářů

Finanční plánování podle Broker Consulting

Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Broker Consulting. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy,... celý článek

Finanční plánování podle ZFP akademie II.

31. 8. 2006 | Evžen Huml | 555 komentářů

Finanční plánování podle ZFP akademie II.

Stavební spoření pro každého člena rodiny, nevadí, že už jej mají. Penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění jak pro živitele rodiny, tak pro... celý článek

Finanční plánování podle ZFP akademie I.

30. 8. 2006 | Evžen Huml | 519 komentářů

Finanční plánování podle ZFP akademie I.

Vytěžte ze státních příspěvků a daňových úlev, co to jde... Smlouvy vám nastavíme na momentální finanční situaci, životní změny budeme zapracovávat, až jak přijdou... Chcete-li si finanční... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

11. 5. 2006 | Evžen Huml | 2 komentáře

Finanční plánování podle společnosti Benefita II.

Analýza potřeb je vynikající a precizní. Jde bezesporu o nejlepší finanční plán z dosavadních testů. Zpracování dvou variant řešení je nadstandardní. Společnost bych se nebál doporučit... celý článek

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

23. 2. 2006 | Vladimír Bádr | 12 komentářů

Test finančních poradců: další šance pro OVB II.

Přesné závěry na základě nepřesných čísel, místo kvalitního plánu prodej životního pojištění ve všech jeho podobách, místo optimalizace finančního plánu pro klienta optimalizace provize... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.