Kdo vydělá na předčasném splacení úvěru? Banka, nebo vy?

Kdo vydělá na předčasném splacení úvěru? Banka, nebo vy?
Chcete předčasně doplatit svůj spotřebitelský úvěr? Nebo splatit alespoň jeho větší část? Poradíme vám, kde to lze i bez sankcí, jinak se vám totiž takové splacení může pěkně prodražit.

Na možnost splatit spotřebitelský úvěr před dobou jeho splatnosti máte nárok ze zákona. § 11 Zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru udává, že máte právo také na snížení plateb souvisejících se spotřebitelským úvěrem, ovšem touto částkou nesmí žádný z účastníků získat nepřiměřený prospěch (přesnou citaci zákona najdete ve sloupku). "Zákon blíže nespecifikuje kvantitativní podmínky snížení plateb. Každý jednotlivý případ je třeba posuzovat s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem," vysvětluje Zdeněk Zavázal, ředitel sekce podpory kontroly České obchodní inspekce (ČOI).

Toto se však týká jen smluv uzavřených po 1. lednu 2002, a to díky přijetí směrnice č. 87/102/EHS, která má za úkol sblížit jednotlivá právní pojetí spotřebitelského úvěru v členských zemích Evropské unie. V jakékoli zemi EU byste tak měli získat spotřebitelský úvěr za stejných podmínek.

Co říká zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
Spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr před dobou stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků.

Směrnice se však nevztahuje například na nájemní smlouvy, půjčky bez úroku nebo jiných poplatků, hypoteční úvěr, smlouvy s kratší dobou splácení než 3 měsíce nebo s nejvýše 4 splátkami po dobu 12 měsíců, úvěry pod 200 a nad 20 000 euro a další.

Ke komu kráčí ušlý zisk?

Podle zákona máte tedy právo na předčasné splacení úvěru a na snížení plateb. V pro vás ideálním případě byste měli doplatit půjčenou jistinu plus úroky naběhlé do data předčasného splacení. Finanční domy poskytující spotřebitelské úvěry vám tak určitou slevu přiznat ze zákona musí, avšak samy mají nárok na kompenzaci nákladů spojených s předčasným pacením. V praxi tedy není výjimečné, že vám naúčtují takzvaný ušlý zisk, tedy ušlé úroky třeba až do původní splatnosti úvěru.

Podle Zavázala by daná společnost v takovém případě jednala protizákonně jen tehdy, pokud byste si s ní ujednali pouze platby jistiny a úroků. Pokud by byly s úvěrem spojeny jakékoliv další poplatky, nelze už toto jednoznačně prohlásit. "Na základě pouhé informace, že věřitel nárokuje úroky v plné výše, bez informace, jaký přístup byl v rámci předčasného splacení zvolen k platbám nad rámec jistiny a úroku (zda došlo k jejich snížení či nikoliv), nelze posoudit, zda vůbec došlo ke snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících," dodává Zavázal.

"Je třeba porovnat částku, kterou by spotřebitel zaplatil ode dne předpokládaného předčasného splacení úvěru do dne řádného ukončení smlouvy za předpokladu, že by úvěr řádně splácel podle původně sjednaného splátkového kalendáře bez možnosti využití předčasného splacení úvěru a částku, kterou spotřebitel hradí jednorázově ke dni předčasného splacení. (Pokud jsou například spolu se spotřebitelským úvěrem hrazeny rovněž platby určitých pojištění, je samozřejmě třeba vzít v potaz, že se jedná o platby, které nejsou určeny věřiteli, ale příslušné pojišťovně, a tuto okolnost zohlednit při posuzování, zda finanční vypořádání respektuje podmínky stanovené zákonem.) Pokud například v konkrétním případě ke snížení plateb sice dojde, ale spotřebitel je toho názoru, že toto snížení není dostatečné (tj. že v důsledku tohoto finančního vypořádání získává věřitel nepřiměřený prospěch na úkor spotřebitele), jedná se o soukromoprávní záležitost, kde rozhodovat přísluší soudu," říká Zavázal.

"Předčasné splacení úvěru společnost Cetelem nijak nezpoplatňuje. V souladu se všeobecnými podmínkami je ale společnost oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s předčasným splacením úvěru až do výše 5 % z předčasně splacené jistiny," dodává tisková mluvčí Cetelem Irena Loukotová. Rozpor mezi nezpoplatňováním a 5% poplatkem Loukotová vysvětluje tak, že není pravidlem, že by klient musel určitou částku zaplatit, tu bude platit až v případě, že společnosti vzniknou s předčasným splacením nějaké náklady. Ponecháváme jen na vaší úvaze, zda lze tento úkon udělat beznákladově.

Podobnou formulaci najdete nejen u splátkové společnosti, ale i u banky. "Volksbank umožňuje klientům předčasné splacení spotřebitelského úvěru bez poplatků. Pokud je úvěr poskytnut s fixní úrokovou sazbou a klient vypoví úvěrovou smlouvu nebo úvěr předčasně splatí, může banka požadovat uhrazení nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasnou splátkou nebo vypovězením (ušlý úrokový výnos za období, které zbývá do původní splatnosti)," vysvětluje tisková mluvčí Volskbank Dana Řezníková.

Standardně zpoplatňuje každý předčasně splacený spotřebitelský úvěr (nebo jeho část) jen GE Money Bank a Raiffeisenbank. Banky vám naúčtují 5 % (GE) či 4 % (RB) z částky, kterou takto předčasně splatíte. GE Money si však stanovila minimální hranici 1 000 Kč, dlužíte-li bance malou sumu nebo chcete splatit jen určitou část, můžete na tom i tratit. Dobře si tedy spočítejte, zda zejména mimořádná splátka, tedy částečné splacení, vás nevyjde dráž než dodržení původního kalendáře.
Například v Živnostenské bance můžete celý úvěr splatit předčasně bez poplatků, avšak když budete splácet jen část, připravte se na jednorázový poplatek 1 000 Kč. Banka musí totiž formou změny smluvních podmínek dohodnout způsob splácení zbývající částky úvěru, což znamená buď zachování výše splátky a zkrácení splatnosti, nebo zachování splatnosti a snížení splátky.
Poplatek za změnu smluvní dokumentace si účtují například i ČSOB a Poštovní spořitelna, a to každá po 200 Kč.

Splatit část úvěru před dohodnutou lhůtou můžete u některých finančních domů kdykoliv, u jiných jen v určitý den, například k datu nejbližší řádné splátky, někde stačí složit peníze na účet, jinde musíte dopředu požádat. Chcete-li doplatit celý dluh najednou, musíte o to společnost většinou předem písemně požádat (například v Raiffeisenbank stačí zavolat na call centrum, v České spořitelně můžete doplatit dluh celý, aniž byste dopředu žádali, částku totiž vidíte například i internetovém bankovnictví), ta vám pak vypočítá částku a někdy určí i termín splacení. Na to, jak vypadají sankce za předčasné splátky úvěrů, se podívejte do tabulky.

Než tedy podepíšete smlouvu o spotřebitelském úvěru, prostudujte si, zda obsahuje pasáže, které vám přiznávají právo splatit úvěr před stanovenou lhůtou a podmínky, za které můžete takto úvěr předčasně ukončit. A také, což je neméně důležité, si zjistěte, jaké poplatky jsou s předčasným splacením spojené. Pokud vám totiž banka naúčtuje úroky až do původní doby splatnosti nejen že nic neušetříte, ale také se najednou zbavíte peněz, které byste mohli investovat, a tedy zhodnotit.

Poplatky a termíny předčasného splacení spotřebitelského úvěru
Finanční instituce Poplatek za předčasné splacení Termín mimořádné splátky
Bawag Bank (profil, názory) 0 Kč částečné splacení zatím banka neumožňuje
Citibank (profil, názory) 0 Kč na základě individuálních žádostí
Česká spořitelna (profil, názory) 0 Kč kdykoliv, pokud částku platíte v období před pravidelnou splátkou, banka vám z ní odečte výši pravidelné splátky, pokud ji uhradíte v období po pravidlené splátce, je celá částka považována za mimožádnou splátku, zkrátí se tedy doba splácení
ČSOB
(profil, názory)
0 Kč v den, na který máte nastavenu standardní splátku (poplatek za změnu smluvní dokumentace u mimořádné splátky 200 Kč, buď zkrácení doby splácení, nebo změna výše splátky)
eBanka
(profil, názory)
0 Kč kdykoliv (uhrazením se zkrátí doba splácení úvěru, příští řádná splátka tím však není dotčena)
GE Money Bank (profil, názory) 5 % z předčasně splácené jistiny, min. 1 000 Kč banka nesdělila
Komerční banka (profil, názory) 0 Kč kdykoliv, dojde ke zkrácení doby splatnosti. Pokud budete požadovat jinou úpravu, je tato úprava možná pouze formou Dodatku ke smlouvě o úvěru, a to za 2 000 Kč.
Poštovní spořitelna (profil, názory) 0 Kč k datu nejbližší řádné splátky. Dochází ke změně splatnosti úvěru, výše RPSN, tedy ke změně smlouvy o úvěru, a to za poplatek 200 Kč
Raiffeisenbank (profil, názory) 4 % z předčasně splácené částky (výjimkou jsou úvěry poskytnuté mezi 1. 10. 2005 a 31. 1. 2006, kdy v akci banka nabízela předčasné splacení zdarma) datum sdělí banka, dochází k posunu data poslední splátky
Volksbank (profil, názory) 0 Kč, u úvěrů s fixní úrokovou sazbou může banka požadovat uhrazení nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasnou splátkou nebo vypovězením) podle individuální dohody
Živnostenská banka (profil, názory) 0 Kč formou změny smluvních podmínek je nutné dohodnout způsob splácení zbývající částky (zachování výše splátky a zkrácení splatnosti, nebo zachování splatnosti a snížení splátky), a to za 1 000 Kč
Cetelem (profil, názory) 0 Kč, v souladu se všeobecnými podmínkami je ale oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s předčasným splacením úvěru až do výše 5 % z předčasně splacené jistiny) společnost nesdělila
Home Credit (profil, názory) 0 Kč kdykoli, jedná se o předplacení splátek
Zdroj dat: banky a splátkové společnosti

Splatili jste už někdy svůj úvěr předčasně? Vyplatilo se vám to, nebo byste to už nikdy nezopakovali? Podělte se s námi

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 50 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 5. 2007 16:09, JJ

O lichvu se určitě nejedná, aspoň ne podle zákona. Peníze jste si půjčil na stanovenou dobu a Beneficial Finance počítala s tím, že po tuto dobu budete splácet. To, že se po několika měsících rozhodnete předčasně splatit je v pořádku, ale Beneficial Finance tím vzníká nárok na část z ušlých úroků, které byste jinak platil. Příště si půjčete na kratší dobu-poplatek za předčasné splaceníby nemusel být tak velký

Zobrazit celé vlákno

+65
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 6. 2006 16:02, Honza

Pitomec nejste ani jeden. Fór je ukryt v poplatcích. Při ukončení smlíouvy dříve Vám alikvótní část poplatků prostě vrátlil. U Modré Pyramidy to bylo podobné.

Zřejmě má MP nové podmínky, protože já jim platil trvalým příkazem.

Zobrazit celé vlákno

-27
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (50 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

31. 5. 2006 | Kateřina Boušová | 5 komentářů

Osobní bankrot: nová naděje pro dlužníky

Přerostly vám půjčky přes hlavu? Bojíte se exekutora? Řešením může být osobní bankrot, který od července příštího roku umožní dlouho očekávaný insolvenční zákon. Jakým způsobem? Za... celý článek

IQpůjčka od BAWAG: nová, nebo jen jinak nazvaná?

22. 5. 2006 | Dana Chytilová

IQpůjčka od BAWAG: nová, nebo jen jinak nazvaná?

Vzali jste si ve chvílích nouze nevýhodné půjčky? BAWAG Bank přišla na trh s půjčkou, která vám pomůže splatit dosavadní dluhy. V médiích se dočtete o její jedinečnosti a o skutečnosti,... celý článek

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

19. 4. 2006 | Dana Chytilová

Na nákupy s úvěrovou kartou a s rozumem

Koupili jste si něco třeba k Ježíšku na splátky? Počítejte s tím, že se vám již brzy ve schránce objeví takzvaná nákupní úvěrová karta. Ta bývá často zaměňována s kartou kreditní, na... celý článek

Toužíte po kreditní kartě? Výběr neuspěchejte

12. 4. 2006 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Toužíte po kreditní kartě? Výběr neuspěchejte

Chcete nosit v kapse plastovou jistotu pro případ potřeby něco nečekaně koupit či výpadku příjmu? Kreditní karta je k tomu jako dělaná. Ovšem pozor, při jejím výběru dobře zvažte banku,... celý článek

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

21. 3. 2006 | Dana Chytilová | 35 komentářů

Nemáte na splátky? Poradíme, kde hledat pomoc

Máte dluhů tolik, že nevíte, jak je všechny splatit? Rozhodně nečekejte, až za vámi přijde exekutor. Jakmile zjistíte, že vám teče do bot, vyhledejte pomoc. Kde? Dozvíte se v našem... celý článek

Partners Financial Services