Co potřebujete vědět o RPSN a spotřebitelských úvěrech

Co je ukazatel RPSN? Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN? Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba? Musí být do výpočtu RPSN zahrnuty veškeré platby, které se jakýmkoliv způsobem váží ke spotřebitelskému úvěru? Na tyto a spoustu dalších důležitých otázek zde najdete odpovědi.

Úvod do problematiky spotřebitelského úvěru:

Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., který upravuje specifické podmínky smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Pro spotřebitele představuje tato právní úprava výrazný pozitivní posun v oblasti jeho ochrany. Vytvořením jednotného a průhledného právního prostředí v oblasti úvěrování na spotřebitelském trhu zákon výrazně posiluje pozici spotřebitelů, usnadňuje orientaci v nabídce spotřebitelských úvěrů. Zavedení ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr umožňuje spotřebitelům kvalifikované objektivní porovnání úrovně jednotlivých spotřebitelských úvěrů nabízených na trhu. Zákon představuje sjednocení české právní úpravy s právem členských zemí Evropské unie. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených tímto zákonem vykonává Česká obchodní inspekce.

Často kladené otázky o spotřebitelských úvěrech:

Otázka: Co je ukazatel RPSN?

Odpověď: Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb.

Otázka: Jak mohu spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský úvěr?

Odpověď: Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel viz zde.

Otázka: Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?

Odpověď: Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. (Např. interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.)

Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: Obraťte se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.

Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru?

Odpověď: Obraťte se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.

Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník) profitovat na tom, že smlouva, kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat určité náležitosti stanovené zákonem č. 321/2001 Sb. a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru vyšší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek). Aktuální výši diskontní sazby ČNB můžete najít zde.

Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele z toho, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?

Odpověď: Za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotř. úvěru může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč).
Dalším důsledkem porušení může být pro věřitele povinnost snížit odpovídajícím způsobem splátky (a neinkasovat případné další platby) - viz předchozí otázka.

Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru na všechny spotř. úvěry?

Odpověď: Z působnosti zákona jsou vyjmuty některé druhy úvěrů, a to:

- spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti,
- spotř. úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
- půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty
- spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
- spotř. úvěr nižší než 5 000 Kč a vyšší než 800 000 Kč
- spotř. úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2002?

Odpověď: Nikoliv. Právní vztahy vzniklé přede dnem 1. 1. 2002 (tj. přede dnem nabytí účinnosti zákona) nepodléhají režimu zákona o spotř. úvěru.

Otázka: Jaké položky se zahrnují do výpočtu RPSN?

Odpověď: Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady dalších plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN:

- poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),
- poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,
- poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru,
- poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobuplacení,
- platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebonezaměstnanosti,
- odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingovýnájemce stává vlastníkem předmětu leasingu),
- a další.

Otázka: Musí být do výpočtu RPSN vždy zahrnuty poplatky za vedení účtu?

Odpověď: Zákon o spotř. úvěru ukládá povinnost zahrnout do výpočtu RPSN poplatky za vedení účtu pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení.

Otázka: Musí být do výpočtu RPSN zahrnuty veškeré platby, které se jakýmkoliv způsobem váží ke spotřebitelskému úvěru?

Odpověď: Zákon o spotř. úvěru stanoví platby, které je třeba při výpočtu RPSN zohlednit a výčet plateb, které se do výpočtu RPSN nezahrnují. (Platby, které je dle zákona třeba zahrnout do výpočtu RPSN nejsou zákonem stanoveny taxativně.) Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN jsou obsaženy v informacích uvedených pod programem pro výpočet RPSN.

Otázka: Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Pro určité typy spotřebitelského úvěru uzavírané za určitých okolností nelze stanovit RPSN. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Zákon na tyto případy samozřejmě pamatuje. V těchto případech samozřejmě smlouva nemusí (ani nemůže) obsahovat RPSN. (RPSN lze vypočítat pouze v tom případě, pokud jsou k dispozici veškeré nezbytné výchozí údaje pro její výpočet.)

Otázka: Musí každá reklama spotřebitelského úvěru obsahovat RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Pouze taková reklama, která obsahuje úrokovou sazbu (např. roční, měsíční, týdenní atd.) nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr musí obsahovat RPSN nebo příklad jejího výpočtu (zákon pokládá obě varianty, tj. uvedení RPSN nebo příklad jejího výpočtu za zcela rovnocenné). Reklama takového typu spotřebitelského úvěru, pro který nelze stanovit RPSN, nemusí (ani nemůže) RPSN ani příklad jejího výpočtu obsahovat, a to ani v případě, že její součástí je úroková sazba nebo údaje o nákladech na spotřebitelský úvěr.

Otázka: S jakou přesností je třeba uvádět hodnotu RPSN?

Odpověď: Hodnotu RPSN je dle zákona třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo.

Otázka: Jaké další ukazatele kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru?

Odpověď: Vedle RPSN je nejčastěji užíván ukazatel " úroková sazba", a to na roční, měsíční nebo týdenní bázi (sporadicky je možno setkat se i s "úrokovou sazbou" stanovenou na pololetní, čtvrtletní či denní bázi). Někdy bývá platební úroveň úvěru vyjádřena koeficientem navýšení. Zákon o spotřebitelském úvěru neukládá povinnost uvádět ve smlouvě či v reklamě tyto ukazatele, jejich užití závisí pouze na rozhodnutí věřitele, případně jiných zúčastněných osob.

Otázka: Stanoví zákon o spotř. úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSN?

Odpověď: Nikoliv. Zákon ukládá povinnost vypočítat RPSN dle vzorce uvedeného v příloze zákona o spotřebitelském úvěru a tuto hodnotu uvést ve smlouvě nebo v reklamě. Konkrétní hodnota RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal věřitel a spotřebitel (nebo které nabízí věřitel spotřebiteli). Ujednání o platebních podmínkách je soukromoprávní záležitostí věřitele a spotřebitele.

Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat navýšení, popřípadě součet všech splátek a případných dalších plateb, které je spotřebitel povinen na základě této smlouvy uhradit?

Odpověď: Nikoliv, zákon o spotř. úvěru takovouto povinnost neukládá.

Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat "roční úrokovou sazbu (míru)"?

Odpověď: Nikoliv, zákon o spotř. úvěru neukládá povinnost uvádět ve smlouvě roční úrokovou sazbu ani úrokovou sazbu stanovenou na jiné než roční bázi (např. týdenní, měsíční atd.).

Otázka: Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba?

Odpověď: Existují dvě hlavní výhody:

- Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž platby některých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotř. úvěru (podrobný rozbor můžete najít zde)
- Jednotnost - ukazatel procentní sazba nákladů (RPSN) jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní orientaci spotřebitelů. (V případě ukazatele "úroková sazba" se lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi (roční, měsíční, týdenní, atd.), což některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci v nabídce úvěrů.)

Otázka: Je pravda, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru nemá věřitel právo požadovat na spotřebiteli žádné vyrovnání za předčasné splacení?

Odpověď: Zákon o spotř. úvěru deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotř. úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotř. úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků.

Informace převzaty z internetových stránek České obchodní inspekce.
Poznámka

Jinými náklady se rozumí např.:

  • náklady (poplatky) vážící se k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
  • náklady (poplatky) vážící se k posouzení žádosti o spotřebitelský úvěr,
  • nultá resp. první navýšená splátka, akontace, záloha apod.,
  • platby za převod peněžních prostředků a platby za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru, jsou nákladem na spotřebitelský úvěr pouze v případě, kdy jsou tyto platby nepřiměřeně vysoké a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení (§ 2 písm. a) bod 3 zák. č. 321/2001 Sb.),
  • cena za přijetí platby (např. manipulační poplatek za přijetí splátky v hotovosti)
  • platby za pojištění nebo záruku jsou náklady na spotřebitelský úvěr pouze v případě, že se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru (§ 2 písm. a) bod 5 zák. č. 321/2001 Sb.),
  • náklady (poplatky) související se sjednáním pojištění nebo záruky, pokud se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši jako celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru,
  • administrativní náklady spojené s úhradou leasingových splátek v termínu kratším, než je doba trvání smlouvy,
  • kupní cena předmětu leasingu (odkupní cena hrazená leasingovému pronajímateli),
  • apod.

Sdílejte článek, než ho smažem

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.