Na co můžete použít peníze z úvěru stavebního spoření

Jak již bylo zmíněno výše, překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je určen na financování bytových potřeb klienta, a to na území České republiky a v souladu se zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění. Nabízíme vám alespoň stručný přehled možností využití úvěru. Položky označené "*" nelze financovat jako jedinou položku, mohou být proplaceny pouze v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací. - položky označené "*" nelze financovat jako jedinou položku; mohou být proplaceny v rámci financování širšího okruhu prací, pokud bude řádně doložen účel, tzn. u výstavby stavebním povolením, u oprav a modernizací stavebním povolením, ohlášením nebo rozpočtem na širší rozsah prací;

POLOŽKOVÝ SEZNAM

Dále uvedené položky lze financovat pouze v rámci realizace bytové potřeby podle § 6 zákona o stavebním spoření:


A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
negativní vymezení


A
 • *anténa
 • architekt (viz honorář) – není-li stavební povolení, pak alespoň doklad o vlastnictví pozemku
B
 • balkon – zasklení, mříže
 • *bazén (i otevřený mimo obytnou budovu)– nestačí stavební povolení pouze na bazén, nutné související úpravy domu dotýkající se bytových potřeb – např. přístavba, rozšíření obytné plochy),
 • bezpečnostní dveře, zařízení (zabezpečení proti vloupání), vč. mříží
 • bidet
 • bojler
 • bourání (pokud slouží k výstavbě domu, bytu), není-li stavebního povolení, stačí demoliční výměr
 • buňka stavební ke zřízení staveniště – jen se stavebním povolením
 • byt ve vlastnictví (koupě, výstavba, "změna, modernizace, údržba")
 • bytové jádro– přestavba, vyzdění apod.
C
 • *centrální vzduchotechnické zařízení – centrální vysavač – instalace předpokládá alespoň ohlášení
Č
 • čerpadla
 • čistička odpadních vod– lokální, např. pro jeden či dva rodinné domky (nikoli zřizovaná obcí, nikoli příspěvek obci na její zřízení), vč. přikoupení pozemku na její zřízení
 • členský podíl v družstevním domě
D
 • daň z převodu nemovitosti, jen je-li v kupní smlouvě ujednáno, že daň platí kupující (nikoli darovací daň)
 • demoliční náklady – demoliční výměr
 • dědictví (vypořádání spoludědiců, pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním domu, bytu) – nikoli dědická daň
 • *digestoř (viz též kuchyňská linka)
 • dlažba, dláždění kolem domu
 • doprava materiálu
 • dopravní značení (náklady např. při budování vodovodní přípojky přes veřejnou komunikaci) – stavební povolení
 • dražba– jde-li o koupi nemovitosti, (vždy jen příslib úvěru na koupi nemovitosti v rámci dražby, neboť není předem jistota budoucí koupě ani není známa kupní cena, není doklad k účelu), realizace na základě předloženého dokladu o příklepu
 • dražba – získání stavebního materiálu, sanitárního zařízení apod. v rámci dražby;– realizace formou zpětného proplacení dokladu
 • družstevní byt– náklady na získání (členský podíl, navýšení členského podílu, odstupné, odkoupení do vlastnictví)
 • dveře, bezpečnostní, vstupní, vnitřní, shrnovací – pořízení, oprava, nátěry
E
 • ekologické projekty (vytápění, zařízení pro ohřev vody, solární zařízení apod.)
 • elektřina – zavedení, nové rozvody (nikoli spotřeba, nikoli účet za elektřinu – ani na stavbě)
 • etážové topení
F
 • fasáda (nikoli pouze okrasné účely)
G
 • *garáž (náklady na stavbu nebo koupi, pokud je obstarání garáže spojeno s uspokojením bytové potřeby, např. v rámci výstavby RD nebo koupě bytu, vč. garážového stání)
 • garážová vrata (vč. automatického otevírání)
 • garnýže (jsou-li trvalou součástí stavby)
 • geometrické zaměření stavby
H
 • honorář architektovi (není-li stavební povolení, pak na základě dokladu o vlastnictví stavebního pozemku)
 • honorář znalci za znalecký posudek, jen je-li to ujednáno v kupní smlouvě – pouze u koupě (nikoli pro potřeby úvěru, nikoli pro potřeby odhadu nemovitosti sloužící k zajištění poskytovaného úvěru)
CH
 • chodníky (na stavebním pozemku)
I
 • izolační práce (zvukové a tepelně izolační)
 • izolační okna, folie
 • inženýrské sítě – pouze vlastní přípojka a rozvody na pozemku žadatele
J
 • jádro bytové (úprava, přestavba, vyzdění – podle rozsahu prací ohlášení nebo stavební povolení; změna dispozice, modernizace, výměna sanitární keramiky, obklady apod.)
K
 • kamna, i krbová
 • kanalizace (viz přípojka, viz napojení na kanalizaci)
 • karma
 • klimatizace, příp. sloužící i k vytápění a zvlhčování vzduchu, (nikoli jako el. přístroj do zásuvky, zvlhčovač vzduchu apod.)
 • kolaudační poplatek
 • kontejner na odvoz suti
 • koupelna (zřízení, renovace), vč. umyvadla pevně zabudovaného do skříňky, (nikoli poličky, zrcadla, jiný koupelnový nábytek)
 • koupě, výstavba budovy k bydlení (i s nebytovým prostorem, pokud výše úvěru odpovídá nákladům na část sloužící bydlení účastníka a jeho rodiny)
 • koupě (domu, bytu, pozemku),
 • koupě bytu s nájemníkem, pokud řeší budoucí bytovou potřebu (doklad o zajištění náhradního bytu nájemníkovi, jiný doklad o řešení bytové situace, prohlášení klienta)
 • kotel ústředního (etážového) topení
 • *krb – alespoň ohlášení
 • *kuchyňská linka se sporákem a digestoří (nikoli další elektrospotřebiče)
 • kůlna na dřevo, uhlí
M
 • malování
 • *markýza
 • materiál stavební (koupě od jiného občana na základě kupní smlouvy jen, je-li stavební povolení nebo ohlášení)
 • mezipodlaží, mezistrop
 • měření radonu, patogenních zón
 • měřící a regulační technika (ústřední topení, kotel, termostaty atd.)
 • míchačka, motorová pila (vč. pronájmu) – jen při provádění prací svépomocí a nevyplývá-li z podkladů, že příslušné práce jsou prováděny dodavatelsky– alespoň ohlášení
 • modernizace (domu, bytu)
 • mříže na okna, balkon, bezpečnostní apod.
N
 • nářadí (pouze stavební a jen nejsou-li práce prováděny dodavatelsky, na základě smlouvy o dílo)– alespoň ohlášení)
 • nátěry oken, dveří, omítek
 • napojení na kanalizaci, napojení na inženýrské sítě, vč. osvětlení, telefonního a kabelového připojení, (vždy pouze úhrada přípojky od hlavního řadu k nemovitosti), nikoli příspěvek obci na vybudování či přivedení sítí, komunikace do obce nebo k nově realizované výstavbě apod.
 • notářské poplatky
O
 • obchodní podíl v s.r.o. (pokud se přísl. s.r.o. zabývá správou a pronájmem bytů a obchodní podíl souvisí s nárokem na užívání konkrétního bytu)
 • obnova fasády (jen pokud se jedná o údržbu, nikoli pouze okrasné účely)
 • obnova oken a dveří, balkonu, terasy
 • oddlužení (např. koupeného domu– k uhrazení úvěrů na výstavbu nebo změnu, modernizaci, údržbu); nikoli v případě, že by dluh vznikl nesplácením původního úvěru, sankcemi nebo při nedodržení podmínek
 • odstupné za přenechání užívacího práva k družstevnímu bytu (včetně vyrovnání původnímu uživateli družstevního bytu za investice a úpravy v bytě provedené) odstupné nelze financovat u nájemního– obecního bytu, ani jako úhrada za investice do bytu vložené, ani při uvolnění bytu
 • odvodnění stavebního pozemku
 • ochrana proti vloupání
 • okna (izolační aj.)
 • omítky vnitřní, vnější
 • opatření k úsporám tepla, vody, elektřiny
 • oplocení pozemku – stavebního, příp. zahrady přiléhající k domu
 • opravy a úpravy domu, bytu
P
 • patro na spaní (vestavěné)
 • *pergola
 • plánovací a projekční práce
 • plot (nikoli živý plot)
 • plyn (viz přípojka od hlavního řadu, rozvod v domě, nikoli příspěvek na plynofikaci obce)
 • poplašné zařízení
 • podlahová krytina, koberce, lino, dlažba (jedná-li se o náhradu obvyklé podlahové krytiny, nikoli volně položené kusové koberce)
 • poplatky a úhrady v souvislosti s přípravou výstavby (např. práv. nebo fyz. osobě, která pro stavebníka zajišťuje vyřízení dokumentace, stavebního povolení, apod. – nikoli úhrada za vyjmutí z půdního fondu)
 • pořízení místa v domově důchodců pro osobu, která uvolňuje byt
 • pořízení jiného bytu nájemníkovi, pokud vlastník domu– bytu potřebuje uvolnit byt pro svoji potřebu nebo potřebu své rodiny
 • pozemek (viz stavební pozemek) – koupě
 • požární zabezpečení
 • právní pomoc při sepsání kupní smlouvy k nemovitosti apod.
 • projekční a plánovací práce
 • pronájem stavebních strojů, nářadí– míchačka, vrtačka, transportér apod. (při svépomocných pracích)
 • pronájem či pořízení tlakové nádoby na zemní plyn (jednorázově)
 • protihluková izolace,
 • provedení prací na základě smlouvy mezi občany
 • provize realitní kanceláři– ve výši obvyklé (v souvislosti s prokazatelně zprostředkovaným obchodem za účelem bydlení)
 • průtokový ohřívač vody
 • přestavba, přístavba
 • příjezdová komunikace zpravidla na vlastním pozemku (resp. není-li zřízení a údržba v kompetenci obce apod.)
 • přímotopy
 • přípojky sítí (pouze část od hlavního řadu k domu), vč. elektroměru od rozvodných závodů
 • příspěvek na opatření náhradního bydlení dosavadnímu nájemci, který uvolní byt pro potřeby vlastníka nemovitosti, příp. člena družstva– zpravidla buď na opatření konkrétního bytu dosavadnímu nájemníkovi, nebo na vyplacení vlastnického nebo družstevního podílu, pokud nájemce prostředky do získání bytu vložil (aniž by se stal členem družstva nebo spoluvlastníkem : např. ve vztahu druh-družka, kdy se členem družstva stal pouze jeden z nich – nutno doložit)

Příklad :

Družka ze svého stavebního spoření částečně financovala koupi bytu do vlastnictví pouze druha; poté došlo k rozchodu: druh ze svého stavebního spoření může uhradit bývalé družce náklady vložené do koupě bytu, který družka uvolní

 • půdní vestavba
 • půjčky, úvěry do výše aktuálního zůstatku, pokud byly prokazatelně použity na bytové potřeby (s výjimkami uvedenými v negativním seznamu)
R
 • radiátory
 • renovace, rekonstrukce domu, bytu
 • regulační a měřící technika (pokud slouží k úsporám tepla, vody a jiných nákladů na bydlení)
 • rekolaudace stavby pro bydlení– náklady
 • rekonstrukce domu, bytu
 • rozbor vody ( v rámci účelu "výstavba" nebo "údržba, oprava, rekonstrukce")
 • rozvody elektřiny, plynu, sanitární rozvody
Ř
 • řemeslnické práce
S
 • sanitární zařízení (WC, vana, umyvadlo – i pevně zabudované ve skříňce, sprchový kout, bidet, baterie) – nikoli zrcadlo, skříňky, poličky, háčky
 • *satelit
 • *sauna
 • septik, včetně čističky
 • sítě proti hmyzu
 • sklep (pouze v souvislosti s řešením bytových potřeb)
 • solární zařízení (viz opatření k úsporám tepla, vody, elektřiny)
 • splacení závazků (viz umoření dluhu, oddlužení), pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby a nejedná se o nedoplatky, sankce, zaplacení nespláceného úvěru před realizací zástavy apod., včetně např. splacení PÚ jiným ÚSS
 • *sporák
 • sprchový kout
 • správní a jiné poplatky související přímo s výstavbou, modernizací, koupí nebo opravami bytu a domu– nikoli sankčního charakteru (nikoli za znalecký posudek zpracovaný pro zajištění úvěru)
 • stavební materiál (pořízení)
 • stavební náklady
 • stavební pozemek– koupě
 • stavební úprava nebytového prostoru na byt– půdní vestavba
 • staveniště (náklady na zřízení) – stavební povolení
 • studna
T
 • topení– modernizace, zřízení, etážové, ústřední
 • teplá voda– náklady na zavedení
 • tlaková nádoba na plyn (viz pronájem)
 • transformátor (v rámci účelu "změna, modernizace, údržba", je-li jeho zřízení podmínkou pro možnost zavedení elektřiny – poměrnou část podle počtu zúčastněných)
U
 • údržba (nikoli práce za účelem pouhého zkrášlování)
 • úhrada členského podílu stavebnímu bytovému družstvu za účelem získání bytu, navýšení členského podílu (viz družstevní byt)
 • úhrada podílu na opravách společných částí domu, příp. společných prostor (viz vysvětlivky)
 • úhrada za služby realitní kanceláře a právní služby (v souvislosti se získáním bydlení)
 • úhrada závazků (úvěrů na výstavbu, koupi bytu, stavby pro bydlení) , vč. zpětné úhrady mimořádné splátky hypotéky
 • umoření dluhu (viz splácení závazků)– pokud původní dluh vznikl k uspokojení bytové potřeby
 • umyvadlo (i pevně zabudované v koupelnové skříňce, nikoli jiný koupelnový nábytek)
 • úprava okolí stavby, pokud souvisí s bytovou potřebou, terénní úpravy (zahrada)
 • úpravy vnější, včetně plotu
 • ústřední topení
V
 • vana
 • vedlejší náklady na stavbu, dokončovací práce, odstranění kolaudačních závad
 • vestavěné patro na spaní
 • vodovodní přípojka (viz přípojka, zavedení vody)
 • vrata (v rámci oplocení, vjezdová)
 • vrata garážová, včetně automatického otevírání
 • vydláždění dvora, chodníků, vjezdu
 • výměna oken, dveří, včetně vrat od garáže, která jsou součástí domu
 • vyměření, zaměření pozemku
 • vypořádání SJM (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného s řešením bytové potřeby)
 • vypořádání spoludědiců– závazků z dědického řízení (pokud je předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného s řešením bytové potřeby získáním bytu, nemovitosti k bydlení)
 • vypořádání mezi sourozenci (či jinými osobami) v případě, že jen jeden z nich získá byt či stavbu pro bydlení bezplatným převodem od rodičů (prarodičů apod.) a s dalšími sourozenci se má finančně vyrovnat (darovací smlouva nebo smlouva o převodu + dohoda o vypořádání)
 • vyrovnání původnímu uživateli bytu za investice a úpravy v bytě provedené (pouze u družst. bytu v rámci odstupného); nikoli u nájemního bytu
 • výstavba (domu, bytu)
 • výtah (náklady na výstavbu), v domě s více byty ve vlastnictví nebo v družstevním domě poměrná část nákladů k podlahové ploše bytu – zpravidla úhrada rozepsaného podílu
Z
 • zabezpečení proti vloupání
 • zabezpečení požární
 • zahrada (náklady na úpravu nebo zřízení, včetně oplocení– pokud bylo vyvoláno stavbou domu či bytu, nikoli užitková zahrada, nikoli přikoupení zahrady, nikoli sazenice apod.)
 • zajištění bytové náhrady poskytnuté nájemci bytu při uvolnění bytu – viz pořízení bytu nájemníkovi (musí být z dokladů zřejmé, že nájemce, příp. nájemník, použije prostředky na zajištění bydlení; dokladem je smlouva o vypořádání s nájemcem, doklad o novém bytě – kupní či nájemní smlouva, apod.)
 • zálohy – splátky stavební firmě na byt, rodinný dům, zálohové faktury (na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebo smlouvy o výstavbě – zálohy kupní ceny) – viz vysvětlivky
 • záměna závazků (použití prostředků stavebního spoření ke splacení méně výhodných závazků, kterými byla financována bytová potřeba)
 • zaměření stavby
 • zavedení elektřiny, vody, plynu, kanalizace
 • zařízení na odvlhčování zdiva
 • zařízení staveniště – náklady
 • zasklívání (balkon, okna)
 • zemědělská usedlost, slouží-li k trvalému bydlení – dle výpisu z KN nebo znaleckého posudku nebo potvrzení obce, prohlášení klienta (s vedlejšími stavbami, pokud s nimi tvoří celek, ale bez polností a lesních pozemků)
 • *zimní zahrada
 • znalecký posudek – jen je-li jeho úhrada součástí smluvních ujednání např. v kupní smlouvě, nikoli pro potřeby zajištění úvěru
 • zřízení a zrušení věcného břemene– náklady
 • zřízení WC, koupelny
 • zvuková izolace
Ž
 • žaluzie
 • žumpa (viz septik)
Negativní vymezení účelů a položek– nelze hradit:
 • darovací daň, ani poplatky související
 • dar obci na výstavbu bytů
 • dědická daň(netýká-li se pouze nemovitosti)
 • elektrospotřebiče (ani vestavěné v kuchyňské lince)
 • hodnotu vlastní práce
 • kauce
 • koupelnový nábytek (mobilní nábytek, skříňky, zrcadla, poličky, lampičky, el. sušáky)
 • lustry, lampy, svítidla
 • náklady na přikoupení pozemku – zahrady
 • nebytové prostory
 • okrasné účely
 • položky spotřebního charakteru – topný olej, nafta, elektřina, uhlí, dřevo, vodné, stočné, ani při výstavbě apod.
 • pojistné
 • předplacení nájemného, které je podmínkou pro získání bytu (ani od obce, ani od soukromého pronajímatele)
 • příspěvek obci na výstavbu nájemního bytu
 • půjčka obci na výstavbu bytů
 • složení částky předem jako podmínka pro získání nájemní smlouvy
 • stroje a přístroje na vybavení dílny (dřevoobráběcí apod.)
 • ubytovací jednotka (je-li takto zapsána ve výpisu z KN)
 • úhrady:

- úhrada nedoplatků a sankcí, jejichž zaplacení je podmínkou získání bytu, tj. např. úhrada závazků, které má zaplatit nový nájemce (kupující) bytu obci jako úhradu nedoplatků nájemného a pokuty váznoucí na bytě po předchozím nájemníkovi

- úhrada dříve poskytnutého úvěru na bytovou potřebu, který již je ve fázi vymáhání

- poplatek za vynětí z půdního fondu

- úhrada dříve poskytnutého příspěvku na individuální bytovou výstavbu (IBV), který má být vrácen pro nedodržení podmínek

- úhrada družstevního stabilizačního příspěvku, který poskytl podnik svému zaměstnanci a který má být vrácen pro nedodržení podmínek (viz poznámky v seznamu pod písm. U)

- úhrada investic vložených do nájemního bytu původním nájemníkem při výměně bytu

 • úplaty za právo uzavřít nájemní smlouvu
 • úplaty spojené s povolením výměny bytu
 • vestavěný nábytek, vestavěné skříně
 • volně položené podlahové krytiny
 • výstavba sítí– příspěvek obci na plynofikaci, kanalizaci, vodovod (nelze použít úvěr na financování té části výstavby, kterou je povinna zajistit a financovat obec podrobněji– viz Vysvětlivky)
 • zahradní domek
 • zaplacení sjednané částky za získání nájemní smlouvy
 • zářivky, žárovky
 • zařízení bytu (nábytek)
 • získání bytu podmíněné:

- darem (dar obci nebo družstvu je dle smlouvy např. podmínkou vystavení nájemní smlouvy nebo získání členství v družstvu)

- nenávratnou půjčkou (půjčka obci nebo družstvu za získání nájemní smlouvy)

 • získání nájemního bytu tzv. obálkovou metodou – může jít o předplacení nájemného nebo dar či jinou platbu)

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+39
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Partners Financial Services