Daň z nemovitostí

Každoročně vybírá stát od vlastníků staveb a pozemků daň z nemovitostí. A protože vlastnit dům, pole nebo les není nic neobvyklého, nebude na škodu, když si o této dani řekneme něco více.

Daň z nemovitostí tvoří dvě části: daň z pozemků a daň ze staveb. Stejně jako u jiných daní je i u této důležité vědět, z čeho konkrétně se daň platí a z čeho ne, kdo je vlastně poplatníkem a v jaké výši se musí daň zaplatit. Tyto i další otázky si zodpovíme postupně.

Není pozemek jako pozemek…

Předmětem této daně jsou pozemky na území České republiky, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, to znamená například orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalé travní porosty, hospodářské lesy nebo rybníky sloužící k chovu ryb. Výjimkou pak je stavební pozemek, který se vymezuje odlišně od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, a sice jako nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou bylo vydáno stavební povolení. V zákoně je samozřejmě uvedena řada pozemků, které jsou od daně z nemovitosti osvobozeny, jako například pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody, pozemky určené pro veřejnou dopravu nebo pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě. Výčet všech pozemků osvobozených od daně z nemovitostí naleznete zde.

Nejen vlastníci platí

Poplatníkem této daně je vlastník pozemku. Ale pochopitelně i zde existují výjimky. Daň totiž může platit i nájemce, a to jedná-li se o pozemky pronajaté od Pozemkového fondu, Správy státních hmotných rezerv nebo od Fondu státního majetku. Anebo jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími. Prakticky se jedná například o pozemky, které jejich vlastníci pronajali například zemědělskému družstvu, ty jsou pak v terénu sloučeny do jednoho celku a jejich původní hranice nebyly obnoveny a zobrazeny v platných katastrálních mapách.
Posledním, kdo může být poplatníkem této daně, je uživatel. A to v případě, že vlastník pozemku není znám.
Pokud pozemek vlastní nebo trvale užívá více subjektů, platí daň z nemovitosti společně a nerozdílně, tj. podává se jen jedno společné daňové přiznání.

Základ, sazba, koeficient

Nyní už víme, z čeho se daň platí a kdo ji platí. Tak jako u jiných daní i tato se počítá ze základu daně. Ten může být stanoven cenou pozemku (tj. výměra pozemku v m2 násobená průměrnou cenou půdy na 1 m2 ve vyhlášce) k 1. lednu. Takto se stanovuje základ u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. U pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je daňový základ stanoven buď jako cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období, nebo jako součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. U všech ostatních pozemků podléhajících této dani je to skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu.

Samotná daň se pak vypočítá vynásobením základu daně sazbou a koeficientem. Koeficienty slouží k úpravě daně podle místa, v kterém se pozemek nachází. Jednotlivé sazby jsou uvedeny v následující tabulce. Korekční koeficienty jsou uvedeny v tabulce na konci článku.

Sazba daně z pozemku
Pozemek Sazba
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrad, ovocné sady 0,75 %
Trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
U ostatních pozemků činí za každý 1 m2
- zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč
- stavební pozemky 1,00 Kč
- ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 Kč
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí

… a stavba jako stavba

Daní ze staveb se zdaňují stavby spojené se zemí pevným základem, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo které kolaudačnímu rozhodnutí sice podléhají, ale jsou užívány bez jeho vydání nebo dokončeny podle dřívějších platných právních úprav. Od roku 2001 jsou to také byty včetně podílu na společných částech stavby a samostatné nebytové prostory.
Daň se pak neplatí ze staveb, ve kterých se tyto byty a nebytové prostory nacházejí, dále se neplatí například z přehrad, úpraven vody, kanalizačních stok, čističek vody, staveb na ochranu před povodněmi, staveb rozvodů elektrické energie a staveb sloužících veřejné dopravě (tj. dálnice, silnice, dráha, letiště nebo vodní cesty a přístavy).
Řada staveb je od daně z nemovitosti osvobozena. Z celkového seznamu, který nalezne zde, jsou to například stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, stavby kulturních památek na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem nebo stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.

Bydlíš a platíš

Stejně jako u prvního typu daně z nemovitosti i tady je ve většině případů poplatníkem vlastník stavby. A stejně tak, pokud je stavba pronajata od Pozemkového fondu, Správy státních hmotných rezerv nebo od Fondu státního majetku, je poplatníkem nájemce. Také v případě, že existuje několik spoluvlastníků, jsou pravidla stejná jako u pozemků – platí daň společně a nerozdílně.

Základem daně je v tomto případě u staveb výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, tj. zastavěná plocha podle stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je to tzv. upravená podlahová plocha, což je výměra podlahové plochy v m2 násobená koeficientem 1,20. Samotná daň se následně vypočítá vynásobením tohoto základu příslušnou sazbou upravenou opět koeficientem. Sazby a koeficienty jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Sazba daně
Stavba Sazba za 1 m2
Obytné domy 1 Kč
- ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 1 Kč
Stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy 3 Kč
- u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám 1 Kč
Garáže 4 Kč
Stavby pro podnikatelskou činnost
- sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 1 Kč
- sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 5 Kč
- sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč
Ostatní stavby 3 Kč
Byty a ostatní samostatné nebytové prostory 1 Kč
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí

Za každé další nadzemní podlaží se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč, to v případě, že podlaží má půdorys minimálně dvou třetin zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se sazba zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, tj. bez ohledu na velikost.
U staveb sloužících individuální rekreaci, což jsou chaty a chalupy, které se nacházejí v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí, se sazba daně násobí koeficientem 2,0.

Koeficienty
Koeficient Počet obyvatel
0,3 Do 300 obyvatel
0,6 301 – 600 obyvatel
1,0 601 – 1 000 obyvatel
1,4 1 001 – 6 000 obyvatel
1,6 6 001 – 10 000 obyvatel
2,0 10 001 – 25 000 obyvatel
2,5 25 001 – 50 000 obyvatel
3,5 Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 V Praze
Zdroj dat: Zákon o dani z nemovitostí

Počet obyvatel se zjišťuje podle posledního sčítání lidu. Koeficienty může obec obecně závaznou vyhláškou o jednu kategorii zvýšit a až o tři snížit. V Praze je možné koeficient zvýšit maximálně na 5,0.

Jak už bylo několikrát zmíněno, při vypočítávání daně a následném vyplňování daňového přiznání je rozhodným dnem vždy 1. leden daného zdaňovacího období a na změny, které nastaly během roku, se nebere zřetel.
Daňové přiznání k dani z nemovitostí je pak nutné doručit správci daně, což je místně příslušný finanční úřad do 31. ledna příslušného roku. Pokud od předešlého zdaňovacího období nedošlo k žádným změnám, daňové přiznání se nepodává. Daň je splatná, pokud nepřesáhne částku 1 000 Kč do 31. května, jinak je možné ji splácet ve 4 stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května, 30. června, 31. srpna a 30. listopadu. Lze ji však celou zaplatit do 31 května.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+27
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Omezení hypoték zmírní. ČNB ruší další klíčový limit

29. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Omezení hypoték zmírní. ČNB ruší další klíčový limit

Banky nebudou muset od ledna 2024 dodržovat parametr DTI, tedy počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů. Platný tak zůstane jen limit LTV – poměr výše... celý článek

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

28. 11. 2023 | Pavel Strnad

Kdy může pronajímatel zvýšit nájemné? Pozor na inflační doložku

Význam inflačních doložek roste. Často jsou však neplatné, protože nejsou správně formulované. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad radí, na co se zaměřit.

Kolik zaplatíte za elektřinu a proč zdraží? Jak se vyznat ve faktuře

28. 11. 2023 | Gabriel Pleska

Kolik zaplatíte za elektřinu a proč zdraží? Jak se vyznat ve faktuře

Tržní cena elektřiny zlevňuje, přesto za ni v příštím roce zaplatíte víc. Jak je to možné? Naučíme vás vyznat se ve vyúčtování.

Creditas končí s hypotékami. Ještě v létě si je chválila

27. 11. 2023 | Olga Skalková

Creditas končí s hypotékami. Ještě v létě si je chválila

Banka Creditas přestala přijímat žádosti o hypotéky. Podle informací z poboček vyhlásila interně stopku zhruba v polovině listopadu. Rozhodnutí dnes pro Peníze.cz potvrdila mluvčí banky Lucie... celý článek

Povodňové mapy mají nová data. Zjistěte, v jaké zóně bydlíte

17. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Povodňové mapy mají nová data. Zjistěte, v jaké zóně bydlíte

Česká asociace pojišťoven rozšířila takzvané povodňové mapy o další informace. Kromě záplavových zón nově obsahují dalších 50 vrstev ohledně například svahové stability, odtokové linie,... celý článek

Partners Financial Services