Čeští exekutoři nikterak nevyčnívají

Čeští exekutoři nikterak nevyčnívají
Jaká je exekutorská praxe v zahraničí? Např. v USA je zachování životního standardu dlužníka nutnou podmínkou, navíc pokud řádně splácí stanovené dávky, zpravidla nemusí zaplatit celý dluh. A jak to vypadá u našich evropských sousedů?

Dva články (Exekuce bez legrace a Exekutorské hrátky s neviňátky), které upozornily na fakt, že setkání s exekutorem není nic příjemného a může postihnout i jedince, kteří nic nedluží, vyvolaly řadu rozporuplných ohlasů. Některé se zcela s-p-r-á-v-n-ě oháněly názorem, že dluhy je třeba platit. Snad i větší skupina však neméně správně pochopila, že argumentace nesměřuje proti exekutorům, kteří napomáhají spravedlnosti a uspokojují požadavky věřitelů s citem a nikoliv za hranicí, kterou tento stát normálně nazývá chudobou nebo sociální nouzí. Nicméně ozvaly se i hlasy, které obhajovaly jako nedotknutelnou modlu možnost zabavit vše, ať to patří komukoliv, hlavně že se to nachází někde, kde se dlužník vyskytuje. Vytrhat zásuvky ze zdí také podle týchž názorů nejspíš nelze nazvat chováním divoké zvěře, ale profesí.

Imperialisté v rukavičkách

Přestože dlužníků nalezneme v USA mnoho a někteří z nich nejsou schopni splácet, k exekucím příliš často nedochází. Dlužníci mohou využít tzv. Bancrupty Law, který je napsán na jejich ochranu před zabavováním majetku, a přeneseně mohou "vyhlásit na sebe bankrot". A to buď úplný, nebo částečný.
V případě úplného bankrotu si pak leasingová firma vezme zpátky auto, hypoteční banka nemovitost apod. Soud může také nějaké věci dlužníkovi zabavit. Nelze ale konkrétně říct co, neboť nejde o jednotný výčet typu "zabaví se video, satelit, ale televize se ponechá". Všechno se počítá podle hodnoty dlužníkova majetku. Tímhle způsobem se dlužník kompletně zbaví dluhů s výjimkou studentské půjčky a dluhu na daních.
Mnohem častější je částečný bankrot. Dlužník se sejde s "bankrotovým advokátem" a sdělí mu své dluhy. Případ se pak řeší před "bankrotovým soudem". Před soudem se věřitelé dohodnou s dlužníkem na určitých splátkách, které soud "odklepne". Dlužník pak platí tolik, kolik může, přičemž se započítávají všechny možné náklady, které dlužník má. Zachovat životní standard je však nezbytnou podmínkou! Za 3 - 5 let je dluh považován za splacený, i když se tím třeba nesplatí celý. Když dlužník řádně platí, nikdo mu na majetek nesmí sáhnout. Splátky jsou daňově odpočitatelné a soudní rozhodnutí navíc většinou znamená oddlužení. V tom má ale rozhodující pravomoc soud. Na zemi, která příliš sociálním pojetím společnosti nevyniká, je to dost benevolentní přístup. (O bankrotech ve Spojených státech si můžete více přečíst v článku Bankrot po americku.)

Ideál soudního vykonavatele

Vzhledem k tomu, že v rámci Evropské unie existují v požadavcích na funkci soudního exekutora odlišnosti někdy značně citlivé, pokusila se Mezinárodní unie soudních vykonavatelů vypracovat "Ideální statut evropského vykonavatele", ke kterému se hlásí i čeští exekutoři. Již v roce 1970 se tato Unie vyslovila na svém kongresu v Bruselu pro variantu soukromého soudního vykonavatele.
Výkon soukromým vykonavatelem ovšem vyžaduje kontrolu a regulaci ze strany státu a pevný disciplinární dohled ze strany profesní korporace - komory. Vzhledem k tomu, že soudní vykonavatel není "obchodník", ale vykonává určitou formu státní správy, je kladen na úlohu profesní korporace zvláštní význam. Ta stanovuje etická pravidla, urovnává profesní spory, zabývá se stížnostmi třetích stran, kontrolou účetnictví, disciplinárním řízením atd.
Výkon povolání se umožňuje v různých zemích formou individuálního výkonu profese, formou asociací a sdružení nebo konečně některé země, například Francie, umožňují formu kapitálových společností. V oblasti vymáhání pohledávek není exekutor chráněn monopolem a musí konkurovat nejen "specializovaným agenturám", nýbrž i jiným právnickým profesím, z nichž jmenujme především advokáty. Avšak pouze soudní vykonavatelé mají honoráře stanovené sazbou.

Francie

Soudní vykonavatelé jsou ve Francii povinně organizováni v národní komoře soudních vykonavatelů, která je veřejnoprávní korporací a má své organizace v departementech (územně správní celek) a regionech při příslušných soudech. Komora je současně i disciplinárním orgánem, jehož rozhodnutí jsou samozřejmě přezkoumatelná soudem. Komora také řeší stížnosti na činnost soudních vykonavatelů podané třetími stranami. V neposlední řadě patří do kompetence profesní komory i určité pravomoci v oblasti stanovení podmínek výkonu povolání a tarifů.
Ve Francii je v případě soudních vykonavatelů uplatněn numerus clausus – jejich počet je omezen. Soudní vykonavatelé působí v obvodu soudu, k němuž přísluší resp. v němž mají sídlo, výjimečně (na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti) v obvodě více soudů (např. u soudu prvé instance a odvolacího soudu nebo v sousedním obvodě, pokud zde působí pouze jeden vykonavatel). Za podmínek stanovených tímto právním předpisem se mohou vykonavatelé zastupovat v době dovolené a nemoci.

Německo

Soudní vykonavatel je v Německu na rozdíl od úpravy francouzské státním úředníkem, který je pověřen soudním doručováním, předvedením a výkonem soudních rozhodnutí. Hlavním úkolem soudního vykonavatele je výkon soudních rozhodnutí, pokud výkon rozhodnutí není svěřen tzv. exekučnímu soudu.
Soudní vykonavatel může být stejně jako soudce vyloučen z výkonu své funkce (např. pro možnou podjatost). Při výkonu své funkce je soudní vykonavatel na spolkové úrovni vázán spolkovými směrnicemi pro soudní vykonavatele, soudní vykonavatelé u zemských soudů jsou vázáni zemskými předpisy. Soudní vykonavatel je obecně samostatným úředníkem s působností ve stanoveném soudním obvodu a se stanoveným pevným platem a odměnami a je podřízen služebnímu řádu pro soudy.

Nevymykají se, ale…

Ze třech naznačených pojetí a tabulky je jasné, že srovnávat exekutory v jednotlivých zemích je obtížné a pro odlišné tradice také zavádějící. České pojetí vyznačující se soukromými exekutory povinně sdruženými v Exekutorské komoře ČR se nijak nevymyká ani zmíněnému Ideálnímu statutu evropského vykonavatele ani praxi evropských států. V ČR sice existuje určitý numerus clausus v rámci jednotlivých soudních obvodů, ale zároveň není omezena regionální působnost jednotlivých exekutorů.
Smutným faktem však zůstává, že někteří exekutoři si neuvědomují, že jsou zde proto, aby celospolečensky pomáhali a nikoliv škodili. Vždyť jsou jakousi prodlouženou rukou státu (mají licenci) v soukromém sektoru. Vymoct pohledávku je společensky krajně žádoucí, to ano, ale… Pokud vymožením pohledávky vzniknou společnosti další vysoké náklady (další soudní jednání, náklady na náhradu škod, léčebné výlohy apod.) je systém špatný, neefektivní a taková činnost je k ničemu, neb škodí.

Exekutoři v EU - ČR, Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko
ČR Francie Švýcarsko Itálie Rakousko
Diplom právnická fakulta právnická fakulta osvědčení osvědčení osvědčení vyššího soudního úředníka
Stáž 3 roky 2 roky 5 let 6 měsíců 4 týdny + 8 týdnů + 6 let
Zkoušky exekutorská zkouška odborná ministerstvo – Ženeva státní státní
Numerus clausus ano ano ano ne ano
Volnost při zavedení kanceláře ne ne ne ne ne
Převoditelnost majetku ne ano ne ne
Způsob výkonu povolání jednotlivě i ve společnostech jednotlivě stát stát
stát tuto funkci neprovozuje stát tuto funkci neprovozuje
Odměňování tarif tarif tarif tarif plat + prémie za úkon
Disciplina kárná komise disciplinární senát + odvolání + soud dohlížecí komise (Ženeva) dohlíží stát kontroluje stát
Zástupce – spolupracovník pod přísahou ano ano ano jiný státní úředník jiný státní úředník
Struktura profese národní komora regionální komora + disciplinární senát + národní komora, povinné národní komora (není povinné) svobodné odbory asociace soudních vykonavatelů, není povinné
Ukončení činnosti, likvidace, převod ano ano ano ne, ale odstupné při odchodu ne, penze

Exekutoři v EU - Německo, Lucembursko, Belgie, Nizozemí
Německo Lucembursko Belgie Nizozemí 
Diplom osvědčení vyššího soudního úředníka maturita, právnická fakulta 1. vyšší vzdělání, 2. právnická fakulta (návrh pouze) vyšší vzdělání, právnická fakulta
Stáž 6 měsíců praxe a 6 měsíců kurz 3 roky 1. 2 roky, 2. 1 rok (v návrhu 2 roky) 1 rok
Zkoušky státní odborná státní (v návrhu – odborná) státní
Numerus clausus ano ano ano ano
Volnost při zavedení kanceláře ne ne ne ne
Převoditelnost majetku ne ne ne (v návrhu ano) ne
Způsob výkonu povolání stát jednotlivě i ve společnostech jednotlivě i ve společnostech jednotlivě i ve společnostech
stát tuto funkci neprovozuje stát tuto funkci neprovozuje stát tuto funkci neprovozuje
Odměňování plat + prémie za úkon tarif tarif tarif
Disciplina předseda Ambtsgericht + prokuratura + soudní inspektor okresní komora disciplinární senát bez odvolání + soud (v návrhu – odvolání) disciplinární senát a odvolání
Zástupce – spolupracovník pod přísahou jiný státní úředník ano ano ano
Struktura profese asociace soudních vykonavatelů, není povinné národní komora + okresní soud okresní a národní komora (oblig.) národní komora
Ukončení činnosti, likvidace, převod ne, penze ne, avšak zaručený příjem ne (ale je v návrhu) odchod do důchodu v 70 letech, jmenování náhradníka

Jsou čeští exekutoři mírnější či ostřejší než jinde? Jaká země má systém nejpropracovanější?

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 11. 2007 0:30

Považuji za rozumné doplnit povinnosti exekutorů:
1. Zákaz prodeje během podané vylučovací žaloby a zákaz prodeje do 21 dnů od zabavení.
2. Právo žalobce vylučovací žaloby složit zálohu na vymáhanou pohledávku vratnou v případě úspěchu.
3. Povinnost informovat se ze zabavených dokumentů a z prohlášení přítomných osob o potenciálních vlastnících a následně je informovat.
4. Povinnost vést exekuci tak, aby nevznikaly státu zvýšené náklady na sociální dávky (tj. zákaz zabavení celého existenčního minima na věřitele a celého životního minima na každou vyživovanou osobu a celých reálných nákladů na bydlení, pokud nejsou nepřiměřené)
5. Vyhláškou vyjmenovat jasný minimální standard pro základní typy rodin (např. že nelze zabavit lednici tam, kde je malé dítě, nebo tam kde jsou léky apod.)

Vedle toho bych oslabil úlohu SJM, posílil roli manželských smluv a v nalézacím řízení zavedl opačné pravidlo: pokud neprokáže věřitel, že pohledávka je z SJM (v tu chvíli ale vstoupí na straně dlužníka do hry i manžel) tak není.

Za tretný čin lichvy bych považoval i situaci, kdy někdo půjčuje tam, kde v soukromých půjčkách ví, že nedostane nazpět a v případě provozování půjček, kde s náležitou obezřetností neposoudil... Plus maximální úrok odvozený z bankovních sazeb překročitelný jen v přesně zdůvodněných případech (otevírám zlatý důl apod.)

+80
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 8. 2005 10:58, ddo

Nesmysl. Postižení nikomu nic nepůjčili a tedy věřiteli NEJSOU. Byli jednoduše okradeni.

Zobrazit celé vlákno

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Reakce Exekutorské komory ČR na článek Peníze.CZ

17. 8. 2005 | redakce Peníze.CZ | 23 komentářů

Reakce Exekutorské komory ČR na  článek Peníze.CZ

Exekutorská komora ČR nám zaslala reakci na článek "Exekutorské hrátky s neviňátky". Náš text je prý tendenční, neobjektivní a často nepravdivý. Vyjádření publikujeme v plném znění... celý článek

Exekutorské hrátky s neviňátky

10. 8. 2005 | Jiří Šedivý | 12 komentářů

Exekutorské hrátky s neviňátky

Tento článek by mohl mít podtitul "Co všechno je možné v situaci, kdy exekutor může vydělat statisíce za pár hodin". Pokud si stále myslíte, že exekutoři pomáhají věřitelům, máme pro... celý článek

Jak žít na dluh

11. 7. 2005 | Petr Vykoukal | 2 komentáře

Jak žít na dluh

Nemáte na dovolenou? Nemáte na novou televizi? Nemáte na nábytek? Nakupujte na splátky, lákají vás prodejci v obchodech a reklama na každém rohu. Než ale podlehnete, vše si důkladně... celý článek

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

2. 6. 2005 | Dana Chytilová

Jak na dovolenou bez peněz a bez úroků

Chcete v létě k moři a nemáte našetřeno dost peněz? Nevadí. Cestovní kanceláře vám půjčí. Pokud splníte určité podmínky, nemusíte dokonce platit nic navíc. Porovnali jsme nabídky cestovních... celý článek

Dovolenou za vlastní či na dluh?

9. 12. 2004 | Dušan Hradil

Dovolenou za vlastní či na dluh?

Splátkové společnosti se snaží proniknout i na trh zájezdů. Jejich nabídky jsou zajímavé, umožní vám vyřídit všechno na místě a dokonce nemusíte zaplatit ani korunu navíc nad cenu zájezdu.... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.