Řádné a mimořádné poplatky u IŽP

Zatímco u kapitálového životního pojištění jsou náklady započteny do pojistné sazby a tvoří část pojistného placeného klientem, u investičního pojištění (IŽP) jsou strhávány z přijatého pojistného nebo z podílového účtu podle aktuálně platného sazebníku. Výhodou tohoto postupu je přehlednost – lze snadno vyčíslit výši nákladů na pojištění. Podíváme se tedy na všechny další poplatky.

Ty lze rozdělit do dvou skupin:

 1. Řádné poplatky - jsou účtovány pravidelně (měsíčně, při investování, ...), patří mezi ně měsíční a inkasní poplatek, vstupní poplatek nebo poplatek za správu fondů.
 2. Mimořádné poplatky - jsou účtovány při mimořádném požadavku klienta (částečný odkup, změna investiční strategie, ...)

Podívejme se na ně blíže:

Měsíční poplatek

Pojišťovna každý měsíc sníží hodnotu podílového účtu klienta o fixní částku. Její výše se pohybuje od 20 do 65 Kč. Poplatek kryje administrativní náklady pojišťovny, je významem srovnatelný například s poplatkem za vedení běžného účtu, úvěrového účtu atd.

Vstupní poplatek

Vstupní poplatek je obdobou stejného poplatku u otevřeného podílového fondu (OPF). Hodnota investovaných peněz je snížena o určité procento. Poplatek je určen na krytí investičních nákladů a výplatu odměny zprostředkovateli, který po celou dobu trvání pojištění vykonává servis klientovi. U otevřených podílových fondů bývá výše tohoto poplatku rozlišena podle typu fondu, například fondy peněžního trhu mají poplatek nejnižší, u akciových fondů nejvyšší. U IŽP je výše tohoto poplatku nezávislá na druhu fondu, většinou bývá rovna 5 %.

V sazebníku poplatků lze tento poplatek nalézt pod různými názvy. Nejčastější názvy jsou:

 • Administrativní poplatek ve výši x % z aktuální výše pojistného.
  Poplatek je stržen z podílových jednotek podobně jako měsíční poplatek.
 • Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky ve výši x %.
  Klientovi je nakoupeno o x % méně jednotek, než odpovídá jejich aktuální prodejní ceně. Nakupuje se totiž za tzv. nákupní cenu, která je o x % vyšší než cena prodejní (tj. cena, za kterou klient jednotky odkupuje).
 • Alokační procento pojistného (1 - x %) po celou dobu trvání pojištění.
  Jednotky nejsou nakoupeny za celé pojistné, ale pouze za část, x % je poplatek, 1 - x % se investuje. Stejný princip jako úhrady počátečního poplatku formou nižšího alokačního procenta.

Výše uvedené možnosti může pojišťovna i kombinovat, ukažme si to na dvou reálných příkladech:

Příklad 1: V sazebníku je uvedeno: měsíční poplatek ve výši 0,25 % z ročního pojistného a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 2 %. Snadným výpočtem dojdeme k tomu, že celkový poplatek je 5 % z každého zaplaceného pojistného: 2 % (rozdíl nákup - prodej) + 12 * 0,25 % = 5 %

Příklad 2: V sazebníku je uvedeno: alokační procento 99 % a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 5 %. Celkový vstupní poplatek je: 5 % (rozdíl nákup - prodej) + (1 - 99 %) = 6 %

Výše vstupního poplatku se většinou liší pro běžné pojistné a mimořádné pojistné. Pojišťovny často zvýhodňují platbu mimořádného pojistného a zatímco vstupní poplatek u běžného pojistného je 5 %, u mimořádného pojistného je nižší, nejčastěji 2 % - 3 %. Výjimečně se lze setkat s opačnou situací, vstupní poplatek pro mimořádné pojistné vyšší, např. 8 % (5 % rozdíl nákup - prodej a 97 % alokační procento). Novinkou posledních let je flexibilní stanovení poplatku na základě domluvy zprostředkovatele a klienta. Zprostředkovatel se vzdá části provize z mimořádného pojistného a klient tak získá výhodnější výši poplatku.

Inkasní poplatek

Inkasní poplatek je klientovi účtován při předpisu pojistného. Jeho výše je od 0 do 10 Kč, většina pojišťoven ho nepoužívá. Někdy se lze setkat i s poplatkem, který je strháván pouze při určitém typu platby pojistného. Např. pokud klient platí složenkou, je mu každý měsíc strženo 10 Kč, jinými slovy – měsíční poplatek je o 10 Kč vyšší.

Poplatek za správu investic (fondů)

Jedná se o poplatek za obhospodařování fondů, kryje investiční a administrativní náklady. Protože u investičního pojištění se většinou jedná o fondy fondů, je účtován na straně pojišťovny a na straně primárního fondu (primárních fondů). Výše poplatku na straně pojišťovny je se pohybuje v rozmezí 0,5 % až 2 %. Omezení 2 % není dáno zákonem jako u OPF, jedná se o limit daný volným trhem.

Seriál o investičním životním pojištění přináší tato témata:

charakteristika, investování,
rizikové pojistné,
počáteční poplatky, odbytné,
• ostatní poplatky,
• slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,
• otázky a odpovědi.

Výše poplatku účtovaná v primárním fondu je dána statutem tohoto fondu. Pojišťovna jako velký investor může dojednat pro své klienty výhodnější podmínky a tedy nižší poplatky. V optimálním případě, pokud využívá fondy spravované sesterskou společností, není tento poplatek účtován, resp. je vracen zpátky do majetku fondu.

U otevřených podílových fondů je vždy výše poplatku za správu fondů (tak zvané management fee) závislá na typu fondu. Nejnižší je u fondů peněžního trhu, nejvyšší u akciových fondů. U IŽP je tento přístup ojedinělý, u většiny produktů je výše poplatku nezávislá na typu fondu, ale je pro všechny shodná.

Poplatek za správu fondů je stejně jako u OPF účtován oproti ceně jednotky. Klient jeho výši nevidí na výpise z podílového fondu, ale o jeho výši je již snížena hodnota podílové jednotky. Příklad: pokud je poplatek 1,5 % a čisté zhodnocení fondu bylo 5 %, pak hrubé zhodnocení je rovno 6,5 % (1,5 % + 5 %). Pokud byla průměrná hodnota fondu (IŽP nebo OPF) 100 000 Kč, pak poplatek činí 1 500 Kč za rok. V této souvislosti je zajímavé zmínit případ Slovenska, kde DSS (důchodové správcovské společnosti) mají povinnost klientovi vyčíslit i výši tohoto poplatku každému svému klientovi.

Mimořádné poplatky

V rámci investičního pojištění má klient veden individuální účet. Z tohoto účtu mohou být odečítány různé poplatky, záleží pouze na pojišťovně, které akce zpoplatní a které ne. Následující tabulka vyjmenovává úkony, které mohou být zpoplatněny.

Úkony, které mohou být zpoplatněny
Změna investiční strategie Změna osobních údajů
Přesun jednotek mezi fondy Poplatek za výpis z účtu
Změna pojistné částky Změna frekvence placení pojistného
Změna pojistného Pozastavení placení pojistného
Informace o hodnotě fondu Ukončení placení běžného pojistného
Informace o výši odkupného Sjednání doplňkového pojištění
Informace o výši částečného odkupného Zrušení doplňkového pojištění
Částečný odkup Vinkulace pojistného plnění
Storno pojištění Potvrzení o daňových odpočtech

Poplatek je většinou fixní (například 100 Kč.) Někdy bývá první úkon (například přesun jednotek mezi fondy) v roce zdarma, ostatní jsou již zpoplatněny. Výjimečně je výše poplatku variabilní. U částečného odkupu se lze setkat s formulací, že poplatek je 0,25 % z odkupované částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč.

Příklad

Kapitálové životní pojištění svou konstrukcí nedává klientovi informaci o výši nákladů, přesněji o výši tzv. nákladové přirážky. V rámci investičního pojištění si díky přehlednému sazebníku poplatků klient přesně ví, kolik a kdy mu bylo strženo a tedy jaká je aktuální hodnota jeho podílového účtu. Ukažme si tento výpočet na typovém příkladu.

V rámci vybraného investičního pojištění jsou tyto poplatky: alokační procento v 1. roce 20 %, v druhém roce 50 % a od třetího roku dále 100 %. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou jednotky je 5 % a měsíční fixní poplatek je 40 Kč. Předpokládejme, že cena jednotky se vyvíjí podle 2. sloupce následující tabulky a je po celý rok stejná. Potom je pohyb na podílovém účtu klienta zachycen v dalších sloupcích.

Rok Cena jednotky Pojistné Investovaná částka Nakoupeno Měsíční poplatek Celkem jednotek
Jednotky Jednotky Jednotky
1 100 12 000 2 400 22,80 -4,80 18,00
2 105 12 000 6 000 54,29 -4,57 67,71
3 108 12 000 12 000 105,56 -4,44 168,83
4 115 12 000 12 000 99,13 -4,17 263,78
5 121 12 000 12 000 94,21 -3,97 354,03
6 116 12 000 12 000 98,28 -4,14 448,17
7 126 12 000 12 000 90,48 -3,81 534,83
8 131 12 000 12 000 87,02 -3,66 618,19
9 130 12 000 12 000 87,69 -3,69 702,19
10 139 12 000 12 000 82,01 -3,45 780,75

Klient zaplatí každý rok 12 000 Kč, v prvním roce je mu z nich investováno 20 % (2 400 Kč), v druhém 50 % (6 000 Kč). Za investovanou částku jsou nakoupeny podílové jednotky v počtu: investovaná částka / aktuální cena jednotky * (1 - 5 %). Z fondu je měsíčně strženo tolik jednotek, kolik svou hodnotou odpovídá měsíčnímu poplatku 40 Kč. V našem příkladu je ročně strženo 40 * 12 / aktuální cena jednotky . Celkový počet jednotek je roven minulému zůstatku navýšenému o nové jednotky nakoupené z pojistného a sníženému o poplatky (v našem příkladu o měsíční poplatek). V reálném pojištění by navíc přibyla srážka rizikového pojistného, pokud má klient sjednánu pojistnou částku.

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Allianz vylepšila portál pro klienty. Překvapila chybami

26. 7. 2021 | Petr Kučera | 3 komentáře

Allianz vylepšila portál pro klienty. Překvapila chybami

Pojišťovna Allianz spustila novou verzi klientského portálu MojeAllianz, který funguje od roku 2012.

Pojištění jízdního kola. Pozor na limity a další omezení

20. 7. 2021 | Kateřina Jungvirtová

Pojištění jízdního kola. Pozor na limity a další omezení

K čemu stačí pojištění domácnosti a kdy se podívat i po dalších možnostech, jak pojistit kolo? Na kolik přijde speciální pojištění? Projděte si základní přehled.

Pozor na podpojištění. Tornádo ukazuje problém starých smluv

13. 7. 2021 | Jiří Hovorka | 23 komentářů

Pozor na podpojištění. Tornádo ukazuje problém starých smluv

Hodnota nemovitostí v posledních letech rychle roste. Problém to může znamenat také pro lidi, kteří mají pojištění nemovitosti, ale dlouho ho neaktualizovali. I takové případy teď pojišťovny... celý článek

Dražší než tornádo byly jenom povodně, hlásí pojišťovny

28. 6. 2021 | Lukáš Kovanda | 6 komentářů

Dražší než tornádo byly jenom povodně, hlásí pojišťovny

Celkové škody, které čtvrteční tornádo napáchalo na Břeclavsku a Hodonínsku, se v tuto chvíli odhadují na 15 miliard korun – s tím, že ještě porostou. Jedná se o kompletní škody, tedy... celý článek

Pojištění proti tornádu? Jako vichřice, uklidňují pojištovny

25. 6. 2021 | Petr Kučera | 3 komentáře

Pojištění proti tornádu? Jako vichřice, uklidňují pojištovny

Pojišťovny jsou připraveny plně hradit škody způsobené tornádem, a to z pojistek pokrývajících rizika škody z přírodních katastrof způsobených silným větrem. Ujišťuje o tom Česká asociace... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.